اسناد تجاری

نمونه آرای دعاوی اسناد تجاری

[us_separator size="large"][us_image image="32891" align="center" size="us_100_100_crop" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator]قانون جدید صدور چک وصول چک برگشتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک تامین خواسته چک استرداد لاشه چک ظهرنویسی چک و سفته ضمانت در اسناد...

نظریات مشورتی دعاوی اسناد تجاری

[us_separator size="large"][us_image image="32891" align="center" size="us_100_100_crop" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator]قانون جدید صدور چک وصول چک برگشتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک تامین خواسته چک استرداد لاشه چک ظهرنویسی چک و سفته ضمانت در اسناد...
ضمانت-در-اسناد-تجاری-2

ضمانت در اسناد تجاری

ضمانت در اسناد تجاری به معنای ضمانت یک شخص به جز متعهدین پرداخت وجه سند از مسئولان سند تجاری اعم از صادر کننده و ظهرنویس می باشد….

انواع شرکت های تجاری

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]انحلال شرکت های تجاری مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت های تجاری [us_separator size="custom" height="20px"] انواع شرکت های تجاری [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator...
خسارت تاخیر تادیه سفته

مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

با توجه به قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین قانون سابق شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به احراز شرایطی است که در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر احصا شده است.

قانون جدید صدور چک

قانون جدید صدور چک موجب تغییرات مهمی در مورد نحوه صدور چک و انتقال آن بوده و همچنین تکالیف مهمی برای بانک ها و صادرکنندگان چک….

تامین خواسته چک

تامین خواسته چک

تامین خواسته چک ، یک نوع اقدام اختیاطی است که قانونگذار برای حفظ کردن موضوع دعوای خواهان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان در …

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق دانان بوده است. قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانست؛

استرداد لاشه سفته و نوه طرح دعوای آن در دادگاه

استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوای آن در دادگاه

اگر سفته به منظور ضمانت حسن انجام کار یا تعهد، صادر و به دارنده تسلیم شده باشد، پس از انتفای موضوع ضمانت یا تعهد باید به صادرکننده مسترد شود. در صورت استنکاف دارنده، صادر کننده می تواند ضمن اقامه دعوا، الزام وی به استرداد لاشه سفته را تقاضا نماید.

ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی به معنای درج هرگونه عبارت تعهدآور توسط اشخاصی غیر از صادرکننده در سند تجاری است. ظهرنویسی چک و سفته به جهت نیل به …

دعاوی چک و سفته

[us_separator size="custom" height="20px"] دعاوی چک و سفته [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%86%da%a9,%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c,%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c" orderby="modified" items_quantity="0" items_layout="37174" columns="3" overriding_link="%7B%22url%22%3A%22%22%7D"]
استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک

چک اصولا به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد؛ اما بعضا این سند به منظور دیگری غیر از پرداخت صادر می شود؛ مثل صدور چک به عنوان ضمانت یا امانت. در این موارد اصل چک باید به صادر کننده مسترد شود و در صورتی که دارنده از تسلیم آن امتناع نماید، صادرکننده می تواند با طرح دعوای استرداد لاشه چک ، الزام دارنده را از دادگاه صالح بخواهد.

مطالبه وجه سفته

اگر صادرکننده سفته به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه سفته در موعد مقرر عمل نکند، دارنده ناچار به طرح دعوا به خواسته مطالبه وجه سفته در مرجع صالح خواهد بود.

وصول چک برگشتی از سه طریق

وصول چک برگشتی از ۳ طریق امکان پذیر است

موضوع وصول چک برگشتی ، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که دارندگان و صادر کنندگان چک با آن مواجه هستند.چک، سندی است متضمن دستور پرداخت …