نظریات مشورتی دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی

تاریخ معتبر برای احیای اراضی ملی

باتوجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی...

در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی تقاضای خلع ید نسبت به این منابع قانوناً بلامانع است.

سؤال: آیا دعوی خلع ید نسبت به منابع طبیعی، پیش از آنکه سند مالکیت آن به نام دولت صادر شود، قابل استماع است؟ نظریه شماره ۴۹۱۷/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ با توجه...

ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاف

ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاف تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون سؤال: حسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده...

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی

مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف مهلت قانونی به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نشده و یا اظهارنامه آن اعاده نگردیده باشد سؤال: اداره منابع طبیعی...

مرجع رسیدگی به اعتراض بر نظریه کمیسیون ماده ۵۶

مرجع رسیدگی به اعتراض بر نظریه کمیسیون سابق ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، هیأت ماده واحده است. سؤال: مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و...