نظریه مشورتی شهرداری

صدور رای در هیات حل اختلاف فقط توسط عضو قاضی امکان پذیر است نه سایر اعضا.    

از نظریه ۱۱۷۹/۹۷/۷-۱۷/۵/۱۳۹۷ ۱-الف،ب و ج) از ترکیب هیات حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ استنباط می شود که اعضای این هیات...

مطالبه طلب بابت مطالبات اشخاص از شهرداری موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری است.

نظریه ۲۰۷/۹۸/۷-۲۶/۹/۱۳۹۸ با عنایت به اطلاق عبارت ( اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه) مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ( اصلاحی ۱۳۹۰) مطالبه طلب از...

در صورت عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اشخاص متضرر می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.

  سوال : ۱- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها رأی بر تخریب بنای...

تملک اراضی واقع در طرح توسط شهرداری تابع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک می باشد.

  تملک اراضی واقع در طرح توسط شهرداری تابع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک می باشد. سوال: ۱-چنانچه شهرداری بخواهد اراضی دایر افراد حقیقی را جهت...

اقدام به احداث ساختمان پس از انقضا مدت اعتبار تعیین شده در پروانه، در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است.

  اقدام به احداث ساختمان پس از انقضا مدت اعتبار تعیین شده در پروانه، در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است. سوال : آیا اقدام به احداث ساختان پس از...

ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

  ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. سوال : با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي...

احکام صادره از سوی کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها فقط در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد.

  احکام صادره از سوی کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها  فقط در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد. سوال : شهرداری همدان بر اساس رای صادره از...

ممانعت شهرداری از عملیات ساختمانی بدون پروانه ساختمان بدون مجوز دادگاه

ممانعت شهرداری از عملیات ساختمانی بدون پروانه ساختمان بدون مجوز دادگاه سؤال: آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه بدون مجوز...

رای تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لازم الاجراست، هرچند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

رای تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لازم الاجراست، هرچند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد. سؤال: اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب...