حق فسخ در قراردادهای کار

دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی
حق فسخ در قراردادهای کار

شرح موضوع

حق فسخ در قراردادهای کار

حق فسخ در قراردادهای کار بدین معناست که هریک از طرفین قرارداد کار اعم از کارگر و کارفرما اجازه برهم زدن قراردادکار منعقده را داشته باشند. حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین با حق فسخ درقراردادهای کار دایم متفاوت است. قانون گذار حق فسخ را در قراردادهای موقت یا کار معین برای هر دو طرف قرارداد کار، ممنوع اعلام کرده است اما در قراردادهای دایم کار، کارگر میتواند در صورت تمایل از کار خویش کناره گیری نماید.

تفاوت حق فسخ قرارداد کاری با استعفا در قرارداد کار

اگر چه ظاهرا هم با فسخ و هم با استعفا رابطه کاری خاتمه پیدا می کند ولیکن قانونگذار برای اعمال هر دو شیوه جداگانه ای تعیین نموده و آثار حقوقی متفاوتی نیز برای هریک مشخص کرده است. مقنن به مساله استعفای کارگر در بند و ماده 21 قانون کار اشاره نموده و به بحث فسخ قرارداد کار در بند ز همان ماده تصریح نموده است. همین جدا سازی نشان می دهد که فسخ قرارداد متفاوت از استعفا در قرارداد کار موقت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیزدر پی دارند.

در تفاوت حق فسخ و حق استعفا می توان به طورکلی به موارد زیر اشاره کرد:

 1. استعفا صرفا از سوی کارگر ممکن است اما فسخ قرارداد از سوی کارفرما نیز ممکن است.
 2. استعفا حقی است که قانون گذار به کارگر اعطا کرده و به موجب آن به کارگر امکان قطع همکاری را با رعایت شرایط مقرر داده است اما حق فسخ در قرارداد کار باید تصریح شود تا شخص بتواند از حق مزبور استفاده کند. به عبارت دیگر برای این که کارگر یا کارفرما بتوانند حق فسخی را اعمال کنند باید بندی در قرارداد تحت عنوان بند فسخ قرارداد پیش بینی شده و این حق را اعطا کرده باشد.
 3. حق استعفا هم در قراردادهای موقت و هم در قراردادهای دائمی وجود دارد اما حق فسخ مطابق ماده 25 قانون کار در قراردادهای موقت قابل اعمال نیست و پیش بینی آن در ضمن قرارداد کار جزو شروط باطل در قرارداد کار محسوب می شود.

شرایط فسخ قرارداد کاری

همان طور که بیان شد حق فسخ متفاوت از حق استعفای کارگر است. امکان دارد که ایجاد حق فسخ در قرارداد منوط به تحقق شرطی باشد در این صورت برای اعمال آن و فسخ قرارداد باید شرط مزبور محقق شده باشد. برای مثال اگر در قرارداد موقت پیش بینی شود در صورت غیبت بیش از هفت روز کارگر، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن اعلام به کارگر فسخ کند برای اعمال این حق فسخ غیبت کارگر برای مدت بیش از هفت روز الزامی است

نکته ای که در شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر باید بدان اشاره کرد بحث مدت زمانی است که کارگر پس از استعفا باید در محل کار حاضر شود در حالی که در بحث اعمال حق فسخ این موعد زمانی وجود ندارد. به عبارت ساده تر زمانی که کارگر از محل کار خود استعفا می دهد ضمن تقدیم استعفای کتبی خود باید یک ماه دیگر در محل کار خود حاضر شود تا کارفرما مهلت پیدا کردن جایگزین را داشته باشد ولی در بحث استعفا این الزام برای کارگر وجود ندارد.

فسخ قرارداد کار توسط هر یک از کارگر و کارفرما چگونه است؟

حق فسخ به معنای اختیار بر هم زدن معامله، (قرارداد) است. یعنی یکی از طرفین مجاز باشد که به صورت یک طرفه قرارداد را ملغی کند و از بین ببرد.

قراردادهای کار ممکن است قراردادهای موقت یا جهت کار معین باشد و یا قرارداد کار دائم باشد که در هر کدام از این نوع از قراردادها حق فسخ متفاوت می باشد که در ادامه هر کدام به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

فسخ قراردا توسط کارگر یا کارفرما
شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر

فسخ قرارداد کار دائم ،توسط کارگر و کارفرما

فسخ قرارداد کار دائم توسط کارگر در قرارداد‌های کار دایم به توجه به بند (ز) ماده ۲۱ قانون کار، مجاز اعلام شده است. در این بند مقرر شده است که کارگر در قراردادهای کار دائم میتواند در صورتی که تمایل به قطع همکاری داشته باشد از کار خویش با رعایت قانون کار استعفا دهد.

به عبارت دیگر از عبارت استعفا در ماده ۲۵ قانون کار ،این چنین استنباط میگردد که استعفای کارگر در این ماده، از طرق خاتمه قرارداد کار محسوب شده است و منعی ندارد این امرناظر به قرارداد کار دایم می باشد. درحالیکه در قرارداد‌های موقت، استعفا کارگر بایستی از سوی کارفرما مورد پذیرش واقع شود، تا قرارداد کار منحل شود.

نکته حائز اهمیت : قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز میباشد.

فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین،توسط کارگر و کارفرما

قانون گذار در قانون مدنی این حق را در برخی از عقود برای هریک از طرفین قرار داده است اما در مورد قراردادهای کار در ماده ۲۵ قانون کار صراحتا اجازه فسخ قرارداد را از هر دو طرف قرارداد منع کرده است. در مورد حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین ، قانون گذار در ماده مزبور چنین آورده است:

“هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد ، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.”

هرگاه قراردادی بین دو فرد منعقد شود چه برای مدت معین و چه کار معین هریک از طرفین مختار هستند مدت را مشخص نمایند یا شروطی را که خلاف قانون و شرع نباشد را در قرارداد خود ذکر نمایند. اما شرط اینکه هرکدام بتوانند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کنند خلاف قانون است.

البته لازم به ذکر است، قانون گذار در قانون کار مواردی را عنوان کرده است که هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند با استفاده از آن ها از کار کناره گیری نمایند. اما این موارد جز گونه هایی نیست که کارگر و کارفرما با موافقت و رضایت خودشان به این امر اقدام نمایند بلکه این اجازه از طرف قانون به افراد اعطا شده است.

درچه صورتی امکان فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین وجود دارد؟

دوره های آزمایشی کار: در این مواقع کارگر و کارفرما توافق می نمایند که یک دوره ای را به عنوان آزمایشی  به کار مشغول باشند که برای کارگران ماهر، دوره ۳ ماهه و برای کارگران نیمه ماهر ،۱ماهه است. در این مدت هریک از کارگر و کارفرما می توانند کار و کارگر را محک بزنند که آیا با روحیات و آنچه در طلبش بوده اند هماهنگی دارد یا خیر. در نهایت، اگر با آنچه کارگر و یا کارفرما انتظارش را داشتند، هماهنگ نباشد هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند رابطه کاری را خاتمه دهند.

البته با این تفاوت که چنانچه قطع همکاری در اثنای مدت و از طرف کارفرما باشد ،کارفرما ملزم به پرداخت همه حق و حقوق دوره کارگر است و اگر قطع همکاری به درخواست کارگر باشد،  کارگرفقط مستحق دریافت میزان کار خود است.

قصور در انجام آیین نامه های انضباطی کارگاه: یکی از شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما قصور کارگر در انجام مفاد آیین نامه انضباطی است. چنانچه کارگری در انجام وظایف محوله خود قصور کند و یا از آئین نامه های انضباطی کارگاه  تخطی کند کارفرما می تواند با پرداخت حق سنوات به وی قرارداد را با وی فسخ کند.

اگرچه قانون گذار در ماده ۲۵ قانون کار از اجازه فسخ قراردادکار را از طرفین گرفته است. اما لازم به توضیح است که حق بر هم زدن قرارداد کار،به صورت یک طرفه از کارگر و کارفرما گرفته شده است و منع قانونی دارد. و نباید آن را با مواردی که قانون گذار با دلیل این اجازه را به افراد اعطا کرده است خلط کرد .

فلذا چنانچه قرارداد کاری منعقد شود نمی توان به استناد این ماده و حتی در صورت بودن توجیهات قانونی نام برده در مواد آتی چنین عنوان کرد که دیگر به هیچ وجه نمی توان از بند آن رها شد. بلکه در مواد احصایی در قانون چنین حقی به کارگر یا کارفرما داده شده است.  اما از طرفی هم حق فسخ بلاجهت و یک طرفه از آن ها گرفته شده است.

قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند .و جز در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند و اگر برخلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلاجهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می تواند به عمل او معترض شود .

نتیجه ای که حاصل میشود این است که قرارداد کار موقت، لازم است و امکان فسخ قرارداد توسط هیچ یک از طرفین وجود ندارد. و قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز می باشد .

گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری موفق و دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما پاسخ گوی شما عزیزان در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی قراردادهای کاری، سنوات کارگران،حقوق و مزایای کارگران،اختلافات کارگر و کارفرما و … می باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

بله اساسا حق فسخ برای خاتمه دادن به قرارداد کار قبل از اتمام مدت آن است در غیر اینصورت اگر مدت قرارداد به پایان رسیده باشد در واقع قراردادی وجود ندارد تا بخواهیم اقدام به فسخ آن کنیم.

مطابق ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد کار حق فسخ یک جانبه قرارداد را در قراردادهای موقت ندارند.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 10 امتیاز: 3.6)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

130 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سپاس از اطلاعات مفیدی که در اختیار گذاشتید

  پاسخ
 • سلام خیلی عالی بود

  پاسخ
 • قرارداد 3 ماهه با شرکت بستم،بعد 20روز میخام اعلام کنم که حاضر به ادامه همکاری نیستم،آیا دردسری برای من داره؟

  پاسخ
  • سلام بستگی به نوع و شروط قراردادی دارد

   پاسخ
  • سلام خسته نباشی
   من یه ۲ سال در یه مکانی با بیمه و تمامی شدایط مشغول به کار شدم
   قراداد ماه ۳ ماه بود هر ۳ ماه قرارداد میبستیم
   اگه من زود تر ۳ ماه فسخ کنم باید خسارت بدم و چه جوری خسارت

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    بهمن 12, 1401 10:38 ق.ظ

    در صورتی که یک ماه قبل از ترک کار استعفای مکتوب خود رابدهید مسئولیت ندارید

    پاسخ
 • سلام. من حدود 15 ماه کار کردم و بیمه تامین اجتماعی دارم. اما الان در یک پست دولتی مشغول به کار هستم و بیمه صندوق بازنشستگی کشوری هستم و به دلایلی قصد انتقال بیمه رو ندارم. آیا می تونم سابقه بیمه تامین اجتماعی را لغو کرده و هزینه اش رو دریافت کنم؟ و اگه امکان این کار هست، چند درصد حقوق پایه رو می تونم دریافت کنم؟ با تشکر.

  پاسخ
  • بله میتوانید

   پاسخ
   • سلام من یک ماه در کافه کار میکنم و قرارداد ۶ ماهه به همراه ۱۰ میلیون سفته دارم اما نمیخوام به کارم ادامه بدم چه کاری میتونم انجام بدم؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 12, 1401 10:39 ق.ظ

     به صورت مکتوب استعفای خود را به کارفرما ارائه دهید بعد از گذشت یک ماه میتوانید سرکار حاضر نشوید.

     پاسخ
  • سلام
   آیا با خاتمه قرارداد مدت دار ( یک ماهه ) برای ترک کار بازهم باید استعفا داد ( منظورم یک ماه جلوتر است )
   ممنون

   پاسخ
   • سلام خیر

    پاسخ
    • سلام بنده بایک شرکت مشاوره قرار داد یکساله آنلاین بستم والان ۴روز از قرار داد میگذره ولی ایشون عکس امضا خودشون رونفرستادن ولی من عکس امضا واثر انگشت رو فرستادم چطورمیتونم قرار داد رو باطل کنم؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      خرداد 10, 1402 10:32 ق.ظ

      با سلام. با ارسال اظهارنامه، ارسال عکس امضا و اثر انگشت را مطالبه کنید در اظهارنامه بیان کنید در صورت عدم ارسال ظرف مدت 30 روز قرارداد از اعتبار ساقط است.

 • سلام بنده دو سال در یک شرکتی مشغول به کار بودم بعد از دو سال اخرین قرارداد بنده ۶ماه بود ومن ۱۵روز مانده به قراردادم بدون اعلام قبلی ترک کار کردم و نرفتم در موقع تسویه حساب شرکت پایان کار ۶ماه بنده +۹روز مرخصی بنده رو نداد آیا من میتونم برای اینها از اداره کار شکایت بکنم نتیجه ای میگیرم؟

  پاسخ
  • سلام بله

   پاسخ
   • سلام من در یک شرکتی کار میکنم که متاسفانه حقوق به موقع نمیده الان حدود ۵۵ روز از شروع کار من میگذره و حقوقی که وعده داده بودن ماهیانه پرداخت کنن رو ندادن از قبل هم اطلاع داشتم و از کارگران شنیده بودم که حقوق ها چند ماه عقب افتاده و عیدی سنوات و حتی حقوق اضاف کار چند سال قبل پرداخت نشده
    این شرکت با بنده تا حدود یک ماه دیگه قرار داد موقت داره ولی حقیقت این شرایط دیگه قابل تحمل نیست من میتونم فسخ قرار داد کنم؟ یک ماه مانده به پایان زمان قرارداد

    پاسخ
   • سلام وقتتون بخیر. ببخشید سوالی داشتم. قرارداد داد یک ساله بستم اما الان بعد یک ماه میخوام بیام بیرون از کار. امکانش هست بدونم چه دردسر هایی برای من داره؟ حتمت باید هزینه پرداخت کنم؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 12, 1401 10:38 ق.ظ

     با سلام به صورت مکتوب استعفای خود را به کارفرما ارائه دهید بعد از گذشت یک ماه میتوانید سرکار حاضر نشوید.

     پاسخ
 • سلام وقت بخیر اینجانب در کارگاهی مشغول به کار هستم و روی یک برگه قراردادی دستی نوشته شده که بنده به مدت سه سال مشغول به کار باشم بدون توضیحات حقوق و ساعت کاری
  و ۵۰ میلیون سفته از من گرفته شده .
  ولی من به دلالیل زیاد بودن ساعت کاری ۱۱ ساعت و مسائل دیگر قادر به همکاری نیستم یک سال از قرارداد گذشته است
  آیا اون کاغذ دست نوشته اعتبار قانونی دارد و من نمیتوانم از کار خارج شوم ؟
  ممنون از سایت خوبتون

  پاسخ
  • شما دارای حق قانونی استعفا هستید و میتوانید نسبت به‌ مطالبه حقوق و مزایای قانونی خود اقدام نمایید

   پاسخ
   • حمان شاد
    دی 4, 1400 9:57 ق.ظ

    در قرارداد ساعتی به هریک از کارگر و کارفرما اجاز فسخ با اطلاع یکماهه داده شده، من امکان استعفا دارم؟ با استعفای من موافقت نکردند . آیا اگر بعد از سپری شدن یک ماه علیرغم عدم موافقت با استعفا سر کار نروم. مشکل قانونی دارد؟ در قرارداد نوشته شده که اصلا موید قرارداد استخدامی نیست.

    پاسخ
    • بله مشکلی در استعفا ندارید

     پاسخ
    • سلام من یک دانشجوهستم و روزاول کاری بامن دوعددقرارداد۳ماهه ویکساله بستن و۱۰۰میلیون سفته ازمن گرفتن الان بعد۲۰روزفهمیدم که حجم کارش زیاداست ومن به دلیل مشکلات شخصی نمیتوانم که به سرکاربروم بارییس شرکت صحبت کردم وایشان قبول نکردند که استعفادهم وتهدیدم کردندوبرای من به مدت ۲۴روزمرخصی ردکردند من الان نقل مکان کردم وهرچه باهاشون تماس میگیرم که بگوییم سرکارنمیام جوابگونیستند به نظرشما من بایدچه کاری انجام دهم؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      فروردین 22, 1402 10:36 ق.ظ

      با سلام با ارسال اظهارنامه رسمی اطلاع دهید.توجه نمایید ترک کار از جانب شما ممکن است خسارتی به کارفرما وارد کند که این موجب مسئولیت شماست.

  • باسلام
   من حدودا ۱ سال و 4 ماهه در یک شرکت مشغول به کار هستم و تقریبا ۹ ماه دیگه از قرار داد اتمام کارم باقی مانده است، کارفرما به دلایل شخصی واحد مربوط به کار من رو منحل کرده و چند پیشنهاد کاری مربوط به دیگر واحدها رو به ما اعلام کرده ولی به دلایل اینکه واحدهای دیگه به شاخه کاری بنده مرتبط نیست انتخاب آنها برایم سخت است،آیا اگر بقیه واحدها رو برای کار انتخاب نکنم کارفرما حق فسخ یک طرفه قرارداد با بنده را دارد با اینکه از مدت قرارداد بنده ۹ ماه باقی مانده است ؟

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید. من داخل به اتلیه فقط در حد صحبت (کتب نشده) قرار شده 3 سال کار کنم و 30 میلیون سفته دارم دستشون و الان 2 ماهه که دارم کار میکنم و بنا به دلایلی میخوام بیام بیرون. میتونم قراردادم رو فسخ کنم؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من در حد حرف قرار بوده محل کارم 3 سال کار کنم و الان 3 ماه گذشته و سفته ای هم که دستشون دارم امضا و اثر انگشت نداره و سفید هست و اگر بخوانم بیام بیرون میگن از یک ماه قبل باید خبر بدی. امکان فسخ قرارداد هست که بعدا مشکلی پیش نیاد برام؟

  پاسخ
  • بله مشکلی نيست

   پاسخ
   • باسلام چند ساله دارم کار میکنم قرارداد سه ماه هست حقوقمو سر موقع نمی‌دن و بسیار اذیت میکنم با حرف گوام زدن و قرار داد جدید نوشتن چه جور میتونم کار نکنم ولیان بیرون

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     تیر 31, 1402 5:28 ب.ظ

     سلام شما می توانید استعفای خود را اعلام کنید و درصورت موافقت کارفرما قطع همکاری کنید. البته جهت پاسخ دقیق نیاز به بررسی قرارداد شما می باشد.

     پاسخ
 • سلام قرارداد کار 3 ماهه با کارفرما دارم 2 ماه از مدت قرارداد باقی مانده و کارفرما محل خدمت من را از شهرستان به تهران برای 2 ماه آینده تغییر داده است. برای من مقدور نیست به تهران بروم. و تمایلی هم برای ادامه همکاری با کارفرما ندارم. چه باید بکنم؟ آیا نرفتن من به تهران غیبت از کار محسوب می شود؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید میخواهم در شرکتی مشغول به کار شوم گفتم چه مدت قرارداد میبندند گفتند یک ساله یعنی زودتر از یک سال اگر بخوام نمیتونم استفا بدم؟؟؟

  پاسخ
  • سلام استعفا حق قانونی شماست لیکن آثار استعفا بستگی به مفاد قرارداد شما دارد

   پاسخ
 • سارا دادمرزی
  بهمن 14, 1400 0:43 ق.ظ

  سلام وقت بخیر
  من یک قرارداد سه ماهه آزمایشی با یه شرکت جدید امضا کردم و سفته هم امضا کردم منتها شروع قرارداد از ۳ ماه نیم بعد هست بنا به شرایطی منصرف شدم،من میتونم الان درخواست فسخ قرارداد رو به کارفرما بدم؟

  پاسخ
 • سلام و وقت بخیر. بنده قراردادم تا آخر امسال هست و نسخه ای از اون رو به ما ندادند و کارفرما قرارداد رو دیرتر از موعد داد که امضا کنیم و حتی تاکید کردند که تاریخ نزنید پای امضا. به دلیل زیاد بودن ساعات کاری و حقوق کم من یک ماه مونده به پایان نرفتم سرکار. آیا مشکلی برام پیش میاد یا میتونم از ایشون شکایت کنم؟ چون ایش ن تهدید به شکایت کردن بنده رو و اینکه برای مدت 11 ماه سال گذشته هم بیمه رد کردن اما قراردادی نبستن با من. ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
 • سلام بنده یکسال قرار داد دارم و الان پنج ماه از قرار داد گذشته یعنی هفت ماه دیگه مونده تا تموم شدن قرار داد
  ولی من به خاطر به سری دلایل دیگه نمیخوام برم سر اون کار اگر بخام استعفا بدم مشکلی پیش میاد؟!

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 10:38 ق.ظ

   سلام خیر ولی بستگی به مفاد و نوع قرارداد دارد.

   پاسخ
   • سلام ببخشید منظورتون از بستگی به مفاد قرارداد داره چی هست؟ یعنی امکان داره در شرایطی مثل عدم موافقت با استعفا ، کارگر مجبور به ادامه همکاری باشد ؟

    پاسخ
 • سلام
  من تازه با یک شرکت قراداد نوشتم و داخل قرارداد نوشته شده قرداد یک ساله میباشد که ۳ ماه اول آن ازمایشی هست و در بند بعدی نوشته شده کارفرما میتواند یک ماه زودتر نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و لی من تا پایان مدت قرارداد نمیتوانم فسخ کنم
  الان ۲۰ روز هست که مشغول کار شدم ولی بنا به دلایل محیط کار منصرف شدم از ادامه کار و از من ۱۰۰ میلیون سفته گرفتن
  ایا امکان استعفا دادن من هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 10:38 ق.ظ

   سلام باید مفاد قرارداد بررسی شود.

   پاسخ
   • مهدی احمدی
    تیر 7, 1401 6:16 ق.ظ

    سلام وقت بخیر. بنده در شرکت های پی اس پی کار میکنم بصورت قراردادی. هرسال یه قرارداد خودشون با صلاح خودشون مینویسن و حقوق دادن مارو هم بسته به اون کارایی میکنن که باید کنیم من ماهی 1500 میگیرم یه شرایطی در قرارداد آوردن که برای حقوق خوب باید به اون برسی در شرکتی که کار میکنیم از 20 نفر فقط شاید 3 نفر به اون درصدایی که میگن میرسن اما بیشترمون بخاطر منطقه و وضعیت بازار نمیتونیم به اون درصدای قرارداد برسیم. هرماه هم مارو تهدید میکنن. من میخاستم استعفا بدم بخاطر شرایطی که در شرکت هست اما تهدید میکنن که نمیزاریم استعفا بدید تا آخر قرارداد باید باشید وگرنه سفته هاتونو اجرا میزاریم منم 80 میلیون سفته ازم گرفتن باامضا. میخاستم ببینم میتونم فسخ قرارداد بزنم وسط کار به خاطر شرایط بد در کار موجود.یا اگه بزنم سفته هامو میزارن اجرا

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 12, 1401 10:43 ق.ظ

     با سلام به صورت مکتوب استعفای خود را به کارفرما ارائه دهید بعد از گذشت یک ماه میتوانید سرکار حاضر نشوید.

     پاسخ
  • دختری از شمال
   بهمن 9, 1401 9:13 ب.ظ

   سلام من در یک فروشگاه زنجیره ای مشغول به کار شدم و قرارداد ۳ ماهه بستم و ۵۰ میلیون تومان سفته دادم. اما به دلایل شرایط سخت کاری نمیتونم ادامه همکاری بدم. در قراردادم ذکر شده از یکماه قبل میتونم درخواست استعفا بدم و در صورت موافقت شرکت میتونم قطع همکاری کنم اما میدونم هرگز با استعفای من موافقت نمیشه. اگه ترک کار کنم میتونن با سفته ای که دادم اذیتم کنن؟ یا فقط حقوق و مزایا از بین میره؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    فروردین 22, 1402 10:34 ق.ظ

    با سلام در صورتی که شما یک ماه قبل به شرکت اطلاع بدهید نیاز به موافقت شرکت نیست و می توانید بدون مسئولیت شرکت را ترک نمایید

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من قرارداد 3ماهه داشتم و 2ماه از این قرارداد رو کار کردم و بعد از اون به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما ترک کار کردم ، آیا کارفرما میتونه از من شکایت کنه ؟
  عیدی و بیمه من پرداخت نشده آیا من میتونم شکایت کنم ؟یا به دلیل فسخ قرارداد یک طرفه مستلزم پرداخت جریمه میشم ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 10:39 ق.ظ

   سلام در مورد جریمه فسخ بستگی به قرارداد دارد لیکن شما نیز می‌توانید بایت حقوق قانونی خود طرح شکایت نمایید.

   پاسخ
 • سلام بنده در شرکتی کار میکنم قرارداد 1ساله و سفته 50میلیونی دارم. در محیط کار بنده دچار اسیب دیدگی شدم و رباط صلیبی پای من دچار مشکل شده. به کارفرما به صورت زبانی گفتم که شرایط کار ندارم ولی ایشون با ترک کار من مخالفت کرده و تهدید به اجرا گذاشتن سفته ها کرده. آیا با توجه به اسیب بنده حق این کار رو دارن؟ میتونن با استفاده از سفته و قرارداد سلامتی بنده رو به خطر بندازن و مجبور به ادامه کار کنن؟

  پاسخ
 • سلام . در قرارداد کار یکساله ذکر شده اگر کارگر بخواهد یکطرفه قرار داد را فسخ نماید لازم است جریمه روزانه برای روزهای باقیمانده از قرارداد بپردازد و این جریمه از محل سنوات و یا مراجع قانونی اخذ خواهد شد. سوال بنده این است با وجود این بند، در این صورت اگر از یکماه قبل استفعفا را درخواست دهد و کارفرما موافقت نکند این بند اجرا خواهد شد و جریمه اخذ میگردد ؟
  ( در واقع کارفرما حق مخالفت با استعفا، جهت پرداخت نکردن حق و حقوق کارگر رادارد؟)

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر . من الان یک ماهه که شفاهی اعلام کردم میخوام از شرکت خارج بشم ولی با استعفام موافقت نشده و همینطور به من فرم استعفا نمیدن که پر کنم . از دو سال قراردادم یک سالش رفته و دویست ملیون هم سفته ضمانت دادم . من چجوری میتونم از شرکت خارج بشم ؟ توی قراردادم توضیحی نیومده که چجوری میشه از شرکت خارج شد فقط نوشته در صورت تایید کارفرما یک ماه بعد میشه خارج شد . حالا الان مشکل من اینه که کارفرما قبول نمیکنه من چیکار باید بکنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 30, 1401 9:28 ق.ظ

   سلام استعفا را از طریق اظهارنامه برای کارفرما ارسال کنید و یک ماه پس از آن میتوانید از شرکت خارج شوید و در صورت عدم عودت سفته ضمانت در محاکم دادگستری دعوای استرداد سفته مطرح کنید.

   پاسخ
  • سلام قرارداد کار با یک شرکت تاسیسات برای یک سال دارم،کپی قرار داد به من ندادند ،حتی اجازه عکس گرفتن هم ندادن،سی ملیون هم سفته گرفتن،الان از من کار در ارتفاع میخان ولی من نمیتونم و با سفته من رو تهدید میکنن چکار باید بکنم تا بدون مشکل از این قرار داد خارج بشم ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایید

   پاسخ
 • سلام
  من از ۱۵ فروردین امسال قرارداد یکساله بستم‌ با شرکتی و حدود دو هفته مشغول به کار بودم. شرکت نسخه دوم قرارداد رو به من نداده. من میخام استعفا بدم و ادامه کار با شرکت ندم. شرکت تهدید کرده با استعفا مخالفت می کند و شکایت می کند. ایا امکان قطع همکاری توسط اینجانب وجود دارد؟ ممنون از راهنماییتون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 17, 1401 4:44 ب.ظ

   سلام تحت شرایطی بله امکان دارد

   پاسخ
   • جواد اسماعیلی
    خرداد 21, 1401 4:01 ق.ظ

    سلام در مرداد ماه باشرکتی قرار داد اجرای ۱۵ بلوک رو بستم .اون موقه دستمزدها به شدت داشت بالا میرفت .شرکت به دلیل ترس از افزایش قیمت قرار داد اجرای ۱۵ بلوک ۶۰۰ متری رو یکجا با من بست .ولی بعد از اجرای چند بلوک دسمزدها به خاطر اینکه بازار خراب شد اومد پایین و شرکت بدون اینکه منو در جریان بزاره با پیمانکار جدید قرار داد بست و چندین بلوک رو به پیامکار جدید داده.در قرار دادم قید شده که تا افزایش یا کاهش قیمت تا متری ده هزار تومان هیچ افزایش یا کاهش قیمتی در قرار داد صورت نخواهد گرفت .قرار داد جوشکاری یه شهرک از صنوف الاینده بوده .ایا الان من میتونم از حقم دفاع کنم

    پاسخ
 • رسول رستم زاده
  خرداد 26, 1401 8:51 ب.ظ

  سوال:
  آیا آوردن سفته در قراردادی در آتلیه عکاسی فیلمبرداری قانونی بوده؟!
  اگر کارگر به دلیل حقوق کم(حدود ۷۰٪ کمتر از حداقل حقوق کار) اقدام به فسخ قرارداد کند آیا میتواند قرارداد ذکر شده را یکطرفه فسخ کند؟!

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر من قرارداد یک ساله با محل کارم بستم و به دلیل جو نامناسب و فشار روانی زیادی که به کارکنان وارد میشود تمایل به بیرون آمدن از کار دارم درصورتی که ۴ماه از قراردادم گذشته است،ایا میتوانم فسخ کنم؟برای ضمانت چک حامل به محل کار دادم و اینکه چندماه از بیمه را برای من رد نکردن میتوانم شکایت کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 25, 1401 10:10 ق.ظ

   سلام بله

   پاسخ
   • سلام من در یک مجموعه تشریفاتی بین راهی بزرگ آبان ماه سال گذشته قرارداد یکساله امضا کردم ولی متاسفانه بعد از گذشت حدود یکماه بصورت یک طرفه کارفرما اعلام کرد که مایل به ادامه همکاری نیست و برمبنای حقوقی که توافق کرده بودیم بامن تسویه حساب کردن و رسید مالی تسویه رو هم اول امضا گرفتن و بعد مبلغ رو برای من واریز کردند البته هیچ قرار دادی بمن داده نشد الان دوباره همون مجموعه بامن تماس گرفتن و دوباره پیشنهاد همکاری دادن و از شهرم که حدود ۷۰۰کیلومتر با این مجموعه فاصله داره حرکت کردم اومدم و با کارفرما یک جلسه دوساعته داشتیم و توافق شفاهی کردیم برای یکسال با یک حقوق مشخص برابر قانون کار شروع به همکاری کنم و قرار شد فردای اون جلسه بابت امضا قرار داد اقدام بکنیم ولی متاسفانه با وجود تمامی توافق های شفاهی که صورت گرفت و اینکه من به دعوت خوده کارفرما این همه راه اومدم ولی روز بعد خیلی راحت به کارفرما اعلام کرد که شرمنده پشیمون شدم الان میخواستم بدونم با وجود اینکه توافق شفاهی صورت گرفته و مقدار سابقه کاری از سال گذشته در این مجموعه دارم میتونم از کارفرما بابت این رفتارش شکایت کنم چون کلی من هزینه فقط رفت و امدم شده چون بالا ۷۰۰ کیلومتر محل زندگی من با این مجموعه فاصله داره

    پاسخ
 • اگر کارفرما با استعفا کارگر موافقت نکنهه امکان ترکر کار برای کارگر وجود داره؟ اگر بله با چه شرایطی؟

  پاسخ
 • باسلام من تقریبا سه ساله تو یه شرکتی کار میکنم قرارداد سه ماهه امضا کردم یه ماه هم ازش گذشته الانم از یه ارگان دولتی قبول شدم ولی کارفرما حاضر نیست باهام تسویه کنه میگن یا باید تا اخر قراردادت کار کنی یاهم سفتتو میزاریم اجرا. بعد میگه میتونی یکی مثل خودت بیاری تا اون واسه ما کار کنه تا ما باهات تسویه کنیم الان من باید چیکار کنم چه راهکاری برایه مشکل من هس باتشکر

  پاسخ
 • فرزین صالحی
  مرداد 22, 1401 7:24 ق.ظ

  سلام
  من با شرکتی قرارداد موقت یکماهه بستم اما تاریخ عقد قرارداد دوازدهم آن ماه بوده و بعد از 4 روز تمایلی به ادامه همکاری ندارم، آیا باید خسارتی به شرکت پرداخت کنم؟

  پاسخ
 • سلام.بنده معلم نیروی آزاد هستم و با مدیر مدرسه ماهیانه مبلغ ۶میلیون تومان به صورت ۸ ماهه توافق شفاهی شد و در قرارداد بنابر پیشنهاد ایشان و روال همیشگی قرارداد کتبی به صورت ۱۲ ماهه و برای هر ماه۴میلیون تومان با بیمه ۱۲ ماهه امصا نموده ام که ایشان بدون اطلاع بنده در خردادماه به اداره کار اعلام نموده که ایشان از اول خرداد ترک کار نموده اند وبیمه و حقوقم را واریز ننموده من پس از پیگیری عدم واریز حقوقم از اداره کار و در آخر مرداد متوجه موضوع شدم که اداره کار اعلام نموده امکان پیگیری قانونی وجود ندارددرصورتیکه عملا نباید اصلا مدرسه می رفتم چون همین موضوع را شفاها توافق کرده بودیم .با توجه به عدم اطلاع موضوع توسط اداره کار و روابط و پارتی بازی ایشان ایا امکان گرفتن حقوق ۴ ماهه وجود دارد و حداقل دو شاهد دارم که گواه توافق شفاهی هستند.سپاس

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید،من یک قرارداد 6 ماهه با یک فروشگاه بستم ب عنوان پیک بعد کارفرما چندین شغل داره و برای شغل های دیگشم از من استفاده میکنه و اصلا کارش شبیه جیزی ک در اگهی دیوار نوشته بود نیست و من معترضم برای این و میخام از کار بیام بیرون ایا میتونم ؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید من با کارفرما قرارداد 3ماهه دارم و گنج ساله ارم براشون کار میکن به علت بی نظمی ساعات ورود و خروج کارم کارفرما بهم فرم استعفا داد و گفت که امضاء کن و تاریخ بزن اما الان هنوز یکناه مونده به پایان قراردادم ایا میتونم از کار فرما شکایت کنم که نذاشته برم سر کار و به زور فرم استعفا بهم دادن و امضاء گرفتن ایا ماه اخر که باقی مانده از قراردادم حقوق ثابت با اینکه نذاشتن برم سرکار بهم تعلق میگیره؟ ممنون میشم بهم راهنمایی کنید سپاسگذارم از محبتتون

  پاسخ
 • سلام
  در بالای قرارداد من نوشته شده ( قرارداد کار با مدت موقت )
  و مدت قرارداد یک ساله هست
  در یکی از بند های قرارداد نوشته شده در صورتی که کارگر قصد استعفا داشته باشد باید از یک ماه قبل به صورت کتبی استعفا کند تا نیروی جایگزین تعیین گردد
  الان بعد از گذشت 6 ماه قصد ادامه همکاری ندارم
  آیا من حق استعفا دارم ؟؟
  و آیا استعفای من نیاز به موافقت کارفرما دارد ؟
  اگر موافقت نکند چه می شود ؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آبان 14, 1401 5:22 ب.ظ

   با سلام
   شما می بایست یکماه قبل از استعفا مراتب را به کارفرما اطلاع دهید و بعد از گذشت یکماه حتی بدون موافقت کارفرما می توانید در محل کار حاضر نشوید.

   پاسخ
 • سلام من در شرکت اموزش رانندگی واقع در مشهد به عنوان منشی مشغول کارم ،قرارداد یکساله بستن و سفته ۳۰ میلیونی هم گرفتن و بیمه ندارم و حقوق ۱ میلیون و پانصد هم میدهند حالا بنا به این که حقوق و بیمه ندارم و رفتار مناسبی ندارن میخواهم از کار خارج شوم استعفا هم دو روزه دادم حتما باید تا یک ماه صبر کنم یا میتوانم خارج شوم؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر من با به شرکتی به عنوان کارآموز حسابداری قراردادی بستم و هزینه ای دادم و متاسفانه برکه ای مبنی بر عدم استرداد مبلغ رو امضا کردم ولی در شروع کار متوجه شدم شرایط کار به صورت دیگری است و واضح کار را برای بنده توضیح ندادن و از همکاری با آنها منصرف شدم آیا راهی برای دریافت وجه هست؟چون درخواست وجه پرداختی داشتم ولی امتناع شد راهی برای دریافت پولم هست؟
  ممنون از راهنماییتون

  پاسخ
 • سلام
  من با یک شرکت طراح نقشه کشی ساختمان قرار داد نقشه ساختمان بستم و ایشان نقشه ای داد معلوم بود خیلی مبتدی هست و آقای که قرار داد بست مدیرعامل بوده در قرار داد ن به عنوان مهندس ناظر نوشته و درقرار دادنوشته در صورتی که قرار داد نقشه را فسخ کنید باید کل مبلغ پرداخت کنید بیست هفت میلیون تومان بابت نقشه خواسته و چهارده میلیون تومان پرداخت کردم و احساس کردم تا اخر کار ایشان اذیت خواهد کرد و ادامه ندادم و فرم صیانت از دفتر الکترونیک شهر خواست برایش نگرفتم که نقشه را به نظام مهندسی بفرستددر واقع هنوز کاری نکرده آیا امکان بخشی از مبلغ چهارده میلیون تومان پرداختی را می تونم بگیرم یا ایشان می تونه شکایت کنه سیزده میلیون تومان بقیه مبلغ هم بگیرد هنوز هیچ کاری نکرده و احساس کردم کارش بیشتر کلاهبرداری هست. ممنون میشم راهنمایی فرمایید

  پاسخ
 • سلام من قرارداد ۳ ساله دارم با یه شرکت. به مدت ۱/۵ سال کار کردم اما شرکت به تعهدات خودش عمل نکرده مهمترین تعهداتش این بوده که برای من حق بیمه واریز کنن ولی این کار رو انجام ندادن ۳۰ میلیون سفته از من دارن حالا میتونم قرارداد رو فسخ کنم یا برای من دردسر میشه لطفاً راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 12, 1401 10:38 ق.ظ

   سلام بله به صورت مکتوب استعفای خود را به کارفرما ارائه دهید بعد از گذشت یک ماه میتوانید سرکار حاضر نشوید. و میتوانید از بابت حق بیمه خو.د شکایت کنید.

   پاسخ
 • سلام من از مرداد ۹۹ درشرکت مشغول هستم والان به دلیل کم بودن حقوق وکارزیاد وبدرفتاری بقیه پرسنل نسبت به من میخوام که دیگه نیام سرکار وهمه بیمه بودم هم قرار داد دارم یکساله مدیرعامل میگه طبق قانون باید یک ماه دیگه بری تا من یک نفرو بگیرم ؟ این موضوع درست هست؟من اگر نخوام بیام ازکی میتونم ؟ یا باید تا یکماه بیام تا یک نفر جایگزینم بشه بعد برم. وآیا اگر من ازهمین فردا نیام حق وحقوق وسنوات به من تعلق میگیره یا خیر؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 25, 1401 4:19 ب.ظ

   سلام یکماه قبل باید اطلاع بدهید وبعد از انقضای مدت یک ماه حتی در صورت عدم پیدا شدن نیروی جایگزین می توانید سرکار نروید/ ترک کار کارگر تاثیری در بهره مندی او از حقوق و مزایای قانونی ندارد.

   پاسخ
   • سلام. ببخشید من قرارداد ۶ ماهه داشتم که ۴ ماه رفتم سرکار و به دلیل استخدامی رسمی در ارگان دیگه ۱ ماه زودتر گفتم دیگه نمیرم. کارفرما میگه اجازه نداری تا پایان قرار داد بری ولی حکم منو واسه استخدامی زدن و باید برم‌. کارفرما این حق و داره؟تازه طبق قرارداد اصلا حقوق نمیده.منم میتونم شکایت کنم طبق قرارداد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     بهمن 12, 1401 10:36 ق.ظ

     شما باید یک ماه قبل از ترک کار به صورت کتبی اطلاع دهید.حق شکایت شما محفوظ است

     پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  بنده به مدت ۷ ماه دریک شرکت مشغول به کار می باشم و تا آخر سال ۱۴۰۱ قرارداد دارم
  در تاریخ ۱۸ آبان نامه استعفا خود را به واحد اداری دادم ولی با استعفا بنده موافقت نشد و بنده اعلام کردم مطابق قانون موظف به یک ماه کار بعد از استعفا هستم و بعد از یک ماه دیگر نمی آیم. کارفرما بعد از شنیدن استعفای بنده در همان روز (۱۸ آبان) ازم خواستن لوازم خود را برداشته و شرکت را ترک نمایم و بنده را تهدید به اجرا گذاشتن سفته هایم نموده است. بنده مراتب را طی نامه ای کتبی به اداره کار محل اعلام نموده ام. آیا از لحاظ قانونی کارفرما می‌تواند سفته بنده را اجرا بگذارد؟ و ممکن است در این خصوص مشکلی برای بنده پیش بیاید؟

  پاسخ
 • سلام من به تازگی توی یه به اصطلاح شرکت استخدام شدم زمانی که رفتم برای توضیحات کاربه من گفتن بیمه تامین اجتماعی داره ولی الان میگن سابقه نداره وفقط خدمات درمانی هست گفتن روزاولی که شروع به کارکنی بیمه رورد میکنیم الان حدودا یک هفته گذشته کلی دروغ گفتن وسفته ۵میلیونی بابت ضمانت فسخ قراردادیک طرفه از طرف من گرفتن ثبت دفتری کردن قراردادرو وگفتن اگرفسخ یک طرفه کنم باید۵میلیون خسارت بدم الان بیمه ردنکردن کلی قانون الکی گذاشتن برای کارودروغ گفتن برای بیمه ردکردنشون من میتونم قراردادرو فسخ کنم اگرفسخ کنم بایدخسارت بدم واینکه بایدچکارکنم

  پاسخ
 • سلام من ۱۲سال برای کارگاهی کار کردم و قرادادام سالیانه بوده بعد از گذشت ۱۳سال پایان همکاری زدن ایا من میتونم شکایت کنم ؟ برگشت بکار بگیرم یا نه؟

  پاسخ
 • سلام بنده تازه در یک شرکت مشغول به کار شدم به عنوان ویزیتور 1هفته آموزشی بودم 1هفته هم مشغول به کار ولی الان از شرایط کار راضی نیستم میخوام استعفا بدم ولی تازه قرارداد نوشتم سه ماهه آیا میتونم استعفا بدم با توجه به مدت کمی که قرارداد نوشتم

  پاسخ
 • قراداد کاری که با خودکار همه صفحاتش کامل خط بخوره باطل محسوب میشه؟ و فسخ میشه؟ یعنی اعتباری ندارد؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  من وارد یه شرکتي شدم قرارداد ۳ ماه بستم چندروز کار کردم ولی به دلایلی نمیتونم تو این کار بمونم ۲ میلیونم سفته دادم میخوام استفا بدم باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 12, 1401 10:35 ق.ظ

   با سلام به صورت کتبی به شرکت اعلام کنید پس از گذشت یکماه میتوانید سر کار حاضر نشوید

   پاسخ
 • سلام
  من در یک فروشگاه کار میکنم که چندی از پرسنل آن کارهای غیر قانونی مثل قوادی و حمل مشروبات الکلی را در محیط کار انجام میدهند
  این مسئله برای من که یکی از پرسنل همین فروشگاه هستم مسئولیت کیفری ندارد؟
  اگر من را جلب کردند چطور بیگناهی خود را ثابت کنم و کارمندان آن فروشگاه من را تهدید به ضرب وشتم و قتل میکنند که به مدیر فروشگاه حرفی نزنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 12, 1401 10:35 ق.ظ

   با سلام خیر مسئولیت کیفری بر شما بار نیست.

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر خسته نباشید
   من به مدت یکسال قرارداد داشتم با شرکتی.بعد از نه ماه کار به دلیل اشتغال در جای دیگری با موافقت کارفرما و کسر دوماه از حقوقم سرکار نرفتم. ایشون این مدت نه عیدی دادن نه سنوات و حتی مقداری از حقوقمم ندادن. الان رفتم شکایت کردم برا حقوق و عیدی و … میگن که چون پیش از موعد رفتی میرم ادعای خسارت میکنم. همچین چیزی امکانش هست؟؟

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر بنده در سالن زیبایی قرار داد یکساله بسته بودم ودرست بعد از یک سال تمدید مجدد کردم ولي به دلیل مشکلات روحی یک ماه بعد از تمدید قرار داد گفتم نمیتونم بیام ومدیریت هم برای من جایگزین کرد وبا صلح بیرون اومدم اما گفتن سفته به مدت شش ماه نزد سالن میمونه بعد اگر مشکلی نباشه عودت میشه الان درست شش ماه تموم شده وفکر میکنم این شخص از دادن سفته ها خودداری میکنه که منو مجبور کنه شب عید در سالن باشم قید کردم که سفته بابت حسن انجام کار هست اگر نده چیکار کنم

  پاسخ
 • سلام وقت شما بخیر
  من با یک کلینیک زیبایی قرارداد ۳ ساله بستم و الان بعد از یک سال به دلیل نوع برخورد و اذیت هایی که میکنن میخوام از کار خارج بشم. اما چندید بند توی قرارداد هست که نمیدونم با وجودشون میتونم چیکار کنم ممنون میشم راهنماییم بفرمایید. اولین بند این هست که در صورتی که نرم سرکار به ازای هر روز تا پایان قرارداد باید۳ میلیون جریمه بدم. دومین بند این هست که اگر بخوام فسخ قرارداد کنم باید از ۳ ماه قبل اطلاع بدم و در صورت موافقت از کار خارج بشم در غیر اینصورت ضامن هستم و تبصره ش هم این هست که اگر ویزای کشوری رو نشون بدم حتی در صورت مخالفت کارفرما میتونم فسخ کنم قرارداد رو. و بند بعدی هم این هست که (قرارداد بر مبنای مشارکت مدنی تنظیم شده و طرف دوم اقرار و اعتراف دارد با توجه به مفاد موضوع قرارداد و اعلام طرف اول که مورد قبول طرف دوم است رابطه فی مابین مطلقا مشمول قانون کار نبوده و طرف دوم تعهد می نماید با انقضا یا فسخ قرارداد خارج از موارد مندرج در قرارداد ادعایی در هیچ مرجعی علیه طرف اول نداشته باشد.)
  با توجه به این بندها من چطور میتونم از کارم بیرون بیام؟ قرارداد کاملا به نفع کارفرما تنظیم شده و من الان متاسفانه انگار اسیر شدم.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:56 ب.ظ

   با سلام مواردی که فرمودید مخالف نص صریح قانون کار بوده و هیچ اعتبار قانونی ندارند.قرارداد شما مشمول قانون کار می باشد.برای استعفا از طریق اظهارنامه رسمی به کارفرما اعلام نمایید یک ماه سر کار حاضر شوید بعد از آن هیچ مسئولیتی ندارد

   پاسخ
 • سلام بنده در کافی شاپ مشغول به کار هستم قرارداد ۶ماهه بستم و۳ماه کار‌کردم کارفرما حقوق من را با ۳۰ روز تاخیرپرداخت میکنه.و بیمه بنده را هم پرداخت نکرده استعفا رو به صورت شفاهی اعلام کردم ولی مخالفت کرده ایا میتوانم ترک کار کنم و با ترک کار خسارتی متحمل میشوم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:42 ب.ظ

   با سلام بایستی به صورت مکتوب اعلام نمایید و یک ماه بعد نیز در محل کار حاضر شوید

   پاسخ
 • با سلام من اشپز هستم ودر رستورانی شروع به کار کردم و سه ماه ازمایشی بود و بعد از اون در قرارد قید شده بود که به مدت ده ساله تمدید میشود و در این مدت سه ماه کار فرما از ما راضی بود و دو هفته قبل از تموم شدن سه ماه گفتن که صاحب اصلی مغازه مغازه را فروختن و گفتن که تعطیل کنیم و ماهم تعطیل کردیم و دو روز بعد فهمیدم که دوباره باز کردن و من میخام بدونم که اگر شکایت کنم چیزی دستگیر من میشه یانه

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:41 ب.ظ

   با سلام شکایت بازگشت به کار مطرح کنید

   پاسخ
   • سلام، من جایی مشغول به کار شدم و قرار داد ۳ ماهه امضا کردم و ۵۰ میلیون تومان هم سفته گرفتن ازم، و نسخه ای از قرار داد و بهم ندادن. شرایط مناسبی ندارم و ۴۰ روز از قرار دادم گذشته، میتونم بیام بیرون؟ مشکلی پیش نمیاد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     تیر 31, 1402 5:30 ب.ظ

     سلام تا زمان اتمام قرارداد امکان قطع همکاری وجو ندارد مگر اینکه کارفرما با استعفای شما موافقت نماید.

     پاسخ
 • سلام، وقتتون بخیر
  من قصد دارم که با یک شرکت خصوصی قرارداد یک ساله ببندم، آن‌ها گفتند که باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومن سفته ضمانت بدم بهشون؛ همزمان در روند جذب استخدام در یک شرکت دولتی هم هستم. سوالم این هست که در صورت بستن قرارداد با شرکت خصوصی، بعدها اگر از طرف شرکت دولتی مورد پذیرش قرار بگیرم، در آن صورت امکان استعفا برای من از شرکت خصوصی وجود دارد؟ آیا سفته‌هایی که دادم باعث مشکل برایم نمیشه؟
  ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:12 ب.ظ

   با سلام برای استعفا به روش قانونی باید یک ماه قبل از تاریخ ترک کار از طریق اظهارنامه رسمی این مسئله را به کارفرما اطلاع دهید

   پاسخ
 • سلام
  من به صورت پروژه ای قرارداد کار با یک شرکت بستم در بند قرارداد قید کردیم که درصورت دیرکرد در پرداخت حقوق ما میتونیم قرارداد یکطرفه فسخ کنیم الان هم حقوق رو دیر و نصفه پرداخت کردن و کاری رو از ما میخوان که در قرارداد قید نشده و میگن به همین دلیل کم پرداخت کردن
  آیا ما طبق قرارداد میتونیم فسخ انجام بدیم؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط