اراضی ملی و منابع طبیعی

ثبت اراضی ملی

ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا…

جرایم علیه اراضی ملی

دعاوی حق زارعانه دعاوی اراضی موات منابع طبیعی و اراضی ملی تغییر کاربری اراضی ملی…

تشخیص اراضی ملی

دعاوی حق زارعانه دعاوی اراضی موات منابع طبیعی و اراضی ملی تغییر کاربری اراضی ملی…

جرم تخریب اراضی ملی

تخریب اراضی ملی و بهره‌برداری غیرمجاز از آن یکی دیگر از جرائم علیه اراضی ملی…