مسئولیت مدنی در گمرک

نحوه مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک

از جمله مواردی که منجر به بروز اختلافات گمرکی می شود خساراتی است که به کالاهای موجود در محوطه گمرکی وارد می شود. بحث نحوه مطالبه خسارات وارده به کالا...

مسئولیت مدنی ناشی از ترخیص کالاهای گمرکی

کارکنان و سازمان گمرک زمانی دارای مسئولیت مدنی هستند که این خسارات از رفتار یا سهل انگاری از عمل غیرارادی آنان ایجاد شود . مسئولیت مدنی ناشی از ترخیص کالاهای...