اسرار صنعتی و تجاری

حمایت از اسرار صنعتی و تجاری

با توجه به اینکه رمز و راز ساخت محصولات صنعتی و رموز عملیات تجاری به عنوان یکی از انواع مالکیت صنعتی می باشد که متعلق و تحت مالکیت قانونی صاحب...

اسرار صنعتی و تجاری

یکی از مسائل قابل توجه در زمینه مالکیت فکری و صنعتی، اسرار صنعتی و تجاری و حمایت از این اسرار می‌باشد. این اسرار که شامل اسرار ساخت و تولید که...