طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

طرح شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری نیازمند تشریفات است. این تشریفات هم ناظر بر شخص شاکی و هم ناظر بر نهاد  و موسسه ای است که شکایت نسبت...

صلاحیت دیوان عدالت اداری

طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق...

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

شیوه و روند صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری ؛ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع با شرایطی دستور موقت ...