مقالات و نکات کاربردی

جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

مقالات و نکات کاربردی

جرم انتقال مال

مطابق ماده یک قانون راجع به جرم انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده 238 در حال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

جرم انتقال مال

نکات مهم در خصوص ماده ی فوق

  1. تفاوت این نوع انتقال با معاملات فضولی در سوء نیت انتقال دهندگان (عنصر معنوی) در ایجاد خسارت به دیگری است که ممکن است در همه ی معاملات فضولی وجود نداشته باشد.
  2. جرم انتقال مال غیر هم در خصوص مال منقول امکان دارد و هم اموال غیرمنقول (با توجه به اطلاق کلمه ی مال در ماده ی فوق)
  3. با توجه به نظریه ی مشورتی شماره 3444/7 مورخ 19/12/1358 انتقال مال غیر در مورد اموال مشاع هم امکان دارد البته مشروط به اینکه مال مورد انتقال بیش از میزان سهم شریک انتقال دهنده باشد.
  4. اشخاص حقوقی نیز اگر ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیبند.
  5. با توجه به تصریح ماده فوق، انتقال مال اعم است از انتقال عین و ای انتقال منفعت از کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد.
    از طرف دیگر انتقال مال مورد رهن به وسیله ی راهن به دلیل اینکه مال متعلق به راهن است مشمول این ماده نمی شود. در این صورت جرم انتقال مال غیر محقق نشده است.

جرم انگاری در خصوص مالک ملک مورد انتقال مال غیر

در ادامه ی ماده فوق آمده است که اگر مالک مال مورد انتقال از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه دعاوی کیفری علی الخصوص دعاوی کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر می باشد.