تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری به معنای برابر کردن ارزش مبلغ پیمان براساس تغییر قیمتها است.با توجه به طولانی بودن اجرای موضوع پیمان پس از گذشت مدتی معمولاً نرخ کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند بنابراین برای پیشگیری از ضرر پیمانکار در قرارداد پیمانکاری می توان شرط تعدیل را درج نمود.

موضوع تعدیل پیمان از جمله مواردی است که باعث ایجاد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می باشد و در بسیاری از مواقع پیمانکار با ادعای تغییر در قیمت ها تقاضای تعدیل می نماید و کارفرما با استناد به اینکه در قرارداد شرط تعدیل وجود ندارد از قبول درخواست پیمانکار امتناع نموده و صورت وضعیت تعدیل ایشان را رد می نماید . و همین موجب طرح دعوای پیمانکار علیه کارفرما می گردد.

تعدیل در شرایط عمومی پیمان

تعدیل قرارداد پیمانکاری در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است . تعدیل در شرایط عمومی پیمان ، اعمال تغییرات در نرخ مصالح ، ماشین آلات و دستمزدها در دوره زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار ، در مبلغ پیمان می باشد. طبق این ماده درج شرط تعدیل در شرایط خصوصی پیمان اختیاری است و چنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط تعدیل درج نشده باشد نمی توان طبق این ماده تقاضای تعدیل نمود.

بخشنامه تعدیل قراردادهای پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه در مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۲ طی بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان را از گروه اول ابلاغ و رعایت آن را برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا نموده است. طبق این بخشنامه اعمال تعدیل در کلیه قراردادهای عمرانی دستگاه های اجرایی الزامی می باشد. علاوه بر این بخشنامه تبصره ذیل بند (ب) ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ، اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور می شود. بنابراین در تامین اعتبار نیز می بایست تعدیل نرخ پیمان در نظر گرفته شود.

پیمانکاران باید به استناد بند ۶ از دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار که با شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ در مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، در پیمان های فاقد تعدیل ، ضرایب لازم برای پیش بینی تغییر قیمت در دوره انجام کار را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند.

تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری بر چه مبنایی تعیین میشود؟

در بعضی از پیمانها ممکن است،تعدیل نرخ پیمان در محل تعیین شده در ماده۲۹ شرایط خصوصی ،قید شود. چنانچه مقدار آن در ماده مزبور درج شود،صورت وضعیت تعدیل از طرف پیمانکار تهیه و به کارفرما تقدیم می شود.تا دریافتهای پیمانکار براساس شاخص تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ،هم بها و برابر شود.این شاخص ها هر سه ماه یکبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود.و بیشتر با استفاده از مبانی قیمتهای مواد و مصالح،دستمزد و ماشین آلات تعیین میشود.

نحوه محاسبه تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد ابتدا قیمت های جدید بر مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود. و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد. لذا ابتدا باید تعدیل اعمال شود تا مبلغ اولیه بر همان مبنا افزایش یابد.آنگاه ۲۵ درصد افزایش در قیمت های جدید لحاظ گردد. وقتی مقادیر کارها در پیمان افزایش میابد مسلماً مبلغ اولیه پیمان نیز افزایش پیدا میکند. در قراردادهایی که قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد ، قیمت های جدید بر اساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند (ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسری مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار میگیرد.

زمان آغاز محاسبه تعدیل در قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی ، تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود . بنابراین در محاسبه تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاک است که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می شود.

تعدیل کارکرد مصالح پای کار

در مواقعی که کارفرما مصالح را تامین می نماید و مقرر می گردد قیمت آنها بر اساس نرخ مصالح پای کار مندرج در فهرست بهای منضم به پیمان از صورت کار پیمانکار کسر گردد و زمان ورود مصالح به کارگاه با زمان مصرف آنها متفاوت باشد و مبنای کسر مصالح پای کار  از پیمانکار بر اساس تاریخ مصرف بوده سوالی که مطرح می شود این است دوره شاخص تعدیل بها برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در قراردادهای منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پیش بینی تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد ، برای موارد تحویل مصالح توسط کارفرما ، آیین نامه ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۴۱۴۷/ ت ۲۶۳۰۹ ه مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ ملاک عمل است و به طور اخص در مورد سیمان و آهن آلات بر طبق بند (ب) ماده ۶ مصوبه یاد شده عمل می گردد.

تعدیل اقلام فاکتوری پیمانکار

در بخشنامه های برنامه و بودجه تعریفی از اقلام فاکتوری وجود ندارد اما در بند ۱۰ از بخش کلیات فهرست بها به آن اشاره شده است .بر اساس این مقرره در فصل های کارهای فولادی سبک ، کارهای آلومینیومی  ، کارهای چوبی ، گارهای پلاستیکی و پلیمری و فصل شیشه و نصب آن ، تهیه یراق آلات به عهده پیمانکار می باشد . هزینه تهیه و حمل یراق آلات بر اساس فاکتور فروش مورد تائید کارفرما با اعمال ضریب بالاسری به پیمانکار پرداخت می شود. این هزینه مشمول تعدیل آحاد بها نبوده و سایر ضریب های پیمان به آن تعلق نمی گیرد.

تعدیل قرارداد های سرجمع

قراردادهای سرجمع به قراردادهایی گفته می شود که در آن پیمانکار می پذیرد تا پروژه را به ازای مبلغی معین بسازد. در این نوع از قراردادها اصل بر این است که مبلغ قرارداد ثابت بوده و پیمانکار بعدا نمی تواند ادعای مبلغی اضافی را داشته باشد . مگر در صورت ارجاع کارهایی بیش از آنچه در پیمان اولیه گنجانده شده است. به همین جهت قابل تعدیل نیست و بهتر است زمانی از این نوع قرارداد استفاده شود که مشخصات، ابعاد کامل و نوع کار قبل از انعقاد قرارداد دقیقا مشخص بوده و قیمت کار نیز ، در طول پروژه ثابت باشد و یا با حداقل تغییر روبه رو گردد.

طریق محاسبه افزایش مبلغ پیمان و تعیین اجرت اضافی پیمانکار نسبت به کارهای اضافی

جهت محاسبه افزایش مبلغ پیمان و تعیین اجرت اضافی پیمانکار نسبت به کارهای اضافی به دوطریق میتوان اقدام نمود:

۱-برای کارهای جدید در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان ، قیمت و مقدار پیش بینی شده است.در این صورت بر همان اساس قیمت کارهای اضافی محاسبه و به پیمانکار پرداخت می شود .

۲-برای آنها قیمت و مقدار پیش بینی نشده باشد .در اینصورت پیمانکار باید قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور تسلیم کند.
قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد ملاک پرداخت است .

در هر حال شرایط عمومی پیمان مشخص نکرده که در صورت عدم توافق سه عامل پیمان (کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار) در مورد قیمت های جدید چه مکانیزمی برای حل این اختلاف دیده شده است.

صورت وضعیت تعدیل

صورت وضعیت به مدرکی گفته می شود که توسط پیمانکار در پایان هر ماه تنظیم می گردد و طی ان مبالغ مورد مطالبه وی بر اساس مجموع کارها و مصالح ثبت شده در تاریخ مشخص در خواست می شود . مبنای محاسبه مطالبات پیمانکار ، میزان کارهای انجام شده توسط وی از شروع کار تا تاریخ مورد نظر و مصالح پای کار که بر اساس فهرست بها با جدول درصد پرداخت های منضم به پیمان و سایر پرداخت ها بر اساس پیمان می باشد. یکی از صورت وضعیت هایی که پیمانکار می بایست ارائه نماید صورت وضعیت تعدیل می باشد . در بند (ب) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان زمان و نحوه ارائه صورت وضعیت پیمان مشخص گردیده است.

مهلت پرداخت تعدیل آحاد بها

بند ب ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد:

̎در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بها آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص های اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده برای مهندس مشاور ارسال کند. ̎

اگر کارفرما صورت وضعیت تعدیل آحاد بها پیمانکار را پرداخت نکند چه ضمانت اجرایی در پیمان تعیین شده است؟

تبصره بند (ب) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ، دراین باره می گوید:

̎اگر به دلیلی غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هرنیمه ازسال پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص های قطعی، پرداخت نشود، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد. ̎

ملاحظه می شود که تنها جزای عدم پرداخت صورت وضعیت آحاد بهای پیمانکار، تمدید مدت پیمان است . و بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ به همراه بخشنامه شماره ۱۳۰۰/۵۴/۵۱۸۸-۱ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱ فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت و پیش پرداخت ها قابل عمل است و برای تاخیر در پرداخت ضورت وضعیت تعدیل ، بخشنامه ای از سوی این معاونت تدوین و ابلاغ نشده است . و این ضمانت اجرایی نمی تواند منصفانه باشد. توقف انجام کار توسط پیمانکار، جز تفویت منافع او و ورود خسارت به وی هیچ تأثیری نخواهد داشت.

آیا به صورت وضعیت تعدیل بیمه تعلق می گیرد؟

همانگونه که گفته شد تعدیل باعث ایجاد تغییر در نرخ پیمان می گردد و مبلغ اولیه پیمان افزایش می یابد و پیمانکار در زمان تسویه نهایی مکلف به ارائه مفاصاحساب بیمه به کارفرما می باشد لذا صورت وضعیت تعدیل نیز مشمول حق بیمه می باشد.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫64 نظر

 • شاپور

  با سلام – شرکت ما قراردادی به مبلغ چهار میلیارد تومن با یکی از شرکت های گاز استانی منعقد نموده ، اما به جهت تورم و دور افتاده بودن محل اجرای پروژه ، هزینه اجرای پروژه افزایش پیدا کرده و به نحوی که ادامه پیمان باعث ایجاد خسارت به شرکت می شود . همچنین تاکنون بیش از ۶۰ درصد عملیات پیمان اجرا گردیده و تاکنون صورت وضعیتی هم پرداخت نگردیده …سوالی که از محضرتون دارم این هست که آیا به استناد مجموع مبلغ کارکرد مطابق فهرست بها و مبلغ تعدیل آیا می توان ادعای ۷۵ درصد نمود و پیمان را خاتمه داد .؟؟ ممنون از محبتتون

  دی ۱۰, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۱
  • وکیل متخصص

   سلام. در وهله اول نوع قرارداد و موضوع قرارداد و مفاد موافقت نامه و شرایط خصوصی پیمان می بایست مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
   در ثانی تحت هیچ قرارداد و پیمان های عمومی، شما به عنوان پیمانکار، نمی توانید خود رأی ادعای ۷۵ درصد جمعی بکنید و قرارداد را خاتمه بدهید. اما چنانچه کارفرما نیز موافق بود تحت شرایطی نیز امکان خاتمه وجود دارد.

   دی ۱۸, ۱۴۰۲ در ۱۹:۰۸
  • وکیل متخصص

   سلام. در وهله اول نوع قرارداد و موضوع قرارداد و مفاد موافقت نامه و شرایط خصوصی پیمان می بایست مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. در ثانی تحت هیچ قرارداد و پیمان های عمومی، شما به عنوان پیمانکار، نمی توانید خود رأی ادعای ۷۵ درصد جمعی بکنید و قرارداد را خاتمه بدهید. اما چنانچه کارفرما نیز موافق بود تحت شرایطی نیز امکان خاتمه وجود دارد.

   دی ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۴:۵۳
 • فرهاد

  سلام در صورتیکه کارفرما قبل از پایان مدت اولیه پیمان تصمیم به خاتمه بگیرد ضریب تعدیل چگونه اعمال میگردد منظور ۹۵. یا ۹۷.۵. یا ۱ میباشد.

  دی ۶, ۱۴۰۲ در ۱۲:۵۰
  • وکیل متخصص

   سلام و درود. به صورت کلی می توان گفت، تا وقتی پیمان تحویل موقت نشده باشد، ضریب پیمان همان ۰/۹۵ باقی می ماند. اگر پیمان تحویل موقت شده باشد و پیمان در مدت اولیه باشد، ضریب تعدیل به یک تبدیل می شود. اگر پیمان تحویل موقت شده باشد ولی پیمان در مدت مجاز باشد (یعنی مدت اولیه پیمان+ مدت مجاز تأئید شده در لایحه تأخیرات) باشد، ضریب تعدیل به ۰/۹۷۵ تبدیل می شود.

   دی ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۱۷
 • نوجوان

  سلام وقت بخیر
  اینجانب قرار داد کاری با ارگان دولتی داشتم متاسفانه کار که تمام شد به بیماری کرونا خورد و نتوانستم کار رو تحویل بدم ولی پول خود را دریافت کردم متاسفانه در همان زمان طوفان شدیدی در منطقه وزید سال ۹۹ سازه آهنی که انجام داده بودم فرو ریخت اداره خواستار انجام کار شد در فروردین سال ۱۴۰۰ که اینجانب متذکر شدم که قرار داد را تمدید کنید برای بیمه کار و دستور کار هم ابلاغ شود که متاسفانه اداره از این کار سر باز زد و اینجانب هم کار را انجام ندادم و اداره کار را خلع ید کرد
  حال در سال ۱۴۰۲ بابت خسارت پروژه از اینجانب شکایت شده
  آیا اداره این حق را دارد و بنده چگونه میتوانم از خود دفاع کنم

  دی ۵, ۱۴۰۲ در ۰۱:۱۴
  • وکیل متخصص

   سلام. تحت شرایطی کارفرما می تواند طرح دعوای مطالبه خسارت نماید. البته شما نیز می توانید با اثبات وقوع حادثه فورس ماژور که خارج از اختیار شما بوده است، خود را از مسئولیت مبرا کنید. بهتر است قرارداد و دادخواست مطروحه توسط وکیل متخصص پیمانکاری بررسی شود.

   دی ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۲۸
 • هادی

  سلام وقت بخیر
  سال ۹۷ قرار دادی با یک ارگان دولتی برای ساخت زمین فوتسال منعقد کردم قرار داد ساخت زمین فوتسال به مساحت ۲۴*۴۴ بود بعد از اتمام زمین و قبل از فنس کشی نامه ای از اداره به اینجانب ابلاغ شد برای انجام کار بیشتر در پروژه ولی مورد آن ابلاغ نشد و ناظر و رئیس دفتر فنی اداره به صورت شفاهی به اینجانب گفته شد مقدار ۱۱ متر طولی به زمین فوتسال اضافه شود که هم زمین و هم طول آهن کشی بیشتر شد اینجانب هم کار را انجام دادم با همان نقشه قبلی متاسفانه چیزی هم به نقشه بابت سنگین شدن طول سازه از سوی اداره ارائه نشد و اینجانب هم طبق نقشه قبل کار کردم و پول خود را دریافت کردم البته بدون اضافه کار و همچنین چون کار تعدیل آحاد داشت و قیمت‌ها هم افرایش پیدا کرده بود مبلغی هم پرداخت نشد متأسفانه قبل از تحویل کار کرونا شیوع پیدا کرد و در اسفند ۹۹ هم طوفان شدیدی هم در منطقه وزیدن گرفت و سازه افتاد و بعد از گذشت سه ماه در خرداد ۱۴۰۰ نامه خلع ید به اینجانب ابلاغ شد و امسال ابلاغیه‌ای از طرف دادگاه برای کارشناسی و تعیین خسارت به آن اداره به اینجانب ابلاغ شده
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

  دی ۵, ۱۴۰۲ در ۰۰:۲۶
  • وکیل متخصص

   سلام. تحت شرایطی کارفرما می تواند طرح دعوای مطالبه خسارت نماید. البته شما نیز می توانید با اثبات وقوع حادثه فورس ماژور که خارج از اختیار شما بوده است، خود را از مسئولیت مبرا کنید. بهتر است قرارداد و دادخواست مطروحه توسط وکیل متخصص پیمانکاری بررسی شود. هم چنین شما می توانید طبق صورت کارکرد مازاد دستوری و یا به اصطلاح اضافه کاری حجمی و هم چنین حسب صورت وضعیت تعدیل تحت شرایط قراردادی و قانونی نسبت به طرح دعوای مطالبه در خصوص وجوه ناشی از اضافه کاری، تعدیل در دادگاه اقامه دعوا نمائید.

   دی ۲۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۳۷
 • محمد

  سلام‌وقت بخیر.
  درقراردادهای پیمانکاری درقرارداد نوشته شده که به این پیمان تعدیل تعلق نمیگیرد.با توجه به افزایش ۵۰درصدی قیمت مصالح‌آیا پیمانکار میتواند نسبت به تعدیل پیمان ادعایی داشته باشد.باتشکر

  اسفند ۱۶, ۱۴۰۱ در ۲۲:۴۷
  • دادپویان حامی

   سلام. با توجه به نوع قرارداد و نوع مصالح و شرایط فهارس بها یا ساختار شکست یا سرجمع و عوامل قابل مطالبه است.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۸
 • حمید

  سلام و وقت بخیر استاد

  زمان تقاضای ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیمان کی است ؟ و آیا میتوان بعد از تحویل موقت تقاضای این افزایش را داد ؟

  بهمن ۲۴, ۱۴۰۱ در ۱۱:۵۶
  • دادپویان حامی

   سلام. اول اینکه بستگی به نوع قرارداد دارد و زمان خاصی ندارد. بله بعد از تحویل موقت هم می توان تقاضای افزایش داد.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۸
 • علی اکبر مهقانی

  سلام در پیمانهای تابع شرایط عمومی پیمان چنانچه در پیمان هیچ اشاره به پرداخت یا عدم پرداخت تعدیل بها نشده باشد آیا به پیمان تعدیل تعلق میگیرد یا خیر؟
  با تشکر

  دی ۱۸, ۱۴۰۱ در ۰۱:۱۰
  • دادپویان حامی

   سلام. بستگی به نوع قرارداد شما دارد. چنانچه قرارداد شما عمرانی باشد و تاخیرات شما هم مجاز باشد بله تعدیل تعلق می گیرد.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۸
 • مجيد

  سلام
  ايا مبلغ تعديل (مابه التفاوت ناشي از جبران نرخ ارز طبق بخشنامه هاي دولتي) که پرداخت ميشود شامل مفاصه حساب ميشود

  دی ۱۱, ۱۴۰۱ در ۱۳:۳۱
  • دادپویان حامی

   سلام. بله شامل می شود.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۷
 • امین

  سلام من کارمند اداره ای هستم دریاسوج و قراردادپروژه ای درسال ۹۸ باپیمانکار دغلباز ونامردی بسته شد و در ماده ۲۹ قرارداد ناظر اون زمان نوشته که درصورت تامین اعتبار تعدیل تعلق می گیرد و مدت پیمان را هم در قرارداد دو ماه نوشتندبعداز شروع کار دربرج  ۳ /۹۸ تا برج ۵ بعد کار را تعطیل کردند و در سال ۹۸ چند بار صورت وضعیت آوورد و ناظر وقت براش تایید کرده ولی قرارداد تمدید نشده بود تا امسال یکی از کارکنان که رشته تاریخ هست واز مفاد حقوقی قرداد ومسائل فنی سردر نمیاره اومده روی سیستم یه نامه زده که قرارداد بشماره فلان تا برج ۸ /۱۴۰۱ تمدید میگردد و ننوشته از برج ۵/۹۸ تا ۳۰/۱۴۰۱ وفقط نوشته تا برج ۸ و کار هم تعطیل بوده و دوسه تا اخطار هم ناظر زراش زده حالا اومده تعدیل ۳ تا صورت وضعیتی که در سال ۹۸ بوده و صورت وضعیتی که در سال ۱۴۰۱ براش تایید کردن رو آوورده حالا من میتونم چکار کنم.ضمنا در ماده ۵۰ قراردادش به ازای هروز تاخیر غیرمجاز نوشتن مبلغ ۷۰۰۰۰ تومن جریمه خواهد شد حالا چون لایحه تاخیر نیاوورده من باید چکار کنم که بتونم مبلغ ۷۰۰ میلیون تعدیلشو کم کنم با توجه به اینکه معاون اداره براش سرسری تمدید کرده .ممنون میشم تگر جوابو برام ایمیل یا با واتساپ یا ایتا بفرستید امین محمدپور .تشکر

  ۰۹۲۱۰۴۶۲۷۳۹

  دی ۲, ۱۴۰۱ در ۱۹:۴۶
  • دادپویان حامی

   سلام. با عنایت به موارد گفته شده صورت وضعیت های تعدیل ارائه شده قابل رد می باشند و پیمانکار استحقاقی ندارد و در خصوص خسارت ناشی از تاخیرات غیرمجاز وفق قرارداد اقدام نمائید.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۷
 • قلی لو

  با سلام شرکت ما در حال برگزاری یک مناقصه میباشد برآورد احجام براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰ تهیه شده است آیا نیاز هست که درحال حاضر این برآورد بر اساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ تغییر یابد یا میتوان با همان فهرست ۱۴۰۰ برگزار شده و شاخص مبنا آخرین سه ماهه قبل پیشنهاد قیمت در مناقصه لحاظ گردد

  آذر ۱۲, ۱۴۰۱ در ۱۳:۱۶
  • دادپویان حامی

   با سلام. بهتر است برای جلوگیری از مشکلات احتمالی برآورد احجام بر اساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ تغییر پیدا کند.

   خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۷

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پنج × یک =