دعاوی شرکت های تعاونی

انحلال شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به عنوان یکی از شرکت های تجاری شناخته شده در قانون، دارای شخصیت و حیات حقوقی می باشد. انحلال شرکت تعاونی به معنای خاتمه دادن به این شخصیت و حیات حقوقی می باشد.

داوری در اتاق تعاون

شیوه معمول حل و فصل اختلافات، مراجعه به مراجع عام دادگستری می باشد؛ اما در حال حاضر روش های دیگری نیز وجود دارد که نسبت به مراجعه به دادگاه ها...

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن به عنوان یکی از شرکتهای تجاری شناخته شده در قانون تجارت، به موجب مقررات همین قانون و سایر قوانین مصوب در مورد شرکتهای تعاونی، واجد شخصیت حقوقی می باشد. با توجه به افزایش تعداد تعاونی های مسکن در سالهای اخیر و گستردگی روابط و معاملات آنها با افراد و سایر شرکتها، طرح…

اخراج عضو از شرکت تعاونی مسکن

تعداد اعضاء شرکت تعاونی مسکن به وسیله وزارت تعاون و از طریق تصویب آیین نامه معین می شود. وزارت تعاون در تعیین تعداد اعضاء سرمایه، فرصت اشتغال، نوع فعالیت و...