آرای وحدت رویه دعاوی شهرداری

مرجع صالح جهت مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط شهرداری (رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

شهرداری ها بعضا جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی خود نیازمند تملک املاک و اراضی متعلق به اشخاص ثالث می شوند. ضوابط و شرایط قانونی تملک املاک واقع در...