بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

تعزیرات
بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

شرح موضوع

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار است. این تدبیر از این نظر وضع شده است تا حمایتی برای متخلفانی باشد که با شرایطی خاص به این اعمال اقدام نموده اند و قصد جبران تخلف خود را نیز دارند و از بار مسئولیت عمل خویش نیز شانه خالی نمی نمایند. شرایط بخشودگی و تقسیط و عفو جزای نقدی ناشی از تخلفات تعزیراتی و جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز و اینکه در صورت اعتراض به رای تعزیرات می توان از این تدابیر حمایتی استفاده نمود یا خیر؟ از جمله مواردی است که سوال بسیاری از شما عزیزان می باشد. لذا در این مقاله سعی نموده ایم به این سوالات پاسخ دهیم.

تدابیر حمایتی قانون گذار در تعزیرات حکومتی

قانونگذار در تعزیرات حکومتی ، برای حمایت از اشخاصی که قصد جبران  تخلف خود را دارند تدابیر ذیل را در نظر گرفته است .

 • بخشودگی  کل یا قسمتی از جزای نقدی
 • تقسیط جزای نقدی
 • عفو جزای نقدی
 • تخفیف جزای نقدی

بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی

با تغییر قانون اجرای محکومیت های مالی و براساس ماده 22 این قانون , بحث جزای نقدی مشمول این قانون نمی شود .طبق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید یک چهارم (25 درصد) جزای نقدی بخشوده خواهد شد. جزای نقدی در تعزیرات حکومتی نیز طبق این ماده از قانون در صورت عدم اعتراض به رای صادره مشمول بخشودگی 25 درصد جزای نقدی می گردد. مهلت پرداخت جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری می باشد. چنانچه محکوم علیه در این مهلت برای پرداخت جزای نقدی حاضر گردد 20 درصد از جزای نقدی بخشیده می شود.

شرایط بخشش جزای نقدی

همانگونه که اشاره نمودیم در دو حالت قسمتی از جزای نقدی تعزیرات حکومتی بخشوده می شود . شرایط بخشش جزای نقدی به شرح ذیل می باشد:

 • محکوم علیه از رای صادره در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواهی ننماید یا اعتراض خود به رای تعزیرات را مسترد نماید.
 • محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قاضی اجرای احکام حاضر شود و نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید.

تخفیف جزای نقدی

تخفیف جزای نقدی در مواد  442 و تبصره 3 ماده 529  قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده است. طبق مواد مذکور قانونگذار محکوم علیه را مشمول تخفیف جزای نقدی دانسته است. شرایط تخفیف جزای نقدی همان شرایط مذکور در بخشش جزای نقدی می باشد که به آن اشاره نمودیم. تخفیف جزای نقدی قاچاق کالا و ارز نیز طبق همین مواد قانونی قابل اعمال است.

تقسیط جزای نقدی

در قانون تعزیرات حکومتی تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است. در شورای حقوقی سازمان تعزیرات مورخ 1377/03/27 در این باره دستورالعملی تصویب شده است.
از زمان تصویب دستورالعمل مزبور، هرگاه مصلحت اقتضا نماید جزای نقدی وضع شده برای تعزیرات حکومتی تقسیط می گردد. همچنین طبق دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی که در تاریخ 10/11/95 به تصویب رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسید و در مورخ 3/2/96 اصلاح گردید، شرایطی جهت تقسیط جزای نقدی در نظر گرفته شده است که با وجود این شرایط با تقسیط جزای نقدی موافقت می گردد.

تقسیط جزای نقدی
تقسیط جزای نقدی در قانون جدید

شرایط موافقت با تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی، مستلزم ارائه درخواست از سوی محکوم علیه به انضمام صورتی از دارایی ها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی است. این درخواست باید به رئیس شعبه اجرای احکام تحویل داده شود. ریس شعبه اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط ، مراتب را به شعبه صادرکننده حکم نخستین ارسال نماید. چنانچه عدم تمکن مالی وی از سوی شعبه مذکور احراز گردد پس از سپردن تضمین مناسب برای پرداخت اقساط، جزای نقدی تقسیط می شود.

ترتیب اجرای تقسیط جزای نقدی

همانگونه که در بالا اشاره نمودیم تقسیط جزای نقدی پس از احراز عدم تمکن مالی از سوی شعبه صادرکننده رای بدوی امکان پذیر می باشد. ترتیب اجرای تقسیط جزای نقدی به شرح ذیل می باشد:

 1. جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال، پس از پرداخت یک سوم جریمه به صورت نقدی و مابقی حداکثر طی 12 ماه
 2. جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، پس از پرداخت یک سوم جریمه به صورت نقدی و مابقی حداکثر ظرف 24 ماه
 3. جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، پس از پرداخت یک سوم جریمه به صورت نقدی، مابقی حداکثر طی 36 ماه
 4. جزای نقدی بیش از پنج میلیارد ریال پس از پرداخت یک سوم جزای نقدی و اخذ موافقت مدیرکل حداکثر طی 48 ماه
 5. در خصوص محکومینی که دارای شرایط خاص بوده و توانایی پرداخت مبلغ پیش پرداخت جزای نقدی را ندارند، شعبه بدوی صادرکننده رای با اخذ موافقت مدیرکل استان در صورتی که جزای نقدی تا یک میلیارد ریال باشد و چنانچه جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا بیش از پنج میلیارد ریال باشد با پیشهناد مدیرکل استان و اخذ موافقت رییس سازمان تعزیرات با شرایط مساعدتر اقدام به تقسیط می نمایند.
 6. اگر محکوم علیه به جهت عدم توانایی پرداخت جزای نقدی در زندان باشد، پس از تقسیط جزای نقدی بلافاصله از زندان آزاد می شود.

تقسیط در چند قسط صورت میگیرد؟

در پاسخ به این پرسش که تقسیط در چند قسط صورت میگیرد باید گفت، تعداد اقساط بستگی به میزان جزای نقدی و وضعیت مالی محکوم علیه دارد. به طور معمول تعداد اقساط طبق موارد فوق الذکر تعیین می گردد مگر مواردی که محکوم علیه شرایط خاص داشته باشد و تعداد اقساط بیشتری برای وی در نظر گرفته شود.

حداقل میزان تقسیط در هر بار پرداخت چه مقدار باید باشد؟

حداقل میزان تقسیط در هر بار پرداخت بستگی به میزان جریمه نقدی دارد. بدین صورت که باید یک سوم جزای نقدی به عنوان پیش پرداخت واریز شود و مابقی به تعداد اقساط تعیینی تقسیم و هر ماه باید پرداخت شود.

در صورتی که اقساط جزای نقدی در موعد مقرر پرداخت نشود چه اتفاقی می افتد؟

در ماده 28 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مقرر گردیده چنانچه محکوم علیه دو ماه متوالی از پرداخت اقساط خودداری نماید، رئیس شعبه اجرای احکام به وی تذکر می دهد تا حداکثر طی یک ماه نسبت به پرداخت اقدام نماید. در غیر اینصورت با اعلام شعبه اجرای احکام تقسیط به وسیله شعبه صادرکننده لغو و اقدام قانونی مقتضی انجام می شود.

اعسار از پرداخت جریمه نقدی

اعسار از پرداخت جزای نقدی بدین معناست که محکوم علیه با ارائه مستندات اثبات نماید توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارد و تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید. چنانچه عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت یکجای جزای نقدی محرز شود رای بر تقسیط جزای نقدی صادر می شود .

 • سوالی که مطرح می شود این است اگر جریمه تعزیرات پرداخت نشود چه اتفاقی می افتد؟

طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 22 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی چنانچه محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام ننماید کلیه اموال وی شناسایی و توقیف میگردد. همچنین قرار ممنوع الخروجی و انسداد کلیه حساب های وی صادر می گردد.

عفو جزای نقدی

تدبیر دیگری که قانونگذار جهت حمایت از متخلفین در نظر گرفته است ،عفو جزای نقدی می باشد. تا بدین وسیله بتواند فرصتی به محکومین درجهت اصلاح و بازسازی بدهد. عفو به دو دسته تقسیم میشود :

 • عفو عمومی
 • عفو خصوصی
 1. عفو عمومی: عفو عمومی به وسیله قانون به افراد واجد صلاحیتی که قانون مقرر داشته است اعطا میگردد. زمانی که عفو عمومی رخ میدهد به موجب آن تعقیب و دادرسی متوقف میشود. وچنانچه به صدور حکم محکومیت منجر شده باشد،اجرای مجازات را متوقف می نماید و آثار محکومیت بدین وسیله زائل میگردد. این تعریفی است که در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی از عفو بیان شده است.
 2. عفو خصوصی: عفو خصوصی از اختیارات رهبری است. ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز در بند ۱۱ این مورد را پیش بینی نموده است ومقرر داشته است که عفو یا تخفیف محکومان درصدور موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است. این نوع از عفو،عفو خصوصی نامیده میشود.که ناگفته نماند در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز از عفو خصوصی سخن به میان آمده است.

از آنجایی که ماده مطلق بیان شده است ومورد خاصی را احصا نکرده است، این نتیجه حاصل میشود که عفو شامل حال متخلفان تخلفات تعزیرات حکومتی نیز میگردد.البته رویه عملی دادگاه ها نیز حاکی از این امر است که عفو را برای این متخلفان نیز در نظر گرفته اند و اجرا می شود.عفو رهبری ممکن است تمام یا قسمتی از مجازات محکومین را از بین ببرد. اما به خاطر داشته باشید
صدور قرار موقوفی اجرای مجازات در صورتی می باشد که عفو شامل تمامی مدت باقی مانده محکومیت باشد.

بخشودگی جرایم
حبس تعزیری چگونه بخشیده میشود

شرایط متقاضی عفو از جزای نقدی در تعزیرات

برای درخواست عفو محکوم علیه باید دارای شرایط ذیل باشد:

 1. نداشتن پیشینه کیفری موثر
 2. نداشتن سایقه محکومیت در پرونده های موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی
 3. نداشتن تمکن مالی
 4. ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
 5. عدم استفاده قبلی از عفو در پرونده های موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی
 6. اخذ رضایت شاکی خصوصی یا پرداخت خسارت وی در مواردی که پرونده شاکی خصوصی دارد.

مرجع رسیدگی به تقاضای عفو از جزای نقدی تعزیرات حکومتی

برای رسیدگی به درخواست عفو محکومین هر استان هیات استانی و در مرکز هیات مرکزی تشکیل می شود. دبیر هیات استانی با وصول درخواست عفو، سوابق محکوم علیه را استخراج و به ضمیمه مدارک مورد نیاز جهت طرح در جلسه آماده می نماید. هیات استانی پس از بررسی مدارک و احراز شرایط عفو، ضمن تشریح جهات و دلایل، گزارش کاملی از وضعیت محکوم را به طور مستدل و مستند به دبیرخانه هیات مرکزی ارسال می نماید.

دبیر هیات مرکزی عفو، باید درخوایت های موافقت شده توسط هیات مذکور را به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال نماید. دبیر هیات مرکزی عفو، اسامی محکومینی که مشمول عفو و یا تخفیف مجازات گردیده اند را از اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه قضائیه اخذ و به ادارات کل سراسر کشور ابلاغ می نماید.

در چه صورت درخواست عفو از جزای نقدی تعزیرات قابل طرح در هیات عفو استان هستند؟

در ماده 38 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی شرایطی را به شرح ذیل  مقرر نموده و چنانچه این شرایط وجود داشته باشد درخواست عفو قابل طرح در هیات عفو استان می باشد:

 1. محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها تا یکصد میلیون ریال باشد در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل 50 درصد از جزای نقدی
 2. محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها بیش از یکصذ میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل 60 درصد از جزای نقدی
 3. محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها بیش از سیصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال باشد، در صورن احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل 70 درصد از جزای نقدی
 4. محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل 75 درصد از جزای نقدی
 5. محکومینی که مبلغ جزای نقدی آنها بالای یک میلیارد ریال باشد، در صورت احراز عدم تمکن مالی و پرداخت حداقل 80درصد از جزای نقدی
 6. محکومین حبس بدل از جزای نقدی با تحمل یک سوم از مجازات حبس، در مواردی که میزان حبس تا پنج سال باشد.
 7. محکومین حبس بدل از جزای نقدی با تحمل نصف مجازات حبس، در مواردی که میزان حبس از پنج تا ده سال باشد.
 8. محکومین حبس بدل از جزای نقدی با تحمل دو سوم مجازات حبس، در مواردی که میزان حبس بیش از ده سال باشد.

نحوه پرداخت جریمه تعزیرات

پرداخت جریمه نقدی در اجرای احکام تعزیرات حکومتی صورت می گیرد . نحوه پرداخت جریمه نقدی بدین صورت است که پس از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت متهم بر پرداخت جزای نقدی، به محکوم علیه اخطار ارسال می شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت نقدی آن اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه در این مدت حاضر و جزای نقدی را پرداخت نماید 20 درصد از مبلغ جزای نقدی کسر می گردد. اگر محکوم علیه تقاضای تقسیط نماید نمی تواند از این تخفیف استفاده کند.

مهلت پرداخت جزای نقدی تعزیرات

طبق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت پرداخت جزای نقدی ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. در صورتی که محکوم علیه در این مدت اقدام به پرداخت جزای نقدی نماید می تواند از تخفیفات مقرر در قانون استفاده نماید . چنانچه در این مهلت اقدام ننماید اموال وی شناسایی و توقیف می گردد و دستور ممنوع الخروجی و توقیف حساب های بانکی وی نیز صادر می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 54 امتیاز: 3.7)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

174 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام ایا عفو در خصوص حمل کالای قاچاق که خودرو مصادره شده در صورتی که سابقه قبلی نداشته باشد و جریمه را نقدا پرداخت کرده باشد شامل میشود البته در عفو وبخشودگی های مناسبتی مانند اعیاد

  پاسخ
  • سلام خیر عفو شامل مصادره اموال نمی باشد

   پاسخ
  • سلام
   بنده 30 دستگاه ماینر قانونی به همراه برگ سبز داشتم و به سری هم اوراقی ماینر خرید کرده بودم پلیس امنیت اقتصادی با اینکه مدارک نشان دادیم به زور بردن تعزیرات هم پس از استعلام 30 دستگاه را قانونی اعلام کرده و اوراقی ها که اکثرا فقط قاب دستگاه هست را 20 تا شمرده و جریمه زده و عودت 30 تا را منوط به پرداخت جریمه 20 تا کرده بنده هم توان پرداخت ندارم آیا عفو رهبری شامل جریمه اینها میشه خواهش راهنمایی فرمایید

   پاسخ
  • سلام آیا عفو خودرو به کسی که هیچ گونه پرونده ای نداشته باشه وخود آن فرد حامل کالای قاچاق و خودرو بنام اون باشه وضبط به نفع دولت باشه و۳۴ملیون جریمه شده چتور میشه اقدام کرد وایا شامل عفو میشه لطف میفرامایید مراحل اقدام عفو رو که باید انجام بشه

   پاسخ
  • سلام من در سایت شرط بندی فعالیت داشتم برام ۱۰۰ میلیون جریمه نوشتن آیا میتونم از طریق قصدی یا اعتراض کاری بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ
 • پیوست دیگاه قبلی.البته خودرو بنام خود متخلف یا حمل کننده کالای قاچاق باشد

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   خیر شامل نمی شود

   پاسخ
   • سلام برای یک درگیری در بازار برای من دومیلیون صد جریمه نقدی دولتی بریدن آیا میشود ب روشی در خواست کاهش جریمه داد؟

    پاسخ
    • تقاضای عفو و بخشودگی کنید

     پاسخ
    • برای فحاشی برام 6 ملیون بریدن یه بچه یک ساله دارم و شوهرم ندارم چه کنم نمیتونم پرداخت کنم توروخدا کمک کنید

     پاسخ
     • سلام با مراجعه به واحد اجرای احکام تقاضای عفو و یا تقسیط مطرح کنید

    • سلام وقتتون بخیر
     از من ۲ دستگاه موتور ۲۵۰ سی سی گرفتن پرونده شده قاچاق کالا تعزیرات ۱۳۰ میلیون کارشناسی شده فعلا رای نداده قاضی !! ایا تخفیفی داره یا عفو تعلق میگیره ؟

     پاسخ
     • سلام چنانچه از رای بدوی تمکین کنید تا حدود ۴۵ درصد احتمال تخفیف وجود دارد

    • سلام من همسرم به جرم ضرب جرح عمد و توهین محکوم کردم
     در حال حاضر ۶ میلیون ۱۰۰ به دولت
     و ۸ میلیون دیه به من محکوم شد
     سوالم این آیا اگر من رضایت بدم و ببخشم همسرم علاوه بر دیه ۶ میلیون ۱۰۰ جریمه نقدی هم مبرا میشه؟

     پاسخ
     • سلام خیر جریمه دولتی ارتباطی به رضایت شما ندارد و اگر قبل از صدور حکم قطعی رضایت می دادین از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شد.

    • علی صادقی
     بهمن 6, 1400 11:12 ق.ظ

     سلام دی ماه سال ۱۴۰۰ از من ۳ تا تلویزیون گرفتن ماشین هم شرایطی خریدم که ۲ دانگ بنام خانمم ۴ دانگ بنام شرایط گذار هنوز حکمی برام صادر نشده میتونم ماشین و آزاد کنم چون با همان کار میکنم ، گمرک هم ارزش کالا رو ۴۷ تومان زده جریمه من چه حدودی میشه ؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      بهمن 8, 1400 8:05 ب.ظ

      سلام بله میتوانید خودرو را آزاد کنید لیکن معادل مبلغ خودرو طبق کارشناسی به جریمه شما اضافه میشود.
      و یک برابر ارزش کالاها جریمه میشوید

   • من شخصا ۴بار بار در خواست اعسار کردم هر دفعه به یک عنوانی رد کرد یک بار گفت شه ودا از بدهی خبر ندارند یک بار هم گفت از در آمد شما خبر ندارن چکار باید بکنم

    پاسخ
  • سلام بنده تعمیر کار ماینر هستم و تعزیرات دستگاه های که تو دفتر بنده بود و بردن و ۱۵۰ میلیون جریمه صادر کردن که مبلغ ۳۵ میلیون از اونو دادیم آیا عفو شامل حال این پرونده میشود یا قسطی میشه پرداخت کرد

   پاسخ
   • سلام بله تقاضای عفو و بخشودگی رو به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی مربوطه ارائه دهید

    پاسخ
    • امین اصغرزاده
     بهمن 22, 1400 9:59 ب.ظ

     سلام تعداد ۱۴ عدد ماینر بدون مجوز از بنده گرفتن و جریمه ۱۸۰ تومنی رو به یکباره ۳۱۳ میلیون اعلام کردن ،من توان چنین پرداختی رو ندارم،یعنی اصلا آنقدر دارایی ندارم,آیا عفو رهبری میتونم درخواست کنم؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      بهمن 24, 1400 2:38 ب.ظ

      سلام بله

     • سلام دختر من در دبی در بانکهای امارات کار میکرده بانک ملت پول تو حساب یک هندی ریخته هندی فرار کرده رفته با اون پول ملک خریده دختر من با ترفند ملکها را ازش گرفته به بانک ملت 4 سال پیش پس داده حالا محکومش کردند که در برهه ای از زمان ملکها در اختیارت بوده به 400 میلیارد تومان محکومش کرده اند رای قطعی حتی یک ریال در حسابش نیامده به کدام مرجع مراجعه کنیم به داد ما برسند 400 میلیارد تومان از کجا بیاوریم

     • دادپویان حامی
      فروردین 27, 1401 11:06 ق.ظ

      سلام سوال کلی و مبهم هست با دفتر تماس حاصل فرمایید.

 • سلام.بنده به تازگی به خاطر حمل کالای قاچاق ۵۱ میلیون جریمه شده ام..چطوری میتوانم ازشرایط عفو ۲۲بهمن برخوردارشوم.باتوجه به این که توانایی پرداخت جریمه روهم ندارم

  پاسخ
  • تقاضای عفو خود را به واحد اجرای احکام تعزیرات مربوطه ارائه دهید

   پاسخ
   • فرشید فروتن منش
    آبان 24, 1400 6:20 ب.ظ

    با سلام …. از بنده کالا قاچاق جاروبرقی و پلوپز گرفتن ، تعزیرات ۶۰ میلیون برام ارزش بار زده و با تخفیف چون اولین بارم بود ۳۵ میلیون جریمه نقدی دادم ،،، ماشینم چون بنام خودمه مصادره شده ، الان درخواست عفو دادم برای مصادره ماشین ،،، با توجه به اینکه دفعه اول است و هیچ سوئ سابقه ای هم ندارم و جریمه رو هم پرداخت کردم ، چند درصد احتمال دارد ، مشمول عفو مصادره خودرو بشوم ؟؟؟ با تشکر فراوان ، ممنون

    پاسخ
    • سلام بستگی به واحد اجرای مربوطه دارد و مشخص نمیباشد

     پاسخ
    • با سلام‌ بنده سال ۹۹ ازم دستکش کار‌گری گرفتن میگن قاچاق بهشون گفتم ایرانی گفتن باید کارشناسی بشه اعتراض زدم ۹میلیون شو زدن ایرانی ۵۵ جریمه شدم ۲۰ میلون ماشین کارشناسی شده ۷۵ جریمه شدم اعتراض ک زدم ۲۵ درصد تخفیف پرید گفتن اگه نقدی بریزی ۲۰ درصد بهت تعلق می‌گیرد آلان یه وثیقه برام هست آیا میشه برم زندان برای ۲۲ بهمن بهم عفو بخوره توان جریمه رو ندارم

     پاسخ
     • بله حتما تقاضای عفو و بخشودگی را سریعا تقدیم کنید

 • ایا بعد ازاقساطی کردن جریمه .امکان عفو درمناسبت های پیش رووجوددارد.

  پاسخ
 • با سلام مبلغ ۵۳۰ ملیون جریمه تعزیرات شدم بابت خودروی گذر که مهلت ترددش تمام شده بود .الان با قید وثیقه ازادم .اگر بهمن ماه خود را به زندان معرفی کنم عفو شامل حالم میشود یا خیر

  پاسخ
  • بله

   پاسخ
   • با سلام بنده محکوم به7ماه حبس و207میلبون جریمه نقدی بابت نگهداری تجهیزات ماهواره برج سه ثبت کمیسیون عفو شدم 22بهمن امسال 100 میلیونش عفو خورد آیا مابقی جریمه عفو شامل حالم بابت ایام عید نوروز میشه؟ممنون میشم از نظرات و راهنمایی های شما

    پاسخ
 • میلاد قابل
  دی 6, 1399 1:21 ق.ظ

  سلام
  از من در برج 3 سال 99 مبلغ 30 میلیون بار قاچاق گرفتن و من جریمه را پرداخت کردم و برای عفو خودرو تقاضا دادم که از 22 تا ارگان دولتی استعلام گرفتم و برای اجرای احکام تعزیرات کل کشور فرستادم و من هیچگونه مالی ندارم و مستعجر هستم
  امیدی برای عفو خودرو بنده هست که بنام پسر صغیرم هست

  پاسخ
 • با سلام‌.ایا کسی که توان پرداخت جریمه را ندارد و خودرو هم به اسم او نبوده.اما با قرار وثیقه اشنایان ازاد است قانون عفو یا بخشودگی به او تعلق میگیرد؟

  پاسخ
  • بله

   پاسخ
  • سلام.بنده بخاطر پیامک توهین به6میلیون جزای نقدی در حق دولت محکوم شدم آیا میتوانم تقاظای عفو کنم.ممنون

   پاسخ
  • مصطفی نبوی
   اسفند 23, 1401 7:48 ق.ظ

   سلام یکی از دوستانم ۴۳۲ شیشه مشروب الکی خارجی ودکا و ویسکی گرفتن جریمه اش چقدره چقدر باید بره زندان میشه جریمه اش قسطی انجام داد

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    خرداد 7, 1402 4:05 ب.ظ

    سلام. مبلغ جریمه بستگی به مبلغ ارزیابی دارد. امکان تقسیط هم در صورت پذیرش تقاضا از سوی قاضی وجود دارد.

    پاسخ
 • سلام ، اگر تعزيرات جريمه اي تعيين كنه ميتونه خودرويي كه به نام فرد جريمه شده هست ولي فروخته و وكالت فروش داده به خريدار ، رو بابت جريمه توقيف كنه ؟

  پاسخ
  • سلام بله میتواند و خریدار که مبایعه نامه دارد و وکالت باید اعتراض نموده و تقاضای رفع توقیف را بنماید

   پاسخ
   • سلام،حدود سه ماه ماشینمو با یک عدد کولر گازی گرفتن ،تعزیرات حکم مصادره ماشین و کولرمو داده،آیا تجدید نظر میتونه کمکم کنه،توروخدا کمکم کن بخدا پولیم ندارم بابت جریمه ماشنمم مال مادرمه،الان موندم اصلا نمیدونم چیکار کنم

    پاسخ
    • سلام دفاع نمایید که کالا مسافری و جهت مصرف شخصی بوده هست

     پاسخ
     • سلام بنده ۲سال زندانی کشیدم جریمه ی ۷۳۵میلیون بود ۱۰۰میلیون ریختم بحساب دولت عفوخوردم آزادشدم بعدازچند ماه رفتم سندهایی را ادامه کنم گفتند اشتباه شده شما۱/۲عفوخوردیدباید۳۷۹میلون دیگربریزید ایاهمچین اشتباهی میشود

     • سلام خیر امکانپذیر نیست

 • جزای نقدی برای کسی که 3سال متواری بوده وپول آزاد کردن وثیقه پرداخت شده 58 میلیون جدا از رد مال دولت گرفته جزای نقدی 42 میلیون بوده راهی هست جزای نقدی بخشی عفو بخورد

  پاسخ
  • سلام بله درخواست خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی بدهید

   پاسخ
  • سلام من دفتر املاک دارم به دلیل کمسیون بیشتر ۵۸ میلیون جریمه تعزیراتی دارم ایا میشود جریمه رو کاهش داد

   پاسخ
   • سلام ابدا و اصلا خیر

    پاسخ
    • پسرم سال ۹۳مبلغ ۲۵میلیون تومان بابت پلاک کردن ماشین پول از کسی گرفته بود تا یک ماه پیش گفتند شده دومیلیاردو هفتصد میلیون تومان البته توی قرارداد روزی یک میلیون تومان ضرر و زیان نوشتند اینقدر شده ماده ۴۷۷ میخوام اقدام کنم نظر شما چیه این کار را بکنم یا نه البته من نیاز به یک وکیل خیلی پیشرفته دارم که یک قرارداد خوب و پخته شده باهاش منعقد کنم وقت کشی یا زمان بر نکنه آیا وکیل خوب سراغ دارید البته کارش خیلی پیچیده است نمیشه بطور کامل توضیح داد حضوری باید باشه

     پاسخ
 • سلام .با بار قاچاق دستگیر شدم .ماشین هم مال خودم نیست. الان ۱۶۸میلیون جریمه زدن‌ ولی۱۲۰میلیون وثیقه‌ برام زدن روز اول .الان قاضی ماشینو‌ آزاد نمیکنه آیا قانونیه‌ کار قاضی وچگونه میتونم پیگیری‌ کنم‌ ممنون میشم راهنمایی کنی

  پاسخ
  • سلام در صورت احراز مالکیت خوردو به شخص ثالث ،تعزیرات مکلف به رفع بازداشت خودرو هست لیکن قیمت خودرو حسب نظر کارشناس به میزان جریمه نقدی مباشر قاچاق اضافه میشود

   پاسخ
  • سلام پرونده دارم جریمه پرداخت کردم،قاضی زده ضبط خودرو،یه بار درخواست دادم تجدید،مخالفت سد،دوباره درخواست عفو دادم ارتباطات مردمی قوه قضاییه برج شش نامه از تعزیرات مرکزی امده که به سری شرط گذاشته که اگه این شرط ها رو داره پرونده در کمیسیون عفو استان مطرح بشه،الان پرونده منو استان اگه تایید کنه می‌فرسته شعبه یا تعزیرات مرکزی؟بعدش امکان داره بره برای عفو رهبری؟ ممنون میشم از راهنمایی تون

   پاسخ
 • سلام من دستمال اشپز خانه از بازار تهران خریدم و شهرستان ها پخش میکنم الان بازرسی گرفته است با توجه به اینکه صاحب کالا که من ازش بار خریدم از گمرک خرمشهر وارد کرده ایا مدارک را ارایه بدم بارم ازاد میشود

  پاسخ
  • سلام بله شما طبق قانون مکلف هستید ظرف ۱۰ روز مدارک گمرکی را ارائه دهید

   پاسخ
   • از من قیمت 2500 هزار تون تخم مرغ و روغن تو ورودی گمرک آیا کالایی قاچاق حساب میشه

    پاسخ
    • سلام بلی اگر مدارک مثبته گمرکی ارائه ندهید حتما قاچاق محسوب می‌شود

     پاسخ
  • باسلام مخلص بابت دو دستگاه ماینر مبلغ ۲۱ م تومان جریمه شدم آیا با دادن درخواست اعسار امکان بخشودگی جریمه هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید باتشکر از شما

   پاسخ
 • سلام منو با ۱۴۴۰۰ لیتر قاچاق سوخت گرفتند ۲۳۵میلیون جریمه صادر کردند من توان پرداخت ندارم چکار کنم که معاف یا کمتر بشوند

  پاسخ
 • سمیرا موسوی
  آبان 3, 1400 7:31 ب.ظ

  با سلام اگر بعد از عفو رهبری برای خودروی مصادره شده اگر خودرو توسط سازمان تملیک فروش رفته باشه امکان برگشت ان وجود داره خودرو حمل کالای قاچاق

  پاسخ
 • آکو صادقی
  آبان 9, 1400 0:43 ق.ظ

  با سلام در برج ۱۱ سال ۹۹ به مقدار ۴۲۵ کیلو گردو خارجی از من گرفتن الان بعد از چن ماه حکم من صادر شده 5۷ میلیون با پول بار و ارزش ماشین جریمه شدم با اینکه توانایی پرداخت جریمه رو ندارم و فردی مستاجر هستم وهیچگونه سابقه ی تعزیراتی رو ندارم در کل هیچ سابقه ای رو ندارم الان باید چکار کنم میخوام برای بهمن ماه برم زندان برای ۲۲بهمن شاید عفو شاملم شد درخواست راهنمایی دارم دستتون درد نکنه

  پاسخ
 • یوسف کریمی
  آبان 13, 1400 0:29 ق.ظ

  سلام من طبق تبصره ۳ ماد۵۲۹ به ۷میلیون تومن جریمه نقدی و۲۰ ضربه شلاق تعژیری محکوم شدم
  بنده جرمم خرید موبایل سرقتی بود ولی چون فرشنده گوشی سرقتی مرا تهدید کرده اگر بگویی گوشی را از من خریدی خودت وخانوادت را بیچاره خواهم کرد منهم از ترس آبرو حرفی از فروشنده نگفتم فقط گفتم از رهگذر خریدم
  الانم من از شاکی با پرداخت یک میلیون رضایت گرفتم
  آیا اعتراض میتوانم بزنم یا قسطی کنم

  پاسخ
 • سلام بار قاچاق گرفتن آیا امکان عفو و رفع توقیف اموال وجود داره لباس ها چینیه اما برند ایرانی و مارک ایرانی روش خورده

  پاسخ
  • سلام بله در اجرای احکام تقاضای عفو مطرح کنید

   پاسخ
   • سلام ، شاگی داشتم هیچ احضاریه واسم نیومده فقط ابلاغیه ک به شعبه ۲ پروندم ارجاع شده پیگیری کردم گفتن پیامک برای حضور میاد ولی بددن هیچ تعیین وقتی پیامک محکومیت و اجرای حکم برام اومده به جرم کلاهبرداری در فروش و پرداخت هزینه و جریمه
    مدارک زیادی دارم که من رو تبرئه میکنه میتونم اعتراض بزارم که جلسه رسیدگی تشکیل بشه یا..؟؟
    و اینکه ما مکان مشخصی نداریم با اینکه حکم خورده الان چه اتفاقی میوفته در صورت عدم حضور؟؟ حکم جلب یا توقیف اموال صادر میشه؟

    پاسخ
   • سلام برام یک سال حبس تعزیری اومداعتراض زدم۱۶میلیون جریمه بجای یک سال حبس اومد.الان توان پرداخت ندارم چیکارکنم ک کم بشه راهی هست..

    پاسخ
  • سلام بندجاروبرقی ازم گرفتن 74میلیون جریمه واسم امد توانای پرداخت ندارم شامل عفومیشم راهنمایی کنی لطفا

   پاسخ
 • نافع امینی
  آبان 22, 1400 0:31 ق.ظ

  سلام من سال ۹۲ پرونده قاچاق دارم که ۴۲ میلیون جریمه ام کردن که بارهم مال خدم نبوه کرایه بهم دادن و به خاطره شیمی درمانی وه پرتو درمانی که شدم مجبور به این بد بختی شدم وهیچ منبع درامدیم خدا شاهده ندارم هم مستجر هستم هم سر پرسته خانواده ۳ نفری آیا بیت رهبری تقاضای عفو کنم و توبه کنم جرمیه ام را می بخشند

  پاسخ
  • سلام بله حتما تقاضای عفو و بخشودگی رو به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی مربوطه ارائه نمایید

   پاسخ
 • سلام بنده تعمیر کار ماینر هستم و تعزیرات دستگاه های که تو دفتر بنده بود و بردن و ۱۵۰ میلیون جریمه صادر کردن که مبلغ ۳۵ میلیون از اونو دادیم آیا عفو شامل حال این پرونده میشود یا قسطی میشه پرداخت کرد

  پاسخ
  • سلام بله تقاضای عفو و بخشودگی رو به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی مربوطه ارائه دهید

   پاسخ
   • حليمه بانو
    اسفند 2, 1401 8:18 ب.ظ

    سلام همسر من نانوايي رو اجاره داده بود مستأجر در اون زمان تخلف كرده الان تعزيرات جريمه بنام همسرم زده بايد چكار كنيم ده روز فرصت داريم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     خرداد 7, 1402 4:04 ب.ظ

     سلام. شما می توانید اعتراض نمائید تا در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی رسیدگی شود.

     پاسخ
 • فرشید فروتن منش
  آبان 28, 1400 7:49 ب.ظ

  با سلام … تعدادی جاروبرقی قاچاق ازم گرفتن ، ۶۰ میلیون جریمه شدم و پرداخت کردم ، ماشینم بنام خودمه ، تعزیرات ماشینم رو مصادره دولت کرده … البته مبایعه نامه فروش دارم و ماشین گرچه مدارکش بنام خودمه ولی اجاره نامه دارم که ماشین فروخته شده و صرفاً استیجاری در دست بنده است …. با این حال تعزیرات ماشینم رو مصادره کرده ، الان در خواست عفو مصادره خودرو دادم ، چقدر احتمال دارد با عفو مصادره ماشین موافقت بشه ؟؟؟ ممنونم …. ضمنا هیچ سوئ سابقه ای هم ندارم

  پاسخ
 • ذوالفقاری
  آذر 3, 1400 7:36 ق.ظ

  باسلام بنده راننده کامیون هستم ماشینم بنام پسر۵ساله ام هست ودرماشین باری که زدم متعلق به ۸نفر بوده وتمامی آنها هم اومدن تعزیرات وپیگیری بارشون ومدارک آوردن وگمرک ارزش بارو ۳۰۰میلیون زده که البته تقریبا ۷۰درصد بار مدارکشو گمرک قبول نکرده واحتمال جریمه شدن هست آیا با بودن صاحب کالا وحضور آنها درگمرک آیا بنده باز جزیمه میشوم ودرضمن بابت وثیقه هم ماشینم توقیف وهم ۳۰۰میلیون پول نقدی واریزکردم وآیا اگر صاحبان کالا بعداز محکومیت ورای صادر شده دیگر پیگیری نکنند آیا بنده میتوانم از دست آنها شکایت کنم ۲-ایا ماشینم مصادره می‌شود ویا میتوانم ازادکنم یا با عفو ویا شرایط دیگری هست راهنمایی بفرمایید ممنون

  پاسخ
  • سلام با توجه به حضور مالکین کالاهای قاچاق خودروی شما مصادره نمی شود و جریمه ای به‌شما تعلق نمیگیرد

   پاسخ
 • نافع امینی
  آذر 10, 1400 3:40 ب.ظ

  سلام آیا پرونده ای که از سال ۹۳ دنباش نکرده باشم چطور میتونم از عفو رهبری بهره مند شوم . جریمه ام ۴۷ میلونه حمل قاچاق موبایل بوده است ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  پاسخ
  • تقاضای عفو و بخشودگی را از واحد اجرای احکام بخواهید

   پاسخ
   • فخرالدین
    دی 8, 1400 4:08 ق.ظ

    سلام من سال۹۷ بابت نگهداری تجهیزات ماهواره محکوم به ۷ ماه حبس و200میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدم هم اکنون حبس جریمه را سپری می‌کنم ایا عفو ۲۲ بهمن شامل حالم میشه سپاسگزارم از نظرات شما

    پاسخ
 • سلام ببخشید برای اینکه شامل عفو رهبری تعزیرات شویم باید زندان باشیم یا بیرون هم باشی عفو تعلق میگیره

  پاسخ
 • سامان پردل
  آذر 18, 1400 7:04 ب.ظ

  سلام خسته نباشید بنده رو برج 12/1399با 490کیلو گردو بدون مارک گرفتن350کیلوی بار هم برگ سبز و سند گمرکی استان فارس دارد و مابقی زیر 10میلیون تومان قیمت خورد ولی قاضی حکم ب مصادره کل بارو ماشین داد ک ب نام خودم بودو مبلغ 38میلیون جریمه شدم الان جریمه رو پرداخت کردم و پرونده رو ب سازمان اجرا احکام فرستادن برای عفو الان دوماه هست امکان عفو هست بار اولمم بوده یا امکان اعتراض هست برای پرونده بی زحمت راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام یه تلوزیون گرفتن ازم مصادره شده به نفع دولت و مبلغ ۷میلیون تومنم جریمه نقدی سابقه ندارم مصرف شخصی بوده آیا راهی هس بتونه کمکم کنه

  پاسخ
 • فریبا مظفری
  دی 8, 1400 1:04 ب.ظ

  با سلام
  پارسال ازهمسر بنده به ارزش 750 میلیون تومان دلار گرفته اند، دلارها به نفع دولت ضبط و مبلغ یک میلیارد و پانصد هزار تومان جریمه نقدی برای ایشان در نظر گرفته شد نکته حائز اهمیت اینکه برای ایشان حبس در نظر گرفته نشده و شاکی خصوصی ندارند.همسرم به جهت عدم استطاعت مالی درخواست تبدیل جریمه به حبس داد که 15 سال حبس برای ایشان تائید گردید.
  آیا بدون پرداخت جریمه امکان عفو وجود دارد؟
  چند روز بعد از تحمل حبس شرایط استفاده از مرخصی را دارند؟
  برای زندان باز شدن چه شرایطی لازم است؟

  پاسخ
 • سلام. از بنده ۵ دستگاه ماینر بدون برگ سبز گرفتن و هیچ اموالی ندارم کل پولم رو صرف خرید این ۵ دستگاه کرده بودم.و هیچ سابقه ای ندارم. آیا جریمه شامل عفو میشود؟

  پاسخ
  • بستگی به نظر کمیسیون عفو دارد

   پاسخ
   • سلام من بابت بارسیگاروتنباکو میوه ای۲۷۹میلیون جریمه وخودروام ضبط شد به نفع دولت وهیچ سابقه ای ندارم ایا اگرجریمه رونقدی بریزم ممکن است خودروعفو بخوره لطفاراهنماییم کنید

    پاسخ
    • سلام بله بستگی به نظریه کمیسیون دارد

     پاسخ
    • سلام برج ۹/۹۹ دوماد ما از بندر ب مقصد تهران بارمیزنه ۱۱۷ میلیون بار قاچاق لباس داشته توی قم میگیرن انوقت ماشین ب نفع دولت مصادره میشه مبلغ میشه ۳ میلیارد ۶۱۷میلیون بعد این بنده خدا نداشته این مبلغ بده تبدیل ب حبس شده ۱۵ سال والان تقریبا ۹ ماه میشه ک زندانه این بنده خدا چقدر باید زندان باشه ممنون میشم راهنمایی کنید

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      بهمن 23, 1400 10:27 ق.ظ

      در اداره عفو و بخشودگی تقاضای تخفیف و بخشودگی نمایید

 • سلام بنده راننده ۲۷۹میلیون جریمه شدم وسیله نقلیه ام ضبط شده به نفع دولت ایادر صورت پرداخت نقدی جریمه عف شامل خودرو من میشه

  پاسخ
  • سلام بله امکان دارد

   پاسخ
  • هادی بختیاری
   بهمن 18, 1400 1:40 ق.ظ

   باسلام و عرض ادب و احترام
   اینجانب چند ماه قبل 2500کیلو گرم گردو برا یکی بار زدم از اصفهان به تهران متاسفانه شاهین شهر ما را گرفتن و صاحب بار هم پیدا نشد 520میلیون بیگناه جریمه شدم توان پرداخت را هم ندارم ایا امکان بخشش یا کم شدن جریمه به من تعلق میگیره یا جایی میتونم شکایت کنم چون دو سه تا مدرک ازش دارم ولی بیگناه محکوم شدم خواهش میکنم راهنمایی کنید
   بار اولمه سابقه هم ندارم شاهد هم دوتا دارم
   ممنون از لطفتون

   پاسخ
 • سلام برای بنده جریمه 90 میلیونی از تعزیرات صادر کردن. دیروز برای پرداخت مراجعه کردم که گفتن که 20 روز از مهلت پرداخت گذشته شده 120 میلیون به صورت. قاصی میگفت امکان نداره کم بشه. همچین چیزی میشه؟؟

  پاسخ
 • سلام برای تولید مشروب یکسال حبس و 400 ملیون جریمه دادن کدوم ماده هست که میتونن این رو یک پنجم پرداخت کنند 129 یا 529 همچین چیزی تو زندان بهش گفتن آیا شرایط اینچنینی هست؟

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید بار قاچاق داشتم از تعزیرات ۲۱۰ میلیون جریمه شدم و وثیقه گذاشتم ایا برای عف رهبری باید برم زندان یا بیرون هستم شامل من هم می شود خواهشن راهنمایی کنید
  پاسخ

  پاسخ
 • سلام از بنده ماینر گرفتن و ۳ عدد از آنها را غیرقانونی تشخیص داده و جریمه نقدی کرده اند ، بنده اعتراض دادم و تجدید نظر هم حکم را تایید کرد . امکان کم کردن جریمه یا عفو در پرونده من هست ؟

  پاسخ
 • سلام. گوشی ساده گرفتن ازم. جریمه رو پرداختم. آیا راه و چاره‌ای هست که بار رو پس بگیرم یا نمیشه. و اینگه تعزیرات با این گوشیا چیکار میکنه؟ ممنون میشم

  پاسخ
 • سعید اخلاقی
  بهمن 26, 1400 12:16 ب.ظ

  با سلام و درود بنده به خاطر فک پلپ مبلغ ۴۰ میلیون تومان جریمه شدم پرونده اجرای احکام میباشد وتوانایی پرداخت ندارم ایا عفو وبخشودگی شامل من هم میشه

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 7, 1400 10:02 ق.ظ

   سلام بله تقاضای خود را تقدیم کمیسیون کنید

   پاسخ
  • سلام در چه صورت می توان کالای قاچاق گرفته شده در پاسگاه را رفع توقیف کرد و آیا بعد از رفع توقیف برگردانده میشود یعنی اگر بعد برگ سبز را ارایه دهیم قبول میکنند با تشکر ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    خرداد 27, 1401 11:03 ب.ظ

    سلام ده روز مهلت دارید مدارک مثبته گمرکی را ارائه نمایید در غیر اینصورت کالا و خودرو ضبط و جریمه میشوید

    پاسخ
 • با سلام.
  تقاضای عفو و بخشودگی از چه طریقی انجام میشود؟

  پاسخ
 • سلام یه نفر با ماشین ما اقدام به کالای قاچاق از نوع پارچه کرده و الان فراریه آیا امکان زندان رفتن برای مالک ماشین وجود داره؟ و اینکه چقد جریممون میکنن؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 12:10 ب.ظ

   سلام خیر حبس ندارد
   در صورتی که نتوانید مالک را معرفی یا حاضر نمایید
   معادل ارزش کالا جریمه می شوید و خودرو ضبط می شود

   پاسخ
 • من فقط ی سوال دارم اینهمه جریمه و همه این داستانا واسه گرون فروشی یا هرچی چراباید پولش واسه دولت باشه و اونایی ک درحقشون ظلم شده و بهشون گرون فروختن ی جنسو هیچی گیرشون نمیاد مثلا طرفو دویست ملیون جریمه میکنن خب این پول کجا میره؟خرج چی میشه؟ یا اجناسیو ک ازش میگیرن و بلوکه میشه و بقیه چیزا و مغازش چی میشه همش میشه سهم دولت و اجازه داره هرکاریو ک دوست داره بکنه!؟؟؟ ??

  پاسخ
 • جعفرسعیداوی
  اسفند 21, 1400 3:08 ب.ظ

  ج۰باسلام ودرود بنده مرتکب جرمی شدم که حمل ونگهداری مشروبات الکلی خارجی بامارک بلک هورس تعداد این مشروب ۴۷ قوطی بودن که به یک سال حبس و۴۸میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم که درحال حاضر یک سال حبس را اتمام کردم ویک سال هم وارد جریمه شدم الان از باقیمانده حبس جریمه ۴ماه است آیا امکان بخشش جریمه یاپایان حبس جریمه هست چون هرچه گفتم وهرچه پیگیری کردم هیچ کاری انجام نمیدن لطف کنید بگید چه کنم که ماباقی جریمه رو ببخشن منم نه توانایی پرداخت دارم نه تقسیط

  پاسخ
 • سلام آیا زندانی هم برای اعسار شهود نیاز دارد

  پاسخ
 • سلام همسرم بابت کلاه برداری ۱۳۲ملیون ردمال خورد وجریمه نقدی هم ۱۳۲ملیون و دوسال هم زندان همسرم سال ۹۹ ۸ ماه زندان رو کشید و ردمال رو هم پرداخت کردم فقط جریمه نقدی مونده با بقیه حبسش البته ۹ ماه هم غیبت کرده اگر میشه راهنمایی کنید اگر من ۱۳۲ ملیون جریمه نقدی رو پرداخت کنم میت نم براش درخواست چه چیزی بدم که از زندان آزاد بشه

  پاسخ
 • سلام من ماشینم به خاطر حمل پوشاک قاچاق مصادره شده جریمه رو کامل پرداخت کردم درخواست عفو برای خودرو زدم ولی میگن فعلا عفو خودرو متوقف شده چکار کنم؟ ممنون

  پاسخ
 • جریمه نقدی اختلاف فاکتور و گرانفروشی در بار اول امکان عفو شدن داره یا نه

  پاسخ
 • سلام بنده بخاطر داروی قاچاق به دو سال حبس و مبلغ۱۹۲۹۹۶۵۰۰۰ ریال جریمه شدم الان دو سال حبس رو تمام کردم و از پرداخت جریمه هیچی ندارم بدم حتی اگر اقساد کند باید چکار کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 7, 1402 4:00 ب.ظ

   سلام. در خصوص سوال شما راهکاری وجود ندارد و باید جریمه را پرداخت کنید که البته با توجه به شرایط شما تقسیط پذیرفته می شود لذا بهتر است تقاضای تقسیط نمائید.

   پاسخ
 • سلام مبلغ ۲۰ میلیون جریمه شدم.باید داخل چند قسط پرداخت کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 7, 1402 4:01 ب.ظ

   سلام. شما باید یک سوم مبلغ جریمه را پرداخت کنید مابقی طی 3 الی 4 قسط باید پرداخت شود البته بستگی به نظر قاضی دارد که تقسیط را بپذیرد.

   پاسخ
 • سلام و تحیت درسال 1975 برای طی دوره خاصی به آمر یکااعزام گردیدم چون مدت 2 سال انگلیسی را درایران فراگرفته بودم مدت 470ساعت به یادگیر ی زبان انگلیسی بعد از آنهم تخصص خویش را به مدت 470 ساعت فرا گرفتم و به من مدرک دیپلم زبان انگلیسی را به انضمام تخصص طی شده را ارائه نمودند حال سازمان اعزام کننده مدرک دیپلم را در حکم بازنشستگی م درج نمی نماید تاازمزایای آن بهره مند شوم .

  پاسخ
 • اصغر زرگر
  آبان 16, 1401 1:30 ب.ظ

  سلام من به جرم استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج ازرز دیجیتال به صد ملیون تومان جزای نقدی محکوم شده ام و حکم به اجرای احکام ارجاع شده است آیا احتمال تقسیط و یا بخشودگی وجود دارد حکم ده ماه پیش صادر شده است

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 7, 1402 4:01 ب.ظ

   سلام. بستگی به نظر قاضی دارد شما تقاضای خود را به شعبه صادرکننده رای ارائه دهید تا چنانچه مورد پذیرش واقع شد جریمه را به صورت اقساط پرداخت نمائید.

   پاسخ
 • بنده رو با خودرو سواری حامل چوب جنگلی که فقط در صندوق عقبش داشته گرفتن و اداره منابع طبیعی هر 12 کیلو رو یک درخت حساب کرده و 26 عدد درخت بزام حساب کردن و مبلغ 78 میلیون جریمه کردن .بخاطر عدم سابقه دو سوم تعلیق و یک سوم باید پرداخت کنم.رای هم قطعی شده.راهی داره کم بشه یا نه.اگه رضایت منابع طبیعی رو بگیرم .تخفیف مجازات شامل من میشه .در ضمن 5 تیکه چوب خشک که رو زمین افتاده بوده بیشتر نبوده و درختی قطع نکردم. خودرو بنام شوهر خواهرم هست و تحویل نمیدن میگن جریمه رو پرداخت کن بعد.ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 7, 1402 4:02 ب.ظ

   سلام. خیر با توجه به قطعیت رای صادره و تخفیفی که به شما داده شده امکان تخفیف دیگر وجود ندارد.

   پاسخ
 • سلام بنده ۱۰تومن محکوم شدم بعلت نگهداشتن مشروب دست ساز ب مقدار ی لیتر شاکی خصوصی ندارم الان پرونده رفته تو اجرا احکام ضامن دارم تو پرونده میتونم کاری کنم که بخشیده شه یا قسط بندی کنن

  پاسخ
 • ثریا ابراهیم پور
  بهمن 14, 1401 4:52 ق.ظ

  سلام همسر بخاطر بار مشروب به ۳سال و نیم حبس و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون جریمه محکوم شد وقتی رفتیم برای انتقال به زندان تهران گفتن جریمه به حبس تبدیل شده حداکثر ۳ سال لحاظ شده یعنی ۶ سال و نیم الان که زندانیش تموم شده میگن اشتباه شده قانون زندانی برای قاچاق کالا ۱۵ ساله باید ۱۲ سال دیگه بمونه یا درخواست اعسار بدید همچین چیزی ممکنه ؟؟ من باید چکار کنم کجا برم ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 7, 1402 4:04 ب.ظ

   با سلام. در صورتی که جرم متهم مشمول قانون مبارزه با قاچا ق کالا و ارز باشد حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی 15 سال است. لذا با توجه به این مسئله فرمایشات اجرای احکام صحیح می باشد. بهترین راه تقاضای اعسار از پرداخت هزینه محکوم به می باشد.

   پاسخ
 • سید اکبر معافی خانقاه
  فروردین 28, 1402 2:57 ب.ظ

  سلام بنده حبس خود را با اتمام رسانده ام و حال ۵۷ملیون تومان جزای نقدی دارم که یارای پرداخت بیکباره اس را ندارم و اگر تقسیط بزنیم چند روز طول می‌کشد که مورد قبول قرار بگیرد یا خیر مدت زمان مراحل اداری تقسیط چقد میباشد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 28, 1402 4:05 ب.ظ

   با سلام
   در صورتی که امکان پرداخت یکباره جزای نقدی را ندارید می توانید درخواست اعسار خود را مطرح نمایید تا بدهی تقسیط شود . معمولا کمتر از یکماه به شما پاسخ داده می شود

   پاسخ
 • با سلام و احترام
  حدود 110 عدد شیر مستهلک و استوک از بنده کشف و ضبط گردید (حمل کننده)و با ارزش گذاری گمرک و تصمصم نهایی تعزیرات و متعاقبا رای قاضی شعبه مبلغ 350 میلیون تومان جریمه گردیده ام.حال در صورت تسلیم به رای 25 درصد تخفیف شامل می گردد.با توجه به اینگه مبلغ بالا می باشد و اجرای احکام می فرماید در صورت درخواست تقسیط 35 درصد مبلغ مانده را باید نقدی واریز نمایید و مابقی تقسیط می شود.1-آیا راهی ندارد مبلغ واریزی نقدی کمتر باشد؟2-تعداد اقساط حداکثر 20ماه است؟و در چه صورت حداکثر در نظر می گیرند؟3-پس از تقسیط باید تقاضای عفو و بخشودگی را ضمیمه پرونده کنیم یا قبل از مناسبت ها از جمله عید سعید قربان؟4-با توجه به اینکه حمل کننده بوده ام و کرایه ای بوده با معرفی صاحب کالا مسئولیت پس از اینکه حکم صادر شده از بنده بری می گردد؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.با تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 10, 1402 12:21 ب.ظ

   با سلام. خیر راهی برای کمتر شدن مبلغ واریزی وجود ندارد. بله تعداد اقساط حداکثر 20 ماه است. در خصوص جزای نقدی نمی توان تقاضای عفو و بخشودگی نمود. چنانچه مشخصات و نشانی صاحب کالا را به دست آورده اید تقاضای اعاده دادرسی نمائید.

   پاسخ
 • امیررضا حاتمی
  خرداد 6, 1402 9:11 ب.ظ

  با سلام من برای خانه خود از بندرعباس یک عدد یخچال خریدم و در شهرستان لار شیراز کالای قاچاق منو گرفت ماشین و یخچال رو خوابوند بعد یک ماه الان من پیگیر پروند شدم که در سامانه اینو نوشته که حکم شما در تعزیرات بدوی صادر شده و پرونده در اجرای احکام مختومه میباشد
  معنی این حرف چیست لطفاً راهنمایی کنید ممنون میشم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 21, 1402 3:00 ب.ظ

   سلام. شما باید تشریف ببرید شعبه تعزیرات این پیام بدین معنی است که رای صادر گردیده . اگر رایی بر محکومیت شما صادر شده باشد می توانید تجدیدنظر خواهی نمائید اگر رای بر برائت صادر شده باشد تقاضای رفع توقیف از ماشین و کالا را نمائید.

   پاسخ
 • سلام من به یک سال حبس تعزیری محکوم شدم اعتراضات هم رد شده ۱۰ روز دیگه باید خودم رو معرفی کنم امکان تعلیغ یا به نقدی شدن هست
  موضوع فروش لوازم جنسی شاکی دولت

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 31, 1402 4:07 ب.ظ

   سلام دیگه امکان پذیر نیست مگر پس از سپری کردن یک سوم حبس بتونید از ازادی مشروط استفاده کنید

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط