ثبت نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران

دعاوی علائم و نشانه های جغرافیایی

شرح موضوع

مطابق با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، جهت حمایت از نشانه های جغرافیایی، نیاز به ثبت آن ها نیست ولیکن اگر یک نشانه ی جغرافیایی به ثبت برسد، ثبت آن اماره ای قانونی بر انطباق نشانه جغرافیایی با تعریف قانونی مذکور در این قانون می باشد. یعنی نشانه ای که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

مطابق با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آئین نامه اجرایی آن، مراحل ثبت نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران به شرح ذیل می باشد:

تنظیم و تسلیم اظهارنامه

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی، توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود:

الف. هر شخص حقیقی و هم چنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.

ب. هر مرجع صلاحیت دار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت.

1-1) موارد الزامی در اظهارنامه

الف. نام، نشانی، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده.

ب. نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است.

ج. مکانی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.

د. کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.

ه. کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود.

و. در صورتیکه نشانه جغرافیایی مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر فارسی باشد ، آوانویسی آن نیز به زبان فارسی در محل مخصوص باید درج شود.

ز. تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.

نام و نشانی متقاضیان خارج از کشور، علاوه بر زبان فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.

1-2) شرایط شکلی اظهارنامه

 • مطابق با آئین نامه قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی : « اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در دو نسخه، فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود … . »
 • اظهارنامه زمانی ثبت می گردد که هزینه های آن توسط متقاضی ثبت پرداخت گردد و رسید آن به همراه اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم گردد. هزینه حق الثبت مطابق با ماده 35 آئین نامه حمایت از نشانه های جغرافیایی، بدون احتساب بهای ورقه مبلغ 000/150 ریال می باشد.

1-3) ضمائم اظهارنامه

ضمائم اظهارنامه به شرح ذیل است:

اول. مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی

دوم. نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت نامه در صورتیکه تقاضا توسط وکیل به عمل آید.

سوم. 10 عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استعمال می شود، حداکثر در ابعاد 10×10سانتیمتر.

چهارم. مشخصات محصول که باید شامل اطلاعات ذیل باشد:

 1. نام محصول نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست می شود.
 2. توصیف محصول، شامل مواد خام ، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژیک و یا طعم، بو و ظاهر(ارگانولپتیک) آن.
 3. منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.
 4. مدارک دال بر اینکه مبدا محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده است.
 5. توصیف روش بدست آوردن محصول و هم چنین اطلاعات مربوط به بسته بندی، چنانچه بسته بندی برای تامین کیفیت یا تعیین منشاء تولید یا تضمین کنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.
 6. جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدا جغرافیایی.
 7. جزئیات مراحل کنترل یا ساختار بازرسی که به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.
 8. طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به کاربرد اصطلاح «نشانه جغرافیایی»، « نشانه جغرافیایی حمایت شده»، « نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.
 9. تائیدیه مقام صلاحیت دار اتحادیه های مربوط و یا سایر سازمان های مرتبط دایر بر تصدیق مبدا تولید و انتساب کیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدا جغرافیایی، به وسیله متقاضی.
 10. اگر کشور مبدا جغرافیایی، ایران نباشد تسلیم یک نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در کشور مبدا به زبان اصلی که به گواهی مقام صادر کننده آن رسیده وتوسط کنسولگری ایران گواهی شده باشد، به همراه ترجمه رسمی آن، الزامی است.

1-4) مراحل ثبت اظهارنامه

مطابق با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع صالح دریافت اظهارنامه می باشد که پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم آن، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد. مراحل ثبت اظهارنامه به ترتیب ذیل مباشد:

الف- بررسی اظهارنامه

مطابق با ماده 8 آئین نامه نشانه های جغرافیایی،  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت اظهارنامه، ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول، از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در بند الف ماده 9 (یعنی بررسی نشانه هایی که بر خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی نباشند، تنظیم و تقدیم اظهارنامه توسط اشخاص صلاحیت دار مندرج در ماده 7 قانون مزبور، درج کامل موارد الزامی در اظهارنامه) اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می دهد. و النهایه بررسی اینکه قبض پرداخت                 هزینه های قانونی ثبت، پیوست اظهارنامه گردیده باشد.

 • رد اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی

در صورتیکه مرجع ثبت اظهارنامه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایراد و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن، مشاهده نماید باید به صورت مکتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر (که برای متقاضیان ایرانی 3 ماه و برای متقاضیان خارج از کشور 6 ماه از زمان ابلاغ محاسبه می شود و در صورت عدم کفایت مهلت، متقاضی فقط برای یک بار می تواند استمهال نماید) اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص، اظهارنامه مردود اعلام خواهد شد.

 • رد تقاضای ثبت نشانه های جغرافیایی

هر گاه مرجع ثبت راساً تصمیم به رد تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی غیرواقعی نماید، متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزینه مربوط اگر مقیم ایران است ظرف 20 روزو اگر مقیم خارج است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به مرجع قضایی اعتراض کند.

ب- پذیرش اظهارنامه و انتشارآگهی

پس از بررسی مفاد و مندرجات اظهارنامه و ضمائم آن، در صورت تکمیل و دارا بودن شرایط درخواست و پذیرش اظهارنامه، طبق بند الف قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

ثبت نشانه جغرافیایی

هر گاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت) تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند الف ماده 9 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیایی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می کند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.

اخذ گواهی ثبت به نام متقاضی ثبت نشانه جغرافیایی

هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند الف ماده 9 رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیایی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می کند و گواهی نامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد. و مطابق با آئین نامه اجرایی قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، هزینه های قانونی برای دریافت گواهی تائید شده و رونوشت مصدق اوراق یا نسخه برداری از اسناد و مدارک را باید متقاضی ثبت پرداخت نماید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط