واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی

ضوابط واگذاری اراضی ملی

ضوابط واگذاری اراضی ملی

قانون گذار در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان قواعد کلی در راستای واگذاری اراضی ملی و دولتی از موضع قبلی خود که...

واگذاری اراضی کشت موقت

واگذاری اراضی کشت موقت

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از افراد وابسته به رژیم سابق که اراضی بسیاری را در مالکیت خود داشتند اراضی خود را رها نموده و از کشور خارج شدند....