کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات

 1. صفحه اصلی
 2. اراضی و املاک
 3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
 4. کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 12 قانون زمین شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا گردیده به منظور تشخیص نوع اراضی ، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری  مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. ، تشکیل گردیده است.

تشخیص زمین های موات شهری در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا  ، تاسیسات متناسب ،  تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است ؛  همچنین در راستای اجرای قانون زمین شهری آیین نامه اجرایی آن در سال 1371 به تصویب هیات وزیران رسید ؛ در این آیین نامه مواردی  که افراد مکلف به تشخیص نوع زمین و اخذ نظریه وزارت مسکن و شهرسازی هستند مشخص شده است که بر اساس ماده 14 این آیین نامه تشخیص زمین های موات شهری بر عهده کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قرار گرفته است  و اگر به تشخیص کمیسیون فوق الذکر زمینی ، موات تشخیص داده شود به موجب اصل 45 قانون اساسی جزو انفال محسوب گردیده و در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد.

صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تمامی اراضی داخلی محدوده شهرها ، حریم شهرها و شهرک ها است و حسب اقتضا در مراکز استان ها و شهرها تشکیل می شود.

اراضی که قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشند:

 1. اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکت های وابسته به شهرداری:

با توجه به وظایف محوله به شهرداری ها ، وجود اراضی موات در ید آنها ( خواه سند به نام شهرداری صادر شده یا نشده باشد ) جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی بلامانع است و زمین ها و اراضی متعلق به آنها ؛قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشند ؛

 1. اراضی دارای گواهی عمرانی :

چنانچه مالک زمینی بر اساس آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه آن ،  با ارائه کپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوطه گواهی عدم موات دریافت نموده  و   در  کمیسیون ماده 12  یک بار گواهی مبنی بر موات نبودن زمین صادر شده باشد ،  دیگر موجبی جهت طرح مجدد مسئله در کمیسیون وجود نخواهد داشت ؛

 1. اراضی متعلق به دولت :

اسناد اراضی موات ابطال و سند به نام دولت صادر شده و در اختیار آن قرار می گیرد ؛ از این رو طرح مسئله در کمیسیون وجاهت قانونی نخواهد داشت ؛

 1. اراضی که قبلا نسبت به آنها رای کمیسیون صادر گردیده :

چنانچه کمیسیون نسبت  به ملکی یک نوبت رسیدگی و نوعیت آن را تشخیص دهد دیگر حق تغییر آن را نخواهد داشت  .

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری جهت تشخیص احیا یا زمین موات ، عمران یا عدم عمران زمین مورد نظر بدوا و با تعیین وقت به همراه کلیه اعضا از محل ملک معاینه ، صورت جلسه تهیه و نسبت به بررسی اسناد و مدارک و تطبیق نقشه هوایی کروکی زمین ، بررسی ، معاینه و تحقیقات محلی و زمان عمران و احیا و استماع دفاعیات مالکین یا وکیل ایشان اقدام و  با اکثریت آرا ، رای مربوطه در خصوص موات یا دایر بودن ملک را صادر می نماید و یک نسخه نظریه و نقشه امضا شده را ظرف مهلت یک ماه به مرجع درخواست کننده وضعیت زمین ارسال می نماید.

ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف 15 روز از سوی مرجع درخواست کننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

اشخاصی که نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض داشته و ادعا دارند که زمین آنها موات نیست و سابقه عمران و احیا دارد می توانند با طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون اقدام نمایند.

مرجع صالح به  اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

برابر ماده 12 قانون زمین شهری :” تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.” منظور از  دادگاه صالحه در اینجا دادگاه عمومی حقوقی است .

اعتراض به نظریه تشخیص راجع به املاک و اراضی طبق ماده 12 ایین دادرسی مدنی می بایست در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول ( ملک ) در آن حوزه واقع است اگرچه خوانده د رآن حوزه مقیم نباشد .

مراحل اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

اعتراض به نظریه تشخیص نوعیت زمین موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، مانند سایر دعاوی حقوقی است . به این معنا که ابتدا باید دادخواست تنظیم و به مرجع قضایی تقدیم نمود ؛ به همراه دادخواست ضروری است که تصویر مصدق اسناد و مدارک مالکیت به عنوان دلیل مالکیت خواهان دعوی ارائه گردد . همچنین در صورتی که قبل از طرح دعوی ، مبادرت به تامین دلیل یا اقدام به جلب نظر کارشناس یا… شده باشد ، ضمن درج این مطلب در دادخواست باید به دادخواست تقدیمی ضمیمه گردد.

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 یک دعوای غیر مالی محسوب می گردد ؛ لذا برابر قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، هزینه دادرسی میزان مشخص می باشد .

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر اساس سند عادی ( مبایعه نامه )

دارندگان اسناد عادی معترض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابتدا بایستی حکم مبنی بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله را دریافت نمایند ؛ صدور این حکم نیاز به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی دارد.

تبصره ماده 7 قانون زمین شهری  درخصوص دارندگان اسناد عادی چنین تعیین تکلیف نموده :” کسانی که به تاریخ قبل از قانون مالکیت اراضی موات شهری ( مصوب 1358 ) با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهر هایی که تا کنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد ؛  برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران خواهند داشت”

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر اساس سند رسمی

دارندگان اسناد رسمی معترض می توانند مستقیما به رای کمیسیون مربوطه در مرجع ذیصلاح اقدام نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر اساس سند رسمی مشاعی

برای طرح دعوای اعتراض یا ابطال  رای کمیسیون صرف مالکیت مشاعی کافی نمی باشد و شخص معترض  می بایست حتما سند مالکیت شش دانگ مفروز داشته باشد و یا انکه همه مالکین مشاعی نسبت به طرح دعوای اعتراض و ابطال رای کمیسیون اقدام نمیایند وگرنه دعوی شخص به علت عدم مالکیت بر کل پلاک مشاعی ، مورد پذیرش واقع نمی شود.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام ، سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه ، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود و تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی ، مدعیان می توانند اعتراض خود را  به دادگاه تسلیم نمایند.

فرجام خواهی از رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

در رابطه با قابلیت فرجام خواهی از این نظریه دیوان عالی کشور اظهار نموده است :” جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرای دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. “

ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

به صرف موات تشخیص دادن زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ادارات ثبت مکلف به صدور سند به نام دولت می باشند و اعتراض به نظریه نیز مانع از این اقدام نمی باشد اما در صورتی که اراضی مورد اختلاف در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ،  با تصمیم دادگاه عمومی ابطال شود  باید به مالکیت مالک آن برگردد .

بررسی اسناد و مدارک قابل ارائه در دعاوی زمین شهری و شیوه طرح دعوا و دفاع و پاسخگویی در قبال آن مستلزم تجربه و دانش حقوقی در زمینه دعاوی زمین شهری و زمین های موات می باشد . موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از دانش وکلای متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت دعاوی زمین شهری می باشد .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 36 امتیاز: 3.4)

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام.الف مالک ثبتی 6 دانگ یه قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع بوده و در سال 1365 آن را به (ب) با مبایعه نامه عادی می‌فروشد و در سال 97( ب) متوجه می‌شود طی رای کمیسیون ماده 12 در سال 61 زمین ابتیاعی موات اعلام شده و سند مالکیت هم به نام دولت تنظیم شده, لذا ب در سال 97دادخواست حقوقی تحت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 و ابطال آن و.. به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم نموده ودادگاه بدوی وارد ماهیت شده و ارجاع به کارشناسی داده و کارشناس اولیه نظر به موات بودن داده لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی ب می‌دهد و از این رای اعتراض و دادگاه تجدید نظر جلسه تشکیل و به هیئت سه نفره ارجاع و مجدد کارشناسان نظر به موات بودن می‌دهند ونهایتا رای بدوی تایید می‌شود, اداره راه و شهرسازی در لوایح متعدد به فقد سمت ب چون مالک ثبتی نیست و مبایعه نامه دارد اشاره نموده اند ,اکنون ب چه راهکاری دارد؟ آیا می‌تواند تقاضای اعمال ماده 7 قانون زمین شهری (نصاب مالکانه) را بدهد؟ آیا اینکه سند به نام دولت شده مانع نیست؟ ب هیچ زمین و مسکنی تا کنون خریداری نکرده

  پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. آیا تعیین قیمت عرصه املاکی که در مسیر طرح های عمرانی قرار گرفته توسط شهرداری تملک می گردد بر اساس تقویم دولت است یا نه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 30, 2022 1:44 ب.ظ

   با سلام. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هر چند تبصره 3 ماده 44 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب خرداد ماه 1361 به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 10396/م/4-22/9/61 لغو و ابطال گردیده است لیکن چون قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه 1360 تاکنون نسخ نشده و دارای اعتبار می باشد حسب صریح تبصره 5 ماده 8 و تبصره 2 ماده 11 و ماده 9 قانون موصوف تعیین قیمت عرصه بر مبنای تقویم دولت و بر اساس ارزش منطقه ای (ارزش معاملاتی) خواهد بود.

   پاسخ
 • تشکر میکنم از شما و همکارتون بخاطر راهنمایی. سوالم اینه: آیا در طرح دعوی بطرفیت زمین شهری مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری و همچنین ابطال سند مالکیت دولت، میتوانم همزمان درخواست صدور سند بنام خودمون را هم در ستون خواسته بخواهیم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 17, 2022 4:20 ب.ظ

   با سلام بله امکان طرح دعوای ابطال سند و صدور سند به نام خواهان وجود دارد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

در صورت تمایل مدارک خود را جهت بررسی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری ارسال فرمایید .

نام و نام خانوادگی
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 2 MB.

  جهت ارائه مشاوره تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید .