احوال شخصیه اقلیت ها

احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی

احوال شخصیه به اموری اطلاق می شود که مربوط به شخصیت انسان است، قابل تبدیل و تقویم به پول نیست هر چند ممکن است دارای آثار مالی باشد به عنوان…

احوال شخصیه اتباع خارجی

احوال شخصیه به  اموری اطلاق می شود که مربوط به شخصیت انسان است، قابل تبدیل و تقویم به پول نیست، هر چند ممکن است دارای آثار مالی باشد. به عنوان…