سازش اختلافات در بازار سرمایه

سازش در کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت

کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ، سومین کانونی است که پس از تصویب قانون بازار و مطابق با مقررات این قانون، تشکیل گردیده و به ثبت رسیده است....

سازش در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران نقش ویژه ای در زمینه حل اختلافات در بازار سرمایه کشور بر عهده دارد. سازش در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران باید از طریق...

سازش در کانون کارگزاران بورس

سازش در کانون کارگزاران بورس

سازش در کانون کارگزاران بورس یکی از روش های حل اختلافات بورسی است. کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نخستین کانونی است که پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار...