انحلال شرکت ها

انحلال شرکت های تجاری

انحلال شرکت به معنای پایان حیات حقوقی شرکت است. پس از انحلال شرکت های تجاری به یکی از جهات قانونی و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها، امور شرکت باید…

انحلال شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به عنوان یکی از شرکت های تجاری شناخته شده در قانون، دارای شخصیت و حیات حقوقی می باشد. انحلال شرکت تعاونی به معنای خاتمه دادن به این شخصیت و حیات حقوقی می باشد.