دعاوی ابطال و فسخ معامله

بیع

انحلال عقد بیع

انحلال بیع یعنی، عقد بیعی را که به صورت صحیح منعقد شده است، به علت…
معامله فضولی و ابعاد آن

ابطال معامله فضولی

معامله فضولی  به معامله‌ای گفته می‌شود که شخصی  با مال دیگری ، بدون اینکه از…
دعوای تائید بطلان مبایعه نامه به جهت صوری بودن

ابطال معامله صوری

قصد انعقاد عقد و ابراز آن به شیوه صحیح مبنای هر قراردادی ست. قصد واقعی…