نظریات مشورتی دعاوی ورشکستگی

رسیدگی به دعوای ورشکستگی

عنوان : رسیدگی به دعوای ورشکستگی سؤال : ۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ ۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی...