انواع دعاوی قرارداد و مشارکت در ساخت

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت

انقضاء مدت قرارداد مشارکت در ساخت

مرسوم است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت برای انجام پروژه و اجرای کامل تعهدات، مدتی را با توافق یکدیگر تعیین نموده و در قرارداد مورد تصریح قرار می دهند....

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

انفساخ به معنای انحلال قهری و خود به خودی است. منشاء انحلال ممکن است توافق طرفین یا حکم قانون باشد. انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت و تایید آن در مرجع...