دعاوی ضمانتنامه های بانکی

1

انواع ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی از نظر شکلی و موضوعی در نظام بانکی داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارد.که حسب توافق طرفین ،تنظیم و اجرا می شود.در ادامه به شرح انواع ضمانت نامه بانکی خواهیم پرداخت .

مطالبه-ضمانت-نامه-بانکی

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

با توجه به ساز و کار و کارکرد ضمانت نامه بانکی ، ذینفع می تواند با رعایت شرایط مقرر در آن و ارائه اسناد و مدارک لازم ، نسبت به مطالبه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید و وجه آن را مطالبه نماید .

2

انتقال ضمانت نامه بانکی

آیا  انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز است.و حق ذینفع که در ضمانت نامه مندرج است یک حق مالی است که قائم به شخص نمی باشد.

ابطال ضمانت نامه بانکی

ابطال ضمانت نامه بانکی با چه شرایطی امکان پذیر است؟

ابطال ضمانت نامه بانکی با درخواست کتبی ذی نفع صورت می گیرد و چنانچه قبل از سررسید درخواستی مبنی بر ابطال ضمانت نامه بانکی از طرف ذینفع و با امضای صاحبان امضای مجاز کتباً به بانک واصل گردد

5

دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه

دستور موقت یک تاسیس حقوقی و ازجمله نهادهای دادرسی فوری است.طبق ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

3

مطالبه ضمانت نامه بانکی به صورت ناروا

به طور معمول ضمانت نامه بانکی زمانی قابل مطالبه است که مضمون عنه از اجرا و ایفای تعهدات قراردادی خود تخلف کرده باشد.ولی همانند هرقراردادی امکان دارد که ذینفع من غیر حق ایفای تعهدات طرف مقابل را درخواست کند.

6

ضمانت نامه قابل تمدید و ضمانت نامه غیر قابل تمدید

برخی معتقد هستند که از لحاظ نظری ایرادی به تعهد عندالمطالبه و بدون مدت وجود ندارد ولی کمتر بانکی در عمل حاضر است ضمانت نامه بدون مدت صادر نماید.ضمانت نامه اولا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و از عقود نامعین است.و تردیدی نیست که قواعد عمومی قراردادها د

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت جهت اطمینان از پرداخت دیون یا تعهدات مالی افراد نزد سازمانها می باشد.بدین صورت که چنانچه فرد یا افرادی دیون یا تعهدات مالی نزد سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی داشته باشند که برای پرداخت آنها درخواست مهلت نمایند،سازمان طلبکار به منظور اطمینان از پرداخت دیون در سررسید ،از…

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه ای است که دولت و شرکت ها و موسسات دولتی از شرکت کنندگان در مناقصه اخذ می نمایند. طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید از طریق مناقصه یا با مزایده انجام شود.