تخلفات گمرکی

آثار کم اظهاری در ارزش کالای گمرکی

زمانی که شخصی قصد اظهار کالای ورودی برای ترخیص قطعی دارد پس از اظهار کالا ممکن است بنا به دلایلی به کم اظهاری در ارزش کالای گمرکی متهم شود که...