دعاوی تولیت

الزام متولی به طرح دعوا و احقاق حقوق موقوفه

طرح دعوا و احقاق حقوق موقوفه ،نه تنها به عنوان یک حق برای متولی است بلکه جنبه تکلیفی داشته و قانونگذار متولی را مکلف ساخته است تا در صورت لزوم با طرح دعوی در مراجع قضایی به دفاع از موقوفه بپردازد.

اعلام بی اعتباری اقدامات متولی

دعوای اعلام بی اعتباری اقدامات متولی ،زمانی مطرح میگردد که متولی از حدود اختیارات خویش تخطی نموده باشد.رسیدگی به این امر،در برخی موارد با سازمان اوقاف و..

نصب متولی

نصب متولی ،معمولا توسط واقف،جهت اداره امور وقف صورت میگیرد که البته واقف مجاز است خودش و یا دیگری را به عنوان متولی قرار دهد. اما گاهی شخص یا اشخاصی در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند که این افراد وجود ندارند،در این صورت وقف مجهول التولیه است . ولازم است که برای وقف،متولی منصوب شود که بسته به اینکه وقف عام و یا وقف خاص باشد،در نصب متولی تفاوت وجود دارد.

دعوای درخواست صدور حکم تولیت

دعوای درخواست صدور حکم تولیت ،از جانب مدعی تولیت برای اثبات تولیت خود ،مطرح میگردد. در این مواقع لازم است که خواهان جهت اثبات تولیت خود دلایلی را ارائه دهد

دعوای اثبات تولیت

دعوای اثبات تولیت ،زمانی مطرح میشودکه شخصی متقاضی تولیت باشد. در این مواقع شخص مزبور بایستی درخواست خود را به شعب تحقیق اوقاف،که وظیفه تشخیص متولی را دارا میباشد، ارائه دهد.

عزل متولی وقف

دعوای صدور حکم بر عزل متولی وقف ،در مواردی خاص قابلیت طرح دارد.از جمله این موارد زمانی است که متولی مرتکب تعدی و تفریط گردد،مرتکب خیانت شود و یا اینکه اوصاف مذکور در وقفنامه را از دست بدهد.