وصیت نامه

عزل وصی از وصایت

عزل وصی از وصایت با تخلف از وظایف و مسئولیت هایی که از سوی موصی برای وصی تعیین گردیده است صورت می گیرد که در ادامه به آن می پردازیم.

ابطال وصیت نامه

دعوای ابطال وصیت نامه در صورتی پذیرفته می شود که ثابت گردد که وصیت نامه دارای ایراداتی است. هرچند اصل بر این است که وصیت نامه به صورت صحیح تنظیم شده است اما با اثبات خلاف آن از سوی مدعی، می توان ابطال وصیت نامه را درخواست نمود.

تنفیذ وصیت نامه

در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت نامه ی قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است:

۱- خود نوشت ۲- رسمی ۳- سری

وصیت نامه و انواع آن

وصیت نامه سندی است که افراد جهت تعیین تکلیف اموال و دارایی های خود و یا انجام امر یا اموری برای بعد از فوت خود تنظیم می نمایند.