اعتراض به رای تعزیرات

اعتراض به رای تعزیرات – نحوه اعتراض به تعزیرات

اعتراض به رای تعزیرات به دو دسته اعتراض به آراء غیرقطعی تعزیرات حکومتی  و اعتراض به آراء قطعی تعزیرات حکومتی تقسیم می گردد. در سال های اخیر با توجه به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی شرایط اعتراض به رای تعزیرات نیز دستخوش تغییراتی شد که همین امر باعث سردرگمی افرادی که در تعزیرات حکومتی حکم بر محکومیت آنها صادر شده گردیده است. رسیدگی در شعب تعزیرات و صدور رأی، پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. متهم می تواند در جلسه رسیدگی حاضر گردد و دفاعیات خود را ارائه دهد و یا اینکه لایحه دفاعیه خود را ارسال نماید. عدم حضور متهم مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورتی که متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

اعتراض به جریمه تعزیرات

مطابق ماده ۲۲ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به رای تعزیرات صادره از شعب بدوی در دعاوی تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون برای هر بار تا یک میلیون ريال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. ماده مذکور به موجب تصمیم شماره ۱۸۷۱۵۶/ت ۴۵۶۰۰ ن-مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار تغییر نمود. طبق آن چنانچه جریمه تعزیرات تا دومیلیون ریال باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. که این مبلغ طی مصوبه سران قوه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به میزان ده میلیون تومان افزایش یافت. طبق مصوبه اخیر سران قوه جریمه تعزیرات تا مبلغ ده میلیون تومان قطعی و غیر قابل اعتراض است. اعتراض به جریمه تعزیرات بیش از ده میلیون تومان امکان پذیر است.

اعتراض به حکم تعزیرات

اعتراض به حکم تعزیرات با توجه به اینکه حکم تعزیرات از شعب بدوی صادر شده باشد یا تجدیدنظر، شرایط و نحوه اعتراض متفاوت می باشد. لذا به تفکیک در خصوص نحوه اعتراض به رای بدوی تعزیرات و اعتراض به رای تجدیدنظر تعزیرات توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.

اعتراض به رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای بدوی تعزیرات با توجه به اینکه رای تعزیرات غیابی باشد یا حضوری به شرح ذیل می باشد:

 • اعتراض به رای غیابی تعزیرات حکومتی

همانگونه که اشاره نمودیم در ماده ۲۷ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر گردیده در صورت عدم حضور متهم در مهلت قانونی و عدم ارسال لایحه غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد. حال اینکه آیا متهم می تواند نسبت به رای غیابی اعتراض نماید یا خیر، به صراحت در آئین نامه قید نشده است. اما در تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور به امکان واخواهی از آرای غیابی تصریح نموده است. بنابراین مستند به ماده مذکور و ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت امکان واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی وجود دارد.

مهلت واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی نیز با وحدت ملاک از ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تعزیرات برای افراد داخل کشور و ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای تعزیرات برای افراد خارج از کشور می باشد.

 • اعتراض به رای حضوری تعزیرات حکومتی

  اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

  اعتراض به رای حضوری تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای حضوری تعزیرات در صورتی که از طرف شاکی یا متهم باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای صورت گیرد. چنانچه اعتراض به رای تعزیرات از سوی سایر اشخاص مذکور در ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور حکم تعزیرات باشد. اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات توسط اشخاص ذیل امکان پذیر است:

 • متهم پرونده
 • شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
 • اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
 • روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
 • وزیر دادگستری براساس تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به جریمه غیر نقدی تعزیرات

اعتراض به جریمه غیر نقدی موضوعی است که در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره نشده و در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. طبق آئین نامه مذکور صرفاً آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه نقدی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. در سایر موارد از جمله تعطیلی محل کسب، نصب پارچه و قطع سهمیه و… آیین نامه مسکوت می باشد. در این خصوص دو نظر وجود دارد. عده ای معتقدند با توجه به سکوت آیین نامه و با توجه به اصل بر قطعیت آراء در محاکم عمومی دادگستری، صرفاً آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات مقرر قانونی بیش از دو میلیون ريال باشد قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است. نظر دیگر این است که به جهت رعایت حقوق محکوم علیه و رعایت اصل تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم بهتر است اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء قرار دهیم. چرا که در مواردی نصب یک پارچه حتی برای یک روز برای یک کاسب، از مجازات جزای نقدی بیش از دو میلیون ريال هم شدیدتر است.

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز  با  نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دعاوی تعزیرات متفاوت می باشد که در مقاله مربوطه در این خصوص توضیحات کافی ارائه شده است. نحوه اعتراض به به رای تعزیرات بدین صورت می باشد که الزامی به ابطال تمبر یا پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیست و تجدیدنظرخواه می تواند اعتراض خود را به صورت یک لایحه یا درخواست بدون رعایت تشریفات مذکور تقدیم کند.

مهلت اعتراض به رای تعزیرات برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ و نسبت به اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است.

در صورتی که متهم در مهلت مقرر حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نماید یا تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند می تواند از تخفیف جزای نقدی بهره مند شود.

شعب تجدید نظر در دعاوی اعتراض به تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد. جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. محکوم علیه می تواند درخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی خود را به دفتر شعبه صادر کننده رأی ارائه نماید و دفتر شعبه آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه و طرف دعوای اعتراض  و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده می دهد. تاریخ ثبت وصول، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دفتر شعبه بدوی درخواست را تکمیل می نماید و مدیر دفتر شعبه بدوی ظرف مدت دو روز پرونده را در صورتی که یک شعبه تجدیدنظر وجود داشته باشد به همان شعبه، در غیر اینصورت شعبه اول، پرونده اعتراض به رای تعزیرات را به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می دهد. در صورتی که متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم نموده باشد، ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی از دو طریق امکان پذیر می باشد.

 • اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به رای قطعی است. اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است اما در تبصره ماده ۲۳ آئین نامه مقرر گردیده است: “هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارائه خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. ”

با توجه به اطلاق تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، تمامی آراء صادره مبنی بر برائت یا محکومیت قابل رسیدگی در شعبه عالی می باشد. و شامل کلیه مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.

مهلت اعتراض به رای قطعی به موجب تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ طی رای شماره ۷۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۳ ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی طبق تبصره ماده ۲۳ محدودیت زمانی ندارد.

 • اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری

طبق رای وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. اما در مصوبه سران قوا که در مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ صادر شد به صراحت اعلام گردید آراء قطعی که قبلا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود دیگر امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نسبت به آنها وجود ندارد.

اعتراض به رای تعزیرات به دلیل تخصصی بودن موضوع و قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند داشتن وکیل تعزیرات حکومتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه دعاوی اعتراض به رای تعزیرات آماده ی ارائه خدمات تخصصی خویش در حوزه دعاوی تعزیرات حکومتی، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ، تهیه و تنظیم لایحه در دعاوی تعزیراتی و مشاوره حقوقی تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫107 نظر

 • سجاد

  سلام لطفا سریع پاسخ بدید مغازه ام رو بستن
  حسابام هم بستن
  بازرسی تعزیرات اومده مغازه پوشاک بنده و شاگرد من فاکتور ۱ سال پیش دادن به ایشون و از روی اون جریمه ۶۰ میلیون تومانی بریده اند
  چجوری میتونم شکایت کنم و رای رو برگردونم

  بهمن ۲, ۱۴۰۲ در ۰۱:۴۱
  • وکیل متخصص

   سلام. با دفتر تماس بگیرید. ۲۲۷۴۰۱۰۳-۰۲۱ ، ۲۲۷۴۰۱۰۴-۰۲۱
   یا شماره تماس دهید تا ما با شما جهت مشاوره تماس بگیریم.

   بهمن ۲, ۱۴۰۲ در ۱۱:۳۶
  • وکیل متخصص

   سلام. با ارائه فاکتورهای خرید و یا ارائه برگ سبز گمرکی و احتساب سود بخش اقتصادی و اثبات اینکه طبق تعرفه های اتحادیه و اتاق اصناف اقدام به صدور فاکتور نموده اید، می توانید اعتراض و از خود دفاع به عمل آورید.

   بهمن ۱۴, ۱۴۰۲ در ۱۴:۴۹
 • م الف

  سلام وقت بخیر، برای اولین بار ازم شکایت شده بود بابت گران‌فروشی ،قاضی گران فروشی رو رد کرده واز خودش بابت عدم ارایه فاکتور طبق ماده ۶۶ که تو رای نوشته شده دو میلیون تومان جریمه کرده آیا این رای درسته؟طبق این ماده می‌تونست دویست هزار تومان جریمه بکنه حالا من چیکار کنم لطف راهنمایی بفرمایید.ممنون

  دی ۵, ۱۴۰۲ در ۱۶:۰۴
  • وکیل متخصص

   سلام و درود. بله چنانچه رأی قاضی تعزیرات، مستند به گزارش مأموران و یا بازرسان ادارات صمت باشد، رای صادره درست است.

   دی ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۲۱
 • یوسف

  سلام بنده ماشین دادم صافکاری بعد از کارشناسی اتحادیه پنج ملیون خسارت نوشتن، پروندم رفت تعزیرات روز دادگاه صافکار نیومد، حالا پیام اومده پرونده مختومه اعلام شد،
  لطفا راهنماییم کنید بعد از سه ماه دوندگی دستم به هیچی بند نشد، ممنون میشم

  آذر ۱۹, ۱۴۰۲ در ۰۴:۵۷
  • وکیل متخصص

   سلام. اداره تعزیرات حق مختومه نمودن پرونده را بدون جهت و بدون صدور قرار تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب ندارد.

   دی ۲۶, ۱۴۰۲ در ۱۲:۳۹
 • فاطمه‌ (س)

  سلام خسته نباشید میگم ک برادر بنده به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. اعتراض بزنیم تاثیری داره یا امکان خریدنش هست هیچ پرونده ایی هم از گذشته نداره توروخدا جوابمو بدین

  دی ۵, ۱۴۰۱ در ۰۵:۴۵
  • دادپویان حامی

   با سلام بسته به نوع جرم است.
   در صورتی که سابقه کیفری ندارد اعتراض ننمایید تا یک چهارم آن بخشیده شود و پس از آن تقاضای حکم به مجازات جایگزین یا تعلیق مجازات نمایید

   دی ۱۱, ۱۴۰۱ در ۱۴:۲۸
 • کیومرث نیشابوری

  جزئیات رای نهایی دادگاه تعزیرات حکومتی چگونه به شخص شاکی ابلاغ می شود؟

  دی ۴, ۱۴۰۱ در ۱۵:۳۳
  • دادپویان حامی

   سلام روند ابلاغ در تعزیرات حکومتی مثل مراجع قضایی است

   دی ۱۱, ۱۴۰۱ در ۱۴:۲۹
 • ستار ثنایی

  عالی هست ممنون

  آذر ۱۶, ۱۴۰۱ در ۰۴:۱۴
 • محمد

  با سلام اینجانب املاک هستم فروشنده یک پوز کشیده است و با هماهنگی خریدار یک فقره چک بانکی داده است که اینجانب در ان موقع از بابت پسر خریدار مبلغ فوق را به بدهکار ایشان دادم شش ماه بعد شکایت میکند و یک رای غیابی برای من صادر شده است و با توجه به اینکه در اتحادیه املاک شمیرانات اشنا داشت رضایت خود را الان دراورده است و قاضی تعزیرات بعد از یکسال رای خود را نوشته که صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده را به تعزیرات تهران فرستاده چون دوست ایشان در تعزیرات بوده بدوی ظرف سه روز رای داده است و من را جریمه نموده است و دو ماه بعد با توجه به اینکه پدرشان مرد خوبی بود یک رسید به من داد که این بابت طلب خودش بوده الان ایا من میتوانم کاری انجام دهم و با توجه به اینکه اشنا ایشان به من گفته تجدید نظر هم تایید میکند میتوانم از خودم دفاع کنم و شاکی میتواند بعد از یکسال واخواهی نماید و غایب من بوده رای غیابی برای من صادر شده است ولی برای شاکی بعد از یکسال واخواهی داده و پرونده رفته تعزیرات تهران و از خودم دفاع نمایم

  شهریور ۹, ۱۴۰۱ در ۱۹:۱۱
  • دادپویان حامی

   باسلام. چنانچه رای غیابی باشد می توانید واخواهی نمائید و در صورت داشتن رسیدی که حاکی از طلب شما می باشد می توانید اعتراض نمائید.

   اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲ در ۱۰:۴۱
 • صدیق مجلسی

  با سلام . مقداری پوشاک بزرگسال و شوینده و ژیلت را از ماشین بنده در تاکستان توسط مامور اگاهی گرفتن و مبلغ بیست و هشت میلیون جریمه کردن . بنده حتی یک میلیون هم ندارم و توان جریمه ندارم تکلیف چیست

  خرداد ۲۴, ۱۴۰۱ در ۱۲:۵۴
  • دادپویان حامی

   سلام تقاضای عفو و بخشودگی بدهید

   خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ در ۲۱:۴۰
 • صالح

  سلام وعرض ادب.یه پرونده قاچاق کالا درتعزییرات داشتم ارزش کل بار ۳۰۰تومن ارزیابی شده وماشین ۴۵۰تومن وبرای وثیقه من ۳۰۰میلیون نقدی ریختم ولی رای رفته تجدید نظر من برای ازادکردن ماشینم درخواست دادم میگه وثیقه بزار ۴۵۰تومن .میتونم الان که سند میخوام بزارم درخواست کنم پولمو پس بگیرم ویه سند برای کل پرونده بزارم …..

  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۴:۵۳
  • دادپویان حامی

   سلام بله میتوانید تقاضا نمایید.

   اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۶:۵۳

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  12 − دو =