نمونه آرای شرکت ها

نمونه رای مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

موضوع رای: مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل علیه شرکت تعاونی مسکن…