انواع دعاوی اراضی ملی، منابع طبیعی و موات

قواعد عمومی اداره اراضی ملی شده

جنگلها و مراتع کشور سطحی بالغ بر یکصد میلیون هکتار حدود ۶۰ درصد از خاک میهن را تشکیل می دهد و مهمترین عرصه تامین کننده نیازهای ارضی به شمار رفته...

ثبت اراضی ملی

ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا قابل ثبت می داند اما در مورد ثبت اراضی ملی، ماده ۴۱ اصلاحی آیین نامه...

سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

برای ثبت اموال غیر منقول و صدور سند رسمی مالکیت در قانون تشریفات خاصی پیش بینی شده است .از جمله ثبت و صدور سند رسمی مالکیت در اراضی ملی ....

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. تصرف در اراضی ملی زمانی جرم محسوب می گردد که دارای ارکان تشکیل دهنده جرم طبق قانون مجازات اسلامی می باشد.