نظریات مشورتی خانواده

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار در هر حال دادگاه بدوی است. حتی رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی .

نظریه ۲۵۳۵/۹۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۶ با عنایت به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که تصریح نموده «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت...