وکالت در دادگاههای حقوقی

به صرف ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت موضوع پرونده حقوقی در دادگاه کیفری،  قرار اناطه و توقف رسیدگی  صادر نخواهد شد.

نظریه۶۴/۹۷/۷-۲۲/۱/۱۳۹۷ در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی،  موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادگاه عمومی حقوقی باید...

دادگاه صالح نسبت به اعتراض به آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال دادگاه عمومی حقوقی می باشد نه دادگاه خانواده.

از نظریه ۲۶۴۷/۹۶/۷-۳/۱۱/۱۳۹۶ اولاً با توجه به مواد ۱،۲و ۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت...

صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دعوای ابطال مصوبات کانون وکلای دادگستری.

نظریه ۱۳۹/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷ صرف نظر از مراجع صنفی که در اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات کانون های وکلا پیش بینی شده است با...

تکلیف دادگاه نسبت به توقیف دادرسی تا زمان صدور رای قطعی نسبت به دعوای مطروحه در دادگاهی دیگر

نظریه ۱۲۷/۹۷/۷-۱/۲/۱۳۹۷ الف) هرگاه معلوم شود که به دعوای مطروحه قبلاً رسیدگی و حکم صادر شده ولی هنوز قطعی نشده است، با توجه به اینکه مادام که حکم صادره قطعی...

محاسبه تاریخ شروع طرح دعوای خواهان در دادگاهی دیگر در زمان صدور قرار اناطه.

نظریه ۲۵۹۲/۹۷/۷-۸/۱۰/۱۳۹۷ مبدا مهلت یک ماهه در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۹ برای طرح دعوای خواهان در دادگاه صالحه دیگر از تاریخ ابلاغ قرار...

صدور قرار رفع تامین خواسته

صدور قرار رفع تامین خواسته

ماده ۱۱۸-« در صورتیکه موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود...

لغو تامین

لغو تامین

ماده ۱۱۲- «در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا درخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو...

درخواست تامین توسط خوانده

ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه...

موارد عدم امکان درخواست تامین توسط خوانده

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱۰۹ را بیان می کند. البته در خود ماده ۱۰۹ نیز یکی از مستثنیات ذکر شده بود و آن...

واخواهی و اعتراض به رای غیابی در آیین دادرسی مدنی

واخواهی و اعتراض به رای غیابی در آیین دادرسی مدنی

واخواهی در دعاوی کیفری یکی از طرق عادی اعتراض به احکام غیابی می باشد.شکایتی که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می نماید.واخواهی نقض حکم قاضی دادگاه محسوب نمی شود بلکه بدین معناست

اعاده دادرسی از طریق خلاف بین شرع

 اعاده دادرسی از طریق خلاف بین شرع،درصورتی است که رئیس قوه قضاییه آراء صادره از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد و آراء صادره را به شعبی خاص از دیوان عالی کشور که بدین منظور اختصاص داده شده اند محول می نماید.

ختم دادرسی با صلح و سازش

سازش یکی از تدابیر قانونگذار جهت حل و فصل دعاوی است. به طور معمول  آنچه در اقامه دعوا به ذهن متبادر میشود این است که یکی از طرفین پیروز و دیگری در دعوا مغلوب شود اما همیشه هم بدین صورت نیست. در حل و فصل دعاوی به صورت سازش، قانون چنین در نظر گرفته  است…

تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

تجدید نظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

تجدیدنظرخواهی یکی از طرق عادی اعتراض به آراء محاکم می باشد.به عبارت دیگر رایی که ازمرحله بدوی صادر میگردد مورد بازنگری مجدد قرار میگیرد و چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای صادره از مرحله بدوی را صحیح بداند، آن را تایید مینماید،در غیر این صورت رای صادره را نقض و مجدد مورد بررسی قرار میدهد. البته چنانچه…

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی

  منظور از اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی، به معنای رسیدگی مجدد به دعوی است که در سابق نسبت به آن رسیدگی صورت گرفته است و درباره آن حکم قطعی...

 دعوای اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث ،یکی از طرق اعتراضی به حکمی است که دادگاه صادر کرده است.مستند به قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوایی بین دو فرد اقامه گردد و رای صادر...

قرار کارشناسی

قرارکارشناسی در قانون در قالب قرارهای اعدادی پیش بینی شده است. قرارهای اعدادی به قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای تصمیم نهایی دادگاه آماده می نماید. در کارشناسی نیز بدین...