انواع دعاوی تعزیرات حکومتی

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار است.این تدبیر از این نظر وضع شده است تا حمایتی برای متخلفانی باشد که با شرایطی خاص به این اعمال اقدام نموده اند و قصد جبران تخلف خود را نیز دارند و از بار مسئولیت عمل خویش نیز شانه خالی…

تخلفات تعزیرات حکومتی

تخلفات تعزیراتی حکومتی،مواد2 تا16 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خود اختصاص داده است.احصا نمودن تخلفات مزبور،به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و توزیع میباشد.وهمچنین لازم است که جهت اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، برای متخلفین مجازات در نظر گرفته شود.

مرور زمان در تعزیرات حکومتی

مرور زمان در تعزیرات حکومتی

مرور زمان در تعزیرات حکومتی به صورتی خاص بیان شده است.قانون گذار در ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی در این باره چنین آورده است: ̎ در مواردی که در این...

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی

اجرای آرا شعب تعزیرات حکومتی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی به موجب آئین نامه ای می باشد که این آئین نامه به تصویب هیات دولت می رسد.در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قانون گذار مواد ۳۲ الی ۳۵ آئین نامه مزبور را به بحث اجرای احکام اختصاص داده است.

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟

نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی تلفیقی از قانون آئین دادرسی کیفری ومقررات خاص شعب تعزیرات میباشد.رسیدگی درشعب تعزیرات دارای تشریفات خاصی است.ازجمله این تشریفات اختصاری ومحدود بودن تشریفات رسیدگی میباشد.

تخلفات دارویی در سازمان تعزیرات حکومتی

تخلفات دارویی سازمان تعزیرات حکومتی از جمله تخلفاتی است که که متاسفانه به دلیل سودآوری آنها ،به وفور مشاهده می شود.و از آنجایی که با جان افراد سروکار دارد ،قابل اغماض نمی باشد.فلذا نیازمند تدابیر مقتضی جهت پیشگیری و همچنین مجازات متخلفانی است که در این حوزه فعالیت دارند.

Appeal from the votes of government penal branches min

واخواهی از آرا شعب تعزیرات حکومتی

واخواهی از آرا شعب تعزیرات حکومتی ،حقی است که به متهم غایب در جلسه رسیدگی داده شده است.در واقع یکی از ارکان دادرسی عادلانه حضور طرفین دعوا در مرحله رسیدگی ماهوی میباشد.غایب بودن متهم به منزله عدم امکان دفاع در برابر اتهامات،استنطاق شهود،توسل به ادله اثبات ونظایر آن است.بنابراین حضور متهم در جلسه رسیدگی،از حقوق…

Resumption of proceedings from the final votes of government penal branches min min

اعاده دادرسی از آرا قطعی شعب تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است.به تعبیر دیگر آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را ندارد.اما امکان اعمال مقررات اعاده دادرسی در خود شعب تعزیرات وجود دارد.

تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

تخلف صنفی چیست؟ قانون نظام صنفی مجموعه قواعد و مقرراتی است که وظایف، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را معین می سازد. تخلفات صنفی به تخلفات صورت...

تخلفات درمانی در تعزیرات حکومتی

تخلفات درمانی بخشی از جرایم پزشکی است.البته دامنه جرایم پزشکی بسیار گسترده تر میباشد.تخلفات درمانی در قانون مربوط به امور بهداشتی و درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.در این مقاله ضمن بررسی این تخلفات، به نحوه رسیدگی آنها نیز میپردازیم.

اعتراض به آراء شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراء شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری امکان پذیر میباشد. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات،تظلمات،و اعتراضات مردم نسبت به مامورین،و واحدها،یا آئین نامه های دولتی را برعهده دارد.

دعاوی تعزیرات حکومتی

دعاوی تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی میباشد که به تخلفات صنفی ، تخلفات تعزیراتی ، تخلفات دارویی ، تخلفات درمانی و تخلفات بهداشتی رسیدگی مینماید. آنچه به...

اعتراض به رای تعزیرات

اعتراض به رای تعزیرات – نحوه اعتراض به تعزیرات

رسیدگی به اعتراض به رای تعزیرات و صدور رأی ، پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. اعتراض به تعزیرات به صورت حضوری یا ارسال لایحه صورت می گیرد. در صورتی که متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه…

وکیل تعزیرات حکومتی – مشاوره و وکالت دعاوی تعزیزات

وکیل تعزیرات در جلسه وکالت دعاوی تعزیرات سازمان متذکر میشود که تعزیرات حکومتی که به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم کنترل و اجرای مقررات به ویژه در زمینه قیمت گذاری تأسیس گشته است به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها، مقابله با احتکار کالا…

تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی

تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی

تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی نیز پیش بینی شده است.در قانون سازمان تعزیرات حکومتی آراء قابل تجدیدنظر ، اشخاصی که در این سازمان حق تجدیدنظرخواهی دارند ..