قواعد عمومی در حقوق کیفری

مجازات ها و آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند شرکت سهامی عام نقش مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی از نظر ایجاد اشتغال با عرضه کالاها و خدمات و توسعه صادرات و تأمین ارز برای کشور ایفا...

درخواست عفو و تخفیف مجازات

یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات که در قوانین جزایی کشورمان از جمله در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،...

قرار تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری

یکی از جایگزین های تعقیب که مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری در اختیار دادستانی به عنوان مقام تعقیب قرار گرفته است ، قرار تعلیق تعقیب می باشد. قرار تعلیق...