دعاوی فناوری

بهترین روش پرداخت عوض در قراردادهای انتقال فناوری

از اصلی ترین تعهدات در قراردادهای انتقال فناوری که بر عهده انتقال گیرنده فناوری و در واقع اصلی ترین انگیزه برای انعقاد قراردادهای فناوری می باشد، تعهد به پرداخت عوض...

تفاوت قرارداد های انتقال فناوری با عقد بیع

نوشته حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا ماهیت و قالب قراردادهای انتقال فناوری همان ماهیت و قالب عقد بیع می باشد یا خیر.پس از پرداختن به...

قرارداد تحقیق و توسعه مشترک در انتقال فناوری

جهت بهره مندی هرچه بیشتر از تکنولوژی ، شرکت ها ترجیح می دهند تا از طریق انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه مشترک ، از طریق مشارکت اطلاعات تکنولوژیک خود را...

تفاوت های جوینت ونچر با شرکت های تجاری و مدنی

جوینت ونچر یک تکنیک حقوقی برای “مشارکت در امر تجاری” به منظور دستیابی به اهداف خاص طرفین آن می باشد. این همکاری مشترک به دو نوع عمده جوینت ونچر در...

راه های جبران خسارت در قرارداد های انتقال فناوری

درصورتی که هر یک از طرفین قرارداد انتقال فناوری اعم از واگذارنده فناوری و یا دریافت کننده آن به تعهدات قانونی و قراردادی خویش عمل ننمایند می بایست جهت بازداشتن...

انحلال قرارداد انتقال فناوری

َزمانی انحلال قرارداد انتقال فناوری رخ می دهد که یا وقوع امری قرارداد را غیرقابل اجرا نماید و موجب انفساخ قرارداد شود و یا خود طرفین قرارداد اقدام به انحلال...

انحلال قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس به عنوان عمده ترین مجرای کنونی انتقال فناوری که به معنای اعطای مجوزی رسمی برای انجام عملیات ساخت ، تولید ، فروش ، عرضه و….. می باشد ،...

مراحل انتقال فناوری

انتقال فناوری فرآیندی است مشتمل بر سلسله فعالیت هایی که طی تعاملی بلند مدت میان طرفین به نتایج معینی ختم می شود. علی الخصوص زمانی که این فرآیند فراگیر از...

قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری

قراردادهای مدیریت در چارچوب انتقال فناوری در زمره قراردادهای خدماتی می باشند و به نوبه خود در انتقال فناوری سهیم هستند و می توانند در جهت دهی صحیح به بخش...

قرارداد مساعدت فناوری

قرارداد مساعدت (همکاری) فنی در چهارچوب انتقال فناوری ، در زمره قراردادهای خدماتی در بحث انتقال فناوری می باشد که در سطحی محدود و به نحوی جزئی در تکمیل فرآیند...

قرارداد آموزش در چهارچوب انتقال فناوری

باتوجه به اهمیت خدمات آموزشی در قرارداد های خدماتی و نقش آنها در انتقال فناوری ، به نحوی که مستقیماً گیرنده را به فناوری نزدیک می کنند و طریق مواجهه...