انواع شرکت ها

شرکت تعاونی

شركت تعاو‌نی شركتی است كه از اشخاص حقيقی و يا حقوقی كه به منظور رفع نيازمندی های مشترك و بهبود و‌ضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طريق خودياری و‌ كمك…

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که فی مابین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود برای امور تجارتی تشکیل می گردد.

شرکت مختلط سهامی

شرکت های مختلط سهامی ، در کنار سایر شرکت های تجاری، سهامی، مسئولیت محدود، تصامنی، مختلط غیر سهامی، و تعاونی تولید و مصرف می باشد که موضوع ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون تجارت می باشد. به‌موجب ماده ۱۶۲ قانون تجارت، به شرکتی که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌ شود، شرکت مختلط سهامی می‌باشد.

شرکت های نسبی

شرکت های نسبی ، در کنار سایر شرکت های تجاری، سهامی، مسئولیت محدود، تصامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی تولید و مصرف می باشد که موضوع ماده ۱۸۳ تا ۱۸۷ قانون تجارت می باشد.شرکت های نسبی ، در کنار سایر شرکت های تجاری، سهامی، مسئولیت محدود، تصامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی تولید و مصرف می باشد که موضوع ماده ۱۸۳ تا ۱۸۷ قانون تجارت می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر شریک جهت امور تجارتی تشکیل می گردد و مسئولیت هر شریک هم محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده است. این شرکت ،یکی از رایج ترین انواع شرکت های بازرگانی است که متقاضیان بسیاری نسبت به سایر شرکت ها دارد، و این امر به دلیل برخی از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت ها می باشد.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر شریک تشکیل میگردد و موضوع آن الزاما باید اعمال تجاری باشد و در اسم شرکت نیز بایستی حداقل متضمن نام یکی از شرکاء باشد.

انواع شرکت های تجاری

مطابق قانون تجارت ۱۳۱۱ شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری ماده ی ۲ قانون تجارت باشد (البته به جز شرکت های سهامی که حتی اگر معاملات تجاری نیز نکنند باز هم شرکت بازرگانی محسوب می شوند.)

شرکت سهامی

شرکت سهامی ، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود، حتی اگر به منظور امر بازرگانی نباشد و سرمایه آن به قطعات مساوی سهام تقسیم می گردد، شرکت های سهامی به دو دسته شرکتهای سهامی عام و خاص تقسیم می شوند که به اختصار ویژگی هر یک شرح داده میشود.

شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان ،شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم افزائی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی…