اخراج کارگر

قانون کار،اگر چه برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع شده است اما چه در قانون و چه در مرجع رسیدگی نفع کارگر به عنوان قشر ضعیف تر ملاک عمل است و سعی بر این است که به نفع کارگر قانون را تفسیر کرد. اما در برخی موارد هم قانون از کارفرما حمایت های خود را قرارداده است از جمله این موارد، زمانی است که قانون به کارفرما این اجازه را میدهد که بتواند با دلایل موجه برای اخراج کارگر اقدام کند.تا بتواند فردی را استخدام نماید که کار مورد نظر وی را بتواند به درستی انجام دهد.

دلایل موجه اخراج کارگر

قانونگذار در ماده ۲۷ قانون کار  در باب اخراج کارگران چنین بیان نموده است:

“هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید ، …”

در بند اول ماده ۲۷ قانون کار به دو مورد از موارد مجاز اخراج کارگران توسظ کارفرما اشاره کرده است .

 • قصور کارگر:  قصور به صورت عام به کار رفته است، به عبارتی شرح وظایف کارگر در قرارداد مشخص است و حال اگر کارگر برخلاف مفاد قرارداد عمل نماید یا در انجام امر مورد نظر کوتاهی ورزد قصور محسوب می شود.
 • عدم رعایت آئین نامه های انضباطی کارگاه : هر کارگاه و محیط کاری دارای یک سری آئین نامه های انضباطی مختص خود است که کارگری که در آنجا کار می کند موظف است به آن ها عمل نماید .و عدم رعایت آن ها باعث می شود که در وهله اول به او تذکر کتبی داده شود و اگر باز هم توجهی به این امر صورت نگیرد ، کافرما حق اخراج کارگر را دارد.

دلایل موجه برای اخراج کارگر

در ادامه ماده مزبور قانونگذار ، چنین بیان نموده است که:

“کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای کار ، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ( حق سنوات )به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.”

چه مراجعی به موضوع موجه بودن یا غیر موجه بودن اخراج کارگران رسیدگی می کنند؟

شورای کار :شورای کار در برخی از کارگاه ها جهت تصمیم های این چنینی در مورد کارگر و اختلافات احتمالی در نظر گرفته شده است.حتی الامکان سعی بر این است که اختلافات کارگر و کارفرما در همین شورا حل و فصل شود.

در مورد قصور کارگر و عدم انجام وظایف طبق آئین نامه هم در صورتی که کارگاه دارای چنین شورای باشد موضوع در شورا مطرح می شود. و در صورت موافقت اعضا ، مطالبات حقوق و معوقه و سایر مزایای کارگری به او اعطا می گردد و قرارداد او فسخ می شود.

لازم به ذکر است که ….

اگر هم در کارگاهی شورای کار نباشد ، نظر مثبت انجمن صنفی نیاز است.

هیات تشخیص اداره کار: چنانچه اختلاف در شورای مذبور حل نشود ،موضوع در هیات تشخیص اداره کار مطرح می شود.و در صورت مثبت بودن نظر هیات تشخیص مبنی بر موضوعات فوق الذکر،کارفرما مجاز به فسخ قرارداد با کارگر می باشد.

هیات حل اختلاف اداره کار: در صورتی که در مرحله بدوی (هیات تشخیص اداره کار ) اختلاف کارگر و کارفرما حل نشود، کارگر میتوانداز رای هیات تشخیص ، تجدیدنظر نماید و پرونده به هیات حل اختلاف اداره کار جهت بررسی ارجاع می گردد.

فلذا مشاهده می شود حتی با وجود دلایل، باز هم اخراج کارگر توسط کارفرما به سهولت امکان پذیر نیست و نیازمند اثبات قصور و عدم رعایت ضوابط توسط کارگر است. که در برخی از موارد این موضوع هم سختی های خاص خود را دارد. از این رو توصیه می شود،  چنانچه شما به عنوان کارفرمایی قصد اخراج کارگری را که با عدم انجام وظایفش به شما و کارتان ضرری را وارد  نموده است را دارید می تواند از راه صحیح و با ادله مکفی در این راه گام بردارید تا بتوانید نتیجه مطلوب را از آن خود کنید.فلذا مشورت و راهنمایی وکیل اداره کار را جز برنامه های خویش قرار دهیذ.

دلایل غیر موجه اخراج کارگر

به وسیله قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می شود کارگر موظف می گردد که امر مورد نظر کارفرما را طبق قررارداد انجام دهد. کارفرما هم موظف است بر طبق قرارداد فی مابین خودش و کارگر حقوق و مزایای او را پرداخت کند.

از جمله حقوق کارگر ، دستمزد، بیمه وحق مسکن و … است که اغلب افراد با آن ها آشنا هستند. اما یکی از اصلی ترین حقوقی که کارگر باید از آن برخوردار باشد امنیت شغلی است.بدین معنا که کارفرما نتواند بنا به هر دلیلی و هر زمان که خواست با کارگر قطع همکاری کند.بدین جهت قانون تدابیری را اندیشیده است تا حتی الامکان از این امر جلوگیری نماید.

 

 هر چند قانون به دنبال حمایت از کارگر می باشد اما کارفرمایان هم به دنبال سود و منافع خود هستند. و برای کوتاه کردن دست کارگران از اعتراض و شکایت معمولا قراردادهای کاری طولانی مدت منعقد نمی نمایند و قراردادهای یک ماهه ، دو ماهه ، سه ماهه منعقد می کنند تا هر زمان که صلاح دیچنچ بتوانند با کارگر قطع همکاری کنند ، بدون اینکه پیگرد قانونی جهت قطع همکاری خود داشته باشند.

دلایل غیر موجه جهت اخراج کارگر
دلایل غیر موجه جهت اخراج کارگر

در چه مواردی کارفرما حق اخراج کارگران را ندارد؟

قانون گذار در قانون کار موادی را لحاظ کرده است که در این مواد وضعیت کار کارگر به صورت تعلیق در می آید و کارفرما حق اخراج وی ر ا به این دلیل ندارد.

 • در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین که تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل گرددو انجام تعهدات کارگر و کارفرما در آن مدت غیر ممکن شود.قرارداد کار در این حالت به صورت معلق در می آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین دلیل ندارد . البته تشخیص قهری بودن حادثه و عدم انجام وظایف هم با وزارت کار و امور اجتماعی است .
 • کارگرانی که مطابق قانون کار از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق استفاده می نمایند در مدت مرخصی و به مدت ۲ سال قرارداد آن ها به حالت تعلیق در می آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین سبب ندارد .
 • گاهی ممکن است کارگری توقیف گرددو البته توقیف وی منجر به حکم محکومیت نگردد.در این صورت کارفرما نمی تواند بدین دلیل او را از کار اخراج کند بلکه در مدت توقیف ، کار کارگر به حالت تعلیق در می آید.
 • دردوران نظام وظیفه هم قرارداد کار به حالت معلق در می آید اما کارگر باید حداکثر ۲ سال پس از اتمام خدمت خود به کار برگردد و اگر هم شغل او حذف شده باشد به شغلی مشابه شغل سابق مشغول می شود و کارفرما به دلیل حذف شغل یا خدمت نظام وظیفه نمی تواند مانع کار کارگر شود.

پس از احراز هرکدام از موارد فوق قانون گذار کارفرما را مسئول می داند و اخراج غیر قانونی قلمداد می کند.

چنانچه موارد اخراج غیر قانونی مذکور در قانون و مواد ۱6،۱5 ، ۱۷ ، ۱۹ قانون کار رخ دهد عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی می باشد. و کارگر در صورت مشاهده هر کدام از موارد اخراج غیر قانونی حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید. و کارفرما در هیات مذکور حضور پیدا می کند و اگر نتواند اثبات کند که اخراج کارگر توسط او موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور موظف است کارگر را به کار بازگرداند و حقوق و مزایای او را هم از تاریخ مراجعه به کارگاه باید محاسبه کند.

اما در صورتی که کارفرما عذر موجه خود را برای نپذیرفتن کارگر بتواند اثبات کند به ازای هرسال سابقه کار کارگر ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر پرداخت می شود.

 اگر چه بسیاری از کارگران به دلیل کمبود تقاضای کار از حق و حقوق خود به سهولت می گذرند و گاها دیده می شود به انجام اموری هم می پردازند که خارج از قرارداد کاری است اما از بیم اخراج از کار سکوت می نمایند، اما سکوت همیشه هم راه حل منطقی نیست بلکه به وفور مشاهده شده است که با سکوت چه حق ها که از افراد محق ضایع شده است.

فلذا بدانید که…

کارفرما اگر چه صاحب کار کارگر است اما حق هر نوع برخوردی از جمله اخراج بی دلیل کارگر را ندارد و از این رو اگر چنین اتفاقی بیفتد قانون حامی کارگر است.

توصیه می شود برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و بهتر پیش رفتن روند دعاوی حتما با وکیل اداره کار در این زمینه هم فکری های لازم و مشورت داشته باشید .گروه وکلای موسسه حقوق یبین المللی دادپویان حامی با دارا  بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما در خدمت شماست.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 9 امتیاز: 4)

46 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام . خسته نباشید . من در فروشگاه کاشی ۲ ساله که کار میکنم بیمه من از روزی که اومدم سر کار رد شده و قرارداد کار هم ندارم الان هم به دلیل تعدیل نیرو میخان منو اخراج کنن من باید برگه ای برای اخراجم بگیرم که اداره کار مدارکم کافی باشه؟

  پاسخ
  • سلام . با سپاس از همراهی شما

   اگر بنا به دلایل موجه شما تعدیل نیرو شده باشید ،باید کارفرما تمام حقوق شما را پرداخت نماید . اما از آنجا که مرز میان اخراج و تعدیل نیرو در مورد شماکاملا مشخص نیست و باید برای دادگاه محرز گردد که به دلیل تعدیل نیرو شما از کار برکنار می شوید ، میتوانید نهایتا تا 30 روز پس از اخراج به اداره کار مراجعه نمایید و از کارفرما به دلیل اخراج غیر قانونی و بازگشت به کار شکایت کنید .در اینصورت کارفرما ملزم به بازگرداندن شما به کار خواهد شد و در صورت عدم موافقت به بازگردانی شما ، باید 1.5 برابر سنوات به شما پرداخت نماید. اما اگر بیش از 30 روز از اخراج شما بگذرد، دادخواست بازگشت به کار برای شما اعمال نخواهد شد و سنوات را هم به صورت معمول دریافت می نمایید.
   در حال حاضر نیازی به اخذ مدرکی یا نامه ای از سوی کارفرما نیست.

   پاسخ
   • سلام…من به خاطر نداشتن مرخصی و تعطیلی در محل کارم دچار خستگی و بی خوابی شدم و مجبور شدم غیبت کنم و کارفرما هم منو اخراج کرد…آیا میتونم شکایت کنم؟

    پاسخ
    • سلام بستگی به قرارداد شما دارد .میتوانید درخواست بازگشت به کار بخواهید .

     پاسخ
   • یا سلام ..و خسته نباشید .من پیشخدمت بانک هستم و فاصله خونه تا محل کار ۷۵ کیلومتر و بدلیل مشکلات مالی که گریبان گیر اکثریت کارگران اینو منم جزئی از همین قشر نمیتونم خونه رهن کنم و ناگزیر در حال رفت و آمدم .از شهر ما تا اونجا حتی ایستگاه ماشین وجود نداره و من تیکه تیکه خودمو میرسونم۱۰۰ هزار تومن ماهیانه ایاب ذهاب میگیرم .کارفرما واسم توبیخ کتبی زده ک نیم ساعت قبل از حضور کارمندای دیگه باید محل کار باشم یعنی ۷ .الانم توبیخ کتبی شدم چیکار بایستی بکنم با این شرایط آیا اخراج من قطعیه؟؟

    پاسخ
 • سلام 32ماه در رستوران كار كردم بدون قراداد وبي دليل اخراج شدم و بااينكه مسؤول بودم تمام عيد وسنوات من به عنوان كار كير ساده رد شده است وهيج كونه مزاياي مستعمري به من تعلق نكرفته شكايت كردم ميخاستم بدونم زمان زبادي ميخاد من به حقم برسم بعد از شكايت

  پاسخ
  • سلام حدود ۵ الی ۶ ماه زمان میبرد

   پاسخ
  • سلام. من انباردار یه شرکتم. هیات مدیره بدون دلیل شغل منو تنزل داده به کارگر خدمات عمومی و میگه این کارو نکنی اخراجی در ضمن من قرداد کار ندارم و به عنوان انباردار استخدام شرکت شدم به نظرتون حرفشون قانونیه؟

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  بنده بیش از ۱۰ سال است که در بانک نگهبان اسکورت پول و اوراق بهادار بوده به دلیل کرونا و استرس از دست دادن فامیل های خود، ۲ماه نرفتم سر کار و وقتی خواستم برم ،در را برای من باز نکردن.حتی نامه شکایت از تخلفات اداری اداره خودت ۴ ماه ازش گذشته بود به دستم دادم مدرک و شاهد برای این موضوع دارم تورو خدا کمک کنید خدا شاهد بچه ام به دنیا اومد ولی بهش دفترچه ندارم حتی وقتی سر کار بودم

  پاسخ
  • ترک کار غیر قانونی کردید و اخراج شده محسوب می شوید

   پاسخ
   • سلام.من قرارداد جدیدی رو برای سه ماه امضا کرده بودم اما یکباره و بدون هیچ دلیلی منو اخراج کردن،در ضمن از قرارداد فقط یک نسخه در شرکت موجوده لطفا راهنمایی کنید که میتونم شکایت کنم؟؟

    پاسخ
  • سلام بنده در یک شرکتی به عنوان کارگر دائم ۱بیش از ۱۴ سال هست که اثتغال دارم و طی این ۱۴ سال هیچ گونه غیبت و یا سابقه بدی نداشتم ولی طی ۵ ماه گذشته بنا به یک سری مشکلات خانوادگی در جمع حدود یک ماه غیبت داشتم که البته به صورت مداوم و پشت سر هم نبوده و حال با رفع این مشکلات حدود یک ماه است که بدون غیبت و مرتب در محل کار حاضر می شوم و در طول این ۵ ماه هم کارفرما هیچ گونه توبیخ یا اخطار کتبی یا شفاهی نکرده ولی حال که مشکلات بنده رفع شده و مرتب در محل کار حاضر می شوم اقدام به تعلیق اینجانب کرده و قصد اخراج دارد . آیا اخراج به علت غیبت در همان نوبت اول و بدون اخطار کتبی قبلی قانونی است . بنده کاندیدای شورای اسلامی کار نیز هستم . آیا اصلا اخراج کاندیداهای شورای اسلامی کار قانونی است؟ در ضمن ایا از انجا که من هیچ گاه بیشتر از دو روز غیبت مداوم نداشتم می توانند غیبت را به منزله ترک کار قلمداد کنند

   پاسخ
   • سلام بله غیبت غیر قانوني داشتید کارفرما میتواند نسبت به اخراج شما اقدام کند و ارتباطی به کاندیداتوری شما در شورای کار ندارد.

    پاسخ
 • با سلام ، شرکت خصوصی اگر کارگر حدودا ۱۵سال سابقه کار مستقیم در همان شرکت را داشته باشد ایا امکان اخراج را دارد؟ اخراج به دلیل کم کردن نیرو میباشد

  پاسخ
 • مهدی سجادی
  جولای 31, 2021 9:47 ب.ظ

  سلام من 4ساله واسه یه شرکتی کار کردم بیمه ام بودم ولی به علت رفتن مرخصی زیاد صاحب کار به من گفت دیگه بدرد من نمیخوری بفکر کار باش من هم اومدم بیرون دنبال کار آیا حقی به من می‌رسد بخاطر 4سال بیمه

  پاسخ
 • سلام من برا کار خونه سیمان سه ماه کار کردم او آق استخدامی دارم از پیمان کار بعد گفتن یه هفته برو مرخصی بودم گفتن اخراجی الان یه سال گذشته و پیمان کار برداشته شده و همه نیرو خود کارخونه شدن منم سندی بجز تردد هام تو دفتر نگاهبان کارخونه و برگه استخدامم ممهور به مهر پیمان کار ندارم . چیکار کنم تا دوباره برم گردون به کار

  پاسخ
 • اکبرگلپایگانی
  آگوست 31, 2021 2:05 ب.ظ

  باسلام بنده يه شرکتی رفتم گفتن مدارک وطب کاربیار رفتم همه روگرفتم بعد فرستادن کارکنم بعد یک هفته انقدر کارسنگین بود يه لحظه از فرط خستگی سرم گیج رفت خلاصه اونروز گفتن برو خونه استراحت کن فردابیا فرداش اومدم گفتن برو کارگزینی طب کارت ایراد داره گوش چپت شنوایی نداره منو اخراج کردن طب کارم وبه يه دکتر نشون دادم گفت چیز خاصی نیست گوش چپت يه خورده از راست شنواییش کمتره بعد دوباره رفتم شرکت گفتم دکتر گفته چیز خاصی نیست گفتن بخاطر اونروز که تشنج کردی اخراجت کردیم گفتم تشنج نکردم من از خستگی سرم گیج رفت بلافاصله بلند شدم تورو خداراهنمایی کنید من بدبخت بیکار تو این بیپولی رفتم سوءپيشينه عدم اعتیاد طب کار گرفتم هزینه کردم اخراجم کردن لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام من شانزده سال ونه ماه سابقه بیمه دارم شرکت بنابه دلایلی تعطیل شد وقول بازگشت به کار داده شد ولی بازگشت ۳۸ روز هنوز شروع به کار نکردن ایا میتونم واسه بیمه بیکاری اقدام کنم با توجه به اینکه از ۳۰ روز کذشته

  پاسخ
 • سلام مدت یکساله تو شرکت سیمان مشغول کارم ..پیمانکارمیخواد عوض بشه ایا حق اخراج نیروراداره..چرا ما کارگران زحمت کش نباید امنیت شغلی داشته باشیم

  پاسخ
 • بادرود.
  بنده طبق نامه ونظرطب کاروابلاغ به کارفرماتوانایی انجتم کارسنگین رابدلیل عارضه ی دیسک کمرندارم.
  کارفرماهم‌میگه پست دیگه ای درشرکت برای من نیست.ایامیتونه منواخراج وعدم نیازبزنه؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب و احترام
  بنده مدت ۲۱ ماه در کارگاهی مشغول بکار بودم و قرارداد کتبی بسته نشد بامن و بیمه هم رد نشد در این مدت اول خرداد وسط تایم کاری به بنده گفتن مدیریت کارت داره وقتی مراجعه کردم گفتن نمی‌تونیم با شما ادامه همکاری بدیم حتی کارفرما گفت من از کارت راضی ام اما از طرف شریکم تحت فشارم و هیچ دلیل قانع کننده ای هم ارائه ندادن منهم شکایت کردم جهت بازگشت به کار و بیمه (البته عیدی و سنوات و ذخیره مرخصی طی این مدت هم پرداخت نکردن بمن ولی با امید بازگشت بکار فعلا مطرح نکردم) طی دوجلسه رسیدگی (جلسه اول کارفرما حضور نداشت ) نماینده کارفرما تایید کرد زمان کارکرد منو ولی با گفتن این جمله که کارفرما از کار من رضایت نداشته و خواهان بازگشت من نیست بدون ارائه مدرکی رای اولیه قطع همکاری و پرداخت حق بیمه برای ۲۱ ماه کار من توسط کار فرما داده شد که من درخواست تجدیدنظر دادم، اولا این رای درست هست؟ ثانیا من برای تجدیدنظر چقدر شانس برگشت بکار دارم ؟ چند ماه هست که با قرض کردن امرار معاش کردم

  پاسخ
  • احتمال زیاد پرونده شما در هیات حل اختلاف اداره کار نقض می‌شود و البته بستگی به نظر اعضای هیات دارد

   پاسخ
 • سلام به مدت دو سال در کارگاه طلا سازی کار کردم و امروز به علت این که کاری فرای وظایفم ازم خواسته شد و مخالفت کردم و همچنین به زور مجبور به اضافه کاری میشدم و تن به این کار ندادم من رو اخراج کردن با بی احترامی و فریاد به بنده من رو از سر کار بیرون کردن بنده قرارداد دارم ولی نسخه ای ازش دسته بنده نیست چه کاری متوانم اجام بدم که حقم رو تمام و کمال بگیرم

  پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  من مدیر موسسه پزشکی هستم که درارای 2 نفر خدمات بودیم که هر نفر در هفته یک روز در میان در موسسه کار میکردند . 3 ماه قبل یکی از خدمات رفته اما آن یکی همان 3 روز در هفته را سر کار حضور دارد . حالا این کارگر مدعی شده کار وی بیشتر شده و تقاضای اضافه حقوق کرده . آیا من میتوانم ایشان را تعدیل کنم . و آیا ایشان میتوتند شکایت کند؟ ممنون از پاشخ گوی شما

  پاسخ
  • بله ایشان میتواند شکایت و در صورت افزایش ساعات کاری مکلف هستید حقوق ایشان را قانونا کامل پرداخت کنید و امکان تعدیل نیرو در این فرض وجود ندارد

   پاسخ
 • سلام. بنده کارفرمایی هستم که به دلیل زیان ده بودن شرکت و نداشتن درامد از پس هزینه های حقوق کارکنان بر نمی آیم. حسابهای شرکت نیز توسط حسابرس رسیدگی شده. آیا امکان تعدیل نیرو قبل از پایان تاریخ قراردادهای ایشان وجود دارد یا این نوع تعدیل باز هم غیرقانونی است؟

  پاسخ
 • سلام. در رابطه با واکسیناسیون اجباری کرونا، آیا سازمان و شرکتی می تواند کارمند خود را مجبور کند که واکسن بزند؟

  پاسخ
 • کارگر پسماند شهرداری ام قراراد کار فرمای تمام شده و کارفر مای جدید که آمده (شریک کارفرمای قللی هم هست)بدلیل اینکه شما مرخصی پزشکی زیاد دارین مبگه باتو قرار داد نمینویسم تکلیف چیست آیا شرکت جدید میتواند قرارداد نبندد؟

  پاسخ
 • با سلام بنده17ساله کار سخت و زیان اور میکنم الان چند روزه رییس کارخونه منو ممنوع الورود کرده و میگه چرا خارج از چهار دیواری کارخونه به علامت ایست انتظامات توجه نکردی و شاید خلافی کردی که خودرو خودتو نگه نداشتی.
  و از دست من به دادگاه شکایت کردن که سرقت انجام دادم و با اینکه خودم مطمعن هستم خلافی نکردم و اونها هم مدرکی ندارند فقط دوربین مدار بسته ماشین منو از کنار کارخونه رد میشوم گرفته و الان تعلیق هستم
  و به اداره کار شکایت کردم دادخاست برگشت به کار دادم و قراردادهای من هم 6ماهه بوده تا الان
  میخام بدونم کارشون قانونیه بانه ایا اخراجم میتونن بکنن

  پاسخ
 • علی حزباوی
  اکتبر 19, 2021 3:51 ب.ظ

  سلام وقت بخیر بنده با۷سال سابقه کار ۹روزه که از کارم اخراج شدم وبه من اتهام وارد شده از جانب شرکت بدونه اینکه این اتهام ثابت بشه من الان باید چکار کنم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست