حق فسخ در قراردادهای کار

حق فسخ در قراردادهای کار

[vc_row width=”full” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-right%22%3A%2215px%22%7D%7D”]حق فسخ در قراردادهای کار بدین معناست که هریک از طرفین قرارداد کار اعم از کارگر و کارفرما اجازه برهم زدن قراردادکار منعقده را داشته باشند. حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین با حق فسخ درقراردادهای کار دایم متفاوت است. قانون گذار حق فسخ را در قراردادهای موقت یا کار معین برای هر دو طرف قرارداد کار، ممنوع اعلام کرده است اما در قراردادهای دایم کار، کارگر میتواند در صورت تمایل از کار خویش کناره گیری نماید.

تفاوت حق فسخ قرارداد کاری با استعفا در قرارداد کار

اگر چه ظاهرا هم با فسخ و هم با استعفا رابطه کاری خاتمه پیدا می کند ولیکن قانونگذار برای اعمال هر دو شیوه جداگانه ای تعیین نموده و آثار حقوقی متفاوتی نیز برای هریک مشخص کرده است. مقنن به مساله استعفای کارگر در بند و ماده ۲۱ قانون کار اشاره نموده و به بحث فسخ قرارداد کار در بند ز همان ماده تصریح نموده است. همین جدا سازی نشان می دهد که فسخ قرارداد متفاوت از استعفا در قرارداد کار موقت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیزدر پی دارند.

در تفاوت حق فسخ و حق استعفا می توان به طورکلی به موارد زیر اشاره کرد:

 1. استعفا صرفا از سوی کارگر ممکن است اما فسخ قرارداد از سوی کارفرما نیز ممکن است.
 2. استعفا حقی است که قانون گذار به کارگر اعطا کرده و به موجب آن به کارگر امکان قطع همکاری را با رعایت شرایط مقرر داده است اما حق فسخ در قرارداد کار باید تصریح شود تا شخص بتواند از حق مزبور استفاده کند. به عبارت دیگر برای این که کارگر یا کارفرما بتوانند حق فسخی را اعمال کنند باید بندی در قرارداد تحت عنوان بند فسخ قرارداد پیش بینی شده و این حق را اعطا کرده باشد.
 3. حق استعفا هم در قراردادهای موقت و هم در قراردادهای دائمی وجود دارد اما حق فسخ مطابق ماده ۲۵ قانون کار در قراردادهای موقت قابل اعمال نیست و پیش بینی آن در ضمن قرارداد کار جزو شروط باطل در قرارداد کار محسوب می شود.

شرایط فسخ قرارداد کاری

همان طور که بیان شد حق فسخ متفاوت از حق استعفای کارگر است. امکان دارد که ایجاد حق فسخ در قرارداد منوط به تحقق شرطی باشد در این صورت برای اعمال آن و فسخ قرارداد باید شرط مزبور محقق شده باشد. برای مثال اگر در قرارداد موقت پیش بینی شود در صورت غیبت بیش از هفت روز کارگر، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن اعلام به کارگر فسخ کند برای اعمال این حق فسخ غیبت کارگر برای مدت بیش از هفت روز الزامی است

نکته ای که در شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر باید بدان اشاره کرد بحث مدت زمانی است که کارگر پس از استعفا باید در محل کار حاضر شود در حالی که در بحث اعمال حق فسخ این موعد زمانی وجود ندارد. به عبارت ساده تر زمانی که کارگر از محل کار خود استعفا می دهد ضمن تقدیم استعفای کتبی خود باید یک ماه دیگر در محل کار خود حاضر شود تا کارفرما مهلت پیدا کردن جایگزین را داشته باشد ولی در بحث استعفا این الزام برای کارگر وجود ندارد.

فسخ قرارداد کار توسط هر یک از کارگر و کارفرما چگونه است؟

حق فسخ به معنای اختیار بر هم زدن معامله، (قرارداد) است. یعنی یکی از طرفین مجاز باشد که به صورت یک طرفه قرارداد را ملغی کند و از بین ببرد.

قراردادهای کار ممکن است قراردادهای موقت یا جهت کار معین باشد و یا قرارداد کار دائم باشد که در هر کدام از این نوع از قراردادها حق فسخ متفاوت می باشد که در ادامه هر کدام به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

فسخ قراردا توسط کارگر یا کارفرما

شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر

فسخ قرارداد کار دائم ،توسط کارگر و کارفرما

فسخ قرارداد کار دائم توسط کارگر در قرارداد‌های کار دایم به توجه به بند (ز) ماده ۲۱ قانون کار، مجاز اعلام شده است. در این بند مقرر شده است که کارگر در قراردادهای کار دائم میتواند در صورتی که تمایل به قطع همکاری داشته باشد از کار خویش با رعایت قانون کار استعفا دهد.

به عبارت دیگر از عبارت استعفا در ماده ۲۵ قانون کار ،این چنین استنباط میگردد که استعفای کارگر در این ماده، از طرق خاتمه قرارداد کار محسوب شده است و منعی ندارد این امرناظر به قرارداد کار دایم می باشد. درحالیکه در قرارداد‌های موقت، استعفا کارگر بایستی از سوی کارفرما مورد پذیرش واقع شود، تا قرارداد کار منحل شود.

نکته حائز اهمیت : قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز میباشد.

فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین،توسط کارگر و کارفرما

قانون گذار در قانون مدنی این حق را در برخی از عقود برای هریک از طرفین قرار داده است اما در مورد قراردادهای کار در ماده ۲۵ قانون کار صراحتا اجازه فسخ قرارداد را از هر دو طرف قرارداد منع کرده است. در مورد حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین ، قانون گذار در ماده مزبور چنین آورده است:

“هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد ، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.”

هرگاه قراردادی بین دو فرد منعقد شود چه برای مدت معین و چه کار معین هریک از طرفین مختار هستند مدت را مشخص نمایند یا شروطی را که خلاف قانون و شرع نباشد را در قرارداد خود ذکر نمایند. اما شرط اینکه هرکدام بتوانند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کنند خلاف قانون است.

البته لازم به ذکر است، قانون گذار در قانون کار مواردی را عنوان کرده است که هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند با استفاده از آن ها از کار کناره گیری نمایند. اما این موارد جز گونه هایی نیست که کارگر و کارفرما با موافقت و رضایت خودشان به این امر اقدام نمایند بلکه این اجازه از طرف قانون به افراد اعطا شده است.

درچه صورتی امکان فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین وجود دارد؟

دوره های آزمایشی کار: در این مواقع کارگر و کارفرما توافق می نمایند که یک دوره ای را به عنوان آزمایشی  به کار مشغول باشند که برای کارگران ماهر، دوره ۳ ماهه و برای کارگران نیمه ماهر ،۱ماهه است. در این مدت هریک از کارگر و کارفرما می توانند کار و کارگر را محک بزنند که آیا با روحیات و آنچه در طلبش بوده اند هماهنگی دارد یا خیر. در نهایت، اگر با آنچه کارگر و یا کارفرما انتظارش را داشتند، هماهنگ نباشد هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند رابطه کاری را خاتمه دهند.

البته با این تفاوت که چنانچه قطع همکاری در اثنای مدت و از طرف کارفرما باشد ،کارفرما ملزم به پرداخت همه حق و حقوق دوره کارگر است و اگر قطع همکاری به درخواست کارگر باشد،  کارگرفقط مستحق دریافت میزان کار خود است.

قصور در انجام آیین نامه های انضباطی کارگاه: یکی از شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما قصور کارگر در انجام مفاد آیین نامه انضباطی است. چنانچه کارگری در انجام وظایف محوله خود قصور کند و یا از آئین نامه های انضباطی کارگاه  تخطی کند کارفرما می تواند با پرداخت حق سنوات به وی قرارداد را با وی فسخ کند.

اگرچه قانون گذار در ماده ۲۵ قانون کار از اجازه فسخ قراردادکار را از طرفین گرفته است. اما لازم به توضیح است که حق بر هم زدن قرارداد کار،به صورت یک طرفه از کارگر و کارفرما گرفته شده است و منع قانونی دارد. و نباید آن را با مواردی که قانون گذار با دلیل این اجازه را به افراد اعطا کرده است خلط کرد .

فلذا چنانچه قرارداد کاری منعقد شود نمی توان به استناد این ماده و حتی در صورت بودن توجیهات قانونی نام برده در مواد آتی چنین عنوان کرد که دیگر به هیچ وجه نمی توان از بند آن رها شد. بلکه در مواد احصایی در قانون چنین حقی به کارگر یا کارفرما داده شده است.  اما از طرفی هم حق فسخ بلاجهت و یک طرفه از آن ها گرفته شده است.

قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند .و جز در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند و اگر برخلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلاجهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می تواند به عمل او معترض شود .

نتیجه ای که حاصل میشود این است که قرارداد کار موقت، لازم است و امکان فسخ قرارداد توسط هیچ یک از طرفین وجود ندارد. و قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز می باشد .

گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری موفق و دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما پاسخ گوی شما عزیزان در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی قراردادهای کاری، سنوات کارگران،حقوق و مزایای کارگران،اختلافات کارگر و کارفرما و … می باشد.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”آرای قضایی” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”araeghazaie”][vc_column_text][/vc_column_text][vc_custom_heading text=”سوالات متداول” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”soalatmotedavel”][vc_tta_accordion toggle=”1″ remove_indents=”1″ title_tag=”h4″ c_position=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23e8e8e8%22%7D%7D”][vc_tta_section title=”آیا امکان فسخ قرارداد کار زودتر از موعد پایان قراردادکار وجود دارد؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]بله اساسا حق فسخ برای خاتمه دادن به قرارداد کار قبل از اتمام مدت آن است در غیر اینصورت اگر مدت قرارداد به پایان رسیده باشد در واقع قراردادی وجود ندارد تا بخواهیم اقدام به فسخ آن کنیم.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”شرایط فسخ قرارداد کار موقت چیست؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]مطابق ماده ۲۵ قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد کار حق فسخ یک جانبه قرارداد را در قراردادهای موقت ندارند.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چگونه با وکلای دادپویان حامی در ارتباط باشیم؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫134 نظر

 • مهدی خرمی

  من تو یک شرکت پست گرمه(از توابع استان خراسان شمالی) کار میکنم که تازه واردش شدم ولی اداره ما یه جوریه که مردم میان و بدون ملاحظه و احترام با قلدری با من صحبت می‌کنند و حتی یکبار یکی از مراجعین موقعی که من مشغول کار بودم به من حمله کرد و می‌خواست منو کتک بزنه که یکی از همکارام جلوشو گرفت راستش من اصلا امنیت جانی ندارم هر لحظه ممکنه یکی بیاد و نامه یا بسته یا کارت سوختش بخواد و اگه تو اداره نباشه میاد و به من حمله میکنه چرا وضعیت شغل باید اینجوری باشه ؟

  آذر ۳, ۱۴۰۲ در ۰۸:۱۹
  • وکیل متخصص

   سلام. مراتب را به مقامات اداری شهرستان و استان منعکس فرمائید.

   بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۴:۴۲
 • محمد

  سلام خداقوت
  من از آذر ماه سال ۹۸ در یک شرکت با سمت مدیر تدارکات و پشتیبانی مشغول بکار هستم و تا آخر سال جاری هم با همین عنوان شغلی ذکر شده در متن قرارداد کاری، قرارداد دارم. با تغییر در مدیریت اصلی شرکت، مدیر جدیدطی نامه تا آخر آذر ماه سال جاری را امکان ادامه همکاری اعلام کرد و به نوعی قطع همکاری رو اعلام نمود. با توجه به مدت قرارداد و امتناع بنده بابت قطع همکاری و اصرار بر همکاری تا پایان قرارداد، اینجوری گفتند و به نوعی تهدید کرد که اگر تا پایان آذر ماه ترک و قطع همکاری نکنم از ابتدای دی ماه یک صندلی میزاره توی راه‌پله و یا جلوی درب شرکت بنشینم و اجازه ورود به محل کار و داخل شرکت را نداده و هر تصمیمی که دوست داشته باشد می‌گیرد.
  سوال ۱: از لحاظ قانونی اجازه همچین کاری دارد؟
  سوال ۲: نامه قطع همکاری را میتوان اخراج تلقی کرد؟

  آبان ۲۴, ۱۴۰۲ در ۱۶:۳۳
  • وکیل متخصص

   سلام. اقدام کارفرما غیرقانونی است. نسبت به طرح شکایت مبنی بر بازگشت به کار، در اداره کار شکایت کنید.

   بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۶:۰۲
 • حیدری

  سلام
  من به صورت پروژه ای قرارداد کار با یک شرکت بستم در بند قرارداد قید کردیم که درصورت دیرکرد در پرداخت حقوق ما میتونیم قرارداد یکطرفه فسخ کنیم الان هم حقوق رو دیر و نصفه پرداخت کردن و کاری رو از ما میخوان که در قرارداد قید نشده و میگن به همین دلیل کم پرداخت کردن
  آیا ما طبق قرارداد میتونیم فسخ انجام بدیم؟

  فروردین ۱۶, ۱۴۰۲ در ۱۵:۱۳
  • دادپویان حامی

   با سلام بله

   فروردین ۲۲, ۱۴۰۲ در ۱۰:۳۵
 • محمد

  سلام، وقتتون بخیر
  من قصد دارم که با یک شرکت خصوصی قرارداد یک ساله ببندم، آن‌ها گفتند که باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومن سفته ضمانت بدم بهشون؛ همزمان در روند جذب استخدام در یک شرکت دولتی هم هستم. سوالم این هست که در صورت بستن قرارداد با شرکت خصوصی، بعدها اگر از طرف شرکت دولتی مورد پذیرش قرار بگیرم، در آن صورت امکان استعفا برای من از شرکت خصوصی وجود دارد؟ آیا سفته‌هایی که دادم باعث مشکل برایم نمیشه؟
  ممنون

  اسفند ۱۲, ۱۴۰۱ در ۱۲:۵۳
  • دادپویان حامی

   با سلام برای استعفا به روش قانونی باید یک ماه قبل از تاریخ ترک کار از طریق اظهارنامه رسمی این مسئله را به کارفرما اطلاع دهید

   اسفند ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۱۲
 • حسن

  با سلام من اشپز هستم ودر رستورانی شروع به کار کردم و سه ماه ازمایشی بود و بعد از اون در قرارد قید شده بود که به مدت ده ساله تمدید میشود و در این مدت سه ماه کار فرما از ما راضی بود و دو هفته قبل از تموم شدن سه ماه گفتن که صاحب اصلی مغازه مغازه را فروختن و گفتن که تعطیل کنیم و ماهم تعطیل کردیم و دو روز بعد فهمیدم که دوباره باز کردن و من میخام بدونم که اگر شکایت کنم چیزی دستگیر من میشه یانه

  بهمن ۲۹, ۱۴۰۱ در ۲۲:۵۷
  • دادپویان حامی

   با سلام شکایت بازگشت به کار مطرح کنید

   اسفند ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۴۱
   • میلاد

    سلام، من جایی مشغول به کار شدم و قرار داد ۳ ماهه امضا کردم و ۵۰ میلیون تومان هم سفته گرفتن ازم، و نسخه ای از قرار داد و بهم ندادن. شرایط مناسبی ندارم و ۴۰ روز از قرار دادم گذشته، میتونم بیام بیرون؟ مشکلی پیش نمیاد؟

    تیر ۸, ۱۴۰۲ در ۲۳:۴۸
    • دادپویان حامی

     سلام تا زمان اتمام قرارداد امکان قطع همکاری وجو ندارد مگر اینکه کارفرما با استعفای شما موافقت نماید.

     تیر ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۷:۳۰
 • یونس

  سلام بنده در کافی شاپ مشغول به کار هستم قرارداد ۶ماهه بستم و۳ماه کار‌کردم کارفرما حقوق من را با ۳۰ روز تاخیرپرداخت میکنه.و بیمه بنده را هم پرداخت نکرده استعفا رو به صورت شفاهی اعلام کردم ولی مخالفت کرده ایا میتوانم ترک کار کنم و با ترک کار خسارتی متحمل میشوم

  بهمن ۲۸, ۱۴۰۱ در ۱۶:۱۹
  • دادپویان حامی

   با سلام بایستی به صورت مکتوب اعلام نمایید و یک ماه بعد نیز در محل کار حاضر شوید

   اسفند ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۴۲
 • فرین

  سلام وقت شما بخیر
  من با یک کلینیک زیبایی قرارداد ۳ ساله بستم و الان بعد از یک سال به دلیل نوع برخورد و اذیت هایی که میکنن میخوام از کار خارج بشم. اما چندید بند توی قرارداد هست که نمیدونم با وجودشون میتونم چیکار کنم ممنون میشم راهنماییم بفرمایید. اولین بند این هست که در صورتی که نرم سرکار به ازای هر روز تا پایان قرارداد باید۳ میلیون جریمه بدم. دومین بند این هست که اگر بخوام فسخ قرارداد کنم باید از ۳ ماه قبل اطلاع بدم و در صورت موافقت از کار خارج بشم در غیر اینصورت ضامن هستم و تبصره ش هم این هست که اگر ویزای کشوری رو نشون بدم حتی در صورت مخالفت کارفرما میتونم فسخ کنم قرارداد رو. و بند بعدی هم این هست که (قرارداد بر مبنای مشارکت مدنی تنظیم شده و طرف دوم اقرار و اعتراف دارد با توجه به مفاد موضوع قرارداد و اعلام طرف اول که مورد قبول طرف دوم است رابطه فی مابین مطلقا مشمول قانون کار نبوده و طرف دوم تعهد می نماید با انقضا یا فسخ قرارداد خارج از موارد مندرج در قرارداد ادعایی در هیچ مرجعی علیه طرف اول نداشته باشد.)
  با توجه به این بندها من چطور میتونم از کارم بیرون بیام؟ قرارداد کاملا به نفع کارفرما تنظیم شده و من الان متاسفانه انگار اسیر شدم.

  بهمن ۲۰, ۱۴۰۱ در ۱۱:۲۵
  • دادپویان حامی

   با سلام مواردی که فرمودید مخالف نص صریح قانون کار بوده و هیچ اعتبار قانونی ندارند.قرارداد شما مشمول قانون کار می باشد.برای استعفا از طریق اظهارنامه رسمی به کارفرما اعلام نمایید یک ماه سر کار حاضر شوید بعد از آن هیچ مسئولیتی ندارد

   اسفند ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۵۶
 • لیدا

  سلام وقتتون بخیر بنده در سالن زیبایی قرار داد یکساله بسته بودم ودرست بعد از یک سال تمدید مجدد کردم ولي به دلیل مشکلات روحی یک ماه بعد از تمدید قرار داد گفتم نمیتونم بیام ومدیریت هم برای من جایگزین کرد وبا صلح بیرون اومدم اما گفتن سفته به مدت شش ماه نزد سالن میمونه بعد اگر مشکلی نباشه عودت میشه الان درست شش ماه تموم شده وفکر میکنم این شخص از دادن سفته ها خودداری میکنه که منو مجبور کنه شب عید در سالن باشم قید کردم که سفته بابت حسن انجام کار هست اگر نده چیکار کنم

  بهمن ۱۹, ۱۴۰۱ در ۲۲:۱۴
  • دادپویان حامی

   با سلام شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح نمایید

   فروردین ۲۲, ۱۴۰۲ در ۱۰:۳۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  2 × سه =