دعاوی املاک مشاع

996

تفکیک املاک

تفکیک املاک از حقوق مالکین اموال غیر منقول می باشد , تفکیک الزاما مخصوص املاک…
8889

افراز ملک مشاع

افراز املاک مشاع اصولا در صورت عدم تفاهم مالکین متعدد مشاعی صورت می گیرد .بدین…
تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاع

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف…
103

ملک مشاع چیست؟

مطابق قانون، ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد.…