نظریه مشورتی دعاوی ملکی

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی فسخ معاملات مربوط به اموال غیرمنقول از جمله زمین.

نظریه ۲۱۹۸/۹۷/۷-۲۸/۳/۱۳۹۸ دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می گردد و بنابراین از شمول بند (الف) ماده ۹ قانون شوراهای حال...

امکان صدور سند مالکیت نسبت به املاک مشاعی ولو سهم یکی از شرکا توقیف باشد.

از نظریه ۲۸۹۴/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳ توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی، منعی در استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت آن...

عدم تسری بطلان معامله اولیه ناشی از ابطال سند رسمی آن به معاملات بعدی

نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴ در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه...

پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن – نظریه ۱۵۰۸/۹۵/۷-۲۹/۶/۱۳۹۵

مستفاد از ماده ۷۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که...

انحلال معامله موجب انحلال شرط داوری خواهد شد

سوال : در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه...

درج خیار شرط به مدت عمر بایع صحیح است.

سوال : سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می نماید...

امتناع از اجرای حکم الزام به فک رهن

سوال : شخصی که طلب خود را گرفته؛ لکن نسبت به فک رهن اقدام نکرده است با حک قطعی محکوم به فک رهن شده است؛ اما حکم را اجرا نمی...

رهن مازاد

  سوال : اگر محکوم له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار دیگری است، توقیف کند و تقاضای مزایده آن را به اجرای احکام تقدیم کند، تکلیف...