تایید اخذ به شفعه

حق شفعه ، حقی است که هریک از  دو شریک در ملک  مشاع  غیر منقول  قابل تقسیمی دارا می باشند . حال اگر یکی از شرکاء سهم خود را ضمن عقد بیع به شخص ثالث منتقل نماید ، شریک دیگر می تواند ثمنی را که  مشتری به فروشنده پرداخته کرده است بپردازد و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد . صاحب این حق را شفیع می نامند .

شفیع می تواند به وسیله اظهارنامه رسمی ، قصد خود را به جهت اخذ به شفعه به فروشنده و خریدار اعلام نماید و پس از پرداخت قیمت ،به منظور آن که عمل حقوقی او از ثبات بیشتری برخوردار باشد و هرگونه تردید و ظن احتمالی مدعی را برطرف نماید ،دادخواست تایید  اخذ به شفعه را به مرجع صالح تقدیم نماید. .

حق شفعه
حق شفعه

آثار اجرای اخذ به شفعه

پس از اخذ به شفعه توسط شریک , عین و منافع مبیع به تملک او در می آید و تمام معاملاتی که خریدار  بعد و قبل از بیع نسبت  به شفعه نموده است باطل می گردد .

بررسی اعمال  اخذ به شفعه در خصوص عرصه و اعیان

حق شفعه در خصوص مال غیرمنقول ذاتی قابل اعمال می باشد و  دو شریک در صورتی که با یکدیگر در عرصه و اعیان سهیم باشند و یکی از شرکاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به دیگری بفروشد  ، شریک دیگر حق اخذ به شفعه خواهد داشت .  در حالی که اگر دو شخص در یک آپارتمان با یکدیکر شریک باشند و یکی از شرکاء سهم خود را بفروشد ، شریک دیگر حق اخذ به شفعه را ندارد زیرا آنان  فقط در اعیان با یکدیگر شریک می باشند و تعداد افرادی که در زمین با یکدیگر شریک می باشند بیش از دو نفر است .

بررسی اعمال  اخذ به شفعه در خصوص حق کسب و پیشه

اخذ به شفعه را شریک فقط در صورتی می تواند اعمال نماید که فروشنده به وسیله بیع قصد انتقال آن را به شخص ثالث داشته باشد و از آن جا که حق کسب و پیشه به وسیله بیع قابل انتقال نیست  در نتیجه در خصوص حق کسب و پیشه ، شریک نمی تواند اخذ به شفعه نماید .

بررسی اعمال اخذ به شفعه در وقف

ممکن است حصه یکی از دو  شریک وقف باشد , زمانی که متولی یا موقوف علیهم در موارد جواز فروش وقف ضمن عقد بیع سهم خود را به دیگری منتقل کند , شریک دیگر حق اعمال اخذ به شفعه را دارد . اما اگر شریکی که سهم او ملک می باشد سهم خود را به دیگری بفروشد , متولی یا موقوف علیهم حق اعمال اخذ به شفعه را ندارد .

انتقال حق شفعه به وراث

در حق شفعه ، وجود دو شریک در زمان ایجاد حق شرط می باشد در نتیجه اگر یکی از دو شریک فوت نماید ، حق شفعه به وراث او منتقل می شود اما نکته حائز اهمیت این است که همگی وراث بالاتفاق باید نسبت به اخذ به شفعه اقدام نمایند  و یا از آن صرف نظر کنند و نمی توانند آن را فقط نسبت به مقدار سهم خود اعمال  کنند .

آیا شفیع می تواند در زمان پرداخت ثمن از حق حبس استفاده نماید ؟

شفیع می بایست در زمان تملک سهم شریک , ثمن را پرداخت نماید و نمی تواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم ثمن سازد و از حق حبس استفاده نماید .

موارد اسقاط حق شفعه

افراد می توانند به صورت ارادی و قهری از حق شفعه خود صرف نظر نمایند . برای مثال, افراد می توانند ضمن قراردادبه صورت کتبی یا شفاهی نسبت به اسقاط حق شفعه اقدام نمایند . تاخیر در اجرای حق , ناتوانی در پرداخت ثمن و تلف کل مبیع قبل از اخذ به شفعه از جمله مواردی می باشد که باعث سقوط قهری حق شفعه می شود .

نحوه طرح دعوای تایید اخذ به شفعه

خواهان این دعوا شریکی است که قصد تملک به وسیله اخذ به شفعه را دارد و می بایست دادخواست خود را به طرفیت خریدار و شریک دیگر ( فروشنده) به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول تقدیم کند .

خواهان می تواند ضمن دادخواست تایید اخذ به شفعه ، خواسته هایی همچون الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح نماید .

نحوه اجرای حکم

خواهان با پرداخت ثمن معامله ،  اعلام تملک خود را به طرف مقابل اطلاع می دهد ، بعد از تایید اخذ به شفعه توسط دادگاه و صدور حکم قطعی ، دیگر هیچ گونه اعتراضی از طرفین پذیرفته نمی شود . از آن جا که این دعوا جنبه اعلامی دارد ، بدین سبب اجراییه صادر نمی شود .

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست