امور ترکه

ثمنیه اعیانی

در صورتی که هریک از زوجین فوت کند نفر باقی مانده وارث  وی محسوب می شود و از ماترک به جای مانده از او اعم از اموال منقول و غیر…

رد ترکه

فوت اشخاص سبب می شود که اموال و دارایی های به جا مانده از آنها به وراثی که حین الفوت آنها زنده و موجود هستند برسد.علاوه بر اموال و دارایی…

قبول ترکه

فوت اشخاص سبب می شود که اموال و دارایی های به جا مانده از آنها به وراثی که حین الفوت آنها زنده و موجود هستند برسد.علاوه بر اموال و دارایی…

تحریر ترکه

فوت افراد سبب می شود که وراث پس از آنها به صورت قهری  نسبت به اموالشان مالکیت پیدا کنند البته قبل از وضع ید کامل نسبت به اموال متوفی نیاز…

تسلیم اموال غایب به ورثه

تسلیم اموال غایب به ورثه در صورتی است که غایب کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و وراث درخواستی مبنی بر تسلیم اموال وی به دادگاه تقدیم نمایند.

تقسیم ترکه

دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث با فوت متوفی از سوی وراث او در صورت اختلاف ورثه در خصوص میزان سهام و نحوه تقسیم سهم الارث بوجود می آید اگر وراث در خصوص نحوه تقسیم سهم الارث با یکدیگر توافق داشته باشند اصولا مشکلی پیش نمی آید و مطابق توافق نامه عمل می شود.

درخواست مهر و موم ترکه

درخواست مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه نوعی اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی  و به جهت حفظ و نگهداری ترکه می باشد که توسط مراجع قضایی حکم آن صادر شده و اجرا می شود.

انحصار وراثت

پس از فوت متوفی ، اولین اقدام حقوقی که ورثه یا اشخاص ذی نفع جهت مداخله در اموال و حقوق مالی وی بایستی انجام دهند ، تقاضای صدور گواهی انحصار…