شرکت سهامی

شرکت سهامی ، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود، حتی اگر به منظور امر بازرگانی نباشد و سرمایه آن به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد، شرکت های سهامی به دو دسته شرکتهای سهامی عام و خاص تقسیم می شوند که به اختصار ویژگی هر یک شرح داده میشود. به خاطر داشته باشید که هر نوع از انواع شرکت های سهامی را که ثبت کنید، باید عنوان سهامی را در شرکت ذکر کرد.

شرکت سهامی عام

شرکتی است که بخشی از سرمایه را مؤسسین و بخشی دیگر از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به مردم، تأمین و پرداخت می شود.

حداقل تعداد شرکا در این شرکت ها 3 نفر می باشد.

در هنگام تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵ میلیون ریال معادل 500 هزار تومان نباید کمتر باشد.

شرکت سهامی عام، تنها شرکتی از انواع شرکت های مندرج در نظام حقوقی تجارتی ایران است که در آن سهام قابل عرضه در بورس است.

مراحل تأسیس شرکت های سهامی عام

در وهله اول موسسین باید بخشی از سرمایه شرکت را خود برعهده گیرند و آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند و برای تأسیس شرکت سهامی عام، مؤسسین باید حداقل 20 درصد از سرمایه شرکت خود را تعهد کنند و از آن 20 درصد، 35 درصد آن را نزد یکی از بانک ها به نام شرکت در شرف تأسیس بسپارند.

لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، در صورتی که قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی میزان تعهد شرکت افتتاح شده است را تودیع  و گواهی بانک را ضمیمه ی اظهار نامه و ضمایم آن به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.

سپس به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام را که به امضای کلیه مؤسسین نیز رسیده باشد را ارائه می دهند و چنانچه اداره ثبت شرکت ها با اسناد ارائه شده موافق باشد مجوز پذیره نویسی را صادر می کند.

سپس اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین شرکت در روزنامه کثیرالانتشار و در محل بانکی که پذیره نویسی باید انجام شود نصب می گردد.

پس از این مرحله پذیره نویسی افراد آغاز می گردد و متقاضیان در مهلت مقرر در آگهی پذیره نویسی به بانک مربوطه مراجعه کرده و سهام را خریداری می نمایند.

لازم به ذکر است که پذیره نویسی سهام توسط پذیره نویس به معنای قبول اساسنامه شرکت و تصمیماتی است که در آینده در شرکت گرفته می شود.

بعد از انقضای مهلت پذیره نویسی، چنانچه تمام سرمایه شرکت پذیره نویسی شود مؤسسان باید مجمع عمومی مؤسس را دعوت نمایند و چنانچه سرمایه شرکت از این طریق تامین نگردد، شرکت تشکیل نمی شود.

مجمع عمومی مؤسس، از مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود.

در نهایت هنگامی که اولین مدیران و بازرسان، کتباً قبول سمت نمایند شرکت سهامی عام تشکیل می شود و مدیران موظف هستند صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمایند تا شرکت ثبت گردد.

البته بایستی این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که چنانچه از روز ثبت اظهارنامه مؤسسین تا روز ثبت شرکت ها بیش از ۶ ماه طول بکشد، شرکت تشکیل نمی شود و هر سهامدار در چنین حالتی می تواند از اداره ثبت شرکت ها گواهی عدم ثبت شرکت را بگیرد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • دو نسخه طرح اعلامی پذیره نویسی که لازم است به امضا کلیه مؤسسین برسد.
 • دو نسخه اظهارنامه که بایستی تکمیل شده باشد
 • دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده.
 • تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت مؤسسین نزد دفاتر اسناد رسمی
 • اصل گواهی بانک مبنی بر اینکه سرمایه تاسیس شرکت پرداخت شده است.
 • در صورتی که ثبت موضوع شرکت، نیاز به مجوز داشته باشد اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی الربط هم لازم است.
 • اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار (فقط مربوط به شرکت سهامی عام است)
 • فرم تعیین نام هم بایستی به ترتیب نام های پیشنهادی و همچنین واریزی مربوطه تکمیل شود.

میزان سرمایه در شرکت سهامی عام

همان طور که در فوق گفته شد، طبق ماده 5 قانون تجارت، در هنگام تأسیس شرکت سهامی عام سرمایه شرکت باید حداقل 5 میلیون ریال یا 500 هزار تومان باشد. در شرکت سهامی عام مؤسسین باید حداقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را بر عهده بگیرند و از این میزان لازم است که ۳۵ درصد را در ابتدا و به صورت نقدی و به صورت فوری پرداخت نمایند و مابقی را بعد از ثبت شرکت هم می توانند پرداخت نمایند. البته در مورد میزان سرمایه پرداختی تا این مقدار برای ابتدا کفایت می کند هرچند اگر بیش از این مبلغ هم پرداخت شود موردی ندارد اما مبلغ تعهد صد در صد بشود چون دیگر در آن صورت شرکت سهامی عام نیست و شرکت سهامی خاص میشود. مابقی سرمایه هم توسط پذیره نویسان و از طریق پذیره نویسی پرداخت می شود. در نهایت، جمع پرداخت نقدی مؤسسین و پذیره نویسان باید حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت را تشکیل دهد.

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تعهد، تأمین و بر عهده گرفته می شود.

حداقل تعداد شرکاء در این شرکت ها ۳ نفر می باشد.

در هنگام تأسیس سرمایه شرکت های سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال یعنی معادل صد هزار تومان کمتر باشد.

مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

جهت تأسیس و ثبت این نوع از شرکت ها تسلیم اظهارنامه به انضمام مدارک ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند و از آنجایی که در این نوع از شرکت ها پذیره نویسی ای وجود ندارد نسبت به شرکت های سهامی عام فرآیند آن با سهولت بیشتری همراه است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • اساسنامه ای که باید به امضای همه سهامداران برسد.
 • اظهارنامه ای که باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.
 • صورت جلسه انتخاب مدیران و بازرسان که به امضای همه سهامداران برسد البته بایستی همراه با قبول سمت کتبی آنان باشد.
 • نام روزنامه کثیر الانتشار شرکت
 • اسناد و آورده های غیر نقدی

متقاضی باید با ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید و شرکت سهامی خاص خود را ثبت کند.

سرمایه در شرکت سهامی خاص

در این نوع از شرکت ها بر خلاف شرکت سهامی عام پذیره نویسی وجود ندارد، پس فقط مؤسسین هستند که باید سرمایه شرکت را تأمین نمایند که باید در ابتدا ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت پرداخت میشود و مابقی در طول حیات شرکت پرداخت میگردد.

چه مواردی باید در اساسنامه شرکت سهامی ذکر شود؟

مطابق ماده 8 لایحه قانونی اصلاح بخشی از مواد قانون تجارت، مطالبی که در اساسنامه شرکت درج می شود، ضمن درج تاریخ و امضاء مؤسسین، باید شامل موارد زیر باشد:

1 – نام شرکت.

2 – موضوع شرکت به طور صریح و منجز.

3 – مدت شرکت.

4 – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

5 – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6 – تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه‌سهام.

7 – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.

8 – نحوه انتقال سهام بانام.

9 – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.

10 – در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.

11 – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

12 – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

13 – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.

14 – طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.

15 – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا به‌جهات قانونی ممنوع می‌گردند.

16 – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

17 – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

18 – قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.

19 – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

20 – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

21 – نحوه تغییر اساسنامه.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست