دعاوی غصب و تصرف

طرح دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

خلع ید ، دعوای مالک رسمی مال غیرمنقول علیه متصرف غیر قانونی ست. اگر کسی…