مقالات دعاوی ملکی

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی فسخ معاملات مربوط به اموال غیرمنقول از جمله زمین.

نظریه ۲۱۹۸/۹۷/۷-۲۸/۳/۱۳۹۸ دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می گردد و بنابراین از شمول بند (الف) ماده ۹ قانون شوراهای حال...

امکان صدور سند مالکیت نسبت به املاک مشاعی ولو سهم یکی از شرکا توقیف باشد.

از نظریه ۲۸۹۴/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳ توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی، منعی در استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت آن...

عدم تسری بطلان معامله اولیه ناشی از ابطال سند رسمی آن به معاملات بعدی

نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴ در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه...

پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن – نظریه ۱۵۰۸/۹۵/۷-۲۹/۶/۱۳۹۵

مستفاد از ماده ۷۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که...

لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

موضوع رای: لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته تحویل و تسلیم مبیع، یک...

نمونه رای الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت

نمونه رای الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت

موضوع رای: الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت خواهان مدعی است مغازه نانوایی که در مجاورت ملک مسکونی او قرار دارد به علت ایجاد گرمای شدید مانع انتفاع وی از...

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید

موضوع رای: تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید الف قطعه زمین متعلق به خود را برای ساخت و ساز در اختیار شرکت ساختمانی ب قرار داده است. در قرارداد منعقد...

الزام به تسویه وام ،  الزام به فک رهن

موضوع رای : الزام به تسویه وام ،  الزام به فک رهن شرح پرونده : الف ملک تجاری متعلق به خود با پلاک ثبتی ۱۸۳ فرعی مجزا و مفروز از...

اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع

موضوع رای: اثبات مالکیت و الزام به تحویل و تسلیم مبیع شرح پرونده: خواهان مدعی است ملک تجاری موضوع پلاک ثبتی ۷۹۳ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در بخش ۶...

انحلال معامله موجب انحلال شرط داوری خواهد شد

سوال : در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه...

درج خیار شرط به مدت عمر بایع صحیح است.

درج خیار شرط به مدت عمر بایع صحیح است.

سوال : سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می نماید...

نمونه رای مطالبه ثمن ناشی از کسری مبیع

نمونه رای مطالبه ثمن ناشی از کسری مبیع

موضوع رای : مطالبه ثمن ناشی از کسری مبیع علی رغم آنکه معلوم و معین بودن موضوع معامله به تصریح ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معاملات شمرده...