تامین خواسته

صدور قرار رفع تامین خواسته

صدور قرار رفع تامین خواسته

ماده ۱۱۸-« در صورتیکه موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود...

لغو تامین

لغو تامین

ماده ۱۱۲- «در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا درخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو...

درخواست تامین توسط خوانده

ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه...

موارد عدم امکان درخواست تامین توسط خوانده

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱۰۹ را بیان می کند. البته در خود ماده ۱۰۹ نیز یکی از مستثنیات ذکر شده بود و آن...

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته ، قراری است که در دعاوی که موضوع آن مال می باشد صادر میشود و نوعی اقدام احتیاطی برای خواهان محسوب می‌شود. تامین خواسته یک درخواست فرعی و جزمتفرعات دعوا می باشد.