امور محجورین

صدور حکم خروج از حجر

حجر به معنای ممنوعیت می باشد. محجور کسی است که دارای اهلیت استیفا نبوده و به این واسطه نمی تواند حقوق مالی و غیر مالی خود را به صورت مستقل...

صدور حکم رشد

برای اینکه اشخاص بتوانند اداره امور خود را برعهده بگیرند و از اهلیت استیفا برخوردار باشند نیاز هست که بالغ، عاقل و رشید باشند در غیر این صورت محجور قلمداد...

دعوای مطالبه خسارت از  محجور

دعوای مطالبه خسارت از  محجور

برخلاف تصور عموم ، محجورین در مقابل اعمال زیان بار خود مسئولیت داشته و صغر و جنون رافع مسئولیت آنان نمی گردد. قانون مدنی، مسئولیت مدنی محجورین را به رسمیت...

صدور حکم حجر

صدور حکم حجر بنا به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392در دادگاه های خانواده و پس از اطلاع دادستان از موضوع حجر و بررسی شواهد و مستندات و انجام تحقیقات لازمه و احراز حجر از سوی دادگاه صورت می گیرد.

حجر و انواع محجورین

حجر و انواع محجورین

تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت تصرف می کند.