اعتراض به رای تعزیرات – نحوه اعتراض به تعزیرات

تعزیرات
اعتراض به رای تعزیرات

شرح موضوع

اعتراض به رای تعزیرات به دو دسته اعتراض به آراء غیرقطعی تعزیرات حکومتی  و اعتراض به آراء قطعی تعزیرات حکومتی تقسیم می گردد. در سال های اخیر با توجه به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی شرایط اعتراض به رای تعزیرات نیز دستخوش تغییراتی شد که همین امر باعث سردرگمی افرادی که در تعزیرات حکومتی حکم بر محکومیت آنها صادر شده گردیده است. رسیدگی در شعب تعزیرات و صدور رأی، پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. متهم می تواند در جلسه رسیدگی حاضر گردد و دفاعیات خود را ارائه دهد و یا اینکه لایحه دفاعیه خود را ارسال نماید. عدم حضور متهم مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورتی که متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

اعتراض به جریمه تعزیرات

مطابق ماده 22 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به رای تعزیرات صادره از شعب بدوی در دعاوی تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون برای هر بار تا یک میلیون ريال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. ماده مذکور به موجب تصمیم شماره 187156/ت 45600 ن-مورخ 19/8/1389 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار تغییر نمود. طبق آن چنانچه جریمه تعزیرات تا دومیلیون ریال باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. که این مبلغ طی مصوبه سران قوه در اردیبهشت سال 1401 به میزان ده میلیون تومان افزایش یافت. طبق مصوبه اخیر سران قوه جریمه تعزیرات تا مبلغ ده میلیون تومان قطعی و غیر قابل اعتراض است. اعتراض به جریمه تعزیرات بیش از ده میلیون تومان امکان پذیر است.

اعتراض به حکم تعزیرات

اعتراض به حکم تعزیرات با توجه به اینکه حکم تعزیرات از شعب بدوی صادر شده باشد یا تجدیدنظر، شرایط و نحوه اعتراض متفاوت می باشد. لذا به تفکیک در خصوص نحوه اعتراض به رای بدوی تعزیرات و اعتراض به رای تجدیدنظر تعزیرات توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.

اعتراض به رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای بدوی تعزیرات با توجه به اینکه رای تعزیرات غیابی باشد یا حضوری به شرح ذیل می باشد:

 • اعتراض به رای غیابی تعزیرات حکومتی

همانگونه که اشاره نمودیم در ماده 27 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر گردیده در صورت عدم حضور متهم در مهلت قانونی و عدم ارسال لایحه غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد. حال اینکه آیا متهم می تواند نسبت به رای غیابی اعتراض نماید یا خیر، به صراحت در آئین نامه قید نشده است. اما در تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور به امکان واخواهی از آرای غیابی تصریح نموده است. بنابراین مستند به ماده مذکور و ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت امکان واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی وجود دارد.

مهلت واخواهی از رای غیابی تعزیرات حکومتی نیز با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری 20 روز از تاریخ ابلاغ رای تعزیرات برای افراد داخل کشور و 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای تعزیرات برای افراد خارج از کشور می باشد.

 • اعتراض به رای حضوری تعزیرات حکومتی
  اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

  اعتراض به رای حضوری تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای حضوری تعزیرات در صورتی که از طرف شاکی یا متهم باشد باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای صورت گیرد. چنانچه اعتراض به رای تعزیرات از سوی سایر اشخاص مذکور در ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور حکم تعزیرات باشد. اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات توسط اشخاص ذیل امکان پذیر است:

 • متهم پرونده
 • شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
 • اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
 • روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
 • وزیر دادگستری براساس تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به جریمه غیر نقدی تعزیرات

اعتراض به جریمه غیر نقدی موضوعی است که در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره نشده و در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. طبق آئین نامه مذکور صرفاً آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه نقدی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. در سایر موارد از جمله تعطیلی محل کسب، نصب پارچه و قطع سهمیه و… آیین نامه مسکوت می باشد. در این خصوص دو نظر وجود دارد. عده ای معتقدند با توجه به سکوت آیین نامه و با توجه به اصل بر قطعیت آراء در محاکم عمومی دادگستری، صرفاً آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات مقرر قانونی بیش از دو میلیون ريال باشد قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است. نظر دیگر این است که به جهت رعایت حقوق محکوم علیه و رعایت اصل تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم بهتر است اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء قرار دهیم. چرا که در مواردی نصب یک پارچه حتی برای یک روز برای یک کاسب، از مجازات جزای نقدی بیش از دو میلیون ريال هم شدیدتر است.

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز  با  نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دعاوی تعزیرات متفاوت می باشد که در مقاله مربوطه در این خصوص توضیحات کافی ارائه شده است. نحوه اعتراض به به رای تعزیرات بدین صورت می باشد که الزامی به ابطال تمبر یا پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیست و تجدیدنظرخواه می تواند اعتراض خود را به صورت یک لایحه یا درخواست بدون رعایت تشریفات مذکور تقدیم کند.

مهلت اعتراض به رای تعزیرات برای محکوم علیه و شاکی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ و نسبت به اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است.

در صورتی که متهم در مهلت مقرر حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نماید یا تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند می تواند از تخفیف جزای نقدی بهره مند شود.

شعب تجدید نظر در دعاوی اعتراض به تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد. جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. محکوم علیه می تواند درخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی خود را به دفتر شعبه صادر کننده رأی ارائه نماید و دفتر شعبه آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه و طرف دعوای اعتراض  و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده می دهد. تاریخ ثبت وصول، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دفتر شعبه بدوی درخواست را تکمیل می نماید و مدیر دفتر شعبه بدوی ظرف مدت دو روز پرونده را در صورتی که یک شعبه تجدیدنظر وجود داشته باشد به همان شعبه، در غیر اینصورت شعبه اول، پرونده اعتراض به رای تعزیرات را به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می دهد. در صورتی که متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم نموده باشد، ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی
اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی از دو طریق امکان پذیر می باشد.

 • اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به رای قطعی است. اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است اما در تبصره ماده 23 آئین نامه مقرر گردیده است: “هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارائه خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. ”

با توجه به اطلاق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، تمامی آراء صادره مبنی بر برائت یا محکومیت قابل رسیدگی در شعبه عالی می باشد. و شامل کلیه مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.

مهلت اعتراض به رای قطعی به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 16/1/1401 طی رای شماره 70 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 3 ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی طبق تبصره ماده 23 محدودیت زمانی ندارد.

 • اعتراض به رای قطعی تعزیرات در دیوان عدالت اداری

طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. اما در مصوبه سران قوا که در مورخ 17/2/1401 صادر شد به صراحت اعلام گردید آراء قطعی که قبلا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود دیگر امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نسبت به آنها وجود ندارد.

اعتراض به رای تعزیرات به دلیل تخصصی بودن موضوع و قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند داشتن وکیل تعزیرات حکومتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه دعاوی اعتراض به رای تعزیرات آماده ی ارائه خدمات تخصصی خویش در حوزه دعاوی تعزیرات حکومتی، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ، تهیه و تنظیم لایحه در دعاوی تعزیراتی و مشاوره حقوقی تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 54 امتیاز: 3.4)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

98 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • اکبر رسولپور
  دی 11, 1399 2:21 ب.ظ

  با سلام و احترام
  آیا میتوان به نحوه و تعداد اقساط صادره با توجه به عدم توانایی مالی محکوم در درخواست اعسار و عجز از پرداخت جریمه نقدی اعتراض کرد با توجه به حداکثر ۶۰ قسط بودن در قانون در صورت عدم توانایی مالی چگونه میتوان اعتراض کرد و آیا امکان اعتراض در این مرحله وجود دارد؟
  ممنون از سایت خوب شما

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   بله می توانید جهت تعدیل اقساط اعتراض نمایید به شرطی که ابتدائا، تعدادی از اقساط را بپردازید ،آنگاه امکان اعتراض و تعدیل اقساط به شما داده میشود.

   پاسخ
   • با سلام خدمت مدیریت محترم
    بنده کارمند گمرک ، مرزبانی یک کالایی را گرفته و گمرک بنده را به تعزیرات معرفی کرده و تعزیرات اینجانب را ۲۲۰ میلیون جریمه کرده الان من چیکار کنم

    پاسخ
    • با سلام
     لطفا تماس بگیرید. توضیحات داده شده کلی است.

     پاسخ
     • سلام بنده به یکی از مشنریانم طبق توافق یک شیشه سینک ظرف شویی اجرا کرده وتحویل دادم والان شخصی که از مشتری بنده شیشه را دریاقت کرده به من شکایت کرده و دادگاه بدوی مرا متحم کرده است .الان من چه نوع لایحه را به تعزیرات بدهم

     • مسلما پرونده شما باید بررسی شود تا لایحه تنظیم شود و بدیها لایحه با صرف عنوان و یا لایحه از پیش نوشته وجود ندارد

    • غلامحسین سهیلی نیا
     آبان 29, 1400 1:35 ب.ظ

     سلام ممنون از اطلاعات ارزنده شما اگر دادگاه تعزیرات دعوت کند ومتهم وشاکی در روز مقرر حاصر باشند ولی قاضی وپرسنل حضور نداشته باشند وبرای نوبت بعد اطلاع نداده باشند آیا بدون اطلاع شاکی ومتهم می‌توان حکم صادر وحساب متهم را مسدود کنن

     پاسخ
   • سلام لطفا کمک کنید بخاطر جدم.. من سال 97 یک ظرفشور فروختم و از نمایندگی رفتند منزل خریدار و نصب کردن و سالم تحویل و کارت گارانتی و امدن. بعد یک سال دستگاه خراب شده ازمن شکایت کردن و منم گفتم گارانتی داره و نمایندگی تعمیر میکنه ولی طرف اجازه نداد و رفت تعزیزات و چون اشنا داشت من محکوم کردن ب تقلب و برگشت ظرفشور دیگر ب خریدار و چند میلیون جریمه و تجدیدنظر هم تایید کرد چون دامادش کارمند تعزیزات بود حالا چکار کنم و ندارم حالا.. فاکتور فروش و رسید نمایندگی همگی موجود که سالم نصب و راه اندازی و تحویل شده

    پاسخ
    • سلام شما میتوانید در شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکمتی وفق تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تجدید نظر خواهی کنید

     پاسخ
   • سلام
    بابت جوابگویی خدا خیر بده بهتون
    کمک حالت ملت هستین
    من نانوایی دارم.
    سهمیه آرد خارج از استان خریدم. و آوردم مغازه و پخت کردم.
    اول ماه تا اخر ماه که ارد داشتم داخل مغازم، بازرس نیامد و دقیقا روز اخر که نداشتم و چند کیسه از نانوایی دیگری امانت آورده بودم بازرس اداره غله اومده
    و میگه آرد ماه جاری که خریدین کجاست
    من هم چون پخت کرده بودم و آرد جدید سفارش داده بودم نداشتم که بهشون نشون بدم و گفتم پخت کردم و بارنامه رو نشون دادم قبول نکردن.
    الان بازرس بعدی از صنعت اومد و آرد که جدید خریده بودم رو دیدن و اما باز گفتن آرد قبلی رو بیار چون بازرس غله اومده ندیده ماهم باید پرونده اش کنیم
    بارنامه هم قبول نکردن.
    ما نانواها از بس خودمون کم مشکل و بدبختی داریم اینا از خدا بی خبرا هم اینجور میان بیشتر گیر میدن. حالا تعزیرات حکومتی پرونده ای که 160کیسه بوده 25میلیون بوده از صنعت تحویل گرفته رو با دو برابر کردنش 50میلیون کرده و تحویل من داده میگه ده روز هم وقت داری برو اعتراض بزار.
    الان خواستم ببینم میتونین در واتساپ کمکم کنین و متن اعتراض این حکم بهم بدین.
    خدا خیرتون بده یا علی حق نگهدارتون. تا 3 بهمن بیشتر وقت ندارم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 8, 1400 8:12 ب.ظ

     سلام بله قابل دفاع هست لطفا مدارکتون رو از طریق شماره همراه ۰۹۱۲۳۰۳۴۳۹۳ در واتس آپ ارسال کنید

     پاسخ
  • باسلام بنده راننده کامیون هستم در مسیر یکی از شهرستانهابه من مشکوک شدن وباربازرسی کردن بارکالا قاچاق بود حالا مبلغ ششصدمیلیون تومان جریمه شدام ندارم بدم باید چکار کنم.ممنون از راهنمایی شما

   پاسخ
 • باسلام
  بنده مبلغ3/600میلیون ازتعزیرات جریمه شده ام وحالا پرونده بعداز ای قطعی به اجرای احکام رفته….
  حالاچقدرفرصت دارم تا جریمه رو واریزکنم؟
  واینکه آیا می تونم قسطی بدم‌َ؟
  تشکر

  پاسخ
  • سلام

   از تاریخ اخطار ۱۰ روز بله امکان تقسیط وجود دارد

   پاسخ
   • سلام نانوایی بنده بدون بازرسی و سرکشی دو روز کاری بدون دلیل و به گفته خودشون کم فروشی پلمپ شده آیا از نظر قانونی درسته؟

    پاسخ
  • با سلام.به دلیل حمل کالای قاچاق و واژگون شدن ماشین،کالا در تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و بنده(راننده کامیونت)حکم برائتم صادر شد،لیکن از مرداد ماه که رای صادر شده،دستور آزادی ماشین و سند اینجانب هنوز صادر نشده و بنا به گفته قاضی محترم چون هنوز صاحبان کالا اقدامی برای پرداخت جریمه نکرده اند ضمن اینکه صاحبان کالا خودشان سند وثیغه گذاشتن.لطفا راهنمایی بفرمایید ماشین و سند بنده چرا آزاد نشده با توجه به حکم برائت و من کجا باید پیگیر این موضوع باشم

   پاسخ
   • با سلام و سپاس از همراهی شما ،لطفا با شماره 09123034393 تماس بگیرید تا راهنمایی لازم به شما ارائه شود

    پاسخ
 • امیررضا شریفی
  بهمن 21, 1399 9:44 ق.ظ

  سلام بخاطر جنس قاچاق مبلغ پنج ملیون جریمه شدم گمرک گفته اجناس مشکلی نداشتن ولی استفاده انسانی رو باید بهداشت نظر بده بهداشتم کارایی که مجوز بهداشت داشته هم بدون استفاده انسانی اعلام کرده حالا اگه به هردو رای اعتراض کنم پرونده برای بررسی بهداشت و تعزیرات از شهرستان به مرکز استان فرستاده میشه؟

  پاسخ
  • باسلام اگر در همان شهرستان شعبه تجدیدنظر داشته باشد به مرکز استان ارسال نمیشود در غیر اینصورت به مرکز استان فرستاده میشود

   پاسخ
 • سلام برای اعمال ماده 23 و اعتراض به ارای قطعی صادر از شعب بدوی و تجدید نظر سامزان تعزیرات و ارجاع به شعب عالی تعزیرات باید تقاضایمان را به دفتر شعبه بدیهم یا مستقیما از طریق پست برای وزیر دادگستری ارسال نماییم ؟ ممنونم

  پاسخ
 • سلام . جهت اعتراض به رای تجدید نظر تعزیرات و فرستادن پرونده به دیوان آیا میبایست کل مبلغ جریمه را پرداخت کرد؟

  پاسخ
  • سلام شما میتوانید به رأی تجدیدنظر تعزیرات اعتراض کنید ولی این مانع اجرای حکم نمیشود اما در صورتی که اعتراض شما بنا بر دلایل قوی باشد میتوانید دستور موقت جهت توقف اجرای حکم را بخواهید

   پاسخ
  • سلام . در خصوص جریمه دستگاه ماینر و اگر رای شعبه تجدید نظر و بدوی یکی باشه آیا میشه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد ؟ قضات تعزیرات حکومتی در شهر محل اقامت ما اصلا هیچ حرف و مدرکی قبول نمیکنن . در حالیکه در شهرهای دیگر عین پرونده ما تبرئه شده با مدارک مشابه

   پاسخ
   • سلام پرونده های قاچاق اعم از ماینر و غیره قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد

    پاسخ
    • با سلام از من یک موتور سیکلت ۲۰۰ سی سی به قول خودشون قاچاق گرفتن که برگه سازمان اموال تملیکی هم دارد که اصالت برگه تایید شده و کارشناس اگاهی نیز گفته مشخصات موتور با برگه همخوانی دارد اما گمرک به دلیل یه اشتباه که گردن نمیگیرن اشتباع دارن میکنن نامه زدن عدم مطابقت کالا با حواله و کالا رو قاچاق خواندن چیکار باید بکنیم؟؟؟

     پاسخ
 • مشترى اول رفته بازرسى صنعت و معدن و ازم شكايت گرانفروشى كرده، كلا ٢٢٠ ميليون بحساب من پول ريخته الان رفته سندسازى كرده ععذ رو برده ٤٠٠كرده و منو متهم كرده ١٤٥ ميليون گرون فروسى كردم.
  حالا منو تغزيرات خواستن كه بابت كارى كه نكرده م پاسخگو باشم. ايشون هرگز پيش نويس قراردادمون رو امضا نكرد حالا همون برداشته رفته تعزيرات
  بنظرتون تعزيرات چه جورى به اين پرونده ساختگى رسيدگى مى كنه؟

  پاسخ
  • با سلام شما باید به این موارد اشاره کنید و مبلغی که واریز کرده رو از بانک پرینت حساب بگیرید و ادعای جعل و استفاده از سند مجعول رو مطرح کنید

   پاسخ
 • محمدبلغند
  خرداد 3, 1400 6:36 ب.ظ

  با سلام بنده به جرم احتکار لاستیک 200میلیون جریمه شده ام در صورتی که هیجگونه احتکاری وجود نداشته است لطفا بفرمایید چکار کنم…..ممنون

  پاسخ
  • سلام پرونده شما از لحاظ ماهوی و اینکه قطعیت یافته یا خیر باید بررسی شود لطفا با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام.همکارم که سی سال سابقه داره،جنسی رو از من حضوری خرید و فاکتوری هم ندادم و نخواست.جنس رو بعدا ایشون به یه همکار دیگه فروخته.حالا بعد استفاده مدعی شدن که جنس معیوبه.حالا قاضی تعزیرات میگه چون فاکتور ندادم،من باید ثابت کنم که اون جنس من نیست.درسته؟

  پاسخ
  • با سلام
   چون فاکتوری ارائه نداده اید باید خریدار ثابت کند که جنس را از شما خریده است

   پاسخ
 • سلام. تعدادی ماینر از من گرفتند . در تعزیرات ۶۰۰ میلیون تومان جریمه نوشتند.دستگاهها اوراقی و معیوب بودن. آیا میتونم به حکم اعتراض کنم؟ایا منبع تشخیص دقیق قیمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری هست؟

  پاسخ
 • ممنونم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  چه کسانی حق اعتراضی رای برائت متهم در شعبه بدوی تعزیرات را دارند
  در خصوص شخصی به دلیل فقدان عنصر معنوی جرم به عنوان راننده رای برائت صادر شده است اما شعبه تجدیدنظر نقص گرفته و پرونده را اعاده کرده است سوال این است که آیا شعبه تجدید نظر حق تشدید مجازات را دارد و می تواند رای بر محکومیت دهد

  پاسخ
 • سلام علیکم
  بنده به موجب فاکتور معتبر از تهران لوازم یدکی موتور سیکلت برای مغازه خریداری کرده ام و از طریق باربری به شهرستان فرستاده شده بعد از تحویل گرفتن از باربری در مسیر مغازه توسط آگاهی توقیف شده و در شعبه بدوی به ضبط کالا و پرداخت جریمه محکوم شده و در تجدید نظر هم تایید شده است راه چاره چیست لطفا راهنمایی فرمایید

  پاسخ
  • سلام مدارک و رای صادر شده باید بررسی شود با دفتر موسسه تماس بگیرید

   پاسخ
 • امیررضا شریفی
  تیر 26, 1400 9:53 ق.ظ

  سلام تعدادی کالا به بهانه کالای قاچاق از مغازه من ضبط شده درحالی که تعدادی از کالا ها دارای مجوز سیب سلامت بودن تعزیرات بدون توجه به کالاهای دارای مجوز رای صادر کرده و چون ارزش کالاها کمتر از دوملیون بوده امکان درخواست تجدید نظر وجود نداره الان تکلیف من چیه؟

  پاسخ
  • سلام صرفا میتوانید در شعب عالی تجدید نظر حسب تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر بنده 9ماه قبل از کرونا بابت طلب از شرکتی که بهش جنس داده بودیم توقیف اموال گرفتیم . داخل اون اجناس ماسک هم بود بدلیل شکایت دوطرفه نسبت به اجناس توقیف شده ما نتونستیم هیچ کدوم از اموال رو بفروشیم.دقیقا اوایل کرونا گزارش مارو دادن که احتکار کردیم و اومدن ماسکهارو بردن به جرم احتکارو ما هم مدارک بردیم بعداز کلی بروبیا مارو محکوم به قاچاق کردن و 5400جریمه مون کردن اموالمون رو هم بردن.به رای هم تو تعزیرات کل کشور اعتراض کردیم .اما متاسافانه بازم تایید کردن .الان ما چکار میتونیم بکینم

  پاسخ
  • سلام مدارک شما باید بررسی شود

   پاسخ
  • سلام
   من دفتر املاک دارم
   قبل از تنظیم قراداد بین دو نفر یک قرارداد جعاله از فروشنده امضا گرفتم که معاوضه ملک انجام میدهم و حق جعاله ۱ درصد کمیسیون دریافت میکنم تو قرارداد جعاله کلیه شرایط ذکر شد
   الان پس از گذشت ۶ ماه از دستم تعزیزات شکایت کرد به عنوان گرانفروشی و حکم گرفت و در حق دولت هم جریمه شدم
   قرارداد جعاله فاقدماعتبار است

   پاسخ
   • سلام طبق قواعد عمومی قراردادها و مقرره های جعاله در قانون مدنی و ماده ۱۰ همان قانون قرارداد جعاله درست هست و ارتباطی به گران‌فروشی در اخذ کمیسیون ندارد

    پاسخ
 • چطوری میتونم به حکم تجدید نظر تعزیرات اعتراض کنم کالایی از انبار شخصی بوشهر کشف شده وبنده واسطه تحویل بار بودم نه صاحب کالا ولی قاضی بدون توجه به مدارک بنده را صاحب کالا و۴۵۰ملیون جریمه زده ‌تجدید نظر هم همون حکم تایید کرده

  پاسخ
 • با سلام. بنده چهار عدد دستگاه ماینر بدون مجوز داشتم که تعزیرات سند خانه ی مادری را توقیف کرد و مرا چهل میلیون تومان جریمه کرد و رئیس تعزیرات گفت از اختیارات خودم تا چهل و پنج درصد ارزش کالا که چهل میلیون تومان بود می تونم به شما تخفیف بدم. جریمه ی مرا بیست و چهار میلیون تومان کرد. و گفت که باید ظرف ده روز این مبلغ رو پرداخت کنید. حالابا توجه به وضعیت خیلی بد مالی و ناتوانی در پرداخت این مبلغ ، باید چکار کنم.؟
  سوال دوم: منظور از تسلیم به حکم چیست؟
  چون که یه نفر به من گفت راهی برای کم کردن این مبلغ بیست و چهار میلیون تومان نیست . جز اینکه تسلیم به حکم شوید تا سی درصد دیگه براتون کم کنند. آیا این درسته؟ لطفا اگه براتون امکان داره توضیح دهید.
  تشکر فراوان دارم از سایت بسیار خوبتون و اینکه ما را راهنمایی می کنید.

  پاسخ
  • سلام میتوانید تقاضای تقسیط جریمه دولتی را مطرح کنید و تسلیمی تمکین از رای یعنی اعتراضی در تجدید نظر ننمایید

   پاسخ
 • محمد جوادکمالی
  مهر 10, 1400 5:27 ب.ظ

  سلام بنده یک دستگاه تلوزیون ۵۰ ایج ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ به درخواست خریدار بهد گفتن قیمت وقبول کردن قراردادوفاکتور امضاه واثر اتگشت کالا تحویل گرفته چون تمام قسط بوده وبه مدت ۱۱۲ روز کالا راه استفاده کرده بهد از این که برای معراجه کردم برای دریافت اقسط رفته به تعزیرات شکایت کرده وبنده یک بار توسط ریاست اتحادیه کارشناسی شده بار دوم توسط تعزیرات توسط معاون اتحادیه کارشناسی شده که دو جلسه به نفع من بوده برای بار سوم توسط کارشناس دادگستری ۱۸۰۰ گران فروشی اعلام کرده وبعد گذشت ۸ماه طلب من بیشتر از مبلغ کالا بوده ودر شورا حل اختلاف سیدگی میشودبرگه رسید من جعل کرده که در دادگستری داره رسیدگی میشه برای اعتراض چکار کنم

  پاسخ
 • با سلام و خسته نیاشید..کارخانه شالیکوبی ار بنده کارمزد برنج زیاد گرفته و اتحادیه شالیکپبی دارانم این موضوعو تایید کرده و اینکه تعزیرات هم تایید کرد و طرفو محکوم کرده..ولی طرف اعتراض زده و بهم گفته خیالت راحت تجدید نظر اشنا دارم ایا ممکنه الکی پرمنمو بنفع خودش کنع؟

  پاسخ
 • سلام اگر کسی به صورت کذب تهمت بزند و جنس قاچاقی پیدا نشود آیا تعزیرات میتواند جریمه کند؟

  پاسخ
 • بنده دررمورد حمل و نگهداری ارز محکوم شدم و در تجدید نظر ، جرایم نقدی بنده بخشیده شد و مبلغ حدود ۱۰،۰۰۰ یورو بازگردانده شد، ولی مابقی حدود ۱۶۰۰۰ دلار توقیف شد.
  آیا امکان اینکه برای این حکم اعتراض یا شکایتی بکنم وجود دارد و اساسا امکان اینکه بتوانم ارز توقیف شده را باز پس بگیرم وجود دارد؟

  پاسخ
  • سلام بستگی به بررسی آرای محاکم دارد

   پاسخ
  • سلام من نانوایی دارم بیست پنجم بازرس غله امده ۲۰کیسه کمبود آردنوشته الانم ۴۰میلیون تعزیرات جریمه کرده چیکار باید کنم اولین بارم هست این اتفاق میفته میشه راهنماییم کنید ممنون میشم

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    آذر 22, 1401 2:34 ب.ظ

    اگر کسری آرد داشته اید جریمه صورت گرفته قانونی است . می توانید تسلیم به رای نموده و تقاضای تخفیف کنید .

    پاسخ
 • سلام . از بنده 36 عددجارو برقی گرفتن 72میلیون جریمه واسم امده آیا شامل عفومیشه

  پاسخ
  • بله

   پاسخ
   • باسلام خدمت شما وتشکر از سایت خوبتون بنده مقداری بار پوشاک را از فرودگاه امام خمینی از این یکی دوستانم تحویل گرفتم وقرار شد ببرم اصفهان تحویل مشتری ها بدهم وکرایه ام را بگیرم وضمنا این بارها همه از کشور ترکیه بصورت هوایی توسط مسافرها وبصورت قانونی وارد کشور شده است وگفتم بنده هم از دم درب فرودگاه تحویل گرفتم وبرروی چمدان وچندتا ساک مسافرتی برچسب فرودگاه نصب بود بعد موقع برگشتن پاسگاه سلفچگان بنده را گرفت وتحویل کالای قاچاق قم وازآنجاهم به اداره تعزیرات وسپس با بازداشت سند آزاد شدم بعد خودرو چون که بنام مادر خانمم بود آزاد شده داخل حکم وبارهارا به نفع دولت ضبط شده وخودم راهم به مبلغ 260ملیون ومبلغ کارشناسی خودرو که 59ملیون ارزش گ ذاری شده جریمه کردند آیا راهی هست که من بتوانم باررا بگیرم چونکه مال مردم است وروی ضمانتی که پیش اش است ودوبرابر باراش است گفته اقدام میکند وآیا می تونم اعتراض روی حکم بکنم ودرکل شما وکیلی برام دارید تا وکالت بهش بدم وحق الوکاله اش راهم بدهم وبرام کاری بکند تورا خدا کمک ام کنید خیلی ریختم بهم به خاطر خدا التماس میکنم برام یک راه کاری انجام بدید بخاطر دوتا بچه کوچیکی که دارم رحم کنید وجواب بدید با تشکر منتظر شما هستم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     فروردین 27, 1401 10:43 ق.ظ

     سلام شما باید در همان ابتدا مالک کالا هارو معرفی مینمودید و اکنون حکم قطعی هست
     و اگر منظور از ضمانت چک یا سفته هست شما اکنون دعوای استرداد لاشه چک یا سفته به علت اینکه بار قاچاق به شما داده هست علیه مالک مطرح نمایید

     پاسخ
 • باسلام
  یک شخص شکایت کرده به تعزیرات بابت گران‌فروشی و هیچ خریدی از من نکرده و من رو بابت جنس نفروخته جریمه کردن آیا راهی هست که رای برگرده و یا اعتراض کنم؟ و آیا میتونم از طرف بابت ادعایه حیثیت شکایت کنم ممنون میشم پاسخ دهید

  پاسخ
 • سلام خسته نباشین..
  من یه موتور ۲۵۰ سی سی ژاپنی همراه با برگ سبز سال ۹۵ از یه بنده خدایی گرفتم همراه با قولنامه بنگاهی و در قولنامه ذکر شد که این موتور هر مشکلی از نظر برگ سبز و مجوز گمرکی داشته باشه به عهده فروشنده میباشد. منم سال ۹۸ این موتور رو فروختم اما قولنامه نکردم با خریدار. الان بعد از ۲سال موتور رو گرفتن و گمرک و تعزیرات گفتن برگ سبز با موتور مطاقبت ندارد و موتور به نفع دولت ضبط و برای طرف حکم جریه به مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان صادر شده. حالا میخوام بدونم این وسط من مقصر هستم یا نه؟ یا اینکه مقصر اون نفریه که من ازش موتور همراه با قولنامه (در قولنامه قید شده که از نظر برگ سبز و مجوز گمرکی به عهده خودشه) خریدم.

  پاسخ
  • هریک از غرماء و زیان دیدگان میتوانند به ید ماقبل خودش مراجعه کند.

   پاسخ
   • خادم الشهدا
    بهمن 11, 1400 11:15 ب.ظ

    با سلام.پرونده ما که رای قطعی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز صادر شده بود .و با اعتراض مجدد جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه رسیدگی به شکایات تبصره ماده ۲۳ و اعاده دادرسی مطابق ماده۴۷۷ دادرسی کیفری را درخواست کرده بودیم و پرونده در حال بررسی بود و چون به ناحق محکوم شده بودیم و رای خلاف شرع بین بود از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی از تعزیرات حکومتی حذف گردید و حق ما تضییع شد.حالا ما چکار باید بکنیم ماده جایگزین و رسیدگی مجدد به رای قطعی در سازمان تعزیرات حکومتی هست یا دیگه نمیشه کاری کرد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 23, 1400 10:23 ق.ظ

     سلام خیر متاسفانه مرجع بالاتری جهت رسیدگی بر اساس مقرره های موجود وجود ندارد

     پاسخ
 • محمد رضا
  دی 7, 1400 0:14 ق.ظ

  سلام. لطفا كمكم كنيد. تعداد ١١ عدد ساعت مچى با تيپاكس ارسال كردم شهرستان براى مشترى. ماشين تيپاكس رو تفتيش ميكنن و بسته ى من رو هم ميگيرن و ارسال ميكنن تعزيرات. ما برگ سبز و پكينگ ليست رو ارائه داديم ولى به دليل اشتباه قاضى در اسم كالا در استعلام از گمرك، گمرك كالا را ناشناخته اعلام ميكنه. در لايحه تجديد نظر براى قاضى متذكر شديم كه اسم كالا رو استعلام بگيره. ولى الان راى تجديد نظر آمده كه شما فرصت اعتراض رو از دست داديد. گويا ١٠ روز فرصت داشتيم و ما ١٥ روزه اعتراض كرديم. حالا راهى براى احقاق حق خود داريم يا خير. ممنون ميشم جواب بديد٠

  پاسخ
 • محسن فولادی
  دی 24, 1400 7:03 ب.ظ

  سلام
  بنده یک دستگاه آسانسور به مبلغ ۷۳ میلیون از یک شرکت خریده ام مکالمات بنده و فروشنده در واتس آپ ثبت شده و قراردادی بین ما رد و بدل نشده بخاط رفاقت پیش آمدبنده حدود ۸۰ در صد مبلغ را۵۷ میلیون ۲۳ /۱۱/ ۹۸ به حساب شرکت واریزو بعد از یک هفته جهت ثبت قرارداد به شرکت آسانسور مراجعه کردم که فروشنده به دادن یک فاکتور به بنده اقدام نمود با توجه به عدم تحویل اجناس بعد ازشرکت شکایت کردم که کارشناس رسمی دادگستری در محل حضور یافته و اقدام به قیمت گذاری بر اقلام فکتور کلی اکتفا کرد و نصب و راه اندازی را به دوش قاضی پرونده واگذار کرد
  بعد از حدود ۳ سال قاضی پروژه دستور به اجرا داده که استنباط بنده نصب و راه اندازی کامل آسانسور می باشد
  حالا که کار به واحد اجراعیات تعزیرات رسیده میگن که با شرکت توافق کنید که اجناس فاکتور را بهت بده و شما هم یک مابعالتفاوت پرداخت کن
  بنظر میرسه که شرکت آسانسور شاکی بوده و بنده متشاکی
  لازم بذکر است که تعدادی از اجناس را بدون داشتن استاندارد و دارای کسری تحویل داده و طلب بقیه پول را به علاوه چندین میلیون اضافه می نماید
  خواهشمند است بنده را داهنمایی نمایید

  پاسخ
 • سلام‌وقت بخیر
  برای تعمییر ماشینم مراجعه کردم نه تنها عیب ماشین برطرف نشد بلکه تعمییرکار هم پول اضافه گرفت و هم به سپر ماشین خسارت وارد کرد شکایت کردم و درخواست کارشناس رسمی دادگستری دادم ایشان چند میلیون خسارت و هفتصد هزار تومان گرانفروشی محاسبه کردن
  مامور تعزیزات قصد داشت این حکم را باطل و از کارشناس بخواهد نظر دیگری بدهد چون اشنای تعمیرگار بود و به من زنگ زد که چه خبر است این همه پول برای یک‌ سپر و اشتباه شده این خسارت برای شما نیست و خسارت شما نصف این مبلغ براورده شده اما نتوانست این ناحقی را اعمال کند چون من از حکم عکس و پرینت رنگی داشتم و به حراست شکایت کردم و حکم اولیه ثبت شد الان پیام امده که برای این شکایت باید به دادگاه بدوی مراجعه کنم
  دادگاه برای چیست ؟ و ایا قاضی میتواند با توجه به اتفاقات رخ داده و پارتی بازی هایی که ماموران قصد انجام دادن داشتن اما موفق نشدن خسارت من را پایمال کند؟
  چون من کارشناس گرفتم و طرف دعوی هنوز بعد از گذشت پنج ماه اعتراضی به حکم نکرده است

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 23, 1400 10:42 ق.ظ

   سلام خیر کاری نمی توانند انجام بدهند
   از مامور تعزیرات در دادسرای کارکنان دولت شکایت کنید

   پاسخ
 • سلام ماشین بنده که سند به نام من هست تو تعزیرات هست آیا با قولنامه بنگاه که 6 ماه قبل بصورت قولنامه فروختم میتونم ماشین رو آزاد کنم و به صاحبش بدم ممنون از سایت و کارشناسان محترم

  پاسخ
 • frhadqzwyny85@gmail.com
  فروردین 2, 1401 12:29 ب.ظ

  من بابت توهین به یک خانوم شوهر دار چهار میلیون جریمه نقدی شدم وحتی شمارع ای ک با ان توهین شده اصلا به نام من نیست.و بازپرس باترفند ترساندن و نداشتن تجربه در این زمینه از من اقرار گرفته بود ک من پیش قاضی گفتم من اصلا برگع ای ک امضا کردم یا همان اقرار من اصلا نخانده ام الان به راهنماییتون نیار دارم اعتراض بزنم9

  پاسخ
 • سلام بنده مدیر نمایشگاهی بودم و متاسفانه ۲ تا از مشتریان که از یکی از تولید کنندگان ما خرید کردن و مبل ایشان دچار مشکل شده و این مشتریان از بنده شکایت کردن و تعزیرات بجرم تقلب بنده را جریمه نموده بنده نه صادر کننده فاکتور هستم و نه فاکتوری به اسم بنده میباشد باید چکار کنم بی‌گناهی بنده ثابت شود

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب خدمت شما
  ارادتمند یک مورد پرونده در تعزیرات تهران دارم جهت دفاع نیاز به مشاوره و وکیل دارم چه زمانی شرایط دارید خدمتون تماس بگیرم ؟

  پاسخ
 • سلام وعرض ادب.یه پرونده قاچاق کالا درتعزییرات داشتم ارزش کل بار ۳۰۰تومن ارزیابی شده وماشین ۴۵۰تومن وبرای وثیقه من ۳۰۰میلیون نقدی ریختم ولی رای رفته تجدید نظر من برای ازادکردن ماشینم درخواست دادم میگه وثیقه بزار ۴۵۰تومن .میتونم الان که سند میخوام بزارم درخواست کنم پولمو پس بگیرم ویه سند برای کل پرونده بزارم …..

  پاسخ
 • صدیق مجلسی
  خرداد 24, 1401 12:54 ب.ظ

  با سلام . مقداری پوشاک بزرگسال و شوینده و ژیلت را از ماشین بنده در تاکستان توسط مامور اگاهی گرفتن و مبلغ بیست و هشت میلیون جریمه کردن . بنده حتی یک میلیون هم ندارم و توان جریمه ندارم تکلیف چیست

  پاسخ
 • با سلام اینجانب املاک هستم فروشنده یک پوز کشیده است و با هماهنگی خریدار یک فقره چک بانکی داده است که اینجانب در ان موقع از بابت پسر خریدار مبلغ فوق را به بدهکار ایشان دادم شش ماه بعد شکایت میکند و یک رای غیابی برای من صادر شده است و با توجه به اینکه در اتحادیه املاک شمیرانات اشنا داشت رضایت خود را الان دراورده است و قاضی تعزیرات بعد از یکسال رای خود را نوشته که صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده را به تعزیرات تهران فرستاده چون دوست ایشان در تعزیرات بوده بدوی ظرف سه روز رای داده است و من را جریمه نموده است و دو ماه بعد با توجه به اینکه پدرشان مرد خوبی بود یک رسید به من داد که این بابت طلب خودش بوده الان ایا من میتوانم کاری انجام دهم و با توجه به اینکه اشنا ایشان به من گفته تجدید نظر هم تایید میکند میتوانم از خودم دفاع کنم و شاکی میتواند بعد از یکسال واخواهی نماید و غایب من بوده رای غیابی برای من صادر شده است ولی برای شاکی بعد از یکسال واخواهی داده و پرونده رفته تعزیرات تهران و از خودم دفاع نمایم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 11, 1402 10:41 ق.ظ

   باسلام. چنانچه رای غیابی باشد می توانید واخواهی نمائید و در صورت داشتن رسیدی که حاکی از طلب شما می باشد می توانید اعتراض نمائید.

   پاسخ
 • ستار ثنایی
  آذر 16, 1401 4:14 ق.ظ

  عالی هست ممنون

  پاسخ
 • کیومرث نیشابوری
  دی 4, 1401 3:33 ب.ظ

  جزئیات رای نهایی دادگاه تعزیرات حکومتی چگونه به شخص شاکی ابلاغ می شود؟

  پاسخ
 • فاطمه‌ (س)
  دی 5, 1401 5:45 ق.ظ

  سلام خسته نباشید میگم ک برادر بنده به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. اعتراض بزنیم تاثیری داره یا امکان خریدنش هست هیچ پرونده ایی هم از گذشته نداره توروخدا جوابمو بدین

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دی 11, 1401 2:28 ب.ظ

   با سلام بسته به نوع جرم است.
   در صورتی که سابقه کیفری ندارد اعتراض ننمایید تا یک چهارم آن بخشیده شود و پس از آن تقاضای حکم به مجازات جایگزین یا تعلیق مجازات نمایید

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط