اراضی ملی و منابع طبیعی

جرم تخریب اراضی ملی

تخریب اراضی ملی و بهره‌برداری غیرمجاز از آن یکی دیگر از جرائم علیه اراضی ملی…

ثبت اراضی ملی

ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا…