تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه

موضوع رای: تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه

الف مغازه خود را به عنوان اجاره و بدون تنظیم اجاره نامه مکتوب به ب واگذار کرده و مبلغی را به عنوان مال الاجاره میان خود مقرر نمودند. به واسطه عدم پرداخت مال الاجاره مورد توافق، الف اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ب به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت ۸ ماه و تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها نموده است.

خواهان مدعی است مستاجر ۸ ماه است مبلغی بابت اجاره پرداخت نکرده و خواستار الزام وی به پرداخت این مبلغ و صدور حکم تخلیه می باشد.

خوانده در دادگاه حاضر شده و اقرار کرده که ۴ ماه است اجاره ای پرداخت نکرده اما مال الاجاره ۴ ماه دیگر را در وجه فرزند خواهان تادیه کرده است اما سند و مدرکی دال بر صحت این ادعا ندارد.

دادگاه با صدور قرار اتیان سوگند، فرزند خواهان را برای جلسه بعد دعوت کرده است. در جلسه بعد خوانده در جلسه حاضر نشده اما فرزند خواهان با رعایت تشریفات قانونی در محضر دادگاه سوگند یاد نموده که هیچ مبلغی از خوانده بابت اجاره بها دریافت نکرده است.

النهایه دادگاه با توجه به اقرار خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه اجاره و رد ادعای ایشان در خصوص پرداخت ۴ ماه اجاره بها به فرزند خواهان، خوانده را به پرداخت ۸ ماه اجاره بهای معوقه محکوم می کند.

در مورد آن بخش از خواسته خواهان در خصوص تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها، با عنایت به اینکه قرارداد مکتوبی میان موجر و مستاجر وجود نداشته، موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. مطابق ماده ۶ و بند ۹ ماده ۱۴ این قانون برای تقاضای حکم تخلیه به سبب عدم پرداخت مال الاجاره ضروری است موجر با ارسال اظهارنامه رسمی از مستاجر بخواهد نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نماید. اگر مستاجر ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نکند، موجر حق دارد ضمن فسخ اجاره، تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.

در ما نحن فیه موجر به وظایف مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عمل نکرده فلذا حق ندارد تخلیه ملک را تقاضا نماید. موجر می تواند با ارسال اظهارنامه، ایفاء تعهد مستاجر را به او متذکر شود و در صورت عدم پرداخت، جهت درخواست حکم تخلیه، طرح دعوا نماید. بنا به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی کننده نسبت به تقاضای حکم تخلیه از سوی خوهان، قرار رد دعوا صادر می نماید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 16 =