تغییر کاربری اراضی ملی

تغییر کاربری ضروری در اراضی زراعی و باغ ها

با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اگرچه در خصوص اراضی کشاورزی اصل بر ممنوعیت در تغییر کاربری است. اما قانون بر این اصل استثنائاتی نیز...

تغییر کاربری مجاز در اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ صرفاً تغییر کاربری را در موارد ضروری که منوط به تشخیص کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ است پذیرفته بود. با توجه به...

مرجع صالح صدور جواز تغییر کاربری

به منظور جلوگیری از تغییر بی رویه اراضی کشاورزی و باغ ها به املاک تجاری و مسکونی در سال 137 قانون حفظ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رسید و تغییر کاربری این دسته اراضی را با محدودیت بسیاری مواجه کرد. ماده 1 قانون فوق الاشعار تغییر کاربری اراضی را جز در موارد…

مجازات تغییر کاربری غیرمجاز

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ قانون گذار در مقام برخورد با جرم تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر جزای نقدی حکم به الزام مرتکب مبنی...

مصادیق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی

مقنن تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ را تحت عنوان تغییر کاربری غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات...

موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و تشخیص آن

عنصری که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر پایه آن نوشته شده و در حقیقت موضوع قانون حفظ کاربری است «زراعی و باغی» بودن اراضی است. این...