نظریات مشورتی دعاوی بانکی

دادگاه های صالح در مطالبه وجه چک های سیبا.

نظریه ۱۹۳۱/۹۶/۷-۲۳/۸/۱۳۹۶ صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های…

عدم صلاحیت در رسیدگی دادگاه محل وقوع بانکی که به نمایندگی و به واسطه از بانکی دیگر(بانک محل انجام تعهد)، گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.

نظریه ۲۴۴۶/۹۶/۷-۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ۱و ۲ و ۳) مقصود از دعاوی بازرگانی مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی ناشی از معاملات تجارتی موضوع مواد ۲،…

نظریات مشورتی دعاوی بانکی

[us_separator size="small"][us_image image="18325" align="center" size="full" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator size="small"]قراردادهای بانکی ابطال قراردادهای بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی ارزی دعاوی ضمانتنامه های بانکی اجرائیات ثبت دعاوی اسناد و املاک رهنی دعاوی چک و...

نظریه مشورتی دعوای ابطال قرارداد تسهیلات بانکی

سوال : آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد…