دعاوی تخلیه

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید از انواع دیگر دعوای خلع ید است .در این دعوا خوانده می…
ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه ،قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین…

دعاوی تخلیه

دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه دعاوی تخلیه
توقف اجرای تخلیه ملک

توقف اجرای تخلیه

چنانچه مستاجر نسبت به اصالت قرارداد اجاره مستند دستور تخلیه اعتراض داشته باشد،میتواند تقاضای توقف…
تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاع

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف…
تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق سرقفلی

تخلیه ملک تجاری

تخلیه ملک تجاری طبق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ممنوع اعلام شده است…
مسایل حقوقی تخلیه املاک مسکونی

دستور تخلیه

اگر مستاجر در موعد مقرر از تخلیه ملک امتناع نموده و در این زمینه بین…

اهم دعاوی اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه