ابطال شرط خسارت در قرارداهای بانکی

ابطال-شروط-مندرج-در-قراردادهای-بانکی

دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی زمانی مطرح می شود که به هردلیل قانونی و شرعی ، شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک یا موسسه مالی و اعتباری در مخالفت با قوانین و مقررات مدنی ، ثبتی و تجارتی و بانکی و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل