اخراج کارگر

قانون کار،اگر چه برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع شده است اما چه در قانون و چه در مرجع رسیدگی نفع کارگر به عنوان قشر ضعیف تر ملاک عمل است و سعی بر این است که به نفع کارگر قانون را تفسیر کرد. اما در برخی موارد هم قانون از کارفرما حمایت های خود را قرارداده است از جمله این موارد، زمانی است که قانون به کارفرما این اجازه را میدهد که بتواند با دلایل موجه برای اخراج کارگر اقدام کند.تا بتواند فردی را استخدام نماید که کار مورد نظر وی را بتواند به درستی انجام دهد.

دلایل موجه اخراج کارگر

قانونگذار در ماده ۲۷ قانون کار  در باب اخراج کارگران چنین بیان نموده است:

“هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید ، …”

در بند اول ماده ۲۷ قانون کار به دو مورد از موارد مجاز اخراج کارگران توسظ کارفرما اشاره کرده است .

 • قصور کارگر:  قصور به صورت عام به کار رفته است، به عبارتی شرح وظایف کارگر در قرارداد مشخص است و حال اگر کارگر برخلاف مفاد قرارداد عمل نماید یا در انجام امر مورد نظر کوتاهی ورزد قصور محسوب می شود.
 • عدم رعایت آئین نامه های انضباطی کارگاه : هر کارگاه و محیط کاری دارای یک سری آئین نامه های انضباطی مختص خود است که کارگری که در آنجا کار می کند موظف است به آن ها عمل نماید .و عدم رعایت آن ها باعث می شود که در وهله اول به او تذکر کتبی داده شود و اگر باز هم توجهی به این امر صورت نگیرد ، کافرما حق اخراج کارگر را دارد.

دلایل موجه برای اخراج کارگر

در ادامه ماده مزبور قانونگذار ، چنین بیان نموده است که:

“کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای کار ، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ( حق سنوات )به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.”

چه مراجعی به موضوع موجه بودن یا غیر موجه بودن اخراج کارگران رسیدگی می کنند؟

شورای کار :شورای کار در برخی از کارگاه ها جهت تصمیم های این چنینی در مورد کارگر و اختلافات احتمالی در نظر گرفته شده است.حتی الامکان سعی بر این است که اختلافات کارگر و کارفرما در همین شورا حل و فصل شود.

در مورد قصور کارگر و عدم انجام وظایف طبق آئین نامه هم در صورتی که کارگاه دارای چنین شورای باشد موضوع در شورا مطرح می شود. و در صورت موافقت اعضا ، مطالبات حقوق و معوقه و سایر مزایای کارگری به او اعطا می گردد و قرارداد او فسخ می شود.

لازم به ذکر است که ….

اگر هم در کارگاهی شورای کار نباشد ، نظر مثبت انجمن صنفی نیاز است.

هیات تشخیص اداره کار: چنانچه اختلاف در شورای مذبور حل نشود ،موضوع در هیات تشخیص اداره کار مطرح می شود.و در صورت مثبت بودن نظر هیات تشخیص مبنی بر موضوعات فوق الذکر،کارفرما مجاز به فسخ قرارداد با کارگر می باشد.

هیات حل اختلاف اداره کار: در صورتی که در مرحله بدوی (هیات تشخیص اداره کار ) اختلاف کارگر و کارفرما حل نشود، کارگر میتوانداز رای هیات تشخیص ، تجدیدنظر نماید و پرونده به هیات حل اختلاف اداره کار جهت بررسی ارجاع می گردد.

فلذا مشاهده می شود حتی با وجود دلایل، باز هم اخراج کارگر توسط کارفرما به سهولت امکان پذیر نیست و نیازمند اثبات قصور و عدم رعایت ضوابط توسط کارگر است. که در برخی از موارد این موضوع هم سختی های خاص خود را دارد. از این رو توصیه می شود،  چنانچه شما به عنوان کارفرمایی قصد اخراج کارگری را که با عدم انجام وظایفش به شما و کارتان ضرری را وارد  نموده است را دارید می تواند از راه صحیح و با ادله مکفی در این راه گام بردارید تا بتوانید نتیجه مطلوب را از آن خود کنید.فلذا مشورت و راهنمایی وکیل اداره کار را جز برنامه های خویش قرار دهیذ.

دلایل غیر موجه اخراج کارگر

به وسیله قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می شود کارگر موظف می گردد که امر مورد نظر کارفرما را طبق قررارداد انجام دهد. کارفرما هم موظف است بر طبق قرارداد فی مابین خودش و کارگر حقوق و مزایای او را پرداخت کند.

از جمله حقوق کارگر ، دستمزد، بیمه وحق مسکن و … است که اغلب افراد با آن ها آشنا هستند. اما یکی از اصلی ترین حقوقی که کارگر باید از آن برخوردار باشد امنیت شغلی است.بدین معنا که کارفرما نتواند بنا به هر دلیلی و هر زمان که خواست با کارگر قطع همکاری کند.بدین جهت قانون تدابیری را اندیشیده است تا حتی الامکان از این امر جلوگیری نماید.

 

 هر چند قانون به دنبال حمایت از کارگر می باشد اما کارفرمایان هم به دنبال سود و منافع خود هستند. و برای کوتاه کردن دست کارگران از اعتراض و شکایت معمولا قراردادهای کاری طولانی مدت منعقد نمی نمایند و قراردادهای یک ماهه ، دو ماهه ، سه ماهه منعقد می کنند تا هر زمان که صلاح دیچنچ بتوانند با کارگر قطع همکاری کنند ، بدون اینکه پیگرد قانونی جهت قطع همکاری خود داشته باشند.

دلایل غیر موجه جهت اخراج کارگر
دلایل غیر موجه جهت اخراج کارگر

در چه مواردی کارفرما حق اخراج کارگران را ندارد؟

قانون گذار در قانون کار موادی را لحاظ کرده است که در این مواد وضعیت کار کارگر به صورت تعلیق در می آید و کارفرما حق اخراج وی ر ا به این دلیل ندارد.

 • در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین که تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل گرددو انجام تعهدات کارگر و کارفرما در آن مدت غیر ممکن شود.قرارداد کار در این حالت به صورت معلق در می آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین دلیل ندارد . البته تشخیص قهری بودن حادثه و عدم انجام وظایف هم با وزارت کار و امور اجتماعی است .
 • کارگرانی که مطابق قانون کار از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق استفاده می نمایند در مدت مرخصی و به مدت ۲ سال قرارداد آن ها به حالت تعلیق در می آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین سبب ندارد .
 • گاهی ممکن است کارگری توقیف گرددو البته توقیف وی منجر به حکم محکومیت نگردد.در این صورت کارفرما نمی تواند بدین دلیل او را از کار اخراج کند بلکه در مدت توقیف ، کار کارگر به حالت تعلیق در می آید.
 • دردوران نظام وظیفه هم قرارداد کار به حالت معلق در می آید اما کارگر باید حداکثر ۲ سال پس از اتمام خدمت خود به کار برگردد و اگر هم شغل او حذف شده باشد به شغلی مشابه شغل سابق مشغول می شود و کارفرما به دلیل حذف شغل یا خدمت نظام وظیفه نمی تواند مانع کار کارگر شود.

پس از احراز هرکدام از موارد فوق قانون گذار کارفرما را مسئول می داند و اخراج غیر قانونی قلمداد می کند.

چنانچه موارد اخراج غیر قانونی مذکور در قانون و مواد ۱6،۱5 ، ۱۷ ، ۱۹ قانون کار رخ دهد عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی می باشد. و کارگر در صورت مشاهده هر کدام از موارد اخراج غیر قانونی حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید. و کارفرما در هیات مذکور حضور پیدا می کند و اگر نتواند اثبات کند که اخراج کارگر توسط او موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور موظف است کارگر را به کار بازگرداند و حقوق و مزایای او را هم از تاریخ مراجعه به کارگاه باید محاسبه کند.

اما در صورتی که کارفرما عذر موجه خود را برای نپذیرفتن کارگر بتواند اثبات کند به ازای هرسال سابقه کار کارگر ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر پرداخت می شود.

 اگر چه بسیاری از کارگران به دلیل کمبود تقاضای کار از حق و حقوق خود به سهولت می گذرند و گاها دیده می شود به انجام اموری هم می پردازند که خارج از قرارداد کاری است اما از بیم اخراج از کار سکوت می نمایند، اما سکوت همیشه هم راه حل منطقی نیست بلکه به وفور مشاهده شده است که با سکوت چه حق ها که از افراد محق ضایع شده است.

فلذا بدانید که…

کارفرما اگر چه صاحب کار کارگر است اما حق هر نوع برخوردی از جمله اخراج بی دلیل کارگر را ندارد و از این رو اگر چنین اتفاقی بیفتد قانون حامی کارگر است.

توصیه می شود برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و بهتر پیش رفتن روند دعاوی حتما با وکیل اداره کار در این زمینه هم فکری های لازم و مشورت داشته باشید .گروه وکلای موسسه حقوق یبین المللی دادپویان حامی با دارا  بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما در خدمت شماست.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 53 امتیاز: 3.9)

316 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام . خسته نباشید . من در فروشگاه کاشی ۲ ساله که کار میکنم بیمه من از روزی که اومدم سر کار رد شده و قرارداد کار هم ندارم الان هم به دلیل تعدیل نیرو میخان منو اخراج کنن من باید برگه ای برای اخراجم بگیرم که اداره کار مدارکم کافی باشه؟

  پاسخ
  • سلام . با سپاس از همراهی شما

   اگر بنا به دلایل موجه شما تعدیل نیرو شده باشید ،باید کارفرما تمام حقوق شما را پرداخت نماید . اما از آنجا که مرز میان اخراج و تعدیل نیرو در مورد شماکاملا مشخص نیست و باید برای دادگاه محرز گردد که به دلیل تعدیل نیرو شما از کار برکنار می شوید ، میتوانید نهایتا تا 30 روز پس از اخراج به اداره کار مراجعه نمایید و از کارفرما به دلیل اخراج غیر قانونی و بازگشت به کار شکایت کنید .در اینصورت کارفرما ملزم به بازگرداندن شما به کار خواهد شد و در صورت عدم موافقت به بازگردانی شما ، باید 1.5 برابر سنوات به شما پرداخت نماید. اما اگر بیش از 30 روز از اخراج شما بگذرد، دادخواست بازگشت به کار برای شما اعمال نخواهد شد و سنوات را هم به صورت معمول دریافت می نمایید.
   در حال حاضر نیازی به اخذ مدرکی یا نامه ای از سوی کارفرما نیست.

   پاسخ
   • سلام…من به خاطر نداشتن مرخصی و تعطیلی در محل کارم دچار خستگی و بی خوابی شدم و مجبور شدم غیبت کنم و کارفرما هم منو اخراج کرد…آیا میتونم شکایت کنم؟

    پاسخ
    • سلام بستگی به قرارداد شما دارد .میتوانید درخواست بازگشت به کار بخواهید .

     پاسخ
     • سلام من با شرکتی قرارداد یکساله دارم و الان بعد از۶ماه تصمیم گرفتن با من همکاری نکنند و دلیلشون اینه که نمیتونن حقوق من رو پرداخت کنند.بیمه هم برای من رددشده و در حین کار با اینکه من پیشنهاد کاری داشتم ولی اجازه ندادن که از شرکت برم.حاالا بعد از چندماه میگن نمیتونن حقوق من رو پرداخت کنند و من باید برم.من چطور میتونم احقاق حق کنم؟

     • سلام حتما در اداره کار شکایت کنید به نتیجه خواهید رسید

   • یا سلام ..و خسته نباشید .من پیشخدمت بانک هستم و فاصله خونه تا محل کار ۷۵ کیلومتر و بدلیل مشکلات مالی که گریبان گیر اکثریت کارگران اینو منم جزئی از همین قشر نمیتونم خونه رهن کنم و ناگزیر در حال رفت و آمدم .از شهر ما تا اونجا حتی ایستگاه ماشین وجود نداره و من تیکه تیکه خودمو میرسونم۱۰۰ هزار تومن ماهیانه ایاب ذهاب میگیرم .کارفرما واسم توبیخ کتبی زده ک نیم ساعت قبل از حضور کارمندای دیگه باید محل کار باشم یعنی ۷ .الانم توبیخ کتبی شدم چیکار بایستی بکنم با این شرایط آیا اخراج من قطعیه؟؟

    پاسخ
    • نه اخراج شما قطعی محسوب نمی‌شود

     پاسخ
    • حسین حیدری
     دسامبر 8, 2021 6:48 ق.ظ

     سلام
     من ۱۶ سال سابقه داشتم در یک شرکت اونم کار در قسمت معدن که سخت زیان اوره قراردادم هر شش ماه یک بار تمدید می شده الان ۴ ماه از اخرین قرار دادم باقی مونده و کار فرما بدون هیچ دلیلی وفقط بخاطر این که سلیقه اش میکشه منو اخراج کرده ایا قانون میتونه به من بازگشت به کار بده یا فقط من تا پایان همین قرار داد شش ماه میتونم با کارفرما کار کنم در ضمن من میتونم برای اجراء نشدن طرح طبقه بندی هم به اداره کار شکایت کنم و ایا بابت این طرح چیزی به من تعلق میگیره

     پاسخ
     • بله میتوانید ادعای بازگشت به کار مطرح کنید
      صرفا تا پایان قراداد امکان همکاری داید
      نسبت طرح طبقه بندی نیز طرح دعوا نمایید.

     • سلام. من درکارخانه به مدت 12 سال کارمیکردم وهمچنین پدرمم چندسال پیش بازنشسته از همان کارخونه هست تا 9ماه پیش در گروه واتساپ کارخونه مدیرواحدمتن پیامی برام فرستاد که من رو به سراحت سارق معرفی کرد ومن رو ازروز بعد اخراج کردن بدلیل اینکه دنبال کار شکایت در دادسرا بودم تابی گناهی خودم روثابت کنم که الان بعد از9ماه موفق شد وچندروز دیگه جلسه رسیدگی به پرونده رو دارم ودر جریان شکایت در اداره کار نبودم ایا برای من هنوز امکان پذیر هست حداقلشاید برگشت بکار بشم

     • دادپویان حامی
      ژوئن 17, 2022 9:49 ب.ظ

      سلام بله در اداره کار بازگشت به کار مطرح کنید

   • سلام ۱۵سال دربیمارستان آشپزبودم عضونیروهای ححمی حالاپیمان کارجدیداومده میگه نمیخوادبرام کارکنی جدیدهم میخوان تبدیل وضعیت کنن تکلیف چیست مدیربیمارستان هم میگه دست پیمانکاره اگه نیروهاراسامانهی کنن تکلیف ماچیه

    پاسخ
  • سلام بنده در یه شرکت سرمایه گذاری نیروی خدمات هستم
   یک سری از نیروهای خدمات سن و سالشون بالا رفته و این مدیر نیروی انسانی به عمد فشار مضاعف و غیر عادی به ما می اره
   دیروز علنا تهدید به اخراج ما کرد و حرف از تعدیل نیرو می کنه
   قراردادهای ما هم همه کمتر از سه ماه هست
   احتمال اینکه اخراج بشیم زیاده
   لعنت به این سیستم که دست ادم به هیچ جایی بند نیست
   تصمیم دارم اگر به ناحق اخراج بشم کاری بکنم که شاید درس عبرتی باشه برای بقیه کارفرماها و این نظام
   با فیلم و پخش در توییتر …….

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 14, 2022 9:43 ق.ظ

    سلام بابت تمام حقوق قانونی خود میتوانید در ادارات کار شکایت نمایید

    پاسخ
    • بعد از شش ماه کارکشیدن ازمن دریک شرکت نمیه ساخته بدون دلیل منک خانواده ام رو انداختن بیرون بیمه هم نکردند در هییت تشخیص بهم شش میلیون دادن وازم امضا گرفتن اونجا بهم گفتن حق بیمه و معوقات بعدا بهت تعلق میگیره بعد از گذشت ده روز مراجعه کردم الان هم میگن پول گرفتی هبچی بهت تعلق نمیگیره رسما سرم کلاه گذاشتن من میتونم اعتراض کنم یانه؟ممنون ازتون

     پاسخ
   • سلام.در شرکت پخش مشغول ب فعالیت هستم و بعد از ساعت کاری مقرر شده ب هیچ عنوان اضافه کاری تعلق نمیگیرد ولی بااین حال ما مجبور ب ادامه کار میباشیم.اینجانب ۳ ساعت بعد ساعت کاری مقرر شده کار محول شده را ناتمام گذاشتم.بهمین دلیل مدیر شرکت از روز بعد مانع ورود و ثبت ساعت اینجانب شده درصورتیکه بنده سر ساعت مقرر حضور داشتم.و هدفشان گذراندن ۳ روز بهمین صورت و ادعادی ترک کار اینجانب را دارند.چ باید کرد؟ لازم بذکر است ک در مورد پرداخت حق و حقوق دیگر هم قصور دارند و طبق قانون وزارت کار عمل نمیشود.

    پاسخ
  • هادی سرداری
   ژوئن 20, 2022 5:41 ب.ظ

   سلام من به مدت حدود 15 سال در یک شرکت معتبر به عنوان برقکار مشغول بودم و هر زمان که مسئول کارگاهی که مشغول بودم احساس می‌کرد در حال پیشرفت هستم با بهانه هایی موجب جابجایی من در شرکت شدن که با علاقه ای که به کار و پیشرفت داشتم در کارگاه جدید هم بعد گذشت 2 تا 3 سال جز گزینه های سر شیفتی می شدم ولی متاسفانه باز جابجا میکردن طوری که دچار افسردگی شدم و در آخرین کارگاه حادثه دیدم و گردنم از 4 قسمت دیسکش بیرون زد که بعد از استعلاجی برگشتم متوجه شدم گزارش حادثه برام رد نشده که پزشک گفته بود که حداقل یک مورد را جراحی کنم ولی توان پرداخت هزینه را نداشتم و چون پیگیر شدم چرا گزارش حادثه رد نشده به طریق مختلف تحت فشار قرار دادن منو و از نظر روحی خیلی اوضاع بدی پیدا کردم طوری که اشتیاق رفتن به کاری که ارزشی برای سلامتی کارگر قائل نبودن را نداشتم و مجدد دچار افسردگی شدید شدم طوری که پزشک معالج 60روز استراحت در منزل داد وتحت درمان بودم بعد از بازگشتم نامه عدم نیازم را زده بودن و بعد اتمام قرداد دیگه تمدید نشد و مجدد شوک عصبی وارد شد و درمان رو قطع و ارتباط م رو با همه قطع کردم و باز افسردگی به سراغم آمد الان حدود یک ساله اخراج شدم وشکایتی هم نکردم حتی بیمه بیکاری هم اقدام نکردم متاهل هستم و یه دختر دارم که شرمنده اشون شدم اگه راهی هست ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    جولای 1, 2022 10:45 ق.ظ

    سلام بله با طرح دعاوی مناسب در اداره کار و مراجع قضایی میتوانید حقوق خود را مطالبه نمایید

    پاسخ
 • سلام 32ماه در رستوران كار كردم بدون قراداد وبي دليل اخراج شدم و بااينكه مسؤول بودم تمام عيد وسنوات من به عنوان كار كير ساده رد شده است وهيج كونه مزاياي مستعمري به من تعلق نكرفته شكايت كردم ميخاستم بدونم زمان زبادي ميخاد من به حقم برسم بعد از شكايت

  پاسخ
  • سلام حدود ۵ الی ۶ ماه زمان میبرد

   پاسخ
  • سلام. من انباردار یه شرکتم. هیات مدیره بدون دلیل شغل منو تنزل داده به کارگر خدمات عمومی و میگه این کارو نکنی اخراجی در ضمن من قرداد کار ندارم و به عنوان انباردار استخدام شرکت شدم به نظرتون حرفشون قانونیه؟

   پاسخ
   • خیر حرف ایشان غیرقانونیست

    پاسخ
   • سلام
    من ۲ ماه در شرکت داروسازی کار میکردم که قرارداد یک ماه می بستن بعد از ۲ماه به من میگن کور رنگی داری و هیت مدیره قطع همکاری کرده اما من پیگیر شدم و بعد از دادن نامه از شرکت جهت معاینه چشم رفتن چشم پزشکی و طب کار و جوابش این بوده که منعی در اپراتوری تولید ندارد و قسمت هایی نیاز تفکیک ظریف و دقیق رنگ دارد فعالیت ننمایید
    حال این جواب قبول کردن ولی باز میگن فعلا نیرو لازم نداریم پس چرا با پارتی بازی سرپرست فامیلش جا بود حال تسویه حساب من با شرکت مانده قوانين وجود دارد در قانون کار برای بازگشت به کار

    پاسخ
    • سلام بله

     پاسخ
    • سلام من ۸ ساله که تو یه کارگاه کار می کنم اما صاحب کار به بهانه های مختلف من رو بیمه نکرده و از دادن عیدی هم امتناع کرده حالا هم تو سال جدید من رو اخراج کرده خواستم بدونم که اگر شکایت کنم می تونم این هشت سال بیمه رو زنده کنم ؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      می 7, 2022 4:49 ب.ظ

      سلام بیمه ،عیدی و سنوات خودتان را میتوانید از طریق شکایت در اداره کار مطالبه کنید

   • درود بر شما
    بنده به مدت ۱۵سال دوماه در گروه بهمن مشغول به کار بودم ،وهیچ گونه مورد انظباطی واز این قبیل چیزها نداشته ام ،فقط به اعزای فوشی که خوردم فوشی نوشتم اما از ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا ۳۰بهمن ۱۴۰۰ اجازه ورود به شرکت به من ندادن ،ولی گفتن هر روز بیا شرکت صبح کارت بزن تا ۳وایستا جلو در به کارت بزن برو خونه،تا اینکه ۳۰بهمن ماه کارگزینی منو صدا کرد و گفت آقاشما دیگه نمیخواد بیاییم جلوی درب ،قرار داد شما تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰است وبه مدیر عامل به ما دستور دادن دیگه قرار جدید با شما امضاء نکنیم،لذا شما خودتون استعفا بنویسید
    ومن از انجام این کار امتناع کردم
    الان از اول اسفند ماه به شرکت نرفتم اما تو فایل کاربری شرکت هر روز رأس ساعت ۷صبح هم ورود وهم خروج ۳بعد ظهر من ثبت میشه
    بهم گفتن شما استعفا بده ما هم بهت عدم نیاز میدم برو بیمه بیکاری بگیر
    منم گفتم شما منو نمی‌خواهید ،ودلیلتونم نامعلومه من چرا باید استعفا بدم،الان من باید چه کنم ،من نمی‌دونم به چه دلیل دارن با من قطع همکاری میکنن ،
    منو راهنمایی بفرمایید بزرگوار

    پاسخ
  • باسلام۶سال پیش به مدت۹ماه تو یه دفتر خدمات ارتباطی کار میکردم بیمه ام نکرده بودن حقوقم از میزان پایه حقوق قانون کار خیلی کمتر میدادن عیدی بهم ندادن آخر سال یه برگه سفید جلوم گذاشت گفت برای اینکه میخوام بیمه ات کنم اینو امضا کن دروغ گفت زد زیرش برای حقوق و سنوات و عیدی و این چیزا بدون اینکه لهم توضیح بده امضا گرفت میدونم که اینکارش۶ماه حبس داره و غیر قانونیه سو استفاده از برگه سفید امضا باید چیکار کنم هیچ مدرکی ندارم نه پرینت بانکی که ثابت کنم بهم حقوق داده و براش کار میکردم نه سابقه بیمه برام رد شده تا ثابت کنم فقط میدونم که میتونم استشهاد محلی بگیرم لطفا راهنماییم کنید که در اولین فرصت چکار باید کنم چه اقدامی اول از همه باید انجام بدم

   پاسخ
   • سلام در اداره کار بابت حقوق و مزایای قانونی و در دادسرا بابت سواستفاده از سند سفید امضا علیه کارفرما شکایت کنید

    پاسخ
  • سلام پایان سال ازمن امضاگرفتن که به خواست خودم ازشرکت رفتم که حقوق فروردین سال جدیدوبیمشوندن وازبرج ۲قراردادجدیدببندن

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    آوریل 16, 2022 11:01 ق.ظ

    سلام غیر قانونی هست
    بابت حقوق و مزایای قانونی در اداره کار طرح شکایت نمایید

    پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  بنده بیش از ۱۰ سال است که در بانک نگهبان اسکورت پول و اوراق بهادار بوده به دلیل کرونا و استرس از دست دادن فامیل های خود، ۲ماه نرفتم سر کار و وقتی خواستم برم ،در را برای من باز نکردن.حتی نامه شکایت از تخلفات اداری اداره خودت ۴ ماه ازش گذشته بود به دستم دادم مدرک و شاهد برای این موضوع دارم تورو خدا کمک کنید خدا شاهد بچه ام به دنیا اومد ولی بهش دفترچه ندارم حتی وقتی سر کار بودم

  پاسخ
  • ترک کار غیر قانونی کردید و اخراج شده محسوب می شوید

   پاسخ
   • سلام.من قرارداد جدیدی رو برای سه ماه امضا کرده بودم اما یکباره و بدون هیچ دلیلی منو اخراج کردن،در ضمن از قرارداد فقط یک نسخه در شرکت موجوده لطفا راهنمایی کنید که میتونم شکایت کنم؟؟

    پاسخ
    • بله نسبت به شکایت در ادارات کار اقدام نمایید

     پاسخ
     • سلام،من۱۵سال در یک شرکت مدیر انبارم.یک سال و نیمه که شرکت به صورت شراکت کار میکنه.شریک جدید مدیر عامل شده و طرف دیگر شراکت رییس هیات مدیره
      قراربود ارسال محصول با ۲امضاء شرکاء انجام بشه. سر یک محصول ارسالی یک طرف شراکت مدیرعامل میگفت امضاء کنید و ارسال کنید،طرف دیگر شراکت رییس هیات مدیره اجازه امضاء و ارسال نمیداد.من مدیر انبار و مدیر کارخانه امضاء نکردییم.مدیرعامل ،مارو اخراج کرد.ضمنا در روز این اتفاق قراردادکاری نداشتیم.در واقع ۲۷روز از آخرین قراردادمون گذشته بود.برای احقاق حقم چیکار باید بکنم؟

     • دادپویان حامی
      نوامبر 23, 2022 4:04 ب.ظ

      با سلام
      به اداره کار مراجعه کنید و درخواست بازگشت به کار به علت دائمی بودن قرارداد کار را بخواهید

  • سلام بنده در یک شرکتی به عنوان کارگر دائم ۱بیش از ۱۴ سال هست که اثتغال دارم و طی این ۱۴ سال هیچ گونه غیبت و یا سابقه بدی نداشتم ولی طی ۵ ماه گذشته بنا به یک سری مشکلات خانوادگی در جمع حدود یک ماه غیبت داشتم که البته به صورت مداوم و پشت سر هم نبوده و حال با رفع این مشکلات حدود یک ماه است که بدون غیبت و مرتب در محل کار حاضر می شوم و در طول این ۵ ماه هم کارفرما هیچ گونه توبیخ یا اخطار کتبی یا شفاهی نکرده ولی حال که مشکلات بنده رفع شده و مرتب در محل کار حاضر می شوم اقدام به تعلیق اینجانب کرده و قصد اخراج دارد . آیا اخراج به علت غیبت در همان نوبت اول و بدون اخطار کتبی قبلی قانونی است . بنده کاندیدای شورای اسلامی کار نیز هستم . آیا اصلا اخراج کاندیداهای شورای اسلامی کار قانونی است؟ در ضمن ایا از انجا که من هیچ گاه بیشتر از دو روز غیبت مداوم نداشتم می توانند غیبت را به منزله ترک کار قلمداد کنند

   پاسخ
   • سلام بله غیبت غیر قانوني داشتید کارفرما میتواند نسبت به اخراج شما اقدام کند و ارتباطی به کاندیداتوری شما در شورای کار ندارد.

    پاسخ
   • سلام کارگری هستم که در بخش خدمات بیمارستان مشغول کارم ریاست بیمارستان در عرض یکسال و نیم بیشتر از نصف نیروهای این بیمارستان رو با نامه عدم نیاز و گاها شفاهی و البته با فحاشی در ملع عام بیرون کرده دلایل عدم نیاز الکی بوده مثلا رنگ شلوار یا نبودن وسایل نظافت در جای خودش یا صحبت کردن با بقیه پرسنل یا نداشتن مهارت زمانی و قدرت در انجام کارسنگین و پر حجم به نظر میرسه کاملا به قانون هم اشنایت دارد و سعی دارد با کمترین نیرو بیشترین استفاده را ببرد تخمین زده شده این بیمارستان با این مدیریت بیشترین درصد سود را در ده یا بیست سال گذشته داشته لازم به ذکر است مرخصی استحقاقی با وجود داشتن سختی کار خدمات بیست و شش روز در سال است یک حقوق جدایی به عنوان کارانه غیر نقدی پرداخت میشود در کارت عابر بانک جداگانه که به دلخواه هر وقت که میخواهند کم یا زیاد یا چند ماهی قطع میکنن حق کار در بخش کرونا در ان پرداخت میشود
    میخاستم بدانم اقدامات این مدیر در چه حد غیر قانونی است و ایا در صورت بیرون کردن بنده میتوانم به قانون مراجعه و به کار برگردم؟

    پاسخ
 • با سلام ، شرکت خصوصی اگر کارگر حدودا ۱۵سال سابقه کار مستقیم در همان شرکت را داشته باشد ایا امکان اخراج را دارد؟ اخراج به دلیل کم کردن نیرو میباشد

  پاسخ
  • سلام بله امکان تعدیل نیرو برای کارفرما وجود دارد

   پاسخ
   • سلام بنده ۷ ماهی بود داخل شرکتی کار میکردم که ماهانه قرارداد میبستن ۴ ماه در نقش اپراتور و بسته بند بودم و سه ماه آخر در سمت کنترل کیفیت که دوماه برام حقوق بسته بندی واریز شده و یک ماه کنترل کیفیت که متوجه شدم دوماه اخیر کلا بیمه نشدم و یک ماه آخر بدون قرارداد کار کردم که یهو بهم گفتن دیگه نیا خودم ماتو مبهوت موندم حتی بچه های شرکت باور نکردن که بنده رو اخراج کردن چون کارم قانونی و درست بود پیگیر شدم که چرا منو اخراج کردین چیزی بهم نگفتن اما اونجوری که از بچه های شرکت شنیدم مدیرمون گفته بود مسئله اخلاقی داشته و یه جا دیگه گفته بوده تو رختکن خوابیده بوده ما تو شرکت نیم ساعت تایم استراحت داریم که بنده نیم ساعتو اونم برای یکبار استراحت کردم بقیه روزا کلا سر کار بودم بدون استراحت می‌خوام بدونم من با کلی بدهی و تو این وضعیت اقتصادی ضعیف ایشون حق دارن بدون اطلاع قبلی بنده رو اخراج کنن؟هم قرارداد ماه آخرو نبستن هم دو ماه آخرو بیمه نکردن هم که حقوقمو بسته بند ریختن در حالی که کنترل کیفیت بودم حالا منم بدهکارم الآنم نمیتونم یهویی کار پیدا کنم کلا سابقه کارم تو شرکت ۷ ماهه که دو ماهم بیمه نشدم میشه ۵ ماه الان من چیکار کنم؟

    پاسخ
  • سلام وقت بخیر.من مدت ۵ ماه در کارگاهی کار کردم .قرارداد سه ماه هم تنظیم میکنن و حقوق طبق اداره کار نیست و ۳ تومنه .افزایش حقوق جدید هم در نظر نگرفتن و همون ۳تومنه .حالا هم بی دلیل گفتن نیاز نداریم دیگه ..۴ ماه هم بیمه رد کردن برام .من میتونم بابت حق و حقوقم شکایت کنم ؟

   پاسخ
  • سلام اگه قرارداد کارمون تموم بشه و شرکت ما رو اخراج کنه آیا میتونیم از بیمه بیکاری استفاده کنیم؟

   پاسخ
 • مهدی سجادی
  جولای 31, 2021 9:47 ب.ظ

  سلام من 4ساله واسه یه شرکتی کار کردم بیمه ام بودم ولی به علت رفتن مرخصی زیاد صاحب کار به من گفت دیگه بدرد من نمیخوری بفکر کار باش من هم اومدم بیرون دنبال کار آیا حقی به من می‌رسد بخاطر 4سال بیمه

  پاسخ
 • سلام من برا کار خونه سیمان سه ماه کار کردم او آق استخدامی دارم از پیمان کار بعد گفتن یه هفته برو مرخصی بودم گفتن اخراجی الان یه سال گذشته و پیمان کار برداشته شده و همه نیرو خود کارخونه شدن منم سندی بجز تردد هام تو دفتر نگاهبان کارخونه و برگه استخدامم ممهور به مهر پیمان کار ندارم . چیکار کنم تا دوباره برم گردون به کار

  پاسخ
  • سلام دعوای برگشت به کار مطرح نمایید

   پاسخ
   • سلام من در آموزشگاه مدت ۳۷ ماه برای کار حسابداری خدمت کردم قرارداد هم روز اول باهام نبستند و چون چند ماه اول آزمایشی بودم و ازکارم رضایت داشتند گفتند تازمانیکه اموزشگاه باشه و خودشون میر باشند مت میتونم اونجا مشغول به کار باشم من هم برای عقدقرارداد اصراری نکردم بیمه ای برای من رد نکردند و هیچ هزینه ای هم بابت بیمه به من پرداخت نکردند سال ۹۸با صدوپنجاه هزار ماهیانه سال ۹۹ با دویشت وپنجاه هزار ماهیانه و سال ۴۰۰ با پانصد هزار ماهیانه کار کردم بدون بیمه و پرداخت هیچ حقی درحالیکه ماهیانه پیگیری میانگین نودمیلیون از اقساط رو داشتم و همیشه از کارم راضی بودند اما خسته شدم و این نیزان حقوق برای یک ماه بسیارکمه وحقیقتا نخواستم دیگر همکاری کنم اما نمیدانم میتوانم پیگیر حق بیمه و … باشم آیا محق هستم ؟ باسپاس و تشکر از زحمات بی شائبه تون

    پاسخ
 • اکبرگلپایگانی
  آگوست 31, 2021 2:05 ب.ظ

  باسلام بنده يه شرکتی رفتم گفتن مدارک وطب کاربیار رفتم همه روگرفتم بعد فرستادن کارکنم بعد یک هفته انقدر کارسنگین بود يه لحظه از فرط خستگی سرم گیج رفت خلاصه اونروز گفتن برو خونه استراحت کن فردابیا فرداش اومدم گفتن برو کارگزینی طب کارت ایراد داره گوش چپت شنوایی نداره منو اخراج کردن طب کارم وبه يه دکتر نشون دادم گفت چیز خاصی نیست گوش چپت يه خورده از راست شنواییش کمتره بعد دوباره رفتم شرکت گفتم دکتر گفته چیز خاصی نیست گفتن بخاطر اونروز که تشنج کردی اخراجت کردیم گفتم تشنج نکردم من از خستگی سرم گیج رفت بلافاصله بلند شدم تورو خداراهنمایی کنید من بدبخت بیکار تو این بیپولی رفتم سوءپيشينه عدم اعتیاد طب کار گرفتم هزینه کردم اخراجم کردن لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام من شانزده سال ونه ماه سابقه بیمه دارم شرکت بنابه دلایلی تعطیل شد وقول بازگشت به کار داده شد ولی بازگشت ۳۸ روز هنوز شروع به کار نکردن ایا میتونم واسه بیمه بیکاری اقدام کنم با توجه به اینکه از ۳۰ روز کذشته

  پاسخ
 • سلام مدت یکساله تو شرکت سیمان مشغول کارم ..پیمانکارمیخواد عوض بشه ایا حق اخراج نیروراداره..چرا ما کارگران زحمت کش نباید امنیت شغلی داشته باشیم

  پاسخ
 • بادرود.
  بنده طبق نامه ونظرطب کاروابلاغ به کارفرماتوانایی انجتم کارسنگین رابدلیل عارضه ی دیسک کمرندارم.
  کارفرماهم‌میگه پست دیگه ای درشرکت برای من نیست.ایامیتونه منواخراج وعدم نیازبزنه؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب و احترام
  بنده مدت ۲۱ ماه در کارگاهی مشغول بکار بودم و قرارداد کتبی بسته نشد بامن و بیمه هم رد نشد در این مدت اول خرداد وسط تایم کاری به بنده گفتن مدیریت کارت داره وقتی مراجعه کردم گفتن نمی‌تونیم با شما ادامه همکاری بدیم حتی کارفرما گفت من از کارت راضی ام اما از طرف شریکم تحت فشارم و هیچ دلیل قانع کننده ای هم ارائه ندادن منهم شکایت کردم جهت بازگشت به کار و بیمه (البته عیدی و سنوات و ذخیره مرخصی طی این مدت هم پرداخت نکردن بمن ولی با امید بازگشت بکار فعلا مطرح نکردم) طی دوجلسه رسیدگی (جلسه اول کارفرما حضور نداشت ) نماینده کارفرما تایید کرد زمان کارکرد منو ولی با گفتن این جمله که کارفرما از کار من رضایت نداشته و خواهان بازگشت من نیست بدون ارائه مدرکی رای اولیه قطع همکاری و پرداخت حق بیمه برای ۲۱ ماه کار من توسط کار فرما داده شد که من درخواست تجدیدنظر دادم، اولا این رای درست هست؟ ثانیا من برای تجدیدنظر چقدر شانس برگشت بکار دارم ؟ چند ماه هست که با قرض کردن امرار معاش کردم

  پاسخ
  • احتمال زیاد پرونده شما در هیات حل اختلاف اداره کار نقض می‌شود و البته بستگی به نظر اعضای هیات دارد

   پاسخ
 • سلام به مدت دو سال در کارگاه طلا سازی کار کردم و امروز به علت این که کاری فرای وظایفم ازم خواسته شد و مخالفت کردم و همچنین به زور مجبور به اضافه کاری میشدم و تن به این کار ندادم من رو اخراج کردن با بی احترامی و فریاد به بنده من رو از سر کار بیرون کردن بنده قرارداد دارم ولی نسخه ای ازش دسته بنده نیست چه کاری متوانم اجام بدم که حقم رو تمام و کمال بگیرم

  پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  من مدیر موسسه پزشکی هستم که درارای 2 نفر خدمات بودیم که هر نفر در هفته یک روز در میان در موسسه کار میکردند . 3 ماه قبل یکی از خدمات رفته اما آن یکی همان 3 روز در هفته را سر کار حضور دارد . حالا این کارگر مدعی شده کار وی بیشتر شده و تقاضای اضافه حقوق کرده . آیا من میتوانم ایشان را تعدیل کنم . و آیا ایشان میتوتند شکایت کند؟ ممنون از پاشخ گوی شما

  پاسخ
  • بله ایشان میتواند شکایت و در صورت افزایش ساعات کاری مکلف هستید حقوق ایشان را قانونا کامل پرداخت کنید و امکان تعدیل نیرو در این فرض وجود ندارد

   پاسخ
  • سلام خسته نباشید من و همکارم اخراج کردن ما هم شکایت کردیم قبل از اینکه یک ماه بشه ولی اونجا گفتن اسم شرکت را باید اول مینوشتین بعد اسم کارفرما گفتن یکبار دیگه شکایت کنید ما هم برای دومین بار شکایت کردیم میخواستم ببینم بیمه بیکاری از همون شکایت اول حساب میکنند

   سنوات ۴۵ روزه هم حساب میشه یا نه هر سال هم سنوات میگرفتیم منظورم اون ۱۵ روزه هست چون کارفرما بدون دلیل اخراج کرده و ما هم شکایت کردیم

   پاسخ
 • سلام. بنده کارفرمایی هستم که به دلیل زیان ده بودن شرکت و نداشتن درامد از پس هزینه های حقوق کارکنان بر نمی آیم. حسابهای شرکت نیز توسط حسابرس رسیدگی شده. آیا امکان تعدیل نیرو قبل از پایان تاریخ قراردادهای ایشان وجود دارد یا این نوع تعدیل باز هم غیرقانونی است؟

  پاسخ
 • سلام. در رابطه با واکسیناسیون اجباری کرونا، آیا سازمان و شرکتی می تواند کارمند خود را مجبور کند که واکسن بزند؟

  پاسخ
 • کارگر پسماند شهرداری ام قراراد کار فرمای تمام شده و کارفر مای جدید که آمده (شریک کارفرمای قللی هم هست)بدلیل اینکه شما مرخصی پزشکی زیاد دارین مبگه باتو قرار داد نمینویسم تکلیف چیست آیا شرکت جدید میتواند قرارداد نبندد؟

  پاسخ
 • با سلام بنده17ساله کار سخت و زیان اور میکنم الان چند روزه رییس کارخونه منو ممنوع الورود کرده و میگه چرا خارج از چهار دیواری کارخونه به علامت ایست انتظامات توجه نکردی و شاید خلافی کردی که خودرو خودتو نگه نداشتی.
  و از دست من به دادگاه شکایت کردن که سرقت انجام دادم و با اینکه خودم مطمعن هستم خلافی نکردم و اونها هم مدرکی ندارند فقط دوربین مدار بسته ماشین منو از کنار کارخونه رد میشوم گرفته و الان تعلیق هستم
  و به اداره کار شکایت کردم دادخاست برگشت به کار دادم و قراردادهای من هم 6ماهه بوده تا الان
  میخام بدونم کارشون قانونیه بانه ایا اخراجم میتونن بکنن

  پاسخ
  • سلام خیر تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه کیفری نمی توانند شمارو اخراج کنند

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر ، کارمندی بودم که پارسال ۱ تیر ماه وارد شرکتی شدم و مشغول به کار ، ۱۸ خرداد ماه امسال آخر ساعت کاری به بنده گفتن که امروز آخرین روز کاریت بوده و از فردا نیا ، من دادخواست دادم ولی دادخواستم رد شده ، داخل داد خواستم عیدی و سنوات و مابه تفاوت حقوقم را زده بودم و زده بودم که اخراج شدم ، میخواستم بدونم علت این رد دادخواست چیه بوده ؟؟

    پاسخ
 • علی حزباوی
  اکتبر 19, 2021 3:51 ب.ظ

  سلام وقت بخیر بنده با۷سال سابقه کار ۹روزه که از کارم اخراج شدم وبه من اتهام وارد شده از جانب شرکت بدونه اینکه این اتهام ثابت بشه من الان باید چکار کنم

  پاسخ
 • ابوالحسن سلیمانی
  اکتبر 25, 2021 8:23 ق.ظ

  با سلام بنده 34.5 ماه در شرکتی خصوصی کار میکنم که به صورت سالانه با من قرارداد میبندد آیا این کار شرکت قانونی یا غیر قانونی است که هر سال قرارداد مدت معین میبندد؟ مگر با توجه به اینکه بیش از یک سال در شرکت کار میکنم نباید قرارداد دائم ببندد؟ وبا توجه به اینکه قریب سه سال هست در شرکت مشغول هستم اگر شرکت در پایان قرارداد سال سوم با من قرارداد جدید نبندد قانونی است؟

  پاسخ
 • حامدرحیم پور
  نوامبر 3, 2021 8:52 ب.ظ

  سلام وقت بخیر بنده چهارسال و سه ماه و 15 روز در نمایشگاه مبلمان کارمیکردم یک سال اول بیمه نکردن ومابقی بیمه شدم درمورخه 1400/06/07براثر کار سنگین در نمایشگاه به شدت ازناحیه کمر اسیب دیدم وبه مدت سی روز استعلاجی برای بنده صادر وتایید گردید بعد اتمام استعلاجی به نمایشگاه برای انجام کار رفتم وتاظهر انجابودم تااینکه کارفرما گفت نیاز به شما ندارم و از مورخه 1400/06/01ترک کار بنده رو زدن وبه کارشناس بیمه گفتن درجایی دیگه مشغول کار شده که طبق مدارک پزشکی بنده کذب محض میباشد ..حقوق نصف قانون داده سنوات وعیدی و اضافه کار هم دراین سالیان به هیچ عنوان به بنده نداده لطفا راهنمایی بفرمایید ..ممنون ازشما

  پاسخ
  • سلام حتما بابت تمام حقوق قانونی در اداره کار شکایت نمایید به حتم به نتیجه خواهید رسید

   پاسخ
 • سلام کارگری هستم که در بخش خدمات بیمارستان مشغول کارم ریاست بیمارستان در عرض یکسال و نیم بیشتر از نصف نیروهای این بیمارستان رو با نامه عدم نیاز و گاها شفاهی و البته با فحاشی در ملع عام بیرون کرده دلایل عدم نیاز الکی بوده مثلا رنگ شلوار یا نبودن وسایل نظافت در جای خودش یا صحبت کردن با بقیه پرسنل یا نداشتن مهارت زمانی و قدرت در انجام کارسنگین و پر حجم به نظر میرسه کاملا به قانون هم اشنایت دارد و سعی دارد با کمترین نیرو بیشترین استفاده را ببرد تخمین زده شده این بیمارستان با این مدیریت بیشترین درصد سود را در ده یا بیست سال گذشته داشته لازم به ذکر است مرخصی استحقاقی با وجود داشتن سختی کار خدمات بیست و شش روز در سال است یک حقوق جدایی به عنوان کارانه غیر نقدی پرداخت میشود در کارت عابر بانک جداگانه که به دلخواه هر وقت که میخواهند کم یا زیاد یا چند ماهی قطع میکنن حق کار در بخش کرونا در ان پرداخت میشود
  میخاستم بدانم اقدامات این مدیر در چه حد غیر قانونی است و ایا در صورت بیرون کردن بنده میتوانم به قانون مراجعه و به کار برگردم؟

  پاسخ
 • میثم غلامی
  نوامبر 8, 2021 3:36 ب.ظ

  سلام . بنده کارگر استخدام رسمی کارخانه ایی میباشم . در شرکت ما نه نماینده کارگری وجود دارد و نه شورای کارگری. در حالیکه ۵۰۰ نفر پرسنل دارد . در راستای شکایت بابت مطالبات قانونی خودم از شرکت در اداره کار مربوطه . شرکت بنده را امروز اخراج کرده. آیا کارگر استخدام رسمی را میتوان اخراج کرد ؟؟

  پاسخ
  • سلام خیر اخراج شما غیر قانونی هست

   پاسخ
   • باسلام
    بنده سه ساله تو یه شرکت تکمیل پارچه مشغول بکارم دوماه گذشته رو عجله ای که داشتم سهوا قطعه فلز کم ارزشی که رو میز کارم بودهمراه وسایلم داخل کیف غذام گذاشتم دم نگهبانی از کیفم پیدا شد این قضیه کلا اشتباه بوده باعلم به اینکه دژبانی شرکت بازرسی سخت گیرانه ای دارد مدیریت کلانتری در جریان گذاشتن وگزارش تهیه کردن ولی پیگری نشد متاسفانه بدون کمیته انظباطی من اخراج شدم
    شکایت اداره کار رو انجام دادم ودرخواست بازگشت بکار رو دارم آیا امیدی هست مشکل من حل بشه ممنون از راهنمایی شما دوستان عزیز

    پاسخ
 • سلام من حدود ده ماه هستش توی کارگاه تولیدی کار میکنم بیمه هم هستم ولی حقوق ومزایا کلا دومیلیون بهم میدن ساعت کاری هم ده ساعت حالا گفتن باید سفته بیست میلیون بدید اگرنه اخراج قرارداد هم خودش نوشته یک ساله قرارداد اداره کارهم نیستش حالا باید چکارکنم ممنون اگرراهنمایی فرمایید

  پاسخ
 • من دوسال در شهرداری ناظر بودم دوسالشم ببمه برام رد شده قرارداد هم دارم.این دوره که شهردار و شورا عوض شده میگن نیرو نمیخایم.به من گفتن نیا دیگه سر کار.
  میتونن منو تعدیل کنن با توجه به اینکه شهرداری بیمه رد کرده برام دوسال؟،،ممنون

  پاسخ
  • سلام بله امکان تعدیل نیرو دارند ولی شما نیز جهت مطالبه حقوقتان در اداره کار شکایت نماییر

   پاسخ
   • سلام من توی شرکت چهار سال کار میکردم تا برج یک امسال بخاطر کرونا بهما مرخصی دادند و بعد از بازگشت منو راه ندادن و کارفرما تو واتساپ برام پیام فرستاد که نیازی به شما نداریم و بعد دیگه من چند بار پیام دادم که نامه عدم نیاز من رو بدید ولی جواب ندادند و حراست راه نمیداد داخل. من رفتم شکایت کردم.. بعد ازچند ماه اداره کار رای (عدم تفاهم موجه تلقی میگردد.) را داده میخواستم ببینم این معنیش چیع میتونم بیمه بیکاری بگیرم ممنون اگه جواب بدید

    پاسخ
 • من 17 ساله تو یه شرکتی دارم کار می کنم بنا به درخواست شرکت من در موعد مقرر واکسن نزدم و به خاطره اینکه واکسن اختیاری است من نیاز به ترزیق واکسن ندارم حالا شرکت از من به اجبار تزریق واکسن می خواهد و به خاطره این مسئله منو از شرکت اخراج می کند اگه راهی هست لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • مهران حسینی
  نوامبر 28, 2021 8:17 ب.ظ

  سلام بنده در کارگاهی مشغول به کارم دیروز عصربایکی از کارکنان بحث میکردیم که من از کوره در رفته و الفاظ زشتی به کار برد/ همان لحظه کارفرما امد و با من صحبت کرد و من به کارفرما گفتم نهایتش میخوتید به من بگین از فردا نیا / کارفرما هم به من گفت وقتی خودت دوست داری از فردا نیا و برو دفتر تسویه کن / من الان چه کار باید انجام بدهم؟ تمام حق سنوات و عیدی و پاداش و حتی مرخصی که نرفتم هم تسویه کردن باهام هرسال/ لطفا راهنمایی بفرمایی

  پاسخ
 • سلام بنده از سال ۱۳۸۹ تا کنون شاغل شرکت نیمه خصوصی هستم و الان یک هفته هست که اخراج شده ام .بنده متاهل هستم و یک فرزند دختر ۷ساله دارم مستاجر کرایه نشین هستم.وهیچ گونه پشتیبانی ندارم و چون اول زندگیه متاهلیم هستم هیچ گونه پسندازی ندارم وشرکت بخاطر یک خطا اخراجم کردن و در طی این چند سال هیچ تعهدی نداشتم آیا درسته بخاطر یک بار اشتباه نون رن بچه منو آجر کنن

  پاسخ
  • سلام بستگی به نوع تخلف شما دارد لیکن حق طرح شکایت در اداره کار برای شما وجود دارد

   پاسخ
 • سلام. کارمند با قرارداد مدت معین در شرکت آب و فاضلاب و پذیرفته شده از طریق آزمون استخدامی هستم. هیچ قصور و بی نظمی و چیزی مشابه اینها نداشته ام. تنها به سبب اینکه کارهای غیرمرتبط و غیرتخصصی سخت و نامتعارف رو از من مطالبه می کنند، گاهی با مدیران بالادستی بحث و چالش جدی دارم. آیا با این نوع قرارداد (مدت معین) می توانند ناگهان در سال جدید قراردادی با من نبندد و به نوعی خاتمه قرارداد دهند؟!
  بسیار ممنونم

  پاسخ
  • سلام تحت شرایطی بله امکان پذیر هست

   پاسخ
   • سلام.مدت ١٢ سال در یک شرکت کار گردم..دوبار نامه کتبی بی انضباطی در کار دریافت کردم..والان هم به دلایلی که من قبول ندارم و همکارا برام زیراب زدن مثل بی انضباطی اخلاقی وو اتهام به اعتیاد ک من حاضرم ازمایش بدم که دروغه…الان از اول ماهه ک اهراج شدم و هنوز به من خبری ندادن .ولی همکارا گفتن که اخراج میشوم..در صورت اخراج چه کاری میتونم انجام بدم.درضمن میگن که بیمه بیکاری هم بهم تعلق نمیگیرد؟؟؟

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید بنده حراست ایستگاه برق هستم به مدت شش سال هم بیمه رد شده برام..الان پیمانکار جدید حراست ایستگاه رو برداشتند ایا پیمانکار جدید میتونه به جای بنده نیرو جدید استخدام کنن

  پاسخ
 • سلام.من 13 ماه در یک شرکت خصوصی کار کردم.حقوق و مزایا و بیمه هم طبق قوانین اداره کار سر وقت واریز میشد.اما همیشه قرارداد کار را یک یا دو ماهه میبستند.الان سرپرستم گفته از سر ماه که قراردادت تمام شد دیگه نمیخوام قراردادت رو تمدید کنم و میخواهم یک نیروی دیگر جایت بیاورم زیرا تو نمیتوانی وظایفی که میخواهم را انجام دهی.ایا میتوانم در اداره کار شکایت کنم به خاطر تمدید نکردن قرارداد ؟ چون من هیچ گونه مورد تخلف انضباطی یا غیبت غیر مجازی انجام ندادم و همیشه تمام وظایف و امور محوله را به بهترین شکل ممکن انجام دادم.با تشکر

  پاسخ
  • سلام خیر با اتمام قرارداد متاسفانه دیگر حقی مبنی بر الزام به تمدید قرارداد و یا بازگشت به کار ندارید.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  پدر من از سال ۷۳ در یک شرکت تعاونی دامداران مشغول به کار بوده و حالا بعد از ۲۷ سال کار نامه قطع همکاری از طرف هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بدستش رسیده …البته کاملا بی دلیل و به بهانه نیاز نداشتن نیرو این کار رو کردن
  لطفا راهنمایی کنید که به کجا مراجعه کنه تا حق و حقوقش ضایع نشه و بتونه تا پیان ۳۰ سال همون جا خدمت کنه….سپاس

  پاسخ
 • سلام من در یک شرکت بزرگ صنعتی 8 سال هست مشغول کارم..مشکل جسمانی پیدا کردم همه مدارکها و تاییدیه ها هم کامله ارسال کردن شرکت که پست منو جابجا کنن به یه کار راحتتر با تاییدیه پزشک طب کار..حالا منو جابجا نمیکنن تهدید به اخراج وتمدید نکردن قرارداد جدید هم شدم…بنظرشما میتونن اخراجم کنن؟

  پاسخ
 • سلام من دو ماه است در شرکت صندلی مشغول بکار شدم قرار دادندارم و بیمه هم نشدم کارفرما تعدیل نیرو کرده میتونم شکایت کنم

  پاسخ
  • بله میتوانید

   پاسخ
   • سلام من دریک شرکت دولتی بزرگ بمدت 10سال کار میکنم و مسول قسمت به بنده و همکاران دیگه بی احترامی می‌کنه آیا میتوان از او شکایت کرد

    پاسخ
    • سلام بی احترامی اگر به حد توهين و فحاشی برسد بله جرم هست در غیر اینصورت طبق آیین نامه های انظباطی سازمان متبوع خود اقدام کنید

     پاسخ
     • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
      بنده در یک شرکت نیمه دولتی کار میکنم که عنوان شغلی من کارمند پشتیبانی خورده و در حال حاضر به صورت شفاهی گفتن که فعلا در قسمت اداری نیاز به کار مند نداریم و من رو فرستادن به قست سوله فنی که کار سنگین باید انجام داد من داخل دستم پلاتین هست دیسک کمر و ناراحتی قلبی هم دارم که شرکت از این موضع مطلع هست
      و با من گفتن یا میری اون قسمت و اگر نری دیگه باهات قرار داد نمی‌بندند ضمن اینکه ده سال سابقه کار دارم
      آیا من می‌توانم سرپیچی کنم و به قست سوله نرم و سوالم از شما عزیزان این هست اینکه دقیقا باید چکار کنم درخواستی باید بدم یا اعلام کنم و اینکه حق دارم یا نه و من باید چکار کنم

     • دادپویان حامی
      فوریه 26, 2022 10:19 ق.ظ

      سلام بله در صورت سماجت کارفرما درادامه کار مبنی بر بازگشت به پست قبلی یا مشابه آن شکایت نمایید

 • سلام، در یک شرکت خصولتی 8 سال سابقه کار دارم حالا مدت 6 ماه هست مدیر من برخلاف مصوبات هیات مدیره شرکت حقوق من را توقیف کرده و احتمالا پایان سال و اتمام قرارداد نیز میخواهد من را اخراج کند، راه حل چیه لطفا؟ ممنونم

  پاسخ
  • در اداره کار شکایت نمایید

   پاسخ
   • سلام خدمت ادمین بزرگوار. سوالی داشتم در راستای امکان اخراج توسط کارفرما. خانم بنده در یک بنگاه کوچک، تعداد نیرو زیر ۵ نفر به عنوان تک حسابدار مشغول به کار هست. ابتدا به دلیل گذراندن کارآموزی مراجعه کرد همسر من، ولی با توجه به اینکه کارفرما با اخراج حسابدار اصلی، شرایطی به وجود آورد که نرک کار از طرف همسر من به یک مسعله اخلاقی تبدیل شد. خارج از این مباحث ، سوال من:
    ۱- ایا کارفرما حق منع کامل و بلاپرسش چک کردن تلفن همراه رو دارد. با توجه به قوانین موجود در حیطه رفتار انسانی بین کارگذار و کارفرما، آیا تهدید به اخراج در صورت مشاهده استفاده از تلفن همراه، که این مورد یک شرایط اضطراری را شامل میشود، قابل پیگرد قانونی هست؟ ایا رفتار غیر انسانی کارفرما در معاشرت با یکی از کلیدی ترین اعضای تیم و تهدید مداوم زبانی به اخراج، و همچنین منع از استفاده ی بسیار جزیی از تلفن همراه برای شرایط اضطراری دلیل کافی و موجه خواهد بود برای پیگرد قانونی؟
    ۲- طبق قرارداد، همسر بنده موظف شده تا طبق اساس نامه شورای کار، تعداد ساعت حضور در محل کار تعیین شود‌. حال به تکرار مواردی بوده که کارفرما به دلیل عدم خاست و اراده برای جذب و جایگزینی نیرو اخراج شده، همسر بنده رو مجبور به اضافه کاری های خلاف میل و خواسته همسر من مکنه. این کارفرما حتی به همین رفتار بسنده نکرده و به شکل بسیار غیرقابل دفاعی، درب محل کار رو قفل کرده و همسر بنده رو به شکلی در حبس خودش نگاه داشته و توجیح اراعه شده از سوی کارفرما میزان کار عقب افتاده بوده.
    حالا من درخواست خالصانه از شما دارم که بنده رو در این موضوع راهنمایی کنید چرا که این شرایط از توانایی های همسر من خارج بوده و به زندگی خارج از کا ایشون لطمه وارد کرده. پیشاپیش تشکر.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     می 7, 2022 4:41 ب.ظ

     سلام علاوه بر اینکه میتوانید در اداره کار بابت حقوق قانونی شکایت نمایید ،اقدام کارفرما ممکن هست واجد وصف کیفری شناخته شود.

     پاسخ
 • با سلام
  من حدودا یک ساله که تو یه شرکتی در واحد IPQC مشغولم.کارم به صورت شیفتیه دوازده ساعت کار میکنم بیست و چهار ساعت استراحت بخاطر شیفتی بودنم حقوقم به نسبت بهتر از افرادیه که روزکار هستن چند وقت پیش بین من و یه نیروی دیگه بحثی پیش اومد حالا مدیرمون میگه یا استعفا بده یا برو روزکار شو در حالی که من هنوز چند ماه قرار داد دارم.من بخاطر شیفتی بودن کارم قبول کردم اینجا کار کنم ایا میتونن منو مجبور کنن به استعفا دادن؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید من تو کارگاهی کار میکردم فنر تشک تولید. میکردن ن بیمه کردن ن قرار داد نوشتن با من الان هم اخراجم کردن ایا میشه شکایتی علیه کارفرما تشکیل داد یا خیر؟؟؟؟؟ ممنون. میشم راهنمایی کنین

  پاسخ
 • سرایه درساختمان واقع در الهیه بودم به خاطر اعتیاد از کار اخراج شدم اعتیاد به موادی که از طریق نماینده مدیر ساختمان که پلی بین من و مدیر ساختمان بود و دستورات مدیر را به من انتقال میداد تهیه میشد.از روزی که از ساختمان اخراج شدم اعتیاد را ترک کردم به علت تخریب بالا طول کشیدن مراحل درمان تا الان ۴۵روز طول کشید پیگیری نشدم .شرایط برای من چگونه است ایا شرایط طرح شکایت از کارفرما رو دارم ممنون میشم پاسخ دهید

  پاسخ
 • سلام من نگهبان شیفت شب یک برج هستم بابیمه عادی ۳۰ روز کاری که هرشب هفته بدون مرخصی کارمیکنم دریافتی ماهیانه من۵/۱۰۰/۰۰۰هست به مسئول برج و حسابدار گفتم میگن طبق قانون کار هستش و تحت فشار واخراج گذاشتنم فقط بخاطر اعتراض به حقوق می خواستم بدونم حقوقم طبق قانون هست و می تونن اخراجم کنن اگر پیگیر حقوقم بشم و اینکه دوربین دارای شنود در محل کار قانونیه

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید

  من بعد از اخراج به اداره کارمراجعه و درخواست بازگشت به کار دادم و رای به بازگشت به کار بعنوان نیروی دائم صادر شد
  من به محل کار مراجعه کردم و کارفرما نپذیرفت اما نامه غیبتم رو به اداره کار فرستاده
  من باید چیکار کنم

  پاسخ
  • سلام مراتب رو به اداره کار حتما اعلام و اطلاع دهید.

   پاسخ
  • سلام من به مدت یک سال و هشت ماه در یک شرکت پخش نوشابه کارکردم در سمت کارگر پخش… ولی یک روز جمعه که تعطیل رسمی بود و اسم بنده در تابلو تایین وظایف آزاد (یعنی تعطیل) خورده بود ،سرکار نرفتم طبق روالی که اسامی که روی تابلو اسمشون آزاد میخوره… فردای اون روز یعنی شنبه که سرکار مراجعه کردم… سرپرست بخش بامن درگیری لفظی پیدا کردن که چرا جمعه نیومدی و در نهایت منجر به اخراج بنده شده من در اداره کار شکایت کردم و بازگشت به کار زدم… چند سوال دارم اگر در روز دادگاه نماینده یا شخص صاحب کار نیاد چه اتفاقی میوفته … و اینکه این شرکت خیلی گردن کلفت هست و از ما سفته داره آیا میتونه در اقدام متقابل به شخص ثانویه ایی سفته هارو بده و سو استفاده کنن از سفته ها؟ ضمنا شرکت فوق هیچ اضافه کاری به کارگرا نمیده …

   پاسخ
   • سلام عدم حضور کارفرما یا نماینده ایشان اختلالی در روند رسیدگی بوجود نمی آورد.
    در مورد سفته نیز باید عدم حسن انجام تعهدات شما را ثابت نماید

    پاسخ
    • سلام و خسته نباشید خدمت اساتید صاحب فن.
     بنده حدود ۵ ساله و چند ماه در اداره دولتی البته به عنوان نیروی شرکتی و قراردادی با کارفرما به عنوان راننده با خودرو شخصی با نوع قرارداد به مدت یک ساله و یک سال که البته قرارداد مسخره ای که فقط با خودرو قرارداد بسته اند و شخص قرارداد ندارد در صورتی که خود شخص صاحب خودرو هم راننده ماشین هست و واقعا بی ادبی کردم گفتم مسخره واقعیت هست و خودرو بدون راننده حرکت نمیکند و باید راننده هم یک قرارداد جدا و حقوق جدا بدهند که این کار نشده و زرنگی کاملا حرفه ای در این نوع قراردادها که در همه جای کشور بسته میشود به کار رفته که نه عیدی و پاداش و سنوات و هیچ چیزی اصلا شامل ما نمیشد اونم طوری که قانونی هست و نمیشود کاریش کرد میگن ماشین هیچ شامل نمیشود و درسته و البته اشتباه اینجاست ماشین را شخصی باید براند ک قرارداد ندارد و خودتان حتما این مورد را میدانید و مشکلم این نیست فقط خواستم تا در جریان این هم باشید ناگفته نماند برای راننده این ۵ ساله بیمه رد شده و حالا مشکلم این است که در اداره محل کارم مدیر و مسول قسمت مستقیم من و همینطور مدیر بالاتر اون به من مرخصی بدون مدت و زبانی بدون اینکه کتبی در اختیارم گذاشته باشند دادند برای حل مشکلاتی که میدانستند و ضروری بود و کلا روال کارشان همین بوده و برای هیچ چیز ما درخواست کتبی نداشتیم در طول همه سالها و روال همیشگی بود و بعد از برگشت من مسول مستقیم من عوض شده بود و برای معارفه مسول نقلیه جدید همان مدیر بالا دست نقلیه که درواقع معاون مالی اداری اون سازمان هست زنگ زدن بیا در معارفه مسول جدید اداره باش و منم گفتم مشکلاتم هم تمام شده و در خدمتم آماده ام میام.من رفتم و مسول نقلیه جدید گفت برو خبرت میدم ک دیگه تقریبا ۳ ماه طول کشید خبری اصلا ازشون نشد و منم راستش گرفتار بودم گفتم بهتر بزار کارم رو انجام بدم تا خودشون بگن منم برم ولی ۳ ماه طول کشید خبری نشد خودم رفتم اونجا ک کارم را از سر بگیرم ک گفتن نیاز نداریم…منم تا اول برج ۴ سال ۱۴۰۱ قرارداد دارم و اون مدت حدودا ۵ سال هم عرض کردم بیمه دارم که میگن اونم لطف کردیم? الان چکار کنم شکایت کنم چیزی دستم رو میگیره؟ با تشکر از تیم خوبتون که برای ما وقت گذاشتید خیلی ممنونم حق نگهدارتان

     پاسخ
 • مرد تنهای شب
  ژانویه 12, 2022 11:14 ق.ظ

  سلام خسته نباشید
  بنده در شرکت پیمانکاری شهرداری مشغول بکار هستم الان اتهام زدن به نشر اطلاعات شرکت به دیگر شرکت های رقیب
  قرارادادی هم که امضا شده بدون تاریخ و مبلغ بوده
  الان نیت به اخراج بنده کرده خواستم بدونم پیشنهاد شما چیه
  ضمنا نامه اخراج هم نمیزنند؟

  پاسخ
 • سلام
  من 6 ماه هست که در یک شرکت مشغول به کارم، به عنوان مدیر تدارکات استخدام شدم ولی به کارشناس تدارکات منو تنزل مقام دادن که اذیت بشم و خودم برم. اما در نهایت حکم تعدیل برام زدن، این شرکت قراردادهاش رو 3 ماهه می نویسه و 2 تا قرارداد می نویسه یکی با پایه حقوق وزارت کار و یکی حقوقی که به ما می ده و هیچ نسخعه ای از قرارداها رو هم به ما نمی ده.من که می خواستم برم گفتن تو باید اول آذر می گفتی نمی خوای بمونی که تا آخر آذر بتونی بری ولی چون نگفتی قرارداد خود به خود تمدید می شه. حالا که اونا می خوان من برم آیا من می تونم تا آخر سال تقاضای حقوق (حقوق دریافتی خودم نه قرارداد سوری بر حسب کمترین حقوق اداره کار) بیمه و عیدی و سنوات داشته باشم؟

  پاسخ
 • سللم وقت بخیر من سه ماه در یک موسسه کار میکنم و بیمه هم از روز اول پرداخت شده اما میخان منو بیرون کنن که اشنای خودشونو بیارن . حق و حقوقی من چی میشه.

  پاسخ
 • با سلام و احترام بنده حدود ۲ساله تا یک شرکتی کار میکنم سرپرست واحدم بدون دلیل با من لج اوفتاده و به مدی. واحدم گفته که با من نمیتونه کار کنه و عدم نیاز بنده رو از روی لج بازی زده،و نیروی جدید جایگزین کردن، بدون دلیل منو اخراج کردن، چیکار باید بکنم؟ ممنونم

  پاسخ
  • سلام بابت حقوق قانونی خودتان در اداره کار میتوانید شکایت کنید

   پاسخ
   • سلام وخسته نباشید من تو یکارخانه فولاد کار میکردم بخاطر مشکلات شخصی مرخصی بدون حقوق درماه سه چهار روز انم تک روز در طول ماه مرخصی میرفتم تا پایان ۱۴۰۰ هم قرارداددارم کارفرما دوهفته پبش بعد از یکروز غببت منو اخراج کرد بدون تذکر کتبی طبق قانون میتونه بعد از ۳روز غیبت وتذکر کتبی داده شده واعلام ترک کار به اداره اینکارو انجام بده الان ادعای حقمو تا پایان قراردادم دارم میگن بدلیل غیبت اخراج موجه وحقوقمم تا روز حضور د کارخانه لطفا بهم بگید اگه شکایت کنم مبتونم تا پایان قراردادمو بگیرم ممنون باتشکر

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     ژانویه 28, 2022 8:05 ب.ظ

     سلام بله با شکایت در اداره کار حتما به نتیجه خواهید رسید.

     پاسخ
     • سلام ببخشیدمن توحدود۱۷ماه دریک شرکت دارویی کارمیکنم که ازروزاول به وه نیروخواستن اوپراتورخواستن من به دلیل احتیاج به کارقبول کردم تازمان راه اندازی دستگاه هاداخل بسته بندی کارکنم الان ۱۷ ماه داخل بسته بندی کارمیکنم وتوی ۸ماه که باسرپرست واحدبسته بندی به مشکل خوردم این خانوم همه جوره حتی ازطریق همکارهای دیگه باعث اذیت روانی بنده شدن من تاحالاکارموبه نحواحسن انجام دادم حتی ازاماروزهم بیشترتحویل دادم چندباربه مدیرهایه مربوطه رفتاراین خانومواعلام کردم امابایکی ازهمکارابحث کردم که ازطریق سرپرست اقدام به اذیت لفظی بنده شدن مرخصی گرفتم که برم خونه بخاطرحال روحیم اماهمسرم اومدباهمکارم درگیری جزی داشتن وسرپرست تولیدمنوانداخت بیرون گفت بروشکایت کن میخوام بدونم میتونم کاری کنم چون فکرمیکنم بااینکه اطلاع ازاذیتهای کاری بنده داشتن خودشون میخواستن منواخراج کنن فشاراوردن روم که خودم برم که دراخراینجوری شد

     • دادپویان حامی
      ژوئن 3, 2022 11:15 ب.ظ

      سلام سوالتون واضح نیست

 • سلام من فروشنده ی یه شرکت خصوصی هستم که طبق قانون کار کار میکنیم و قرارداد هم داریم بیمه هم داریم .روزهایی رو که نمیتونیم اون مبلغی رو شرکت میخواد بفروشیم رو مرخصی یا غیبت میزنن بهمون این کار قانونیه ؟؟؟میتونیم پیگیری کنیم ؟؟

  پاسخ
 • سلام من توی یه کارخونه کار میکردم که دوتا کار انجام میداد اول اینکه هر ما حقوق کارگر را دیر پرداخت میکردند مثلا از یک تیر تا یک مرداد حساب میشه ولی حقوقمون مثلا بیستم مرداد واریز میشد . دوم اینکه برای هر کارگر قرار داد یک ماهه یا دوماهه میبستن اما نه اول هر ماه،بلکه وقتی ماه تموم میشد ما میرفتیم قرار داد ماهی ک تموم شده امضا میکردیم.
  الان منو اخراج کردن بی دلیل
  و اینکه بهشون میگم یه حقوق طلبکارم مثلا حقوق ابان مارو۲۷ ارر پرداخت کردن و من ۲ دی اخراج شدم الان میگم حقوق اذرم را بدین میگن نه ۲۷
  اآذر حقوقتو دادیم
  خودشونم میدونن مذخرف میگن ولی اذیتم میکنن گفتم به درک اخراج شدم ولی انصاف نیست از حقوقم بگذرم .
  چیکار کنم؟

  پاسخ
 • سلام
  بنده ازتاریخ09/01/00دریک شرکت ساختو ساز مشغول شدم ودر٠0/11/05 به یکباره بمن گفتن اخراجی بدون هیچ توضیح و3ماه حقوق معوقه دارم وهیچگونه مزایا سنوات وعیدی بمن پرداخت نشد تنها با پرداخت یک میلیون ت گفتن بسلامت، برگ تسفیه امضا نکردم وقرارداد کتبی ندارم ولی بیمه را پرداخترکردن باید چیکارکنم؟

  پاسخ
 • سلام. من دو ماه در شركتي كار كردم، كارفرما باهام قرارداد يك ساله بسته بود و بيست ميليون سفته ازم گرفت. اما بعد يك ماه نيروي قبلي رفت و به من گفتن بايد كار نيروي قبلي رو ياد بگيرم، و ساعت كاري دو شيفت 8-13 و 17-19 داشتم كه كارفرما گفت شيفت دوم كه ميام سركار بايد كارهاي ساعت 13-17 رو هم انجام بدم. آيا اين اضافه به كار گرفتن كارگر بدون دادن مزد نيست؟
  بيمه هم نكردن، ايا ميتونم ازشون شكايت كنم؟

  پاسخ
 • باسلام. بنده کارمند بانکم و۴سال و نیم سابقه کار دارم. من حساب خواهرخانمم رو که توبانک خودم بودبا اطلاع خودش به یکی از مشتری ها دادم که ۳ماه و نیم باهاش کار کرد. منتهایه سری از مبالغ واریزی به این حساب ازسایت شرطبندی بود. بنده رواز تاریخ۱خرداد ۱۴۰۰گرفتن و من بازداشت بودم و غیبت داشتم برای کارم تا مورخ۲۲دی ماه۱۴۰۰.برای کار که برگشتم دیدم مث اینکه مورخ تیرماه برای من بدون حضوربنده کمیته انضباطی تشکیل شده و حکم اخراج برای من صادر شده بنابه دلیل همکاری باسایتهای شرطبندی.من موقع برگشت به کاراز بازپرسی نامه ای تحت این عنوان که تواین پرونده هیچ اتهامی به ایشان واردنیست و این مدت ۸ماهه هم که ایشان در بازداشت بودن به دلیل عجزازتودیع وثیقه ۱۰‌میلیارد تومنی بوده رو گرفتم و به سرپرستی بانک ارائه دادم. حالا برای بازگشت به کار،مدیرعامل گفتن که بایستی حکم قطعی ایشان و منع تعقیب ایشان صادربشه بعد ایشون برن کمیته انضباطی بعد تصمیم گیری بشه.درنهایت برای صدورحکم‌قطعی هم معلوم نیست چقدر طول بکشه. راهنمایی بفرمایید من‌برای برگشت از کار میتونم ازکارفرما شکایت کنم‌یا خیر؟ وچقدرطول میکشه به نتیجه برسم. واین مدت که سرکار نبودم حقوق و مزایابم تعلق میگیرد یا نه ؟ ممنونم‌از راهنمایی شما.

  پاسخ
 • باسلام،کارفرما بصورت یکطرفه سه ماه قبل از اتمام قرارداد،قرارداد را فسخ نموده،و در جلسه اول هیات تشخیص اعلام نموده به علت احتمال توافق درخواست تجدید جلسه دارد یک هفته بعد بعد از تعیین وقت جدید لایحه به اداره کار داده که کارگر به سر کار باز گردد ،آیا بنده میتوانم تا زمان جلسه صبر نموده و با رای هیات تشخیص و تعیین حق السعی طبق ماده ۶۷ایین دادرسی به کار باز گردم ویا باید فورا به کار بازگردم

  پاسخ
 • سلام: من ۱۲ سال در بنیاد مسکن استان لرستان به عنوان راننده پایه یک کار کردم و دیکس کمر گرفتم یه بار عمل کردم و در یکم شهریور ۱۳۹۸ دکتر دو ماه استراحت داد که بعد از استراحت مجددا عمل کنم و پلاتین بزارم: اما به دلایلی با غرضورضی مدیر کل منو اخراج کرد و هیچ گونه هیت تخلفات اداری منو در جریان نگذاشتن و ۲۵ ماه اخراج کرد بعد از ۲۵ ماه به صورت شرکتی بازگشت به کارم زده: ضمنا بنده ۲۲ سال سابقه بیمه دارم که دوازده سال بنیاد مسکن و دوازد سال مخابرات کار کردم: البته پیامکهای من به مدیر کل دادم پیام بد چون بیمه منو قطع کرد و نتونستم عمل کنم و پلاتین بزارم: العان هم ۳ مهره از کمرم سیاه شده

  پاسخ
 • سلام
  از سوی کارفرما به من تهمت و با رای کمیته انظباط پیمانکاران بنده را از شرکت اخراج کردند
  طی پیگیری های زیاد برای اثبات بی گناهی، بعد از ۴ماه ثابت و شروع بکار من را زدند.
  و ۴ماه بیمه و حقوقی پرداخت نشده.
  آیا می توان با شکایت به اداره کار بیمه را رد کنند که خلاء نیافتد؟

  پاسخ
 • مهدی ارومیه
  فوریه 12, 2022 10:23 ب.ظ

  سلام بنده ۱۵ سال به صورت نیروی خدماتی درمرکزبهداشت وبه صورت قراردادی سالانه تمدید قرارداد میکردند مشغول به کاربودم که شامل کارهای سخت وزیان اور هست وبه خاطر اسباب کشی های متعدد در اداره که داشتیم بنده دچار دیسک کمر ودر نهایت جراحی شده و۴ تا پلاتین گذاشتند با این اوصاف بنده طلب کار غیر خدماتی کردم با اینکه جراح برای بنده کارسبک پیشنهاد کرده بودولی ریاست محترم به بنده ابلاغ کردند که یا همین کار خدماتی را میکنید یاپایان کاربرای شما می زنیم درضمن بنده توان کار سنگین را ندارم ایا در این صورت میتوانند منو اخراج بکنند یا کارسبک به من بدهند ممنون میشوم راهنمایی بکنین ..

  پاسخ
 • سلام، وقت بخیر، من،۳ سال در یک شرکت مشغول به کار بودم، هم تایم کاری بالا بود و کارم زیاد بود، یک سال پیش بهمن ماه به خاطر یه جرو بحث به خاطر اینکه مدیر ماسک نمیزد و یک روز که مریض شدم و مرخصی گرفتم البته با گواهی پزشک منو اخراج کردن و گفتن از فردا نیا، من دنبال شکایت نبودم ولی بعد از سه ماه رفتم اداره کار و بهم گفتن باید تایک ماه میومدی و الان دیگه نمیتونی شکایت کنی، ولی الان سنوات من رو هم پرداخت نکردن، میخواستم بدونم الان میتونم شکایت کنم و اینکه چه حق و حقوقی به من تعلق میگیره؟

  پاسخ
 • سلام بنده به مدت یک ماه در یک شرکت حمل و نقل بین المللی به عنوان کارمند اداری مشغول به کار بودم و بیمه و قرارداد هم نداشتم و به من وعده داده بودند که قرار است از سال جدید با من قرارداد ببندند و بیمه رد کنند اما بدون دلیل من رو اخراج کردند. در صورتی که در کار و رفتار و عملکرد بنده هیچ سو و قصوری وجود نداشت. میخواستم اگه میشه راهنمایی بفرمایید که آیا میتونم این مورد رو از اداره کار پیگیری کنم تا حداقل اینکه شرکت مذکور مورد توبیخ قرار بگیره و از سو استفاده از نیرو های کار بعدی در این شرکت پیشگیری بشه یا خیر ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:00 ق.ظ

   سلام بله حتما

   پاسخ
   • سلام ؛ بنده حدود ۱۷ سال کارمند شرکت خودروسازی هستم و با پایان قرارداد سالانه ام که هر سال تمدید میشود پایان اسفندماه برای بنده عدم نیاز زده اند و علتش هم تعدیل نیرو زده اند ایا بنده میتوانم بازگشت به کار بزنم و ضمنا در این شرکت سمت رییس it داشته ام ، با تشکر

    پاسخ
 • سلام من به مدت دو سال و 3 ماه در شرکتی مشغول بکار هستم . بتازگی متوجه شدم که بیمه برای من رد نشده و بعد از اعتراض به من گفتند خودت بیمه رد کن نصف حق بیمه رو بهت پرداخت میکنیم. ایا این متد قانونی است؟ ایا امکان احقاق این دو سال بیمه وجود دارد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:00 ق.ظ

   سلام این روش غیر قانونی هست در اداره کار بابت اون دوسال نیز می توانید شکایت نمایید

   پاسخ
 • منصور حیدری راد
  فوریه 15, 2022 10:47 ب.ظ

  با سلام بنده با شرکتی تا پایان برج ۱۲ قرارداد داشتم و در ابتدای برج ۱۰ بدون هیچ دلیلی و به گفته خودشان موضوع انظباطی بنده را بلاتکلیف گذاشتن و هیچ خبری از شرکت نشد با توجه به پیگیری های مکرر بنده… آیا بعد گذشت دو ماه میتوان شکایت کرد و حق السعی ایام بلاتکلیفی را درخواست کرد؟

  پاسخ
 • سلام من ۱۲ سال در یک شرکت کار کردم و کارفرما طبق تشخیص رای اداره کار محل من رو بدلیل غیر موجه اخراج کرده…و در زمان اخراجم ۱۵ روز تا پایان قراردادم هنوز مونده بود..آیا من میتونم ادعای بازگشت بکار بزنم و در صورتی که کارفرما موافقت نکند من باید چیکار کنم؟ممنونم…لازم بذکر میباشد کارخانه بطور مستمر فعالیت دارد و هیچگونه تعطیلی ندارد…

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:26 ق.ظ

   سلام بله ولی بهتر هست صرفا مطالبه حقوق معوقه و مزایای قانونی پرداخت نشده رو مطالبه کنید

   پاسخ
 • سلام بنده ۲سال ونیم برای شرکت گلتاش کارمیکردم به صورت شرکتی وقرارداد ۳ماه هر۳ماه تمدیدمیشد الان تاآخربرج ۱۲ امسال قرارداددارم کارفرما اومده نامه داده که به دلیل تشخیص مدیریت مبنی برکاهش نیروشرکت شمارواخراج میکنیم وتاآخرسال حقوقتون میدیم برای برگشت به کاریا اینکه کاری کرد که این شرکت حق مردم اینطورراهت پایمال نکنه چکاربایدکرد یه جواریی رفتم اداره کارمنطقه که مبارکه اصفهان هست احساس کردم که اداره کارطرف شرکت شده

  پاسخ
 • سلام من در یک شرکت پخش یک‌سال و‌یازده ماه کار کردم.اسفند قرارداد من تمام شده.در‌صورتی‌که شرکت نیازمند نیرو هست به خاطر قبول‌نکردن یک‌کار غیر قانونی مطابق‌شرکت.سرپرست من سر لج بازی قرارداد من رو تمدید نکرده.به من نامه عدم‌نیاز نمیدن.و‌شرکت میگه باید بری نامه عدم نیاز رو از کاریابی بگیری بیاری برامون.که این خودش شک‌بر انگیز هست.سنوات و عیدی من رو‌هم میگن سه‌ماه دیگه میدیم.من میتونم شکایت کنم.و برگشت به کار بخوام؟

  پاسخ
 • جواد جعفری
  فوریه 25, 2022 7:37 ب.ظ

  باسلام ، من رییس شورا هستم و کارفرما از روز اول با این کار مخالفت کرد و تابه امروز که اعلام کرده تا پایان سال قرارداد دارم و تمدید نخواهد کرد و عدم نیاز بنده رو زدن ، ۵ سال هم سابقه دارم
  نه مشکل اخلاقی دار نه چیز دیگه ای ، میخوام بدونم کارفرما چطور میتونه عدم نیاز بنده رو بزنه

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من تا اخر برج 12قرار داد دارم با شرکت ولی پنجم اخراج شدم بی دلیل شرکت میگه حقوق و بیمه این ماهتو کامل واریز میکنیم و فروردین ماه بعد از اتمام قرار داد بهت نامه عدم نیاز میدیم بری بیمه بیکاری من موندم از تاربخ قرار اخراج یه واه فرصت دارم یا از تاریخ اتمام قرار داد؟؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من تا اخر برج قرار داد دارم با شرکت ولی پنجم این واه اخراج شدم بی دلیل شرکت میگه حقوق و عیدی و سنوات رو کامل میده حتی این ماه رو ولی نامه واسه بیمه بیکاری رو میگه بعد از اتمام قرار داد میده یعنی فروردین ماه الان من موندم چیکار کنم که یک ماه فرصت واسه بیکاری از تاریخ اخراج هس یا اتمام قرار داد؟؟

  پاسخ
 • سلام بنده ۴ ماه در شرکت هواپیمایی کار میکنم درخواست مرخصی کردم و رد شد در صورتی که ۲/۵روز در ماه مرخصی مجاز داریم و من گفتم اگر مرخصی ندید اونروز نمیام و مدیر گفت از همین الان جمع کن و برو و منو اخراج کرد من میتونم این مورد رو پیگیری کنم؟

  پاسخ
 • سلام بعد از بیست و پنج سال کار در شرکت خصوصی با درآمد بالائی که شرکت دارد کارفرمای من بدون دلیل موجه و توضیح خاصی درست در اخر سال به ادامه همکاری با من خاتمه داده اند ضمن اینکه طی این سالها هیچ وقت قراردادی بین ما رد و بدل نشده است در حالیکه چند سال بیشتر به بازنشستگی من باقی نمانده اگر به اداره کار شکایت کنم میتوانم سرکارم برگردم در حالیکه میدانم کار فرما به دلائل شخصی خودش حاضر به پذیرش من نیست و صد در صد بامن تسویه خواهد کرد لطفا راهنمائی بفرمائید.

  پاسخ
 • میلاد پازوکی
  مارس 13, 2022 5:42 ب.ظ

  سلام.من دو سال هستش از طرف شرکت نگهبانی دارم برای رونیکس کار میکنم….هیچ مشکلی هم توی این مدت نداشتم.الان ده روز مونده به عید من رو بی دلیل اخراج کردن.جای من هم نیرو آوردن سره کار….چجوری برای حق و حقوقم اقدام کنم؟

  پاسخ
 • سلام من در شرکت شیرین وطن کار میکنم امروز مجبور بود تلفن همراه خودمو به شرکت ببرم یکی از کارگران خانم هم به سرپرست خط گفته من از این خانم فیلم برداری کردن تلفنم کامل چک کردن دیدن چیزی نیست به من تهمت زدن الان بخاطر همین موضوع منو دم عیدی اخراج کردن.
  نه بیمه رو درست واریز میکردن نه مرخصی میدادن غیبتم میکردی سه روز از حقوق مون کسر میکردن

  پاسخ
 • با سلام بنده مدت ۵ سال است در یک شرکت دولتی مشغول به کار بودم و قرارداد بنده تا پایان سال ۱۴۰۰ هست که گفتند دیگه نیاید سر کار این در صورتی است که دولت اعلام کرد به خاطر کرونا ساعت کاری ۲ ساعت کم شده اما مدیر بنده منو وادار کرد تا ساعت ۴.۳۰ شرکت بمونم و مدت ۲ ساله که بجز کار اصلی خودم که اجرای تاسیسات مکانیکی بوده کار نگهداری وو تعمیرات هم انجام دادم ممنون میشم راهنمایی کنید با این تفاصیر آیا بنده میتونم ساعتهای اضافه کار بعداز ۲.۳۰ رو بگیرم و همچنین حق کار نگهداری و تعمیرات که جز وظایف بنده نبوده ؟

  پاسخ
 • با سلام. کارگر مرغداری هستم، یک سال در یک مرغداری مشغول کار بودم، همانجا هم سریدار بودم حدود۸ماه هست ک بیمه هم شدم، پول بیمه رو خودم پرداخت میکنم، عیدی هم نگرفتم، کارفرما بدون دلیل به بهانه تعطیل کردن مرغداری منو اخراج کردن.درصورتی ک مرغداری تعطیل نمیشود، لطفا منو راهنمایی کنید ک چکار کنم

  پاسخ
 • rezakhoshgoo23@gmail.com
  مارس 30, 2022 4:10 ب.ظ

  من در زمان کار در داروخانه برای کار فرما قفسه انبار گرفتم ونصب کردم اما ایشان بامن تسویه حساب نمیکند ومرا اخراج کرده ومیگوید ماه دیگر بیا تسویه حساب کنیم من الان بغیر حقوق از ایشان طلب هم دارم باید بکجا مراجعه کنم

  پاسخ
 • با سلام
  ۱۵ سال در یک شرکت کار میکنم، و یک یا دو بار از ترس اینکه دیر برسم، به جای اینکه در سایت کارت بزنم، در کمپ (اونجا هم قسمت اداری است و هم کمپ مسکونی) کارت زدم و سریعا هم خودم را به شرکت رساندم (به غیر از زمان ۱۰ دقیقه ای که بین راه بودم) حالا حراست برام گزارش نوشته و الان میخوان اخراجم کنند، قرادادم هم دائم هست، آیا به راحتی می‌توانند من را اخراج کنند یا راه دیگری هم دارم. ممنون میشم. با سپاس.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 16, 2022 11:02 ق.ظ

   سلام خیر باید در کمیته‌ی انظباطی بررسی شود و از موارد اخراج محسوب نمی شود.

   پاسخ
 • سلام ؛ بنده حدود ۱۷ سال کارمند شرکت خودروسازی هستم و با پایان قرارداد سالانه ام که هر سال تمدید میشود پایان اسفندماه برای بنده عدم نیاز زده اند و علتش هم تعدیل نیرو زده اند ایا بنده میتوانم بازگشت به کار بزنم و ضمنا در این شرکت سمت رییس it داشته ام ، با تشکر

  پاسخ
 • با سلام همسر من رو بعد ۹ سال کارفرماش بی دلیل اخراج کرده و گفته دسگه نره سرکار،حقوق و سنوات و همه چیزشم حداقلشو تا الان پرداخت کرده ولی الان میگه برو بیمتو بگیر و شکایتم نکن و از کار انداخته بیرون حالا همسرم چیکار باید بکنه

  پاسخ
 • سلام من در یک باشگاه کار میکردم و با کارفرما قرداد بستم اما ایشون به هیچکدام از بندهای قرداد پایبند نبودند بنده تصمیم به ترک عمان رو گرفتم ایا ایشون میتونن از من شکایت کنند؟ و دیگر تصمیم به بازگشت این کشور و برای کار ندارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 2:44 ب.ظ

   سلام باید قرارداد شما بررسی شود
   در هرصورت بهتر هست اظهارنامه ای رسمی مبنی بر الزام به رعایت مفاد قانونی قرارداد به ایشان ارسال کنید.با دفتر تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 • سلام
  اینجانب حدود 9 سال در شرکت خصوصی مشغول به کار هستم و حادثه کاری هم داشتمو دستم آسیب جدی دید و از بازو قطع شد ولی به لطف خدا و دکترها دستم بهبود پیدا کرد ولی نه بهبودی کامل و داخل بازوم پیچ و پلاک هست هنوز ولی دیه پرداخت شده و الن کارفرما به توجه به مشکلات اعتصاب صورت گرفته در شرکت قصد اخراج بنده را دارد
  چطور میتونم حقمو مطالبه کنم این در صورتی است که با این وضعیت دستم قادر به انجام کارهای فیزیکی نیستم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 2:45 ب.ظ

   سلام مراتب طرح دعوای حقوقی بابت مطالبه حقوق قانونی برای شما وجود دارد با دفتر تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 • نعمت اله کاظمی
  آوریل 22, 2022 5:07 ب.ظ

  سلام وخسته نباشید.
  بنده در یک شرکت راننده یاتحصیلدار بودم که بعداز اینکه ۷روز اول فروردین را به عنوان شیفت تعطیلات گذراندم والبته با یک روز تاخیر به سرکارم برگشتم،متوجه شدم که اخراج شده ام ولی در نامه ای که به حراست داده بودن که به اصطلاح اطلاع داشته باشد زده بود مستعفی یعنی استعفاداده ام ،درصورتی که روحم هم خبر نداشت،هیچ سابقه یا تعهد یا هرچیز مشابه راهم در پرونده ام نداشتم.
  حال برای دریافت بیمه بیکاری باید چکارکنم،خواهش میکنم راهنمایی کنید، ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 5:08 ب.ظ

   سلام در اداره کار شکایت نمایید و سعی کنید نامه عدم نیاز از شرکت بگیرید

   پاسخ
 • کامران میرزایی
  آوریل 23, 2022 1:08 ب.ظ

  سلام
  بنده به مدت 12 سال با کارفرما مشغول بکار بودم و در سال 94 بنا بدلیل بروز پرونده مالی و اتهام همکاری با پیمانکار ، کارفرما در پایان سال 94 بعنوان عدم نیاز از ادامه همکاری بنده جلوگیری بعمل آورد و بعد از آن مساله پیش آمده از طریق مبادی قانونی شامل سازمان بازرسی و مراجع قضایی پیگیری شد و تاکنون که بیش از 6 سال می گذرد توانسته ایم بی گناهی خود را ثابت و پرونده در مرحله تجدید نظر منتظر حکم می باشد . آیا در صورت صدور حکم برائت امکان بازگشت میسر می باشد و از چه طریق باید اقدام شود . وکیل بنده گفته پس از حکم تجدید نظر می توان از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایم . ممنون میشم راهنمایی بفرمائید .
  باتشکر

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  بنده حدود 8 سال است که در یک شرکت خصوصی کار میکنم و قرارداد بنده هر سه ماه یک بار تمدید می شد ولی سال 1401 با من قرارداد تمدید نکردن و علت عدم تمدید قرارداد جذب نیروی جدید و اقوام مدیر عامل می باشد آیا میتوانم شکایت کنم بابت برگشت به کار و اینکه چرا بدون دلیل بنده رو کنار گذاشتن

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 5:09 ب.ظ

   سلام باتوجه به پایان قراداد امکان طرح شکایت بازگشت به کار وجود ندارد بابت سایر مطالبات خوتان شکایت نمایید

   پاسخ
 • سلام.
  من پرسنل بیمارستان (کمک بهیار) هستم و از روز اول طب کار انجام دادم اما بعد از ۳ سال کار سنگین در بخش های بستری، دچار دیسک کمر شدم و دیگر توانایی های سابق ندارم.
  و حالا کارفرما از من خواسته که دوباره به طب کار مراجعه کنم.
  آیا با توجه به اینکه ۳ ساله اینجا مشغول هستم و سابقه بیمه دارم و کارفرما قراردادهای مارا بصورت یکماهه تنظیم میکند…
  آیا میتواند نسبت با اخراج بنده اقدام کند؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 5:10 ب.ظ

   سلام بله امکان دارد لیکن طرح دعوای مقتضی نیز برای شما محفوظ هست

   پاسخ
 • سلام، من با یک شرکت قرارداد سه ماهه امضا کردم، از اول فروردین تا پایان خرداد، اواسط فروردین به یک بهانه الکی من گفتن نیا سر کار و تو گروه واتس اپ سازمان هم نوشتن ایشون (یعنی من) قطع همکاری کردن، من قراردادم رو ندارم و فقط یک نسخه ازش تو شرکت موجوده، تا الان هم منتظر شدم برای تسویه باهام تماس بگیرن ولی نگرفتن، میتونم شکایت کنم و اگر شکایت کنم نمیخوام برگردم به کارم چون فضا برام غیرقابل تحمل هست میخوام بدونم میتونم شکایت کنم که حقوق و بیمه‌ام رو تا پایان خرداد بدن ولی برنگردم سر کار؟

  پاسخ
 • سلام بنده در يك شركت تابعه فولادي كار ميكنم كه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد و پروژه بصورت مستمر مي باشد و نيروي مستمر مي باشم و از سال ٩٦ با سمت كارشناس فني مشغول بكار مي باشم و در طرح طبقه بندي مشاغل مطابق با چارت كارفرما گفتند بايد به سمت تكنسيني تنزل پيدا كنيد،ايا اين كار غيرقانوني است؟مي توانم شكايت كنم واسه حق و حقوقم؟و اينكه قرارداد جديد و هنوز بهمون تحويل ندادن و در صورتيكه با سمت تكنسيني باشه چه اقدامي ميتونم انجام بدم؟؟

  پاسخ
 • سلام.چهار ساله تو یه شرکت به عنوان انباردار و مسئول خرید مشغول به کار هستم.اخیرا مسئول حراست هم شدم.ولی حقوقم به اندازه کارگری هم نیست چون قرارداد پاره وقت دارم.ایا یک شرکت که هفده ساله فعالیت داره می‌تونه قرارداد پاره وقت داشته باشه؟به خاطر پاره وقت بودن قرارداد حقوق خیلی کم میدن.ساعت کاری تو قرارداد ذکر نشده.اضافه کاری نمی‌دن.تعطیلات رسمی ما باید بیایم سر کار.وخیلی مشکلات دیگه.به خاطر اخراج شدن نمیتونیم شکایت کنیم.ایا نباید اداره کار به امور کارگران سرکشی کنه.حتما باید شکایت کنیم تا رسیدگی کنن؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:37 ب.ظ

   سلام حتما در اداره کار بابت مابالتفاوت مزد و حقوق قانونی،ذخیره مرخصی،بیمه،اضافه کاری، تعطیل کاری،جمعه کاری،سنوات ،پاداش و عیدی شکایت کنید به نتیجه میرسید

   پاسخ
 • با سلام همسر من رو بعد ۹ سال کارفرماش بی دلیل اخراج کرده و گفته دیگه نره سرکار،حقوق و سنوات و همه چیزشم حداقلشو تا الان پرداخت کرده ولی الان میگه برو بیمتو بگیر و شکایتم نکن و از کار انداخته بیرون حالا همسرم چیکار باید بکنه،از طرفی مامور بیمه هم که تو شرکت اوناس الان ۸ روزه مدام امروز فردا میکنه و نامه بیمه همسرمو بهش نمیده

  پاسخ
 • سلام
  وقت بخیر
  حدود سه ساله تو یه شرکت تکمیل پارچه مشغولم دوماه پیش سر تعجیل وسردر گمی تکه فلز کم ارزشی همراه سایر وسایلم که رو میز کارم بود رو داخل کیف غذام جمع آوری کردم نگهبان شرکت از کیفم پیدا کرد باعلم به اینکه دژبانی شرکت بازرسی سخت گیرانه ای دارد نماینده مدیر کلانتری خبر کرد وگزارش باهمین عنوان که سهوا این کار واقع شده نوشته شد که پیگری قضایی نشد ولی متاسفانه بدون کمیته انظباطی من از همون روز اخراج شدم شکوائیه ای برا بازگشت بکار تنظیم کردم از خدمت شما سوال دارم آیا امیدی به حل مشکل بنده هست ممنون از سایت خوب شما وراهنمایی برادرانه شما

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید! بنده یک سرآشپز حرفه ای هستم! بنده برای کار در رستورانی یک قرار داد یکساله بستم. ولی صاحب رستوران در عرض ۲ماه کار رو از من یاد گرفت و منو اخراج کرد! داخل قرار داد بیمه و عیدی و سنوات قید شده بود که هیچ کدوم اینارو دریافت نکردم. میگن اگه شکایت کنم میتونم حقوق اون ۱۰ماه باقی مونده رو ازش بگیرم! میخواستم بدونم همچین چیزی میشه؟
  ممنون

  پاسخ
 • هاشم حسنی
  می 2, 2022 9:47 ق.ظ

  سلام .من مدت 50سال دریک کارخانه کاشی و سرامیک کار کردم.الان بعد 5سال مدبرمون عوض شد بدون اعللام قبلی و یا اخطاری هشداری همینطوری یهو یکی رو آوردن گذاشتن جای من و گفتن تو کارتو انجام ندادی .در صورتی که من کاری رو که ازم خاستن به نحو احسن و کامل که اطلاعات اون هم توی سیستم و هم توی آرشیو کارخانه موجوده.کار ما یجوری برنامه ریزی و ثبت سیستمی و کاغذی بود.قرداد ما هم یک ماهه دوماه بوده توی این چند سال ‌..الآنم تموم شده

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:46 ب.ظ

   بابت حقوق قانونی خودتان میتوانید در اداره کار شکایت نمایید

   پاسخ
 • باسلام.۱۹ماه درجایگاه سوخت منطقه شهرمان مشغول کاربودم اول سال کارفرمابرگه ای سفیدشامل حقوق عیدی سنوات ساعت کاربدون اینکه جاهای خالی روپرکنه درخواست امضاکرد.منم ازترس عدم نیازو بخاطراینکه حسن نیتموثابت کنم اون برگه روامضاکردم ومتاسفانه دیروز بعدازپایان شیفت ب من گفتن اخراجی ودلیل رو فروختن گازوئیل ب مشتری توی گالن ۲۰لیتری اعلام کردن ومیخاستم بدونم چگونه میتونم درخواست بازگشت ب کاربدم وآیا اگرامکان این هست ک صاحب کارازاین موردامتناع کنه

  پاسخ
 • شرکت معتبر من رو یک هفته به صورت رایگان برای کارآموزی برای استخدام صندوقدار به کار گرفته و بعد از یک هفته با برگ های مهر شده قرار داد به آزمایشگاه و و طب کار معرفی شدم الان که هزینه ها رو انجام دادم میگن نیرو نمی‌گیریم درصورتی که غیر از یک هفته از صبح تا شب کار رایگان پانصد هزار تومان هزینه کردم چگونه از کارفرما بگیرم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 10, 2022 1:30 ب.ظ

   سلام حتما در اداره کار شکایت نمایید به نتیجه خواهید رسید

   پاسخ
 • با سلام خدمت سایت خوب شما بنده و همکاران بنده حدودا بیست و پنج نفر هستیم که با یک شرکت پیمانکاری در بنیاد مسکن قرارداد یکسال بستیم باوجود اینکه بهمون اعلام شده بود که کارتون چند سال طول میکشه بهمون کاملا اطمینان امنیت شغلی دادن و از ما هر نفری 70میلیون سفته اخذ کردن و یکسال قرارداد بستن بعد اتمام قرار داد الان شرکت اومده بعد اینکه قراردادمون تموم شده و مراجعه کردیم برای بستن قرارداد جدید بهمون ابلاغ کردن که از پنجاه نفر نیرو ما به بیست نفر نیرو نیاز داریم و ما رو به بهانه های الکی مثلا یک شرکت دیگری رو بهمون معرفی کردن که اونجا استخدام میشوید با وجود اینکه در کل سال بهمون چهار ماه سه ماه حقوق نمی‌دادند و اصلا انضباط حقوق رعایت نمیشد و تمام مشکلات رو تحمل کردیم و کار هم جزو کارهای سخت تخریب خانه و کاشانه مردم درگیری با مردم و غیره بوده و اما الان میخوان ما رو اخراج کنند چرا باید ما کارگران امنیت شغلی نداشته باشیم گناه ما چیست آیا میتوانیم از طریق اداره کار برای بازگشت به کار اقدام کنیم تا مورخ 22/2/1401اتمام قراردادمون هست خواهشآ یک راهی جلوی پای ما بذارین ما سی نفر کارگر هستیم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 14, 2022 9:43 ق.ظ

   سلام بابت تمام حقوق قانونی خود میتوانید در ادارات کار شکایت نمایید

   پاسخ
 • سیدمحمد رضافاطمی
  می 16, 2022 8:23 ب.ظ

  سلام بنده 10 سال سابقه کار در جایگاه سی ان جی رو دارم که قبلا دست شهرداری بوده که تمام حق و حقوقمون رو بهمون میداده وشیفت کاریمون چرخشی و هر چهار روز تعقیر میکرد یعنی 12 روز کار میکردیم و 4روز استراحت.حدود سه سال هست که پیمانکار از شهرداری جایگاه رو تحویل گرفته از بدو ورود هم 1میلیون از حقوقمون کم کرده و ماهم مجبور به امضای قرارداد میکردن و ماهم از ترس اخراج کردن امضامیکردیم.امسال که حقوقا رفته بالا اومده از هر جایگاه دوتا نیرو کم کرده و مابه صورت چرخشی هرروز سرکار هستیم بدون یک روز مرخصی یا استراحت.و هرروز هم دارن به بچه ها فشار میارن که استفا بدهند.میخواستم راهنماییم کنید که چیکار میتونم انجام بدم؟ومیتونم حق و حقوق گذشته ام که ن حق شیفت شب به ما میدادن ن حق تعطیلی بگیرم؟

  پاسخ
 • بارون ۹۵۳۱
  می 20, 2022 2:13 ق.ظ

  سلام من جایی قرارداد ازمایشی یک ماهه منعقد کردم بعد از دوهفته معاون اداری و مالی شرکت در حضور مدیر عامل به من توهین کرد و تهمتهای بدی زد طوری ک من مجبور به ترک اونجا شدم بعد ازآن بهش اعتراض کردم که به من توهین کرده و تهمت و افترا زده ، کلا منکر شد و گفت شما دچار سوتفاهم و سو تعبیر شدین و بعدش هم گفت تا نیای تسویه حساب کنی پولی نمیدم اونا منو محبور به رفتن کردن نه شرح وظایفی به من دادن نه چارت سازمانی که‌من بدونم اونجا کی چیکاره اس حتی روزی رو که خودشون تعطیل اعلام کردن منو مجبور کردن درخواست مرخصی پر کنم درصورتی که من نمیخاستم برم مرخصی ایا من میتونم کل مبلغ یکماه را با اثبات اینکه اونا مسبب اصلی رفتن من هستن بگیرم یا فقط دوهفته رو میتونم و ایا اگه من برای تسویه نرم اونا میتونن بهم حقوق ندن؟؟

  پاسخ
 • من ده سال کارمند بانک بودم و از اونجا تسهیلات اقساطی گرفتم و الان قبل از پایان قراردادن اخراج شدم. والان واحد حقوقی بانک زنگ زده میگه کل بدهیتو باید یکجا بدی ولی من وام قسطی گرفته بودم.الان چکار میشه کرد که وامو قسطی بدم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 21, 2022 5:23 ب.ظ

   سلام قرارداد تسهیلاتی هیچ ارتباطی به قرارداد استخدام شما ندارد اقدام بانک غیر قانونی هست

   پاسخ
   • سلام پدرم وارد سن76شده خرداد ماه ،قراردادی که باهاشون بستن تا پایان سال1401,الان بیمه و پیمانکار مشکلی ندارن بمونن سر کار،ولی ناظر قرارداد میگن باید فرم بازنشستگی پرکنن،ناظر قبلی هم که قرارداد بستن باهاشون رفتن از اونجا اما قرارداد تا پایان سال،ایا میتونن شکایت کنند ؟

    پاسخ
 • سلام .
  من یک کارگر یک شرکت پیمانکاری هستم
  و در حال حاضر کنترلچی شرکت میباشم
  و به صورت شیفت ۳روزصبح۳روزشب و ۳روز استراحت هستم و هرشیف دونفر هستیم
  جدیدا پیمانکار میگه که شما کنترلچی های دوم باید هیچ جمعه کاری و تعطیل کاری نیایید سرکار. و فقط کنترلچی های اول که سابقه بالاتری دارند بیاییدند.و میگه پیمانکار این حق رو داره که به نیرهاش بگه میتونید تعطیل کاری هارو و جمعه کاری هارو بیایید یا نه.
  میخواستم بهم بگید آیا برای ما که شیفت هستیم چنین چیزی امکان پذیره؟
  و از نظر قانونی ، قانونی هست؟
  و ما باید چیکار کنیم که این اتفاق نیوفته. باتشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 11:03 ب.ظ

   سلام اگر قرارداد به صورت شیفتی تنظیم شده کارفرما حق ندارد مغایر قانون تصمیم بگیرد

   پاسخ
 • باسلام و خسته نباشید توضیحات بسیار خوبی ارایه شده در اینجا از شما صمیمانه تشکر میکنم. سوالی هم مبنی بر این داشتم بنده در شرکتی کار میکنم که به اجبار 12 ساعت بصورت شیفتی در شب و روز ما را بکار گرفته اند و البته این حالت بعدا روی داده و در اول استخدام بنده 8 ساعته بود. چند روز پیش بعلت فشار کاری زیاد همه کارگران سالن حدود 70 نفر بغیر از تعداد انگشت شمار راس ساعت 4 شب بعد از 8 ساعت کاری سالن را ترک نمودند فردای انروز از نصف افراد تعهد گرفتند که 12 ساعته کار کنند و بقیه ر ا هم بزور امضا دادند و یک روز بعد از ان در اتاق نگهبانی موقه کارت کشیدن توهین لفظی به من و برخی ازین افراد شد و بنده جواب ان فرد را محترمانه دادم تا بعد از این تکرار نکند و این مسله شخصی شد و حالا بنده را از کار تعلیق نموده اند آیا این تعلیق قانونی هست؟ ویا اینکه من خواستار مطالبه همه حقوق خودم خواهم بود از جمله حق شیفت که نداده اند و بیمه که با سمت کارگر ساده واریز شده آیا امکان موفقیت دارم یا خیر؟ ببخشید که طولانی شد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 10:47 ب.ظ

   سلام خیر غیر قانونی هست. بابت تمام حقوق قانونی خودتان می توانید در اداره کار شکایت نمایید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید من در شرکتی مشغول به کار هستم طبق مصاحبه و قراردادی که با شرکت بستم توی پرسش نامه بدو استخدام با حقوق درخواستی من توی پرسش نامه موافقط کردن و بعد از اینکه قرارداد ها ی شرکت اومد حقوق من رو حقوق کارگری رد کردن.طی پیگیری ها بهم گفتن اشتباه شده و چون اخر سال هست بعد از سال حقوقت رو درست میکنیم.اما بعد از سال شده قرار داد هارو زمانی اوردن که یک هفته دیگه به پایان میرسه.و شرکت زیر بار اصلاح قرارداد نمیره.من امضا نکردم و میگه اگه امضا نکنی اخراجت میکنیم و بیا تسویه کن و ..‌.ایا میشه شکایت کرد؟ و اگه قرارداد رو امضا نکنم حق اخراج رو دارن ؟

  پاسخ
 • باسلام بنده مدت دوازده سال هست که دراتحادیه های صنفی به عنوان مدیراجرایی بابت صدورپروانه کسب مغازه هامشغول به کارهستم ومدت حدودده سال وخورده ای هم بیمه دارم ابتدای شروع به کارباحقوق زیرقانون اداره کارمشغول شدم وبعدا هم که طبق قانون اداره کارشدحقوقم به علت اینکه حقوق ماازپولی هست که ارباب رجوع بابت صدورپروانه کسب واریزمیکنه حدود یکسال حقوق معوقه دارم حالا هم به علت اینکه حقوق ماطبق قانون اداره کارهست ودرآمد ماهیانه اتحادیه کمترازحقوق وبیمه من هست میخان حالا بعد دوازده سال کارباروزی هشت ساعت مارو ساعتی کنن ومثلا ماهی دومیلیون بهمون بدن وبیمه هم یانکنن یانهایتا طبق همون ساعاتی که ساعتی کردن ده روزه یاپونزده روزه واریزکنن خواستم بدونم اصلا بعد دوازده سال کارطبق ساعات اداره کارمیتونن اصلا حالا قرارداد ساعتی وسه ماهه بسته کنن واینکه اگرمن راضی نباشم قرارداد ببندم وبرم اداره کارشکایت کنم میتونن برگشت به کاربرام بزنن باهمون ساعت کاری قبلی یانه ممنون میشم راهنمایی کنین.

  پاسخ
 • سلام و عرض خسته نباشید و خداقوت خدمت شما عزیزان
  من بایه شرکت شروع به همکاری کردم اولش بمن گفتن درهفته نهایتا دوروز اضافه کاری دارید که بدون حقوق و از اونجایی که من نیاز به کار داشتم پذیرفتم وبعد که مشغول کار شدم هرروزحداقل 4ساعت اضافه نگه میداشتن و وقتی اعتراض میکردم میگفتن ناراحتی سوئیچو بذار برو.من کلا40روز مشغول بودم که درآخر انقد که مشکلات درشرکت زیاد بود ما هراعتراضی که کردیم میگفتن برو و نیا تاجایی که حتی کارگر هم رده من هم این حرفو بمن میزد
  خواستم ببینم دستم بجایی بند هست و اداره کار ازم حمایت میکنه شکایت کنم؟
  واینکه بعد گذشت20روزهنوز باهام تسویه نکردن و میگن که میتونیم تا سه ماه پول شمارو بلوکه کنیم.آیا کارفرما این حقوداره؟

  پاسخ
 • علی علیپور
  ژوئن 7, 2022 8:53 ب.ظ

  سلام بنده نزدیکه هشت ماه یک شرکت کارمیکردم که قراردادیکماه ویادوماهه تنظیم میکرد که بعدازسال جدیدیک روزبخاطرمشکل شخصی یکساعت دیرکردم که هنوزازقراردادجدیدم یکماه مانده منوازکاربیکارکردن وچندبارهم به مدیرشرکت گفتم بزاریدبیام سرکارمدیریت شرکت گفتن هرچی سرکارگرمیگه همونه سرکارگرهم میگه نفرجدیدبجای شماگرفتم لطفاراهنماییم کنیدوهمچنین حق بیمه ام رابدرستی پرداخت نکردن

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من در یک شرکت ۳ سال کارکردم سال ۴ من رو به شرکت زیر مجموعه فرستادن تا نیرو براشون تربیت کنم و حالا که ۹ ماه گذشته من رو اخراج کردن چون حقوق من ۲ برابر حداقل حقوق بود ترجیح دادند ۲ کارمند اموزش دیده زیر نظر من رو نگهدارن و من رو اخراج کنند ۳ ماه از قرار داد کاری مانده ولی قرار داد کتبی رو بهم ندادند حتی من حاضر شدم حق بیمه خودم رو بدم و حتی هیچ حقوقی دریافت نکنم تا ۱۲ ماه در شرکت جدید حق بیمه رد بشه که بتونم تا پیدا کردن کار جدید از بیمه بیکاریم استفاده کنم متاسفانه کارفرما قبول نکرده و میگه هیچ کاری نمیتونی بکنی و قرارداد شفاهی مورد تایید اداره کار نیست البته من ۲ نفر شاهد اقا که ۱ نفر مدیرفروش و ۱ نفر مدیر مالی شرکت جدید بوده اند هم دارم ایا با شکایت میتوانم احقاق حق کنم و حتی به کار باز گردم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 10:22 ب.ظ

   سلام بله در اداره کار شکایت کنید قرارداد شفاهی با توجه به ادله ای که دارید احراز میشود

   پاسخ
 • اکبرخلیلی
  ژوئن 9, 2022 12:28 ق.ظ

  سلام بنده 45روزهست توقسمت کارگاه ماشین سازی صنعتی مشغول به کارمیباشم وبدلیل وجودیه نفربدون مدرک فنی وحتی تخصص دراجراکارراهم نداردوچون سابقه کاری آنها نسبت به من زیاد هست بهم زورمیگویند وکارهای خودشون روبه من واگذارمیکنندوهرگاه ایرادکاری صورت بگیریدمرامقصراعلام میکنند.وباتوجه بنده متوجه اشتباه هات بازهم سرپرست کارگاه مرااخراج کرده لطفاراهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام. ببخشید من برجهای ۱ – ۲ – ۳ برای یه پیمانکار توی یه پتروشیمی کار کردم. تو این مدت مدیر شرکت هنوز نیومدن با من قرارداد ببندن. ولی بیمه برج یک من رد شده اما برج ۲ و ۳ هنوز نه. برای برج ۳ من ۲۴ روز حضور دارم و از ۸ روز قبل هم نامه تسویه زدم که توی تاریخ ۲۴ ام تسویه میخوام کنم.
  این شرکت هنوز حقوق منو حتی مال برج ۱ رو پرداخت نکرده. امروز حقوق برج ۱ و ۲ بقیه کارگرها رو زده به حسابشون ولی منی که گفته بودم تسویه میکنم رو واریز نکرده.
  الان هم میگن باید تسویه کنی و امضا هم بزنی و بنویسی که تمام حقوقت رو دریافت کردی و بعدش که رفتی توی ماه‌های بعدی حقوقت رو بهت میدیم. ولی هیچ اعتمادی بهشون ندارم. ایا من شکایت کنم توی اداره کار به نتیجه میرسه و به حقوقم میرسم؟

  پاسخ
 • سلام
  من 11 سال در یک شرکت بازرگانی کار کردم 4 سال اول منو بیمه نکردن و الان هم اخراج شدم
  ممنون میشم راهنماییم کنید حق و حقوقات من چقدر میشود برم اداره کار

  پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید سال 84تا 88 در آموزشگاهی مشغول به کار بودم که بیمه من از اواخر سال 85 رد شده است که کارفرما به دلایل واهی از بیمه کردن امتناع می نمود آیا میتوان از کارفرما بابت بیمه نکردن این ایام شکایت نمود

  پاسخ
 • من مهندس ناظر یک پروژه عمرانی هستم،قرارداد های من 3 ماهه تنظیم میشد و در آخر این ماه به من گفتن دیگه باهات قرارداد نمیبندیم و نیا!!
  پروژه در حال انجامه و تموم نشده ولی میخوان دیگه با من قرارداد نبندن و یک آشنایی از خودشون رو بیارن!!
  الان من میتونم ازشون شکایت کنم و حداقل بیمه بیکاری بگیرم یا بازگشت به کار؟

  پروژه ای که من هستم سه عاملی هستش یعنی. کارفرما،مشاور پروژه و پیمانکار پروژه که من در قسمت مشاور پروژه که یک شرکت خصوصیه کار میکنم.
  قرارداد شرکت ما با کارفرما تمدید شده و دارن کار میکنن توی پروژه عمرانی ولی با من دیگه قرارداد نمیبندن !
  (بعضی ها میگن پروژه ای بیمه بیکاری تعلق نمیگیره ولی من شنیدم واسه زمانیه که پروژه تموم بشه ولی شرایط من پروژه تموم نشده و فقط قرارداد من تموم شده!!)

  پاسخ
 • بنده از کار تعلیق شدم و در صورت اخراج کارفرنا هیچ قراردادی فی ما بین بنده و کارفرما وجود ندارد به چه صورت میتوانم در صورت اخراج احقاق حق نمایم؟

  پاسخ
 • باسلام
  من ۸ ساله که در یک درمانگاه در قسمت پذیرش کار میکنم به علت اینکه یک بیمار دعوا راه انداخته و به من فحش داده مدیریت من رو مقصر میدونه و شیفت برنامه به من نداده و قصد اخراج منو داره ایا میتونه من رو اخراج کنه من باید چکار بکنم یک موضوع دیگه هم که هست ۸ سال پیش که استخدام شدم ۶ ماه بیمه من رو رد نکرده لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 1, 2022 10:46 ق.ظ

   سلام حق اخراج ندارند.در صورت اخراج بازگشت به کار شکایت کنید و مطالبه الزام به پرداخت حق بیمه آن ۶ ماه را داشته باشید

   پاسخ
 • ابراهیم مهرانفر
  جولای 2, 2022 5:32 ق.ظ

  سلام نزدیک ۷ ماه در یک شرکت معتبر مشغول به کار بودم نزدیک ۲ ماه یک خط تولید کامل رانصب کردیم در قرارداد کارگر فنی ثبت شده بود بعد ۵ ماه قرار داد بع عنوان اپراتور خط ثبت شده .مدیر تولید از من خواست تا به قسمت بارگیری برم و به ماشین بار بزنم منم قبول نکردم با مراجعه به قسمت اداری نگهبان امد دنبالم و بهم گفتن اخراجی و از شرکت درامدم این در صورتیه که مدرک تحصیلی من کارشناسی برق هست خود اون خط تولیدو خودم نصب کردم همزمان هم اپراتور یک چهارم خط تولید و مسعول کنترل کیفیت همون خط هم بودم و مشکلات برق دستگاه رو نیز بر طرف میکردم ولی تو آخرین قراردادی که ۳ ماه بود و تازه امضا کرده بودم اپراتور همون قسمت زده بود منو .الان تکلیف من چیه ؟؟من باید میرفتم بارگیری محصولات به عنوان کارگر بارگیری ؟؟یا میتونم حقوق اون قراردادو کامل بگیرم الان نزدیک یه ماهش رفته دوماه وو چند روز از قرار داد مونده؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 16, 2022 10:19 ق.ظ

   سلام بله نسبت به مطالبه حقوق قانونی خودتان اقدام کنید

   پاسخ
   • محسن رستمی
    جولای 19, 2022 5:39 ب.ظ

    من 10روز در شرکتی مشغول به کار بودم و بعد شرکت قطع همکاری کرد .بعلت اینکه برای من ممکن نبود در بانک مورد نظر حساب باز کنم. بعد که برای تسویه مراجعه کردم ،گفتند روز مزد حساب میشی با وجودی که قرار داد من سه ماه بود.آیا شرکت درست میگه؟ یا من برای کسب مطالبه مابقی دستمزد به اداره کار شکایت کنم

    پاسخ
 • سامان سعیدی
  جولای 16, 2022 9:13 ق.ظ

  من در یک فروشگاه ‌و شرکت خصوصی به مدت ١٢ سال همکاری داشتم با دادن هزاران وعده ،
  و بعد از ١٢ سال در سال های آخر بدون عقد قرار دادی مشغول به کار بودم ، آخرین قرار داد هم ۶ ماهه بود و بعد از آن بخاطره داشتن آشنایی و همکاری ١٢ ساله زیاد پا فشاری به عقد قرار داد نبود با این حال بعد از گذشت این همه سال و اضافه شدن به سهام داران شرکت و عوض شدن مدیر عامل از بنده خواسته شد که به عنوان منشی ادامه به فعالیت بدهم که بنده بخاطره ناراحتی پیش آمده فردای آن روز حاضر در محل کار نشدم و آن ها با بنده قطع همکاری کردن آیا امکان پیگیری و شکایت بابت همچین موردی هست ؟ با توجه به این که برای بنده ١٢ سال بیمه رد نشده است
  و حد اکثر نصف این مدت بیمه رد شده است، و بخاطره داشتن روابط صمیمانه رزومه ١٢ بنده آماده است ولی میدونم بابت گرفتن رزومه از اینجانب قراره سندی جلوی من گذاشته بشود و امضا گردد تا رزومه به بنده داده شود

  پاسخ
 • یه کارگر داریم انتظامات ساختمان.با یکی اعضای از هئیت مدیره درگیر شده و بی احترامی کرده.دو ماه از قرار دادش مونده.آیا میشه اخراجش کرد؟میشه اخطار کتبی بهش داد که اگر تکرار کرد بشه باهاش برخورد کرد؟

  پاسخ
 • من کارفرما هستم و بدلیل مشکلات مالی می خوام یکی از کارگران را اخراج کنم ایشون قراداد شوم تا آخر سالهو الان در بین قرداد ایشون اخراج کردم ایشون برای بیمه بیمه بیکاری درخواست دادن و چون در بین قرارداد اخراج شدن باید دادخواست علیه کارفرما تنظیم کنن الان خواستم ببینم ما الان چی کار کنیم که ایشون بیمه بیکاری شو بگیره برای ما هم مشکل پیش نیاد.

  پاسخ
 • سلام من مدیر روابط عمومی پایگاه ملی میراث فرهنگی هستم از تاریخ 1400/7/17تا تاریخ 1401/3/05فعالیت داشتم بعد این تاریخ اخراج شدم و اداره کار شکایت کردم و اداره کار حکم بازگشت به کار و ابقا در شغل قبلی رو داد کارفرما با ما قرارداد یک ماهه امضا میکرد و چون ماهیت کاری من مستمر و دائم بود حکم بازگشت به کار گرفتم الان که میخوام برگردم سر کار چه قراردادی رو باید امضا کنم.چون من بعلت ماهیت کار مستمر و قراردائم بازگشت بکار گرفتم اگه قرارداد یک ماهه رو امضا کنم قرارداد به موقت تعغیر پیدا می‌کنه لطفاً راهنمایی بفرمایید من چیکار کنم؟/ اگه قرارداد امضا نکنم حقوق نمیدن چه قراردادی رو باید امضا کنم؟/ الان من که قرارداد دائمی محسوب میشم باید چه قراردادی رو امضا کنم/ در حکم هیات تشخیص در مورد قرارداد چیزی ننوشته/

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 20, 2022 10:16 ق.ظ

   سلام قرارداد یکماهه رو امضا نکنید/ تقاضای صدور اجرائیه قرارداد را از دادگاه نمایید/ قرارداد مدت معین تا زمان بازنشستگی/ به اداره کار مراجعه کنید.

   پاسخ
 • سلام من یه کارگاه کوچک دارم خودم توليد نمیکنم به کارخانه کار میکنم ۶تا کارگر دارم الان از اقتصادی گرفتار م نمیتونم بیمه و ماهیانه آنها را بدهم از قرارد۵ ماه مانده چگونه اخراج کنم شاگردهامو تا بتوانن از بیکاری استفاده کنن

  پاسخ
 • سلام .بنده تو یه شرکتی کار میکردم قراردادی بسته نشده اما بیمه برایم رد شده کار فرما بنا به حرف شخص خاصی و خصومتی که با بنده داره اون شخص بدون حرف زدن با من عدم نیاز بنده رو صادر کردن در صورتی که دو ماه و نه روز حقوق معوقه دارم و بعد یک هفته هیچ اقدامی برای حق بنده انجام نشده .لطفا راهنماییم کنید ممنون

  پاسخ
 • سلام من مدت ۲سال در یک شرکت کار میکنم بیمه هم واسم رد شده ۴ماه حقوق نگرفتم ولی بیمه رد شده امروز اومدن گفن تعدیل نیرو داریم از شش تا سه نفر باید برن واین حرفو کارفرما زد در صورتی که شرکت ما هر روز کار داره گفتن ما مجبوریم افرادی که سابقشون بیشتره نگهداریم من چطور میتونم تو این کار بمونم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   نوامبر 23, 2022 4:06 ب.ظ

   با سلام
   تا زمان اتمام قرارداد حق اخراج شما را ندارند مگر اینکه نامه عدم نیاز بزنند که در اینصورت باید حقوق شما را تا پایان قرارداد پرداخت نمایند

   پاسخ
 • با سلام من اسفند پارسال در معدن به عنوان اينكه پدرم فوتي ناشي از كار همان معدن بود استخدام كردن مدارك منو گرفتن براي شروع به كار حتي روز اول سن هم گفتن زير سي و پنج بايد باشي كه من شرايط رو داشتم شروع به كار منو زدن بعد از چند روز گفتن شما نميتونين بيايين سركار بخاطر اينكه برادر بزرگترم كه چهل و شش سال سن داشت اعتراض كردن منو اخراج كردن الان نزديك به يكساله هروقت هم من مراجعه ميكنم جواب سر بالا به من ميدن كه برادرت اعتراض كرده در صورتي كه روز اول سن رو ملاك دانستن منو با سركار موافقت كردن الان من بيكار شدم به منم جوابي نميدن من ميتونم اداره كار شكايت كنم ؟؟

  پاسخ
 • سلام ، شهریورماه من اخراج شدم موقع تسویه حساب حق مسکن رو که ۱۰۰هزار کم شده بود پرداخت نکردن ، وگفتن اگه تصویب بشه خبرمیدیم الان که تصویب شده میگن شامل من نمیشه
  لطفا راهنمایی کنین ، باتشکر

  پاسخ
 • سلام بنده ۲۳ سال سابقه بیمه دارم به مدت ۱۵ سال است که در بنیاد مسکن راننده بودم به علت دیکس کمر یک بار عمل جراحی انجام دادم در سال ۹۱ در سال ۹۸ مجددا علت کرد طبق نظر پزشک معالج نیاز به عمل جراحی مجدد و نصب پلاتین داشتم که در سال ۹۸ دکتر دو ماه استراحت بهم داد که دارو مصرف کنم بعد از دو ماه عمل کنم که بعد از دو ماه رفتم عمل کنم که دیدم بیمه هام قطع شدن هم تامین اجتماعی هم تکمیلی خلاصه با مدیر کل کارمون به دادسرا کشیده شد و بنده از طریق پیامک چندتا فوش بهش دادم به خاطر قطع بیمه خلاصه ایشان منو به هیت تخلفات اداری داده بود و اخراج کرده بود اما بعد از ۲۵ ماه به صورت شرکتی بازگشت به کار شدم و در طی آن به دیوان اعدالت جهت بازگشت قرارداد و حق حقوق ۲۵ ماه شکایت کردم هنوز نتیجه نگرفتم آیا موفق میشوم برای حق حقوق ۲۵ ماه ام

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر من از 6یا 7 مرداد امسال توی ی شرکت پیمانکاری مشغول به کار شدم از روز اول قرار بود بیمه و بیمه تکمیلی رو رد کنن اما بیمه تکمیلی محقق نشد ایشون تا الان فقط سه ماه بیمه رو واسه من رد کردن گفتن تیر رو هم واستون رد میکنم یعنی فقط تیرو مرداد و شهریور رو رد کردن ماه مهرو گفتن قرارداد پیمانکاریمون تمدید نشده نمیتونم رد کنم ان شاالله ماه بعدی در صورتیکه من نیروی دفتریم ایشون حاضر نیستن از جیب خودشون پرداختی داشته باشن الان دیروز زنگ زدن که قرارداد تمدید نشده من نمیتونم بیمتو رد کنم و اینکه میخوام شرکتو ببندم برام فایده ای نداره من میتونم از طریق اداره کار شکایت کنم؟آیا شکایت واسم فایده ای داره؟احقاق حق میشه؟ اینم ذکر کنم که ما هیچ قراردادی نداریم و ایشون دوتا شرکت داشتن من پیگیری کارای جفت شرکتا رو انجام میدادم حتی چندباری برای کارای شخصیشون منو چند جا فرستادن یا آزمون ایمنی اداره کارو به جای خودشون و افراد لیست بیمشون شرکت کردم ممنون از شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دسامبر 13, 2022 2:08 ب.ظ

   سلام بله میتوانید به اداره کار مراجعه کنید و بابت تمام حقوق و مزایا دادخواست بدهید.

   پاسخ
 • سید حسین عباسی
  دسامبر 24, 2022 1:58 ب.ظ

  سلام وقت بخیر..بنده6 سال نیروی شرکتی کاوشگران در دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان نیروی حفاظت فیزیکی بودم قرارداد ما تا 10/30 بوده و به ما گفتن دیگر قرارداد در سال جدید نمیبندند. و قراره به جای 3 نفر نیروی نگهبان از دوربین استفاده شود . با توجه به اینکه بنده 6 سال در این مکان مشغول به کار بوده و دارای 2 فرزند میباشم در شب عیدی چه گلی بر سر بگیرم وممنون میشم راهنمایی کنید. بنده 35 ساله هستم.

  پاسخ
 • سلام
  در شرکتی نزدیک ۷سال مشغول به کارم و تو قراردادمون مجبورمون میکنن که بنویسیم تو هر زمان و مکانی که مورد نیاز شرکت باشه باید کار کنیم بعد چون اینو نوشتیم میگن هرکاری که میگیم باید انجام بدینو سرمون دادو بیداد میکنن روز به روزم کارمونو زیاد تر میکننو میگن که باید بزنین نمیتونین به سلامت از بس کارم سنگین شدودیگه توان انجام کارو نداشتم دیسک گردنو دست درد گرفتم و دکتر برام ۲ماه استراحت نوشت و گفته که اگه به این کار ادامه بدم بدتر میشم میخوام ببینم به من بیمه بیکاری تعلق میگیره تا یه کار راحت تر پیدا کنم؟اخه کارفرمام میگه باید خودت استعفا بدی،لطفا راهنماییم کنین چیکار کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 1, 2023 2:36 ب.ظ

   پس از اتمام قرارداد تمدید نکنید و از بیمه بیکاری استفاده نمایید.
   اگر در مدت قرار داد ترک کار نمایید بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست